Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0018

Komisijas Direktīva 2005/18/EK (2005. gada 2. marts), ar ko groza Direktīvu 2001/32/EK attiecībā uz dažām aizsargājamām zonām, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem

OV L 275M , 6.10.2006., 208./210. lpp. (MT)
OV L 57, 3.3.2005., 25./27. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 062 Lpp. 271 - 273
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 062 Lpp. 271 - 273

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 22/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/18/oj

3.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/25


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/18/EK

(2005. gada 2. marts),

ar ko groza Direktīvu 2001/32/EK attiecībā uz dažām aizsargājamām zonām, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmo daļu,

ņemot vērā Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Grieķijas, Īrijas, Itālijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes lūgumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Čehijas, Dānijas, Grieķijas (attiecībā uz Krētu un Lesbas salu), Īrijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes (ieskaitot Normandijas salas, bet neieskaitot Menas salu) sniegto informāciju Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. minēto valstu teritorijā nav sastopams. Tādēļ šīs valstis jāatzīst par aizsargājamām zonām saistībā ar Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

(2)

Saskaņā ar Dānijas sniegto informāciju, kuras pamatā ir jaunākie pētījumi, Dānija vairs nav atzīstama par aizsargājamo zonu saistībā ar biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusu, jo šis kaitīgais organisms pašlaik Dānijā ir izplatīts.

(3)

Saskaņā ar Igaunijas sniegto informāciju, kuras pamatā ir jaunākie pētījumi, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Igaunijas teritorijā nav sastopams. Tādēļ Igaunija jāatzīst par pagaidu aizsargājamo zonu saistībā ar minēto organismu.

(4)

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes sniegto informāciju, kuras pamatā ir jaunākie pētījumi par Dendroctonus micans Kugelan sastopamību, šis kaitīgais organisms pašlaik ir izplatīts dažas Apvienotās Karalistes daļās, bet nav sastopams Ziemeļīrijā, Menas salā vai Džersijā. Tādēļ minētā aizsargājamā zona jāgroza un jāattiecina tikai uz Ziemeļīriju, Menas salu un Džersiju.

(5)

Saskaņā ar Itālijas sniegto informāciju, kuras pamatā ir jaunākie pētījumi, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta uzturēšanās laikā Itālijā 2004. gada maijā ievākto papildinformāciju šis kaitīgais organisms Itālijā pašlaik ir izplatīts. Tādēļ Itālija vairs nav atzīstama par aizsargājamo zonu saistībā ar Citrus tristeza vīrusu (CTV).

(6)

Saskaņā ar Zviedrijas sniegto informāciju jākoriģē nosaukumu pareizrakstība dažiem Zviedrijas lēņiem, kas atzīti par aizsargājamo zonu saistībā ar Leptinotarsa decemlineata Say.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2001/32/EK (2).

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2001/32/EK groza šādi:

1)

Direktīvas 1. panta beigās pievieno šādu tekstu:

“Attiecībā uz pielikuma b) iedaļas 2. punktā norādīto minēto zonu Igaunijā atzīst līdz 2007. gada 31. martam.”

2)

Pielikumu groza atbilstoši šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2005. gada 14. maijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 2005. gada 15. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai tos savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 2. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/102/EK (OV L 309, 6.10.2004., 9. lpp.).

(2)  OV L 127, 9.5.2001., 38. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/32/EK (OV L 85, 23.3.2004., 24. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2001/32/EK pielikumu groza šādi:

1.

Attiecībā uz a) iedaļu:

i)

tekstu 4. punkta labajā slejā aizstāj ar šādu:

“Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)”;

ii)

vārdus 13. punkta labajā slejā “Blekroge, Gotlands” aizstāj ar “Blekinge, Gotlande”.

2.

Attiecībā uz b) sadaļu 2. punktā pirms vārdiem “Francija (Korsika)” pievieno vārdu “Igaunija”.

3.

Attiecībā uz c) iedaļu pirms 1. punkta iekļauj šādu punktu:

“01.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Čehija, Dānija, Grieķija (Krēta un Lesbas sala), Īrija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste (izņemot Menas salu)”

4.

Attiecībā uz d) iedaļu:

i)

iedaļas 1. punktā svītro vārdu “Dānija”;

ii)

iedaļas 3. punktā svītro vārdu “Itālija”.


Augša