EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004L0078

Komisijas Direktīva 2004/78/EK (2004. gada 29. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kā arī Padomes Direktīvu 70/156/EEK ar nolūku tās pielāgot tehnikas attīstībaiDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 153, 30.4.2004., 102./111. lpp. (DA)
OV L 153, 30.4.2004., 104./114. lpp. (ES, DE, PT)
OV L 153, 30.4.2004., 107./116. lpp. (NL)
OV L 153, 30.4.2004., 101./111. lpp. (IT, FI)
OV L 153, 30.4.2004., 108./118. lpp. (EL)
OV L 153, 30.4.2004., 99./108. lpp. (SV)
OV L 153, 30.4.2004., 103./113. lpp. (FR)
OV L 153, 30.4.2004., 100./109. lpp. (EN)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 758 - 762
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 758 - 762
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 758 - 762
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 758 - 762
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 758 - 762
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 758 - 762
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 758 - 762
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 758 - 762
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 758 - 762
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 045 Lpp. 5 - 9
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 045 Lpp. 5 - 9
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 74 - 79

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/78/oj

32004L0078Oficiālais Vēstnesis L 153 , 30/04/2004 Lpp. 0103 - 0113


Komisijas Direktīva 2004/78/EK

(2004. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm, kā arī Padomes Direktīvu 70/156/EEK ar nolūku tās pielāgot tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [1], un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīvu 2001/56/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sildierīcēm [2], un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1) Direktīva 2001/56/EK ir viena no atsevišķajām direktīvām, kas attiecas uz EK tipa apstiprināšanas procedūru un kas izstrādāta saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK. Direktīvā 2001/56/EK noteiktas prasības par to transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu, kam ir degvielas sildītāji, un par degvielas sildītāju kā sastāvdaļu apstiprināšanu.

(2) Saskaņā ar Direktīvas 2001/56/EK 5. pantu Komisijai jāpārbauda papildu drošības prasības, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu sildierīcēm, kam par degvielu izmanto sašķidrinātu naftas gāzi.

(3) Līdz šim transportlīdzekļiem ar sašķidrinātas naftas gāzes sildierīcēm dalībvalstis piemēroja individuālas valsts prasības. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju tehniskajām prasībām, kas attiecas uz sašķidrinātas naftas gāzes iekārtām un sildierīcēm, mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanas sistēmā jāpiemēro divi pašlaik pieejami Eiropas standarti. Tādēļ, ņemot vērā tehnikas attīstību, uzskata, ka Direktīvā 2001/56/EK jāievieš šie divi EN standarti un galvenie ANO/EEK Noteikumu Nr. 67 elementi.

(4) Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2001/56/EK; skaidrības labad jāaizstāj jo īpaši VIII pielikums.

(5) Pēc to prasību ieviešanas, kas attiecas uz sašķidrinātas naftas gāzes sildierīcēm, vairs nav vajadzīgi izņēmumi, kuri attiecas sildierīcēm, kas paredzētas speciālajiem transportlīdzekļiem, jo īpaši autofurgoniem un dzīvojamajām piekabēm, kuriem ļoti bieži ir sašķidrinātas naftas gāzes sildierīces. Tādēļ Direktīvas 2001/56/EK saskaņotie drošības noteikumi jāpiemēro visiem transportlīdzekļiem, arī Direktīvas 70/156/EEK XI pielikumā minētajiem speciālajiem transportlīdzekļiem.

(6) Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 70/156/EEK.

(7) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā progresa ieviešanas komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2001/56/EK grozījumi

Direktīvu 2001/56/EK groza šādi.

1. Direktīvas I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikuma A daļu.

2. Direktīvas VIII pielikumu aizstāj ar tekstu, kas ietverts šīs direktīvas I pielikuma B daļā.

2. pants

Direktīvas 70/156/EEK grozījumi

Direktīvu 70/156/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

3. pants

Pārejas noteikumi

1. No 2004. gada 1. oktobra attiecībā uz jauna tipa transportlīdzekli, kam ir sašķidrinātas naftas gāzes sildierīce, kura atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 2001/56/EK I, II un IV līdz VIII pielikumā noteiktajām prasībām, sildierīču dēļ dalībvalstis:

a) nevar atteikt ne EK tipa apstiprinājuma, ne valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu, ne arī

b) aizliegt reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā.

2. No 2004. gada 1. oktobra attiecībā uz jauna tipa degvielas sildītāju, kas darbojas ar sašķidrinātu naftas gāzi, kā sastāvdaļu, kura atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 2001/56/EK I, II un IV līdz VIII pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis:

a) nevar atteikt ne EK tipa apstiprinājuma, ne valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu, ne arī

b) aizliegt pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā.

3. No 2006. gada 1. janvāra attiecībā uz tādu transportlīdzekļu tipu, kam ir sašķidrinātas naftas gāzes sildierīce, vai degvielas sildītāju, kas darbojas ar sašķidrinātu dabas gāzi, kā sastāvdaļas tipu, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 2001/56/EK I, II un IV līdz VIII pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalsts atsaka EK tipa apstiprinājuma piešķiršanu un var atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu.

4. No 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz transportlīdzekļiem ar sašķidrinātas naftas gāzes sildierīcēm, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 2001/56/EK I, II un IV līdz VIII pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis:

a) uzskata, ka atbilstības apliecības, kas pievienotas jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem, vairs nav derīgas minētās direktīvas 7. panta 1. punkta mērķiem, un

b) var atteikt transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā

to sildierīču dēļ.

5. No 2007. gada 1. janvāra ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 2001/56/EK I, II un IV līdz VIII pielikumā noteiktās prasības attiecībā uz degvielas sildītājiem, kas darbojas ar sašķidrinātu naftas gāzi, kā sastāvdaļām piemēro Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 2. punkta vajadzībām.

4. pants

Transponēšana

1. Dalībvalstīs vēlākais līdz 2004. gada 30. septembrim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis iepazīstina Komisiju ar galvenajiem noteikumiem valsts tiesību aktos, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

[2] OV L 292, 9.11.2001., 21. lpp. Direktīva grozīta ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

--------------------------------------------------

PIELIKUMI

I PIELIKUMS

GROZĪJUMI DIREKTĪVĀ 2001/56/EK

A DAĻA

1. DIREKTĪVAS I PIELIKUMU GROZA ŠĀDI.

a) Minētā pielikuma 1. papilinājumā iekļauj jaunu 9.10.5.3. un 9.10.5.3.1. punktu:

"9.10.5.3. Īss transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz degvielas sildierīci un tās automātisko kontroli: …

9.10.5.3.1. degvielas sildītāja, gaisa ieplūdes sistēmas, izplūdes sistēmas, degvielas tvertnes, degvielas padeves sistēmas (arī vārstu) un elektrisko savienojumu konfigurācijas rasējums, kurā attēlota to atrašanās vieta transportlīdzeklī."

Minētā papildinājuma 9.10.5.3. punktu (līdzšinējo) pārnumurē par 9.10.5.4. punktu.

b) Minētā pielikuma 2. papildinājuma papildinājumā iekļauj šādu jaunu 1.2.1. un 1.2.2. punktu:

"1.2.1. Marka un tips: …

1.2.2. Attiecīgā gadījumā sastāvdaļas un apstiprinājuma numurs: …"

c) Minētā pielikuma 3. papildinājumā 1.2. punktu aizstāj ar šādu:

"1.2. Sīks apraksts, kurā ietverti degvielas sildītāja un visu tā sastāvdaļu rasējumi un uzstādīšanas apraksts".

d) Direktīvas I pielikuma 5. papildinājuma 1.1.2. punktā vārdus "Direktīvas 78/548/EEK" aizstāj ar "Direktīvas 2001/56/EK".

2. DIREKTĪVAS II PIELIKUMA 3.2.1. PUNKTU GROZA ŠĀDI.

a) Tabulas rindā "Gāzveida degvielas sildītājs" ierakstu "Skatīt 2. un 3. piezīmi" aizstāj ar "Skatīt 3. piezīmi".

b) Svītro 2. piezīmi.

B DAĻA

Direktīvas VIII pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu.

VIII PIELIKUMS

DROŠĪBAS PRASĪBAS SAŠĶIDRINĀTAS NAFTAS GĀZES DEGVIELAS SILDĪTĀJIEM UN SAŠĶIDRINĀTAS NAFTAS GĀZES SILDIERĪCĒM

1. SAŠĶIDRINĀTAS NAFTAS GĀZES SILDIERĪCES AUTOTRANSPORTAM

1.1. Ja mehāniskā transportlīdzekļa sašķidrinātas naftas gāzes sildierīci var lietot arī, kad transportlīdzeklis pārvietojas, sašķidrinātas naftas gāzes degvielas sildītājs un tā padeves sistēma atbilst turpmāk minētajām prasībām.

1.1.1. Sašķidrinātas naftas gāzes degvielas sildītājs atbilst prasībām, kas noteiktas saskaņotajā standartā par specializētajām sašķidrinātas naftas gāzes ierīcēm – Hermetizētas sašķidrinātas naftas gāzes telpu sildierīces, ko paredzēts uzstādīt transportlīdzekļos un kuģos (EN 624:2000) [1].

[2] tehniskajām prasībām.

1.1.3. Sašķidrinātas naftas gāzes sildierīces gāzveida fāzes elements transportlīdzeklī atbilst prasībām, kas noteiktas saskaņotajā standartā par specifikācijām sašķidrinātas naftas gāzes sildierīču uzstādīšanai kempingautomobiļos un citos auto transporta līdzekļos dzīvošanas vajadzībām (EN 1949:2002) [3].

1.1.4. Sašķidrinātas naftas gāzes padeves sistēma ir konstruēta tā, ka sašķidrināto naftas gāzi uzstādītajam sašķidrinātas naftas gāzes degvielas sildītājam padod vajadzīgajā spiedienā un pareizā fāzē. Sašķidrinātu naftas gāzi ir atļauts izlaist no stacionārās sašķidrinātas naftas gāzes tvertnes gan gāzveida, gan šķidrajā fāzē.

1.1.5. Šķidruma izplūde no stacionārās sašķidrinātas naftas gāzes tvertnes, pievadot sašķidrināto naftas gāzi sildītājam, notiek pa tālvadāmu darba vārstu ar pārplūdes vārstu, kā noteikts ANO/EEK Noteikumu Nr. 67 17.6.1.1. punktā. Tālvadāmu darba vārstu ar pārplūdes vārstu vada tā, ka tas automātiski noslēdzas piecās sekundēs piecās sekundēs pēc transportlīdzekļa dzinēja apstāšanās neatkarīgi no aizdedzes slēdža pozīcijas. Ja šajās piecās sekundēs sildītāja vai sašķidrinātas naftas gāzes padeves sistēmas slēdzis tiek ieslēgts, sildierīce var turpināt darbību. Sildīšanu vienmēr var atsākt.

1.1.6. Ja sašķidrināto naftas gāzi pievada gāzveida fāzē no stacionāras sašķidrinātas naftas gāzes tvertnes vai atsevišķa(-iem) pārnēsājama(-iem) sašķidrinātas naftas gāzes bālona(-iem), attiecīgi rīkojas, lai nodrošinātu, ka:

1.1.6.1. spiediena regulatorā vai sašķidrinātas naftas gāzes degvielas sildītājā nevar iekļūt sašķidrināta naftas gāze. Var lietot separatoru, un

1.1.6.2. nevar notikt neparedzēta noplūde negadījuma dēļ. Tiek nodrošināti līdzekļi, kā apstādināt sašķidrinātas naftas gāzes plūsmu, uzstādot ierīci tieši aiz balonā vai tvertnē iemontēta regulatora vai, ja regulators nav iemontēts balonā vai tvertnē, uzstādot ierīci tieši aiz šļūtenes vai caurules no balona vai tvertnes un papildu ierīci aiz regulatora.

1.1.7. Ja sašķidrinātu naftas gāzi pievada šķidrā fāzē, tvaicētāju un spiediena regulatoru pienācīgi silda no piemērota siltuma avota.

1.1.8. Mehāniskajos transportlīdzekļos, kuros sašķidrinātu naftas gāzi izmanto piedziņas sistēmā, sašķidrinātas naftas gāzes degvielas sildītāju var savienot ar to pašu stacionāro sašķidrinātas naftas gāzes tvertni, no kuras sašķidrināto naftas gāzi pievada dzinējam, ja vien ir ievērotas piedziņas sistēmai noteiktās drošības prasības. Ja apsildei izmanto atsevišķu sašķidrinātas naftas gāzes tvertni, šai tvertnei ir pašai savs iepildīšanas mehānisms.

2. TIKAI STACIONĀRAI LIETOŠANAI PAREDZĒTAS SAŠĶIDRINĀTAS NAFTAS GĀZES SILDIERĪCES

2.1. Sašķidrinātas naftas gāzes degvielas sildītājs un sašķidrinātas naftas gāzes sildierīcei piederīga padeves sistēma, kuras paredzēts lietot tikai tad, kad transportlīdzeklis nepārvietojas, atbilst turpmāk minētajām prasībām.

2.1.1. Pie tā nodalījuma, kur glabā pārnēsājamus sašķidrinātas naftas gāzes balonus, un sildierīces vadības ierīces tiešā tuvumā piestiprina pastāvīgus apzīmējumus, kuros ir instrukcijas par to, ka tad, kad transportlīdzeklis pārvietojas, nedrīkst darbināt sašķidrinātas naftas gāzes sildierīci un pārnēsājamā sašķidrinātās naftas gāzes balona vārstam jābūt noslēgtam.

2.1.2. Sašķidrinātas naftas gāzes degvielas sildītājs atbilst 1.1.1. punkta prasībām.

2.1.3. Sašķidrinātas naftas gāzes sildierīces gāzveida fāzes elements atbilst 1.1.3. punkta prasībām.

[1] Komisijas Paziņojums, kas saistīts ar to, kā īstenot Padomes 1990. gada 29. jūnija Direktīvu 90/396/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ierīcēm, kurās izmanto gāzveida kurināmo (OV C 202, 18.7.2001., 5. lpp.).

[2] Tāda transportlīdzekļa apstiprināšana, kam ir īpašs aprīkojums sašķidrinātas naftas gāzes izmantošanai tā aizdedzes sistēmā attiecībā uz šāda aprīkojuma uzstādīšanu.

[3] EN 1949:2002 ir sagatavojusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). EN 624:2000 atsaucas uz EN 1949:2002 (sk. 1.1.1. punktu).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Direktīvu 70/156/EEK groza šādi.

1. Direktīvas I pielikumā iekļauj šādus punktus:

"9.10.5.3. Īss transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz degvielas sildierīci un tās automātisko kontroli:

9.10.5.3.1. degvielas sildītāja, gaisa ieplūdes sistēmas, izplūdes sistēmas, degvielas tvertnes, degvielas padeves sistēmas (arī vārstu) un elektrisko savienojumu konfigurācijas rasējums, kurā attēlota to atrašanās vieta transportlīdzeklī."

Minētā pielikuma 9.10.5.3. punktu (līdzšinējo) pārnumurē par 9.10.5.4. punktu.

2. Direktīvas XI pielikumu groza šādi.

a) Minētā pielikuma 1. papildinājumā 36. punktu aizstāj ar šādu:

Punkts | Nosaukums | Direktīva Nr. | Ml ≤ 2500 (1) kg | Ml < 2500 (1) kg | M2 | M3 |

"36. | Sildierīces | 2001/56/EK | X | X | X | X" |

|

b) Minētā pielikuma 2. papildinājumā 36. punktu aizstāj ar šādu:

Punkts | Nosaukums | Direktīva Nr. | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

"36. | Sildierīces | 2001/56/EK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X" |

|

c) Minētā pielikuma 3. papildinājumu papildina ar šādu 36. punktu:

Punkts | Nosaukums | Direktīva Nr. | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

"36. | Sildierīces | 2001/56/EK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X" |

|

d) Minētā pielikuma 4. papildinājumu papildina ar šādu 36. punktu:

Punkts | Nosaukums | Direktīva Nr. | N kategorijas autoceltnis |

"36. | Sildierīces | 2001/56/EK | X" |

|

e) Pozīcijā

"Burtu nozīme"

svītro ierakstus par šādiem burtiem:

"I pieteikums attiecas tikai uz tām sildierīcēm, kuras nav īpaši konstruētas dzīvesvietu apsildei."

"P pieteikums attiecas tikai uz tām sildierīcēm, kuras nav īpaši konstruētas dzīvesvietu apsildei. Transportlīdzekļa priekšgalā jābūt pierīkotai adekvātai sistēmai."

--------------------------------------------------

Augša