EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32004L0076

Padomes Direktīva 2004/76/EK (2004. gada 29. aprīlis), ar kuru groza Direktīvu 2003/49/EK attiecībā uz iespēju dažām dalībvalstīm piemērot pārejas laika posmus, lai piemērotu kopīgu nodokļu sistēmu, kas ir piemērojama procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs

OV L 157, 30.4.2004., 106./113. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 23 - 24
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 23 - 24
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 23 - 24
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 23 - 24
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 23 - 24
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 23 - 24
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 23 - 24
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 23 - 24
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 23 - 24
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 135 - 136
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 135 - 136
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 93 - 94

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/76/oj

32004L0076Oficiālais Vēstnesis L 157 , 30/04/2004 Lpp. 0106 - 0113


Padomes Direktīva 2004/76/EK

(2004. gada 29. aprīlis),

ar kuru groza Direktīvu 2003/49/EK attiecībā uz iespēju dažām dalībvalstīm piemērot pārejas laika posmus, lai piemērotu kopīgu nodokļu sistēmu, kas ir piemērojama procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 94. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Ar Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvu 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs [4], paredz nodokļu uzlikšanas atcelšanu minētajiem maksājumiem dalībvalstī, kurā tie rodas, kā arī nodrošina, ka maksājumus dalībvalstī apliek ar nodokli vienreiz.

(2) Direktīvas 2003/49/EK piemērošana var radīt budžeta grūtības Čehijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Slovākijā, ņemot vērā atbilstoši valstu tiesību aktiem piemērotās ieturamā nodokļa likmes un pamatojoties uz nodokļu konvencijām par ienākumiem un kapitālu, un līdz ar to iekasētajiem ieņēmumiem.

(3) Tādēļ pagaidām jāatļauj minētajām valstīm, kas pievienojas, līdz Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvas 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem [5], 17. panta 2. un 3. punktā minētajam piemērošanas datumam nepiemērot dažus Direktīvas 2003/49/EK noteikumus, attiecībā uz Latviju un Lietuvu, par procentu un honorāru maksājumiem un, attiecībā uz Čehiju, Poliju un Slovākiju, tikai par honorāru maksājumiem.

(4) Šajā direktīvā paredzētais pasākums nav pielāgošana 2003. gada Pievienošanās akta 57. panta nozīmē.

(5) Tā kā dalībvalstīm jāpiešķir no procentu un honorāru maksājumiem atskaitīto nodokļu kredīts, ir jānodrošina, ka šo direktīvu transponē līdz 2003. gada Pievienošanās akta stāšanās spēkā dienai.

(6) Šīs direktīvas noteikumi jāpiemēro no jauno dalībvalstu pievienošanās dienas. Šī jautājuma steidzamība pamato sešu nedēļu laika posma izņēmumu, kas paredzēts 1.3. punktā Protokolā par valstu parlamentu nozīmi Eiropas Savienībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 2003/49/EK 6. pantu groza šādi:

1. Virsrakstu aizstāj ar šādu:

"Pārejas noteikumi Čehijai, Grieķijai, Spānijai, Latvijai, Lietuvai, Polijai, Portugālei un Slovākijai"

2. Minētā panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Grieķijai, Latvijai, Polijai un Portugālei ir atļauts nepiemērot 1. panta noteikumus līdz piemērošanas datumam, kas noteikts 17. panta 2. un 3. punktā Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem [6]. Astoņus gadus ilgā pārejas laikā, kas sākas iepriekš minētajā datumā, nodokļu likme par procentu maksājumiem vai honorāriem, ko saņem citas dalībvalsts asociētā uzņēmējsabiedrība vai dalībvalsts asociēta uzņēmuma pastāvīgs uzņēmums, kas atrodas citā dalībvalstī, nedrīkst pārsniegt 10 % pirmajos četros gados un 5 % pēdējos četros gados.

Lietuvai ir atļauts nepiemērot 1. panta noteikumus līdz piemērošanas datumam, kas noteikts 17. panta 2. un 3. punktā Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem [7]. Sešus gadus ilgā pārejas laikā, kas sākas iepriekš minētajā datumā, nodokļu likme par honorāru maksājumiem, ko saņem citas dalībvalsts asociētā uzņēmējsabiedrība vai dalībvalsts asociētās uzņēmējsabiedrības pastāvīgs uzņēmums, kas atrodas citā dalībvalstī, nedrīkst pārsniegt 10 %. Sešus gadus ilgā pārejas laikā nodokļu likme par procentu maksājumiem, ko saņem citas dalībvalsts asociētā uzņēmējsabiedrība vai pastāvīgs uzņēmums, kas atrodas citā dalībvalstī, nedrīkst pārsniegt 10 %; un nākamos divus gadus nodokļu likme par šādiem procentu maksājumiem nedrīkst pārsniegt 5 %.

Spānijai un Čehijai tikai honorāru maksājumiem ir atļauts nepiemērot 1. panta noteikumus līdz piemērošanas datumam, kas noteikts Direktīvas 2003/48/EK 17. panta 2. un 3. punktā. Sešus gadus ilgā pārejas laikā, kas sākas iepriekš minētajā datumā, nodokļu likme par honorāru maksājumiem, ko saņem citas dalībvalsts asociētā uzņēmējsabiedrība vai dalībvalsts asociētās uzņēmējsabiedrības pastāvīgs uzņēmums, kas atrodas citā dalībvalstī, nedrīkst pārsniegt 10 %. Slovākijai tikai honorāru maksājumiem ir atļauts nepiemērot 1. panta noteikumus uz divus gadus ilgu pārejas laika posmu, kas sākas 2004. gada 1. maijā.

Tomēr uz šiem pārejas noteikumiem attiecas tādas nodokļu likmes ilgstoša piemērošana, kas ir zemāka par to, kura noteikta šī panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā un ko paredz divpusēji nolīgumi, ko noslēgusi Čehija, Grieķija, Spānija, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle vai Slovākija un citas dalībvalstis. Pirms jebkura no šajā punktā minētā pārejas laika beigām Padome pēc Komisijas priekšlikuma var pieņemt vienprātīgu lēmumu par šī pārejas laika iespējamu pagarinājumu.

2. Ja dalībvalsts uzņēmējsabiedrība vai dalībvalsts uzņēmējsabiedrības pastāvīgs uzņēmums, kas atrodas minētajā dalībvalstī:

- saņem procentus vai honorārus no Grieķijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas vai Portugāles asociētās uzņēmējsabiedrības,

- saņem honorārus no Čehijas, Spānijas vai Slovākijas asociētās uzņēmējsabiedrības,

- saņem procentus vai honorārus no dalībvalsts asociētās uzņēmējsabiedrības pastāvīgiem uzņēmumiem, kas atrodas Grieķijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā vai Portugālē,

vai arī:

- saņem honorārus no dalībvalsts asociētas uzņēmējsabiedrības pastāvīga uzņēmuma, kas atrodas Čehijā, Spānijā vai Slovākijā,

pirmā dalībvalsts atļauj tādu summu, kas ir līdzvērtīga Čehijā, Grieķijā, Spānijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Portugālē vai Slovākijā nomaksāta nodokļa summai saskaņā ar 1. punktu par šādiem ienākumiem kā atskaitījumu no tādas uzņēmējsabiedrības vai pastāvīga uzņēmuma ienākumu nodokļa, kas ir saņēmusi šādus ienākumus.

3. Atskaitījumam, kas paredzēts 2 punktā, nav jāpārsniedz mazākais no šādiem apjomiem:

a) nodokli, ko Čehijā, Grieķijā, Spānijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Portugālē vai Slovākijā maksā par šādiem ienākumiem, pamatojoties uz 1. punktu, vai arī

b) tādu ienākumu nodokļa daļu no procentiem vai honorāriem, ko saņem uzņēmējsabiedrība vai pastāvīgs uzņēmums, kas aprēķināta pirms atskaitījuma piešķiršanas, ko piemēro minētajiem maksājumiem saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas minētā uzņēmējsabiedrība vai pastāvīgais uzņēmums."

2. pants

1. No šīs direktīvas stāšanās spēkā dienas dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem šādus tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā, ja stājas spēkā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgums, minētā līguma spēkā stāšanās dienā.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2004. gada 29. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] OV L

[2] OV L

[3] OV L

[4] OV L 157, 26.6.2003., 49. lpp.

[5] OV L 157, 26.6.2003., 38. lpp.

[6] OV L 157, 26.6.2003., 38. lpp.

[7] OV L 157, 26.6.2003., 38. lpp.

--------------------------------------------------

Augša