EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004L0074

Padomes Direktīva 2004/74/EK (2004. gada 29. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz enerģētikas produktiem un elektroenerģiju

OV L 157, 30.4.2004., 87./99. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 16 - 20
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 16 - 20
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 16 - 20
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 16 - 20
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 16 - 20
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 16 - 20
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 16 - 20
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 16 - 20
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 16 - 20
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 128 - 132
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 128 - 132
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 98 - 102

In force [lv]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/74/oj

32004L0074Oficiālais Vēstnesis L 157 , 30/04/2004 Lpp. 0087 - 0099


Padomes Direktīva 2004/74/EK

(2004. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz enerģētikas produktiem un elektroenerģiju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā:

(1) No 2004. gada 1. janvāra ar Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai [3], ir aizstāta Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/81/EK par minerāleļļām piemērojamo akcīzes nodokļu struktūru saskaņošanu [4] un Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/82/EK par minerāleļļām piemērojamo akcīzes nodokļu likmju saskaņošanu [5]. Tajā ir noteikta enerģētikas produktiem un elektroenerģijai piemērojamā fiskālā struktūra un nodokļu līmenis.

(2) Ar Direktīvu 2003/96/EK noteiktās minimālās likmes var radīt nopietnas ekonomiskas un sociālas grūtības dažās dalībvalstīs, proti, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā, ņemot vērā iepriekš piemēroto akcīzes nodokļu salīdzinoši zemo līmeni, minētajās dalībvalstīs notiekošo ekonomikas pāreju, to salīdzinoši zemo ienākumu līmeni un ierobežotās iespējas kompensēt šo papildu nodokļu slogu, samazinot citus nodokļus. Jo īpaši cenu pieaugumi, ko radīja ar Direktīvu 2003/96/EK noteikto minimālo likmju piemērošana, var negatīvi ietekmēt to pilsoņus un ekonomiku, piemēram, radot nepanesamu slogu maziem un vidējiem uzņēmumiem.

(3) Tādēļ būtu jāatļauj minētajām dalībvalstīm pagaidām piemērot papildu atbrīvojumus no nodokļiem vai samazinātus nodokļu līmeņus, ja tas nekaitēs iekšējā tirgus pareizai darbībai un neradīs konkurences traucējumus. Turklāt atbilstoši principiem, saskaņā ar kuriem sākotnēji tika piešķirts pārejas laiks atbilstoši Direktīvai 2003/96/EK, jebkuri šādi pasākumi ir jāparedz tā, lai pakāpeniski izlīdzinātu piemērojamās Kopienas minimālās likmes.

(4) 2003. gada Pievienošanās līgumā [6] ir paredzēti pārejas pasākumi attiecībā uz Poliju un Kipru Direktīvas 92/81/EEK un Direktīvas 92/82/EEK īstenošanai. Minētajā Līgumā ir paredzēti arī īpaši pasākumi attiecībā uz jautājumiem, kas attiecas uz enerģētiku Lietuvā un Igaunijā. Šie pasākumi ir pienācīgi jāņem vērā saistībā ar speciālu nodokļu atbrīvojumu atļaušanu.

(5) Šī direktīva neattiecas uz tādu procedūru rezultātu, kas var tikt veiktas attiecībā uz vienotā tirgus darbības traucējumiem, sevišķi saskaņā ar Līguma 87. un 88. pantu. Tā neatbrīvo dalībvalstis no pienākuma saskaņā ar Līguma 88. pantu ziņot Komisijai par iespējamo valsts atbalsta piešķiršanu.

(6) Daži Direktīvas 2003/96/EK noteikumi ir jāprecizē attiecībā uz atsaucēm uz tajā norādīto pārejas laiku.

(7) Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2003/96/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2003/96/EK groza šādi:

1. Ar šo minētās direktīvas 18. pantu groza šādi:

a) Panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: "Atkāpjoties no šīs direktīvas noteikumiem, II pielikumā norādītās dalībvalstis ir pilnvarotas turpināt piemērot minētajā pielikumā izklāstītos nodokļu līmeņu samazinājumus vai atbrīvojumus.";

b) panta 2. punktā vārdus "3. līdz 12. punktā" aizstāj ar vārdiem "3. līdz 13. punktā".

2. Pievieno šādu pantu:

"18.a. pants

1. Atkāpjoties no šīs direktīvas noteikumiem, III pielikumā norādītās dalībvalstis ir pilnvarotas piemērot minētajā pielikumā izklāstītos nodokļu līmeņu samazinājumus vai atbrīvojumus.

Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, pilnvarojums ir spēkā līdz 2006. gada 31. decembrim vai līdz III pielikumā noteiktajai dienai; šis priekšlikums Padomei ir iepriekš jāpārskata.

2. Neatkarīgi no 3. līdz 11. punktā norādītajiem laika posmiem, kā arī ja tas būtiski netraucē konkurencei, dalībvalstīm, kurām ir grūtības īstenot jaunos minimālos nodokļu līmeņus, piešķir pārejas laiku līdz 2007. gada 1. janvārim, jo īpaši, lai neapdraudētu cenu stabilitāti.

3. Čehijas Republika var piemērot elektroenerģijai, cietajam kurināmajam un dabasgāzei piemērojamā nodokļu līmeņa vispārējus vai daļējus atbrīvojumus vai samazinājumus līdz 2008. gada 1. janvārim.

4. Igaunijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai kā degvielai izmantojamai gāzeļļai piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu jaunajam minimālajam līmenim, kas ir 330 EUR par 1000 l. No 2004. gada 1. maija kā degvielai izmantojamai gāzeļļai piemērojamo valsts nodokļu līmenis nav mazāks par 245 EUR par 1000 l.

Igaunijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai kā degvielai izmantojamam bezsvina benzīnam piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu jaunajam minimālajam līmenim, kas ir 359 EUR par 1000 l. Tomēr no 2004. gada 1. maija bezsvina benzīnam piemērojamo nodokļu līmenis nav mazāks par 287 EUR par 1000 l.

Igaunijas Republika var piemērot vispārēju atbrīvojumu no degslāneklim piemērojamā nodokļa līdz 2009. gada 1. janvārim. Turklāt tā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 1. janvārim var piemērot samazinātu degslāneklim piemērojamo nodokļu līmeņa likmi, ar noteikumu, ka rezultātā netiek piemēroti nodokļi, kas ir mazāki par 50 % no attiecīgās Kopienas minimālās likmes.

Igaunijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai centrālapkures vajadzībām izmantojamam degslāneklim piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu minimālajam nodokļu līmenim.

Igaunijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai savu pašreizējo elektroenerģijas izejvielu nodokļu sistēmu pārveidotu par saražotās elektroenerģijas nodokļu sistēmu.

5. Latvijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2011. gada 1. janvārim, lai kā degvielai izmantojamai gāzeļļai un petrolejai piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu jaunajam minimālajam līmenim, kas ir 302 EUR par 1000 l, un līdz 2013. gada 1. janvārim sasniegtu līmeni, kas ir 330 EUR. Tomēr gāzeļļai un petrolejai piemērojamo nodokļu līmenis nav mazāks par 245 EUR par 1000 l no 2004. gada 1. maija un nav mazāks par 274 EUR par 1000 l no 2008. gada 1. janvāra.

Latvijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2011. gada 1. janvārim, lai kā degvielai izmantojamam bezsvina benzīnam piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu jaunajam minimālajam līmenim, kas ir 359 EUR par 1000 l. Tomēr bezsvina benzīnam piemērojamo nodokļu līmenis nevar būt mazāks par 287 EUR par 1000 l no 2004. gada 1. maija un mazāks par 323 EUR par 1000 l no 2008. gada 1. janvāra.

Latvijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai centrālapkures vajadzībām izmantojamai smagajai dīzeļdegvielai piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu minimālajam nodokļu līmenim.

Latvijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai elektroenerģijai piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu attiecīgajam minimālajam nodokļu līmenim. Tomēr elektroenerģijai piemērojamo nodokļu līmenis no 2007. gada 1. janvāra nav mazāks par 50 % no attiecīgajām Kopienas minimālajām likmēm.

Latvijas Republika var piemērot pārejas laika posmu līdz 2009. gada 1. janvārim, lai akmeņoglēm un koksam piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu attiecīgajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem. Tomēr akmeņoglēm un koksam piemērojamo nodokļu līmenis no 2007. gada 1. janvāra nav mazāks par 50 % no attiecīgajām Kopienas minimālajām likmēm.

6. Lietuvas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2011. gada 1. janvārim, lai kā degvielai izmantojamai gāzeļļai un petrolejai piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu jaunajam minimālajam līmenim, kas ir 302 EUR par 1000 l, un līdz 2013. gada 1. janvārim sasniegtu līmeni, kas ir 330 EUR. Tomēr gāzeļļai un petrolejai piemērojamo nodokļu līmenis nav mazāks par 245 EUR par 1000 l no 2004. gada 1. maija un nav mazāks par 274 EUR par 1000 l no 2008. gada 1. janvāra.

Lietuvas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2011. gada 1. janvārim, lai kā degvielai izmantojamam bezsvina benzīnam piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu jaunajam minimālajam līmenim, kas ir 359 EUR par 1000 l. Tomēr bezsvina benzīnam piemērojamo nodokļu līmenis nav mazāks par 287 EUR par 1000 l no 2004. gada 1. maija un nav mazāks par 323 EUR par 1000 l no 2008. gada 1. janvāra.

7. Ungārijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai centrālapkures vajadzībām izmantojamai elektroenerģijai, dabasgāzei, akmeņoglēm un koksam piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu attiecīgajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem.

8. Maltas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai pielāgotu elektroenerģijai piemērojamo valsts nodokļu līmeni. Tomēr elektroenerģijai piemērojamo nodokļu līmeņi no 2007. gada 1. janvāra nav mazāki par 50 % no attiecīgajām Kopienas minimālajām likmēm.

Maltas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai kā degvielai izmantojamai gāzeļļai un petrolejai piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu minimālajiem līmeņiem, kas ir 330 EUR par 1000 l. Tomēr to nodokļu līmeņi, kurus piemēro kā degvielai izmantojamai gāzeļļai un petrolejai, nav mazāki par 245 EUR par 1000 l no 2004. gada 1. maija.

Maltas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai kā degvielai izmantojamam bezsvina benzīnam un svinu saturošam benzīnam piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu attiecīgajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem. Tomēr to nodokļu līmeņi, kurus piemēro kā degvielai izmantojamam bezsvina benzīnam un svinu saturošam benzīnam, nav mazāki attiecīgi par 287 EUR par 1000 l un 337 EUR par 1000 l no 2004. gada 1. maija.

Maltas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai kā kurināmajam izmantojamai dabasgāzei piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu attiecīgajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem. Tomēr dabasgāzei faktiski piemērotās nodokļa likmes no 2007. gada 1. janvāra nav mazākas par 50 % no attiecīgajām Kopienas minimālajām likmēm.

Maltas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2009. gada 1. janvārim, lai cietajam kurināmajam piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu attiecīgajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem. Tomēr attiecīgajiem enerģētikas produktiem faktiski piemērotās nodokļa likmes no 2007. gada 1. janvāra nav mazākas par 50 % no attiecīgajām Kopienas minimālajām likmēm.

9. Polijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2009. gada 1. janvārim, lai kā degvielai izmantojamam bezsvina benzīnam piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu jaunajam minimālajam līmenim, kas ir 359 EUR par 1000 l. Tomēr bezsvina benzīnam piemērojamo nodokļu līmenis nav mazāks par 287 EUR par 1000 l no 2004. gada 1. maija.

Polijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai kā degvielai izmantojamai gāzeļļai piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu jaunajam minimālajam līmenim, kas ir 302 EUR par 1000 l, un lai līdz 2012. gada 1. janvārim sasniegtu līmeni, kas ir 330 EUR. Tomēr gāzeļļai piemērojamo nodokļu līmenis nav mazāks par 245 EUR par 1000 l no 2004. gada 1. maija un nav mazāks par 274 EUR par 1000 l no 2008. gada 1. janvāra.

Polijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2008. gada 1. janvārim, lai smagajai dīzeļdegvielai piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu jaunajam minimālajam līmenim, kas ir 15 EUR par 1000 kg. Tomēr smagajai dīzeļdegvielai piemērojamo nodokļu līmenis nav mazāks par 13 EUR par 1000 kg no 2004. gada 1. maija.

Polijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2012. gada 1. janvārim, lai centrālapkures vajadzībām izmantojamām akmeņoglēm un koksam piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu attiecīgajam minimālajam nodokļu līmenim.

Polijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2012. gada 1. janvārim, lai apkures vajadzībām, izņemot centrālapkuri, izmantojamām akmeņoglēm un koksam piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu attiecīgajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem.

Polijas Republika līdz 2008. gada 1. janvārim attiecībā uz skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs un citos komunālo pakalpojumu uzņēmumos kā kurināmo izmantojamu gāzeļļu var piemērot vispārējus vai daļējus atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās kā valsts iestādes.

Polijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2006. gada 1. janvārim, lai elektroenerģijai piemērojamo nodokļu sistēmu pielīdzinātu Kopienas sistēmai.

10. Slovēnijas Republika var piemērot vispārēju vai daļēju atbrīvojumu no dabasgāzei piemērojamā nodokļa līmeņa vai to samazinājumu, veicot fiskālo kontroli. Vispārējo vai daļējo atbrīvojumu vai samazinājumu var piemērot līdz 2014. gada maijam vai tik ilgi, līdz valsts daļa dabas gāzes galīgajā enerģijas patēriņā ir 25 %, atkarībā no tā, kas ir agrāk. Tomēr, tiklīdz valsts daļa dabas gāzes galīgajā enerģijas patēriņā ir 20 %, valsts piemēro tikai pozitīvu nodokļu līmeni, ko palielina katru gadu, lai iepriekš minētā termiņa beigās sasniegtu vismaz minimālo likmi.

11. Slovākijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2010. gada 1. janvārim, lai kā kurināmajam izmantojamai elektroenerģijai un dabasgāzei piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu attiecīgajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem. Tomēr kā kurināmajam izmantojamai elektroenerģijai un dabasgāzei piemērojamo nodokļu līmenis no 2007. gada 1. janvāra nav mazāks par 50 % no attiecīgajām Kopienas minimālajām likmēm.

Slovākijas Republika var piemērot pārejas laiku līdz 2009. gada 1. janvārim, lai cietajam kurināmajam piemērojamo valsts nodokļu līmeni pielāgotu attiecīgajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem. Tomēr cietajam kurināmajam piemērojamais nodokļu līmenis no 2007. gada 1. janvāra nav mazāks par 50 % no attiecīgajām Kopienas minimālajām likmēm.

12. Noteiktajā pārejas laikā dalībvalstis pakāpeniski samazina attiecīgās atšķirības attiecībā uz jaunajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem. Tomēr, ja atšķirība starp valsts nodokļu līmeni un minimālo nodokļu līmeni nepārsniedz 3 % no šā minimālā līmeņa, attiecīgā dalībvalstis var gaidīt līdz pārejas laika beigām, lai pielāgotu valsts nodokļu līmeni."

3. Pievieno šīs direktīvas pielikumā norādīto III pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai no 2004. gada 1. maija izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Pieņemot minētos tiesību aktus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2004. gada 1. maijā.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2004. gada 29. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] Atzinums sniegts 2004. gada 30. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] Atzinums sniegts 2004. gada 31. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp.

[4] OV L 316, 31.10.1992., 12. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/74/EK (OV L 365, 31.12.1994., 46. lpp.).

[5] OV L 316, 31.10.1992., 19. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/74/EK.

[6] OV L 236, 23.9.2003., 17. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS,

"

III PIELIKUMS

Direktīvas 18.a panta 1. punktā minētās samazinātās nodokļu likmes un atbrīvojumi no nodokļiem

1. Latvija

- enerģētikas produktiem un elektroenerģijai, ko izmanto vietējos sabiedriskajos pasažieru transportlīdzekļos;

2. Lietuva

- akmeņoglēm, koksam un lignītam līdz 2007. gada 1. janvārim,

- dabasgāzei un elektroenerģijai līdz 2010. gada 1. janvārim,

- orimulsijai, ko izmanto mērķiem, kas nav elektroenerģijas vai siltuma ražošana, līdz 2010. gada 1. janvārim;

3. Ungārija

- akmeņoglēm un koksam līdz 2009. gada 1. janvārim;

4. Malta

- kuģošanai privātos izpriecu kuģos,

- aeronavigācijai, izņemot aeronavigāciju, uz ko attiecas Direktīvas 2003/96/EK 14. panta 1. punkta b) apakšpunkts;

5. Polija

- aviācijas degvielai, iekšdedzes turbodzinēju degvielai un aviācijas dzinēju motoreļļām, ko pārdod šādas degvielas ražotājs pēc valsts aizsardzības ministra vai kompetentā iekšlietu ministra pasūtījuma aviācijas nozares vajadzībām vai pēc Materiālo rezervju aģentūras pasūtījuma, lai papildinātu valsts rezerves, vai pēc sanitārās aviācijas organizatorisko struktūrvienību pasūtījuma šādu vienību vajadzībām,

- kuģu dzinēju un jūras tehnoloģijas dzinēju gāzeļļai un kuģu dzinēju un jūras tehnoloģijas dzinēju motoreļļām, ko pārdod šādas degvielas ražotājs pēc Inventāra krājumu aģentūras pasūtījuma, lai papildinātu valsts rezerves, vai pēc valsts aizsardzības ministra pasūtījuma izmantošanai jūras spēku vajadzībām, vai pēc kompetentā iekšlietu ministra pasūtījuma izmantošanai jūras inženierzinātņu vajadzībām,

- aviācijas degvielai, iekšdedzes turbodzinēju degvielai, kuģu dzinēju un jūras tehnoloģijas dzinēju gāzeļļai un aviācijas dzinēju, kuģu dzinēju un jūras tehnoloģijas dzinēju eļļām, ko pārdod Inventāra krājumu aģentūra pēc valsts aizsardzības ministra vai kompetentā iekšlietu ministra pasūtījuma.

"

--------------------------------------------------

Augša