Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004L0070

Komisijas Direktīva 2004/70/EK (2004. gada 28. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiemDokuments attiecas uz EEZ

OV L 127, 29.4.2004., 97./103. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 216 - 222
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 216 - 222
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 216 - 222
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 216 - 222
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 216 - 222
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 216 - 222
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 216 - 222
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 216 - 222
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 216 - 222
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 056 Lpp. 61 - 67
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 056 Lpp. 61 - 67
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 065 Lpp. 43 - 49

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/70/oj

32004L0070Oficiālais Vēstnesis L 127 , 29/04/2004 Lpp. 0097 - 0103


Komisijas Direktīva 2004/70/EK

(2004. gada 28. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā [1], un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) punktu,

tā kā:

(1) 2003. gada Pievienošanās akta 20. pantā ir atsauce uz minētā Akta II pielikumu, kurā ir acquis pielāgojumi pievienošanās dēļ. Tomēr II pielikumā principā ir ņemti vērā tikai to tiesību aktu pielāgojumi, kas pieņemti līdz pievienošanās sarunu beigšanas termiņam, t.i., 2002. gada 1. novembrim.

(2) Tomēr jāveic acquis papildu pielāgojumi, jo īpaši tiesību aktiem, kas pieņemti pēc minētā datuma, kā arī tiesību aktiem, kas nav tikuši ietverti II pielikumā vai kam apstākļu izmaiņu dēļ vajadzīgi jauni pielāgojumi.

(3) Direktīva 2000/29/EK pēc 2002. gada 1. novembra ir vairākas reizes grozīta attiecībā uz dažiem noteikumiem, kas pielāgoti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(4) Ar 2003. gada Pievienošanās aktu Lietuvai uz ierobežotu laiku līdz 2006. gada 31. martam ir piešķirts aizsargājamās zonas statuss attiecībā uz biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusu. Ieteicams grozīt IV pielikuma tekstu, lai atspoguļotu ar Pievienošanās aktu izdarītās izmaiņas.

(5) Ar 2003. gada Pievienošanās aktu Latvijai, Slovēnijai un Slovākijai uz ierobežotu laiku līdz 2006. gada 31. martam ir piešķirts aizsargājamās zonas statuss attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens. Ieteicams grozīt IV pielikuma tekstu, lai atspoguļotu ar Pievienošanās aktu izdarītās izmaiņas.

(6) Ar 2003. gada Pievienošanās aktu Maltai uz ierobežotu laiku līdz 2006. gada 31. martam ir piešķirts aizsargājamās zonas statuss attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmi). Ieteicams grozīt IV pielikuma tekstu, lai atspoguļotu ar Pievienošanās aktu izdarītās izmaiņas.

(7) Skaidrības nolūkos dažus pēc 2002. gada 1. novembra izdarītos grozījumus ieteicams apvienot vienā tekstā. Dalībvalstīm jādod piemērots laika posms, lai tās īstenotu šīs direktīvas noteikumus, kuri nav ietverti esošajos tiesību aktos.

(8) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 2000/29/EK.

(9) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2000/29/EK groza šādi:

1. Tās I, II, III un IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. Tās IV pielikuma B daļu groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2004. gada 1. jūnijam izpildītu šīs direktīvas II pielikuma prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā no Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līguma spēkā stāšanās dienas un saskaņā ar to.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/31/EK (OV L 85, 23.3.2004., 18. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK I, II, III un IV pielikumu groza šādi:

1. I pielikuma B daļā b) pozīcijas 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss | DK, F (Bretaņa), FI, IRL, LT, Ρ (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija)" |

2. II pielikuma B daļā b) pozīcijas 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Augu daļas, izņemot augļus, sēklas un augus, kas paredzēti stādīšanai, ieskaitot tās, kuras satur dzīvus putekšņus Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dene.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai. | E, F (Korsika), IRL, I (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini provinces; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Trentīno-Alto Adidže: Trento autonomā province; Toskāna; Umbrija; Aostas ieleja; Veneto: izņemot Rovigo provinces Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnas, Padova provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnas un Veronas provinces Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnas), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI, SK, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)" |

3. Šādi groza III pielikuma B daļu:

a) tās 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1.Neskarot aizliegumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1. un 18. punktā attiecīgi minētajiem augiem un dzīvajiem putekšņiem, lai apputeksnētu Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L, Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyra-cantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L., izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstīs, izņemot Šveici un tās valstis, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. vai kurās ir izveidoti kaitēkļbrīvi apgabali attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saskaņā ar attiecīgo starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu un par tādiem atzīti saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. | E, F (Korsika), IRL, I (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini provinces; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Trentīno-Alto Adidže: Trento autonomā province; Toskāna; Umbrija; Aostas ieleja; Veneto: izņemot Rovigo provinces Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnas, Padova provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnas un Veronas provinces Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnas), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI, SK, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)" |

b) tās 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2.Neskarot aizliegumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1. un 18. punktā attiecīgi minētajiem augiem un dzīvajiem putekšņiem, lai apputeksnētu Cotoneaster Ehrh. un Photinia davidiana (Dene.) Cardot, izņemot augļus un sēklas, kā izcelsme ir trešās valstīs, izņemot tās valstis, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. vai kurās ir izveidoti kaitēkļbrīvi apgabali attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saskaņā ar attiecīgo starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu un par tādiem atzīti saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. | E, F (Korsika), IRL, I (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini provinces; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Trentīno-Alto Adidže: Trento autonomā province; Toskāna; Umbrija; Aostas ieleja; Veneto: izņemot Rovigo provinces Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnas, Padova provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnas un Veronas provinces Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnas), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI, SK, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)" |

4. Šādi groza IV pielikuma B daļu:

a) tās 20.1. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);"

b) tās 20.2. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);"

c) tās 21. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"21.Augi un dzīvi putekšņi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dene.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L.. apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas. | Neskarot aizliegumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1., 18. punktā un III pielikuma B daļas 1. punktā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam paziņojumam, ka: a)augu izcelsme ir trešās valstīs, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, nav novērota Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.vaib)augu izcelsme ir kaitēkļbrīvos apgabalos trešās valstīs, kas izveidoti attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saskaņā ar attiecīgo starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu un par tādiem atzīti saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru,vaic)augu izcelsme ir vienā no šādiem Šveices kantoniem: Berne (izņemot Signau un Trachselwald rajonus), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais,vaid)augu izcelsme ir labās puses slejā uzskaitītajās aizsargājamajās zonās,vaie)augi izaudzēti vai, ja tie pārvietoti uz "buferzonu", turēti un uzglabāti vismaz septiņus mēnešus, ieskaitot pēdējo pilno veģetācijas periodu laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, uz lauka:aa)kas atrodas vismaz 1 km no robežas oficiāli izraudzītai "buferzonai", kura aizņem vismaz 50 km2 platību, kur saimniekaugiem piemēro oficiāli atzītu un uzraudzītu kontroles režīmu, ko ievieš vēlākais pirms tā pilnā veģetācijas perioda sākuma, kurš ir bijis pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda, lai samazinātu Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al.izplatīšanās risku no tur audzējamiem augiem. Šīs "buferzonas" sīks apraksts ir pieejams Komisijai un citām dalībvalstīm. Kad "buferzona" ir noteikta, oficiālās pārbaudes zonā, kas ir ārpus lauka un tā apkārtējās 500 m platās joslas, veic vismaz vienu reizi laikā no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vispiemērotākajā laikā, un visi saimniekaugi, kam novērotas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pazīmes, nekavējoties jāaizvāc. Šo pārbaužu rezultātus katru gadu līdz 1. maijam iesniedz Komisijai un citām dalībvalstīm, unbb)kas tāpat kā "buferzona" ir oficiāli apstiprināts pirms tā pilnā veģetācijas perioda sākuma, kurš ir pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda, augu audzēšanai saskaņā ar šajā punktā noteiktajām prasībām, uncc)kas tāpat kā vismaz 500 m apkārtējā josla no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma atzīta par tādu, kurā nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., oficiālā pārbaudē, kas veikta vismaz:divas reizes uz lauka vispiemērotākajā laikā, piem., vienu reizi laikposmā no jūnija līdz augustam un vienu reizi laikposmā no augusta līdz novembrimunvienu reizi minētajā apkārtējā joslā vispiemērotākajā laikā, piem., laikposmā no augusta līdz novembrim, undd)no kā augu paraugi, kas oficiāli novākti vispiemērotākajā laikā, ir oficiāli pārbaudīti uz latentām infekcijām saskaņā ar attiecīgu laboratorijas metodi.Saskaņā ar attiecīgajām prasībām, kuras piemērojamas līdz 2004. gada 1. aprīlim, laikposmā no 2004. gada 1. aprīļa līdz 2005. gada 1. aprīlim šos noteikumus nepiemēro augiem, kas pārvietoti uz labās puses slejā uzskaitītajām aizsargājamām zonām un kas audzēti un uzglabāti uz laukiem, kas atrodas oficiāli norādītajās "buferzonās". | E, F (Korsika), IRL, I (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini provinces; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Trentīno-Alto Adidže: Trento autonomā province; Toskāna; Umbrija; Aostas ieleja; Veneto: izņemot Rovigo provinces Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnas, Padova provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnas un Veronas provinces Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnas), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI, SK, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)" |

d) tās 21.3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"21.3.No 15. marta līdz 30. jūnijam, bišu stropi | Jābūt dokumentētam pierādījumam, ka bišu stropiem: a)izcelsme ir trešās valstīs, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.vaib)izcelsme ir vienā no šādiem Šveices kantoniem: Berne (izņemot Signau un Trachselwald rajonus), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais,vaic)izcelsme ir labās puses slejā uzskaitītajās aizsargājamajās zonās,vaid)pirms pārvietošanas notikuši atbilstīgi karantīnas pasākumi. | E, F (Korsika), IRL, I (Abruci; pūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini provinces; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Toskāna; Umbrija; Aostas ieleja; Veneto: izņemot Rovigo provinces Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnas, Padova provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnas un Veronas provinces Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnas), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI, SK, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)" |

e) tās 22. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);"

f) tās 23. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);"

g) tās 25. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);"

h) tās 26. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);"

i) tās 27.1. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);"

j) tās 27.2. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);"

k) tās 30. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija)."

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļu groza šādi:

a) tās 20.1. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija);"

b) tās 20.2. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija);"

c) tās 20.3. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"LV, SI, SK, FI;"

d) tās 22. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija);"

e) tās 23. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija);"

f) tās 25. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija);"

g) tās 26. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija);"

h) tās 27.1. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija);"

i) tās 27.2. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija);"

j) tās 30. punktā labās puses slejā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

"DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija);"

k) tās 31. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"31.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, kuru izcelsme ir E, F (izņemot Korsiku) un CY. | Neskarot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 30.1. punktā minētajiem augļiem: a)augļiem jābūt bez lapām un kātiem vaib)ja augļiem ir lapas vai kāti, jābūt oficiālam paziņojumam, ka augļi iesaiņoti slēgtā iepakojumā, kas oficiāli aizzīmogots, un tos tādā veidā pārvadā caur aizsargājamo zonu, kura noteikta attiecībā uz šiem augļiem, un uz iepakojuma ir atšķirības zīme, kas jānorāda pasē. | EL, F (Korsika), I, M, P" |

--------------------------------------------------

Augša