Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004L0007

Padomes Direktīva 2004/7/EK (2004. gada 20. janvāris), ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu, ciktāl tā attiecas uz izpildes pilnvaru piešķiršanu un atkāpju noteikšanas kārtību

OV L 27, 30.1.2004., 44./45. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 7 - 8
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 7 - 8
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 7 - 8
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 7 - 8
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 7 - 8
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 7 - 8
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 7 - 8
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 7 - 8
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 7 - 8

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/7/oj

32004L0007Oficiālais Vēstnesis L 027 , 30/01/2004 Lpp. 0044 - 0045


Padomes Direktīva 2004/7/EK

(2004. gada 20. janvāris),

ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu, ciktāl tā attiecas uz izpildes pilnvaru piešķiršanu un atkāpju noteikšanas kārtību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā:

(1) Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvas 77/388/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu, kas attiecas uz apgrozījuma nodokli – pievienotās vērtības nodokļa kopējā sistēma: nodokļa vienotā bāze, 27. pantā un 30. pantā [3] ir noteikta kārtība, kas ļauj Padomei klusējot noteikt atkāpes.

(2) Pārredzamības un juridiskas noteiktības labad ir vēlams nodrošināt to, ka katra atkāpe, kas atļauta saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 27. pantu vai 30. pantu, ir noteikts skaidri izteiktā lēmumā, ko pieņem Padome pēc Komisijas priekšlikuma.

(3) Tādēļ pēc šī laika posma beigām jāizslēdz Padomes iespēja piekrist klusējot.

(4) Lai nodrošinātu to, ka dalībvalsts, kas ir iesniegusi atkāpes pieprasījumu, nešaubās par to, kā Komisija rīkosies, atbildot uz pieprasījumu, jānosaka termiņi, kuros Komisijai jāiesniedz Padomē vai nu priekšlikums par atļaujas sniegšanu vai paziņojums, kurā izklāstīti tās iebildumi.

(5) Llai sniegtu iespēju dalībvalstīm kontrolēt to iesniegto pieprasījumu izskatīšanu, Komisija, tiklīdz tā ir saņēmusi visu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai izvērtētu pieprasījumu, paziņo šādu informāciju pieprasītājai dalībvalstij un pārsūta pieprasījumu oriģinālvalodā citām dalībvalstīm.

(6) Direktīvas 77/388/EEK 26. panta 1. punkta otrais teikums uzsver, ka vienkāršošanas pasākumu radītās nelielās ietekmes uz maksājamā nodokļa summu izvērtējumu galapatēriņa posmā veic globāli, atsaucoties uz makroekonomiskajām prognozēm, kas attiecas uz pasākuma iespējamo ietekmi uz Kopienas pašu resursiem, ko sniedz pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

(7) Tā kā nav mehānisma, saskaņā ar kuru pieņem saistošus pasākumus, kas regulē Direktīvas 77/388/EEK īstenošanu, minētajā direktīvā izklāstīto noteikumu piemērošana atšķiras katrā dalībvalstī.

(8) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, būtiski ir nodrošināt vienotāku esošās PVN sistēmas piemērošanu. Ieviešot procedūru, saskaņā ar kuru pieņem pasākumus, kas nodrošina esošo noteikumu piemērošanu, tiktu veikti būtiski uzlabojumi šajā sakarā.

(9) Minētajiem pasākumiem jo īpaši jārisina nodokļu dubultās uzlikšanas problēma pārrobežu darījumos, kas var rasties tādēļ, ka dalībvalstis dažādi piemēro Direktīvas 77/388/EEK noteikumus, kas attiecas uz piegādes vietu.

(10) Tomēr katra izpildes pasākuma darbības jomai jābūt ierobežotai – kaut arī tas ir domāts, lai precizētu Direktīvā 77/388/EEK izklāstīto noteikumu, tas nekad nedrīkst atkāpties no šāda noteikuma.

(11) Lai arī izpildes pasākuma darbības joma būs ierobežota, šādi pasākumi ietekmēs budžetu, un šāda ietekme vienai vai vairākām dalībvalstīm var būt būtiska.

(12) Šādu pasākumu ietekme uz dalībvalstu budžetu pamato to, ka Padome patur tiesības īstenot savas pilnvaras ieviest Direktīvu 77/388/EEK.

(13) Ņemot vērā izklāstīto pasākumu ierobežoto darbības jomu, Direktīvas 77/388/EEK ieviešanas pasākumus ar vienprātīgu lēmumu pieņem Padome pēc Komisijas priekšlikuma.

(14) Tā kā minēto iemeslu dēļ dalībvalstis vienas pašas nevar pietiekami sekmīgi sasniegt šīs direktīvas mērķus, un tādēļ tos labāk var sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu šī direktīva neparedz to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

(15) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 77/388/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 77/388/EEK groza šādi:

1. 27. panta 1., 2., 3. un 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"1. Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var atļaut jebkurai dalībvalstij ieviest īpašus pasākumus, lai atkāptos no šīs direktīvas noteikumiem nolūkā vienkāršot procedūru, kādā piemēro nodokli, vai novērš dažus nodokļu nemaksāšanas veidus. Pasākumi, kas vērsti uz to, lai vienkāršotu kārtību, kādā piemēro nodokli, nedrīkst ietekmēt galapatēriņa posmā maksājamo nodokli, izņemot gadījumus, kad ietekme ir neliela.

2. Dalībvalsts, kas vēlas ieviest 1. Punktā minētos pasākumus, nosūta pieprasījumu Komisijai un sniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju. Ja Komisija uzskata, ka tās rīcībā nav visa vajadzīgā informācija, tā sazinās ar attiecīgo dalībvalsti divu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un norāda, kāda papildu informācija ir nepieciešama. Tiklīdz Komisijas rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai izvērtētu pieteikumu, tā viena mēneša laikā paziņo par to dalībvalstij un pārsūta pieprasījumu oriģinālvalodā citām dalībvalstīm.

3. Trīs mēnešu laikā pēc 2. punkta pēdējā teikumā minētā paziņojuma sniegšanas Komisija sniedz Padomei vai nu atbilstošu priekšlikumu vai paziņojumu, kurā ir izklāstīti tās iebildumi, ja tā neatbalsta pieprasīto atkāpi.

4. Jebkurā gadījumā 2. un 3. punktā izklāstīto procedūru pabeidz astoņu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi pieprasījumu."

2. XVII sadaļā iekļauj šādu 29.a pantu:

"29.a pants

Īstenošanas pasākumi

Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai ieviestu šo direktīvu."

3. 30. pantu aizstāj ar šādu:

"30. pants

Starptautiski akti

1. Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var atļaut jebkurai dalībvalstij slēgt līgumu ar kādu ārpuskopienas valsti vai starptautisku organizāciju, kurā var būt ietvertas atkāpes no šīs direktīvas.

2. Dalībvalsts, kas vēlas noslēgt šādu līgumu, nosūta pieprasījumu Komisijai un sniedz tai visu vajadzīgo informāciju. Ja Komisija uzskata, ka tās rīcībā nav visa vajadzīgā informācija, tā sazinās ar attiecīgo dalībvalsti divu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un norāda, kāda papildu informācija ir nepieciešama. Tiklīdz Komisijas rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai izvērtētu pieteikumu, tā viena mēneša laikā paziņo par to dalībvalstij un pārsūta pieprasījumu oriģinālvalodā citām dalībvalstīm.

3. Trīs mēnešu laikā pēc 2. punkta pēdējā teikumā minētā paziņojuma sniegšanas Komisija sniedz Padomei vai nu atbilstošu priekšlikumu vai paziņojumu, kurā ir izklāstīti tās iebildumi, ja tā neatbalsta pieprasīto atkāpi.

4. Jebkurā gadījumā 2. un 3. punktā izklāstīto procedūru pabeidz astoņu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi pieprasījumu."

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 20. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. McCreevy

[1] Atzinums sniegts 2003. gada 16. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] Atzinums sniegts 2003. gada 30. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/92/EK (OV L 260, 11.10.2003., 8. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša