EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32004L0006

Komisijas Direktīva 2004/6/EK (2004. gada 20. janvāris) par atkāpēm no Direktīvas 2001/15/EK, lai atliktu dažu produktu tirdzniecības aizlieguma piemērošanuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 15, 22.1.2004., 31./33. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 033 Lpp. 25 - 27
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 033 Lpp. 25 - 27
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 033 Lpp. 25 - 27
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 033 Lpp. 25 - 27
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 033 Lpp. 25 - 27
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 033 Lpp. 25 - 27
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 033 Lpp. 25 - 27
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 033 Lpp. 25 - 27
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 033 Lpp. 25 - 27
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 059 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 059 Lpp. 3 - 5

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/12/2009; Atcelts ar 32009R0953 . Jaunākā konsolidētā versija: 09/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/6/oj

32004L0006Oficiālais Vēstnesis L 015 , 22/01/2004 Lpp. 0031 - 0033


Komisijas Direktīva 2004/6/EK

(2004. gada 20. janvāris)

par atkāpēm no Direktīvas 2001/15/EK, lai atliktu dažu produktu tirdzniecības aizlieguma piemērošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīva 89/398/EEK (1989. gada 3. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem [1], un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas Direktīva 2001/15/EK (2001. gada 15. februāris) par vielām, ko īpašā barošanas nolūkā var pievienot īpašas diētas pārtikas produktiem [2], nosaka dažas vielu kategorijas un katrā no šīm kategorijām norāda ķīmiskās vielas, ko var lietot īpašas diētas pārtikas ražošanai. Tā nosaka, ka dalībvalstīm no 2004. gada 1. aprīļa ir jāaizliedz tirdzniecība ar tādiem produktiem, kas neatbilst minētās direktīvas prasībām.

(2) Pieņemot Direktīvu 2001/15/EK, minētās direktīvas pielikumā nevarēja iekļaut vairākas vielas, ko ar īpašiem barošanas mērķiem var pievienot dažiem tādiem īpašas diētas pārtikas produktiem, kurus realizē dažās dalībvalstīs, jo tās nebija novērtējusi Pārtikas zinātniskā komiteja (PZK).

(3) Kamēr Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde veic šo vielu novērtēšanu, būtu jāatļauj arī turpmāk tās lietot tādu produktu ražošanā, kuru realizācija sākta pirms šīs direktīvas spēkā stāšanās.

(4) Direktīvas 2001/15/EK 3. panta b) apakšpunktā noteiktais termiņš "2004. gada 1. aprīlis" prasa transponēt šo direktīvu īsā termiņā.

(5) Tādēļ jāparedz atkāpi no Direktīvas 2001/15/EK.

(6) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2001/15/EK 3. panta otrās daļas b) apakšpunkta, ciktāl tiek piemērotas minētās direktīvas 1. panta 1. punkta pirmās daļas prasības, līdz 2006. gada 31. decembrim dalībvalstis var atļaut savā teritorijā tirdzniecību ar produktiem, kuri satur šīs direktīvas pielikumā minētās vielas, ja:

a) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde nav sniegusi nelabvēlīgu atzinumu par šīs vielas izmantošanu, ražojot īpašas diētas pārtiku, uz ko attiecas Direktīva 2001/15/EK;

b) attiecīgo vielu izmanto viena vai vairāku tādu īpašas diētas pārtikas produktu ražošanā, ko Kopienā realizē šās direktīvas spēkā stāšanās dienā.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2004. gada 31. martam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 20. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[2] OV L 52, 22.2.2001., 19. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

VIELAS, KO ĪPAŠU UZTURA APSVĒRUMU DĒĻ VAR PIEVIENOT ĪPAŠAS DIĒTAS PĀRTIKAI, UZ KO ATTIECAS DIREKTĪVA 2001/15/EK

1. Kategorija. Vitamīni

E VITAMĪNS

- D–α–tokoferilpolietilēnglikola–1000 sukcināts

2. Kategorija. Minerālvielas

BORS

- borskābe

- nātrija borāts

KALCIJS

- aminoskābes helāts

- pidolāts

HROMS

- aminoskābes helāts

VARŠ

- aminoskābes helāts

DZELZS

- dzelzs(II) hidroksīds

- dzelzs(II) pidolāts

- aminoskābes helāts

SELĒNS

- bagātināts raugs

MAGNIJS

- aminoskābes helāts

- pidolāts

MANGĀNS

- aminoskābes helāts

CINKS

- aminoskābes helāts

--------------------------------------------------

Augša