EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004L0056

Padomes Direktīva 2004/56/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar kuru groza Direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu jomā, dažu akcīzes nodokļu jomā un nodokļu piemērošanā apdrošināšanas prēmijām

OV L 127, 29.4.2004., 70./72. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 13 - 15
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 13 - 15
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 13 - 15
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 13 - 15
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 13 - 15
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 13 - 15
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 13 - 15
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 13 - 15
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 13 - 15
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 125 - 127
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 125 - 127

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/01/2013; Iesaist. atcelta ar 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/56/oj

32004L0056Oficiālais Vēstnesis L 127 , 29/04/2004 Lpp. 0070 - 0072


Padomes Direktīva 2004/56/EK

(2004. gada 21. aprīlis),

ar kuru groza Direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu jomā, dažu akcīzes nodokļu jomā un nodokļu piemērošanā apdrošināšanas prēmijām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 93. un 94. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā:

(1) Ar Padomes 1977. gada 19. decembra Direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu jomā [3] noteica pamatnoteikumus attiecībā uz administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, lai noteiktu un novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelikumīgas darbības nodokļu jomā un lai ļautu dalībvalstīm veikt pareizu nodokļu noteikšanu. Ir svarīgi uzlabot, papildināt un modernizēt šos noteikumus.

(2) Ja dalībvalsts veic izmeklēšanu, lai iegūtu informāciju, kas vajadzīga, lai atbildētu uz lūgumu pēc palīdzības, būtu jāuzskata, ka šī valsts rīkojas pati savā vārdā; tādējādi informācijas vākšanas procesam piemērotu tikai vienus noteikumus un kavēšanās netraucētu izmeklēšanai.

(3) Lai cīņa pret nelikumīgām darbībām nodokļu jomā būtu efektīva, ir nelietderīgi, ka dalībvalstij, kura ir saņēmusi informāciju no citas dalībvalsts, būtu pēc tam jāprasa atļauja izpaust informāciju atklātā tiesas procesā vai spriedumos.

(4) Skaidri jānorāda, ka dalībvalstij nav nekāda pienākuma veikt izmeklēšanu, lai iegūtu informāciju, kas vajadzīga, lai atbildētu uz lūgumu pēc palīdzības, ja tās tiesību akti vai administratīvā prakse neatļauj tās kompetentajai iestādei veikt izmeklēšanu vai vākt šādu informāciju.

(5) Jāparedz iespēja dalībvalsts kompetentai iestādei atteikt sniegt informāciju vai palīdzību, ja dalībvalsts, kas iesniedz lūgumu, faktisku vai juridisku iemeslu dēļ nevar sniegt līdzvērtīgu informāciju.

(6) Ņemot vērā tiesisko prasību dažās dalībvalstīs, ka nodokļu maksātājs jāinformē par lēmumiem un dokumentiem, kas attiecas uz viņa nodokļu saistībām, un ņemot vērā izrietošās grūtības nodokļu iestādēm, tostarp gadījumus, kad nodokļu maksātājs ir pārcēlies uz citu dalībvalsti, ir vēlams, ka šādos apstākļos nodokļu iestādēm jābūt iespējai lūgt palīdzību tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, uz kuru ir pārcēlies nodokļu maksātājs.

(7) Vienas vai vairāku personu, kurām ir nodokļu saistības un kuras ir dibinātas vairākās dalībvalstīs, nodokļu situācija bieži ir vispārējās vai papildu interesēs, tad jāparedz, ka divām vai vairāk dalībvalstīm ir iespējams veikt vienlaicīgas pārbaudes par šādām personām, savstarpēji par to vienojoties, brīvprātīgi un ikreiz, kad šāda pārbaudes ir efektīvākas par pārbaudi, ko veic tikai viena dalībvalsts.

(8) Komisija iesniedza priekšlikumu par direktīvu, pamatojoties uz Līguma 95. pantu. Padome, ņemot vērā, ka priekšlikums par direktīvu attiecās uz tiesību aktu saskaņošanu gan tiešo, gan netiešo nodokļu jomā un ka tādēļ ir jāpieņem akts, pamatojoties uz Līguma 93. un 94. pantu, apspriedās ar Eiropas Parlamentu ar 2003. gada 12. novembra vēstuli, informējot to par Padomes nodomu mainīt juridisko pamatu.

(9) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 77/799/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 77/799/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. panta 5. punktu groza šādi:

a) vārdus aiz

"Itālijā"

aizstāj ar šādiem:

"il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali vai tā pilnvarotie pārstāvji";

b) vārdus aiz

"Zviedrijā"

aizstāj ar šādiem:

"Chefen för Finansdepartementet vai tā pilnvarotais pārstāvis"

2. Direktīvas 2. panta 2. punktā pievieno šādu daļu:

"Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, saņēmēja iestāde vai administratīvā iestāde, pie kuras tā vēršas, darbojas tā, it kā tā rīkotos pati savā vārdā vai pēc citas iestādes pieprasījuma savā dalībvalstī."

3. Direktīvas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Visu informāciju, kas dalībvalstij ir zināma saskaņā ar šo direktīvu, šajā dalībvalstī uzglabā slepenībā tieši tāpat kā informāciju, kas saņemta saskaņā ar minētās valsts tiesību aktiem. Jebkurā gadījumā, šāda informācija:

- var būt pieejama tikai personām, kas ir tieši iesaistītas nodokļu noteikšanā vai šādas noteikšanas administratīvā kontrolē,

- var būt zināma tikai saistībā ar tiesvedību vai administratīvu lietu izskatīšanu, kurā paredzētas sankcijas, ko piemēro, lai noteiktu nodokļus vai pārskatītu nodokļu noteikšanu, vai ir saistībā ar nodokļu noteikšanu vai to pārskatīšanu, un tikai tādām personām, kas tieši iesaistītas šādā lietu izskatīšanā; tomēr minēto informāciju var darīt zināmu atklātas izskatīšanas laikā vai tiesas nolēmumos, ja dalībvalsts kompetenta iestāde, kas sniedz informāciju, pret to neiebilst, kad tā sniedz informāciju pirmo reizi,

- nekādos apstākļos netiek izmantota citādi, kā tikai nodokļu piemērošanai vai saistībā ar tiesvedību vai administratīvām lietām, kas paredz sankcijas, ko piemēro, lai noteiktu nodokļus vai pārskatītu nodokļu noteikšanu, vai ir saistībā ar nodokļu noteikšanu vai to pārskatīšanu.

Turklāt dalībvalstis var noteikt, ka informāciju, kas ir minēta pirmajā daļā, var izmantot citu maksājumu, nodevu un nodokļu noteikšanā, kas ir ietverti Direktīvas 76/308/EEK [4] 2. pantā."

4. Direktīvas 8. pantu groza šādi:

a) direktīvas 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Šī direktīva dalībvalstij, kurai lūdz informāciju, neuzliek nekādu pienākumu veikt izmeklēšanu vai paziņot informāciju, ja minētās valsts kompetentajai iestādei veikt šādu izmeklēšanu vai vākt nepieciešamo informāciju būtu pretrunā ar tās tiesību aktiem vai administratīvo praksi.";

b) minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Dalībvalsts kompetentā iestāde var atteikt informācijas nosūtīšanu, ja dalībvalsts, kas to pieprasa, faktisku vai juridisku iemeslu dēļ nevar sniegt līdzvērtīgu informāciju."

5. Direktīvā iekļauj šādus pantus.

"8.a. pants

Paziņošana

1. Pēc kādas dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma citas dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē līdzīgu instrumentu paziņošanu dalībvalstī, kura saņēmusi pieprasījumu, informē visu to instrumentu un lēmumu adresātus, kurus izdevušas tās dalībvalsts administratīvās iestādes, kura iesniegusi pieprasījumu, un kuri attiecas uz tādu tiesību aktu nodokļu jomā piemērošanu tās teritorijā, uz kuriem attiecas šī direktīva.

2. Pieprasījumos par paziņošanu norāda paziņojamā instrumenta vai lēmuma priekšmetu un norāda adresāta vārdu un adresi, kā arī jebkuru citu informāciju, kas var atvieglot adresāta identificēšanu.

3. Pieprasījuma saņēmēja iestāde nekavējoties informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi par atbildi uz paziņojuma pieprasījumu un jo īpaši paziņo par lēmuma vai instrumenta paziņošanas dienu adresātam.

8.b. pants

Vienlaicīgas pārbaudes

1. Ja vienas vai vairāku personu, kurām ir nodokļu saistības, nodokļu situācija ir divu vai vairāk dalībvalstu vispārējās vai papildu interesēs, tad šīs valstis var vienoties par vienlaicīgu pārbaužu veikšanu, lai apmainītos ar šādi iegūtu informāciju ikreiz, kad šāda pārbaude ir efektīvāka par pārbaudi, ko veic tikai viena dalībvalsts.

2. Katras dalībvalsts kompetentā iestāde neatkarīgi identificē personas, kurām ir nodokļu saistības un kuras tā paredz ieteikt vienlaicīgas pārbaudes veikšanai. Tā paziņo attiecīgo citu dalībvalstu attiecīgajām kompetentajām iestādēm par gadījumiem, kuros pēc tās viedokļa jāveic vienlaicīgas pārbaudes. Tā pēc iespējas pamato savu izvēli, sniedzot informāciju, kas tai ir likusi pieņemt šādu lēmumu. Tā norāda laika posmu, kurā jāveic šādas pārbaudes.

3. Katras attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde pieņem lēmumu, vai tā vēlas piedalīties vienlaicīgajās pārbaudēs. Saņemot priekšlikumu par vienlaicīgu pārbaudi, kompetentā iestāde sadarbības iestādei apstiprina savu piekrišanu vai paziņo pamatotu atteikumu.

4. Katra attiecīgo dalībvalstu kompetentā iestāde ieceļ pārstāvi, kas ir atbildīgs par pārbaudes operācijas uzraudzību un koordinēšanu."

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2005. gada 1. janvārim izpildītu šo direktīvu. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmus minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2004. gada 21. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Walsh

[1] Atzinums sniegts 2004. gada 15. janvārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV C 32, 5.2.2004., 94. lpp.

[3] OV L 336, 27.12.1977., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/93/EK (OV L 264, 15.10.2003., 23. lpp.).

[4] OV L 73, 19.3.1976., 18. lpp.

--------------------------------------------------

Augša