Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004L0050

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/50/EK (2004. gada 29. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību

OV L 164, 30.4.2004., 114./163. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 838 - 855
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 838 - 855
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 838 - 855
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 838 - 855
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 838 - 855
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 838 - 855
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 838 - 855
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 838 - 855
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 838 - 855
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 045 Lpp. 84 - 101
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 045 Lpp. 84 - 101

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/07/2010; Iesaist. atcelta ar 32008L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/50/oj

32004L0050Oficiālais Vēstnesis L 164 , 30/04/2004 Lpp. 0114 - 0163


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/50/EK

(2004. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 71. un 156. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

saskaņā ar Līguma [4] 251. pantā minēto procedūru, ievērojot Samierināšanas komitejas 2004. gada 23. martā apstiprināto kopīgo dokumentu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Līguma 154. un 155. pantu Kopienai transporta nozarē jāsniedz ieguldījums Eiropas komunikāciju tīklu izveidošanā un attīstīšanā. Lai īstenotu šos mērķus, Kopienai jāveic visi pasākumi, jo īpaši tehniskās standartizācijas jomā, kas vajadzīgi tīklu savstarpējas izmantojamības nodrošināšanai.

(2) Sākotnējais pasākums dzelzceļu nozarē tika veikts, pieņemot Direktīvu 96/48/EK [5]. Lai īstenotu minētajā direktīvā noteiktos mērķus, Eiropas Dzelzceļu savstarpējās izmantojamības asociācija (AEIF), kas saskaņā ar minēto direktīvu izraudzīta par kopīgo pārstāvniecības iestādi, ir izstrādājusi savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas (SITS), ko 2002. gada 30. maijā pieņēmusi Komisija.

(3) Komisija 1999. gada 10. septembrī pieņēma ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā sniegts to pasākumu sākotnējs novērtējums, kas veikti Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpējas izmantojamības nodrošināšanā. Eiropas Parlaments 2000. gada 17. maija rezolūcijā [6] aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumus par Direktīvas 96/48/EK grozījumiem, pamatojoties uz Direktīvas 2001/16/EK [7] parauga.

(4) Direktīvā 2001/16/EK un Direktīvā 96/48/EK ir noteiktas SITS izstrādāšanas un pieņemšanas procedūras un ir paredzēti kopīgi noteikumi atbilstības novērtēšanai attiecībā uz SITS. Pilnvaras pirmās SITS grupas izstrādāšanai piešķirtas AEIF, kas izraudzīta arī par kopīgo pārstāvniecības iestādi.

(5) Izstrādājot SITS ātrsatiksmes dzelzceļu nozarei, piemērojot Direktīvu 96/48/EK attiecībā uz īpašiem projektiem, kā arī saskaņā ar minēto direktīvu izveidotās komitejas darbā ir iegūta liela pieredze, kas Komisijai dod iespēju ierosināt grozījumu izdarīšanu abās minētajās direktīvās par dzelzceļu savstarpēju izmantojamību.

(6) Pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004, ar ko izveido Eiropas Dzelzceļu aģentūru (Aģentūras regula) [8], un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu (EK) Nr. 2004/49/EK par drošību uz Kopienas dzelzceļiem (Direktīva par drošību uz dzelzceļiem) [9], ir jāizdara daži grozījumi Direktīvās 96/48/EK un 2001/16/EK. Jo īpaši, tā kā ir izveidota Aģentūra, jaunu SITS izstrādāšanu un to pārskatīšanu tai uzticēs Komisija.

(7) Savstarpējas izmantojamības īstenošanu ietekmē tas, ka spēkā stājušās šādas direktīvas: Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīva 2001/12/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļu attīstību [10], Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīva 2001/13/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu [11], un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīva 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksājumu iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, un drošības sertifikāciju [12]. Tāpat kā attiecībā uz citiem transporta veidiem, paplašinot piekļuves tiesības, jāveic attiecīgie saskaņošanas pasākumi. Tāpēc savstarpēja izmantojamība jāīsteno visā tīklā, pakāpeniski paplašinot Direktīvas 2001/16/EK ģeogrāfisko piemērošanas jomu. Jāpaplašina arī Direktīvas 2001/16/EK juridiskais pamats, to attiecinot uz Līguma 71. pantu, saskaņā ar ko ir izstrādāta Direktīva 2001/12/EK.

(8) Šī direktīva ir pieminēta Baltajā grāmatā par Eiropas transporta politiku un tā ir daļa no Komisijas stratēģijas dzelzceļu transporta atjaunošanai un tādējādi līdzsvara nodrošināšanai starp transporta veidiem, kuras galamērķis ir mazināt sastrēgumus uz Eiropas autoceļiem.

(9) SITS, kas izstrādātas saskaņā ar Direktīvu 96/48/EK, profilaktiskās apkopes ziņā nepārprotami neattiecas uz infrastruktūras un ritošā sastāva atjaunošanu vai nomaiņu. Tomēr tās attiecas uz Direktīvu 2001/16/EK par parasto dzelzceļu sistēmu, un attiecībā uz šo jautājumu abas minētās direktīvas ir jāsaskaņo.

(10) Izstrādājot SITS ātrsatiksmes dzelzceļu nozarē, ir pierādījies, ka jāprecizē Direktīvā 96/48/EK noteikto būtisko prasību saistība ar SITS, no vienas puses, un ar Eiropas standartiem un citiem normatīviem dokumentiem, no otras puses. Jo īpaši ir jānošķir tie standarti vai to daļas, kas ir obligāti, lai īstenotu minētajā Direktīvā noteiktos mērķus, no "saskaņotajiem" standartiem, kas izstrādāti atbilstoši jaunajai pieejai attiecībā uz saskaņošanu un standartizāciju.

(11) Parasti Eiropas specifikācijas izstrādā, ievērojot jauno pieeju attiecībā uz tehnisko saskaņošanu un standartizāciju. Tās dod iespēju izdarīt pieņēmumu par konkrētu Direktīvā 96/48/EK noteikto būtisko prasību ievērošanu, jo īpaši attiecībā uz savstarpējas izmantojamības komponentiem un saskarnēm. Šīs Eiropas specifikācijas vai to attiecīgās daļas nav obligātas un SITS uz tām nevar sniegt tiešas norādes. Atsauces uz šīm Eiropas specifikācijām publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, bet dalībvalstis publicē atsauces uz valsts standartiem, ar kuriem Eiropas standartus transponē.

(12) Dažos gadījumos SITS var būt tieša norāde uz Eiropas standartiem vai specifikācijām, ja tas ir noteikti vajadzīgs šīs direktīvas mērķu īstenošanai. Šādai tiešai norādei ir sekas, kas jānoskaidro; jo īpaši šie Eiropas standarti vai specifikācijas kļūst obligāti no savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju piemērošanas brīža.

(13) SITS ir noteikti visi nosacījumi, kam ir jāatbilst savstarpējas izmantojamības komponentam, un procedūra, kas jāievēro, novērtējot atbilstību. Turklāt ir jāprecizē, ka attiecībā uz visiem komponentiem ir jāveic atbilstības un lietošanas piemērotības novērtēšanas procedūra, kas norādīta attiecīgajā SITS, un par tiem ir jāiegūst attiecīgais sertifikāts.

(14) Drošības apsvērumu dēļ ir jāpieprasa dalībvalstīm, lai tās visiem ekspluatācijā nodotajiem vagoniem piešķir identifikācijas kodu. Pēc tam vagoni jāreģistrē valsts transportlīdzekļu reģistrā. Šiem reģistriem jābūt pieejamiem visām dalībvalstīm un dažām Kopienas ekonomikā iesaistītajām pusēm. Attiecībā uz datu formātu šiem reģistriem jābūt saskanīgiem. Tāpēc uz tiem jāattiecina kopīgas ekspluatācijas un tehniskās specifikācijas.

(15) Jānosaka procedūra, kas jāievēro gadījumā, kad apakšsistēmai piemērojamās būtiskās prasības attiecīgajās SITS vēl nav noteiktas sīkāk. Šādā gadījumā par atbilstības novērtēšanas un pārbaudes procedūrām ir atbildīgas iestādes, par kurām jau paziņots saskaņā ar Direktīvu 96/48/EK un 2001/16/EK 20. pantu.

(16) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību [13].

(17) Jāprecizē Direktīvas 96/48/EK I pielikumā noteiktā ritošā sastāva definīcija. Direktīva jāattiecina arī uz ritošo sastāvu, ko izmanto tikai uz ātrgaitas satiksmei modernizētajiem sliežu ceļiem ar kustības ātrumu apmēram 200 km/h.

(18) Piemērojot šo direktīvu, ciktāl iespējams jāsaglabā darbs, kas jau veikts saskaņā ar Direktīvām 96/48/EK un 2001/16/EK, dalībvalstīm minētās direktīvas piemērojot attiecībā uz ar projektiem, kuru izstrāde, stājoties spēkā šai direktīvai, ir beigu posmā.

(19) Paredzētās rīcības mērķi, proti, Eiropas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību dalībvalstis pietiekamā kvalitātē nevar īstenot un tā kā tādēļ, ņemot vērā to, ka minētā rīcība ir Eiropas mēroga rīcība, kā tas paredzēts Līgumā, to labāk var īstenot Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva nepārsniedz šā mērķa sasniegšanai vajadzīgo.

(20) Komisija 2002. gada 30. maijā ir pieņēmusi SITS, kas piemērojamas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas infrastruktūrai, ritošajam sastāvam, energoapgādei, kontrolei, vadībai un signalizācijai, ekspluatācijai un apkopei. SITS projekti, kas minēti 1. panta 5. punktā un 2. panta 5. punktā, attiecas uz šo SITS pārskatīšanu vai jaunu SITS pieņemšanu.

(21) Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Direktīvas 2001/16/EK 25. pantu pašlaik tiek izstrādāts Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas tehnisko noteikumu atsauces sistēmas projekts, kas attiecas uz pašreizējo savstarpējas izmantojamības līmeni, šie tehniskie noteikumi ir jāatjaunina, ņemot vērā minētās direktīvas darbības jomas paplašināšanu un pirmo SITS grupu, kas jāpieņem līdz 2004. gadam.

(22) Neatkarīgi no izņēmumiem attiecībā uz Direktīvas 2001/16/EK piemērošanas jomu dalībvalstis jārosina brīvprātīgi piemērot minētās direktīvas attiecīgās prasības valsts līmenī, lai palielinātu rentabilitāti un apjomradītos ietaupījumus ražošanas nozarē.

(23) Tāpēc jāgroza Direktīvas 96/48/EK un 2001/16/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 96/48/EK groza šādi:

1. Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu:

"1. pants

1. Šīs direktīvas mērķis ir noteikt nosacījumus, kas jāievēro, lai Kopienas teritorijā īstenotu Eiropas ātrgaitas vilcienu sistēmas savstarpēju izmantojamību, kā izklāstīts I pielikumā.

Šie nosacījumi attiecas uz to šīs sistēmas daļu projektēšanu, būvi, ekspluatāciju, modernizāciju, atjaunošanu un apkopi, kas nodotas ekspluatācijā pēc 2004. gada 30. aprīļa, kā arī uz ekspluatācijā iesaistītā personāla kvalifikāciju un veselības un drošības nosacījumiem.

2. Lai īstenotu šo mērķi, ir jānosaka tehniskās saskaņošanas optimāls līmenis un jānodrošina iespēja:

a) veicināt, uzlabot un attīstīt starptautisko dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus Kopienas teritorijā un ar trešām valstīm;

b) veicināt Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmai vajadzīgo būvniecības, ekspluatācijas, atjaunošanas un modernizācijas iekārtu un pakalpojumu iekšējā tirgus pakāpenisku izveidošanu;

c) veicināt Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību.".

2. Direktīvas 2. pantu papildina ar šādiem punktiem:

"j) "pamatparametrs". ir reglamentējošs, tehnisks vai darbības nosacījums, kas ir īpaši svarīgs savstarpējai izmantojamībai un par ko pirms SITS pabeigtu projektu izstrādāšanas jāpieņem lēmums vai ieteikums saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru;

k) "īpašs gadījums". ir Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas daļa, attiecībā uz kuru SITS vajadzīgi īpaši pagaidu vai galīgi noteikumi ģeogrāfisko, topogrāfisko vai pilsētvides ierobežojumu dēļ, vai arī to ierobežojumu dēļ, kas ietekmē savietojamību ar esošo sistēmu. Tie jo īpaši var ietvert dzelzceļa līnijas un tīklus, kas ir atšķirti no Kopienas pārējās teritorijas, gabarītus, sliežu platumu vai attālumu starp sliedēm;

l) "modernizācija". ir apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas ievērojami pārveidošanas darbi, kas uzlabo apakšsistēmas vispārējo darbību;

m) "aizstāšana saistībā ar apkopi". ir komponentu nomaiņa ar detaļām, kam ir identiskas funkcijas un darbības parametri, veicot profilaktisko vai korektīvo apkopi;

n) "atjaunošana". ir ievērojami apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas nomaiņas darbi, kas nemaina apakšsistēmas vispārējo darbību;

o) "esošā dzelzceļa sistēma". ir struktūra, ko veido dzelzceļa infrastruktūras, kas ietver līnijas un stacionāras iekārtas, un visu kategoriju un dažādas izcelsmes ritošais sastāvs, kas kursē pa šo infrastruktūru;

p) "nodošana ekspluatācijā". ir visas darbības, kuras veicot, apakšsistēmu nodod tās paredzētajā ekspluatācijas stāvoklī.".

3. Direktīvas 2. panta h) punktu svītro.

4. Direktīvas 5. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Uz katru apakšsistēmu attiecas viena SITS. Vajadzības gadījumā uz vienu apakšsistēmu var attiecināt vairākas SITS, un viena SITS var attiekties uz vairākām apakšsistēmām. Lai nolemtu izstrādāt un/vai pārskatīt SITS un izvēlētos tās tehnisko un ģeogrāfisko darbības jomu, ir jāsaņem pilnvaras saskaņā ar 6. panta 1. punktu.";

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Ciktāl vajadzīgs 1. pantā minēto mērķu īstenošanai, visās SITS:

a) norāda to paredzēto darbības jomu (tīkla vai ritošā sastāva daļa, kas minēta I pielikumā, apakšsistēma vai apakšsistēmas daļa, kas minēta II pielikumā);

b) nosaka pamatprasības attiecībā uz visām attiecīgajām apakšsistēmām un to saskarnēm ar citām apakšsistēmām;

c) nosaka funkcionālās un tehniskās specifikācijas, kas jāievēro apakšsistēmā un tās saskarnēs ar citām apakšsistēmām. Vajadzības gadījumā šīs specifikācijas var būt dažādas, ņemot vērā apakšsistēmas izmantošanas veidu, piemēram, atbilstošas I pielikumā paredzētajām līniju un/vai ritošā sastāva kategorijām;

d) nosaka savstarpējas izmantojamības komponentus un saskarnes, uz kurām jāattiecina Eiropas specifikācijas, tostarp Eiropas standarti, kas vajadzīgi Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpējas izmantojamības nodrošināšanai;

e) katrā konkrētā gadījumā nosaka procedūras, kas jāizmanto savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstības vai lietošanas piemērotības novērtēšanai, no vienas puses, vai EK procedūras apakšsistēmu pārbaudei, no otras puses. Šīs procedūras pamatojas uz Lēmumā 93/465/EEK noteiktajiem moduļiem;

f) norāda SITS ieviešanas stratēģiju. Jo īpaši ir jāprecizē posmi, kas jāveic, pakāpeniski pārejot no esošās situācijas uz galīgo situāciju, kurā par normu uzskatāma atbilstība SITS;

g) norāda attiecīgajam personālam vajadzīgo profesionālo kompetenci un veselības un drošības nosacījumus darbā, kas vajadzīgi apakšsistēmas darbībai un uzturēšanai, kā arī SITS īstenošanai.";

c) pantā iekļauj šādu punktu:

"6. SITS var būt ietverta tieša, skaidri noteikta norāde uz Eiropas standartiem vai specifikācijām gadījumos, kad tas ir noteikti vajadzīgs šīs direktīvas mērķu īstenošanai. Šādos gadījumos Eiropas standartus vai specifikācijas (vai to attiecīgās daļas) uzskata par attiecīgo SITS pielikumiem un tie kļūst obligāti no SITS piemērošanas brīža. Ja Eiropas standartu vai specifikāciju nav un līdz laikam, kamēr tos izstrādā, var sniegt norādi uz citiem skaidri noteiktiem normatīvajiem dokumentiem; šādā gadījumā tas attiecas uz dokumentiem, kas ir viegli pieejami un brīvi izmantojami.".

5. Direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu:

"6. pants

1. SITS projektus un SITS turpmākos grozījumus izstrādā saskaņā ar Komisijas piešķirtajām pilnvarām, ievērojot 21. panta 2. punktā noteikto procedūru. Tie jāizstrādā Aģentūras uzraudzībā saskaņā ar 3. un 12. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 2004/881/EK, ar ko izveido Eiropas Dzelzceļu aģentūru (Aģentūras regula) [14], sadarbojoties ar šajos pantos minētajām darba grupām.

SITS pieņem un pārskata saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru. Tās publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. Aģentūra ir atbildīga par SITS sagatavošanu pārskatīšanai un atjaunināšanai un par priekšlikumu sniegšanu 21. pantā minētajai komitejai, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību vai sociālās prasības.

3. Katru SITS projektu izstrādā divos posmos.

Vispirms Aģentūra nosaka SITS pamatparametrus, kā arī saskarnes ar pārējām apakšsistēmām, un citus īpašus gadījumus, kas var būt vajadzīgi. Attiecībā uz visiem šiem parametriem un saskarnēm jāierosina izdevīgākā alternatīva no visiem risinājumiem, sniedzot tās tehnisko un ekonomisko pamatojumu. Lēmums jāpieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru; vajadzības gadījumā norāda atsauces uz īpašiem gadījumiem.

Pēc tam, pamatojoties uz šiem pamatparametriem, Aģentūra izstrādā SITS projektus. Attiecīgā gadījumā Aģentūra ņem vērā tehnikas attīstību, standartizācijas jomā paveikto darbu, darbojošās darba grupas un atzītus pētījumus. SITS projektiem pievieno vispārēju novērtējumu par paredzamajām SITS īstenošanas izmaksām un ieguvumiem; šajā novērtējumā norāda iespējamo ietekmi uz visiem iesaistītajiem uzņēmējiem un ekonomikas vienībām.

4. Izstrādājot, pieņemot un pārskatot katru SITS (un tā pamatparametrus), ņem vērā visu izskatīto tehnisko risinājumu paredzamās izmaksas un ieguvumus, un saskarnes starp tām, lai īstenotu izdevīgākos risinājumus. Dalībvalstis piedalās šajā novērtēšanā, sniedzot vajadzīgos datus.

5. Komiteja, kas minēta 21. pantā, ir pastāvīgi jāinformē par SITS sagatavošanas darbu. Sagatavošanas darba gaitā komiteja var izstrādāt darba uzdevumus vai noderīgus ieteikumus attiecībā uz SITS projektiem un izmaksu un labumu analīzi. Jo īpaši komiteja pēc dalībvalsts pieprasījuma var pieprasīt pārbaudīt alternatīvos risinājumus un šo alternatīvo risinājumu izmaksu un ieguvumu novērtējumu iekļaut ziņojumā, kas pievienots SITS projektam.

6. Pieņemot SITS, tā spēkā stāšanās dienu nosaka, ievērojot 21. panta 2. punktā minēto procedūru. Ja tehniskās savietojamības apsvērumu dēļ ekspluatācijā vienlaicīgi jānodod atšķirīgas apakšsistēmas, attiecīgās SITS stājas spēkā vienā un tajā pašā dienā.

7. Izstrādājot, pieņemot un pārskatot SITS, ņem vērā lietotāju viedokli par tehniskajām īpašībām, kas tieši ietekmē apstākļus, kādos tie izmanto apakšsistēmas. Tādēļ Aģentūra apspriežas ar apvienībām un iestādēm, kas SITS izstrādāšanas un pārskatīšanas posmos pārstāv lietotājus. SITS projektiem tā pievieno ziņojumu par šo apspriežu rezultātiem.

Pirms pilnvaru pieņemšanas SITS pārskatīšanai 21. pantā minētā komiteja pabeidz to apvienību un iestāžu sarakstu, ar kurām jāapspriežas, un šo sarakstu var pārskatīt vai atjaunināt pēc dalībvalsts vai Komisijas pieprasījuma.

8. Izstrādājot, pieņemot un pārskatot SITS, attiecībā uz 5. panta 3. punkta g) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem ņem vērā sociālo partneru viedokli.

Tādēļ pirms SITS projektu iesniegšanas 21. pantā minētajai komitejai, lai tos pieņemtu vai pārskatītu, ir jāapspriežas ar sociālajiem partneriem.

Ar sociālajiem partneriem apspriežas nozaru dialogu komitejā, kas izveidota saskaņā ar Komisijas Lēmumu 98/500/EK [15]. Sociālie partneri savu atzinumu sniedz trīs mēnešu laikā.".

6. Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu:

"7. pants

Dalībvalstij nav jāpiemēro viena vai vairākas SITS, to skaitā tās, kas attiecas uz ritošo sastāvu, šādos gadījumos un apstākļos:

a) attiecībā uz ierosinātu jaunu līniju, esošas līnijas modernizāciju vai jebkuru 1. panta 1. punktā minēto elementu izstrādes beigu stadijā vai līguma priekšmetu darbības gaitā, kad SITS publicēti;

b) attiecībā uz jebkādu projektu esošas līnijas atjaunošanai vai modernizācijai, ja gabarīts, sliežu platums, attālums starp sliedēm vai elektrības spriegums šajos SITS nav savietojams ar esošo līniju;

c) attiecībā uz ierosinātu jaunu līniju vai ierosinātu esošas līnijas atjaunošanu vai modernizāciju attiecīgās dalībvalsts teritorijā, ja minētās dalībvalsts dzelzceļa tīkls nav saistīts ar Kopienas pārējās teritorijas ātrgaitas dzelzceļu tīklu vai ir atdalīts no tā ar jūru;

d) esošo līniju jebkādu atjaunošanu, paplašināšanu vai modernizāciju, ja šo SITS piemērošana var negatīvi ietekmēt attiecīgā projekta ekonomisko dzīvotspēju un/vai saderību ar attiecīgās dalībvalsts dzelzceļu sistēmu;

e) ja pēc avārijas vai dabas katastrofas tīkla ātrai atjaunošanai ekonomisku vai tehnisku apstākļu dēļ attiecīgās SITS nevar piemērot daļēji vai pilnīgi.

Visos gadījumos par paredzētajām atkāpēm attiecīgā dalībvalsts vispirms informē Komisiju un nosūta tai dokumentus, kuros norādītas SITS vai SITS daļas, ko tā nevēlas piemērot, kā arī attiecīgās specifikācijas, ko tā vēlas piemērot. Komisija analizē dalībvalsts paredzētos pasākumus. Komisija b) un d) punktā minētajos gadījumos pieņem lēmumu saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru. Vajadzības gadījumā par specifikācijām, kas jāpiemēro, ir jāizstrādā ieteikumi. Tomēr b) punktā minētajā gadījumā Komisijas lēmums neattiecas uz gabarītu un sliežu platumu.".

7. Direktīvas 9. pantam pievieno šādu daļu:

"Jo īpaši tās nedrīkst pieprasīt veikt pārbaudes, kas jau veiktas kā tās procedūras daļa, kuras rezultātā tiek sniegta EK atbilstības deklarācija vai deklarācija par piemērotību lietošanai.".

8. Direktīvas 10. pantu groza šādi:

a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Attiecībā uz visiem savstarpējas izmantojamības komponentiem jāveic atbilstības un lietošanas piemērotības novērtēšanas procedūra, kas norādīta attiecīgajā SITS, un par tiem jābūt attiecīgajai apliecībai.";

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Dalībvalstis uzskata, ka savstarpējas izmantojamības komponents atbilst pamatprasībām, ja tas atbilst attiecīgajās SITS noteiktajiem nosacījumiem vai Eiropas specifikācijām, kas izstrādātas šo nosacījumu ievērošanai.";

c) panta 4. un 5. punktu svītro.

9. Direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu:

"11. pants

Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka Eiropas specifikācijas, ko tieši vai netieši izmanto, lai īstenotu šajā direktīvā noteiktos mērķus, neatbilst pamatprasībām, par attiecīgo specifikāciju pilnīgu vai daļēju atsaukšanu no publikācijām, kurās tās iekļautas, var nolemt saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru, apspriežoties ar komiteju, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, kā arī informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā [16]."

10. Direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu:

"14. pants

1. Visas dalībvalstis atļauj nodot ekspluatācijā Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas strukturālās apakšsistēmas, kas atrodas vai ko ekspluatē to teritorijā.

Tādēļ visām dalībvalstīm jāveic visi attiecīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka šīs apakšsistēmas var nodot ekspluatācijā tikai tad, ja tās ir projektētas, izbūvētas un uzstādītas tā, ka tās neapdraud atbilstību pamatprasībām, kas uz tām attiecas, kad šīs sistēmas ir iekļautas Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmā.

Jo īpaši katrai dalībvalstij jāpārbauda šo apakšsistēmu savietojamība ar sistēmu, kurā tās iekļauj.

2. Dalībvalstis pēc apakšsistēmu nodošanas ekspluatācijā un vēlāk regulāri pārbauda, vai tās izmanto un apkopj atbilstoši pamatprasībām, kas uz tām attiecas. Tādēļ izmanto attiecīgajās strukturālajās un funkcionālajās SITS noteiktās novērtēšanas un pārbaudes procedūras.

3. Veicot atjaunošanu vai modernizāciju, infrastruktūras pārvaldītājs vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums attiecīgajai dalībvalstij nosūta projekta dokumentāciju. Dalībvalsts šos dokumentus pārbauda un, ņemot vērā piemērojamā SITS norādīto īstenošanas stratēģiju, izlemj, vai darbu apjoma dēļ šīs direktīvas nozīmē vajadzīga jauna ekspluatācijas atļauja.

Šāda jauna ekspluatācijas atļauja vajadzīga ikreiz, kad paredzētie darbi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās apakšsistēmas vispārējo drošības līmeni.

4. Kad dalībvalstis atļauj nodot ekspluatācijā ritošo sastāvu, tās ir atbildīgas par to, lai tiktu nodrošināts, ka katram vagonam ir piešķirts burtciparu identifikācijas kods. Šim kodam jābūt atzīmētam uz katra vagona un tas jāreģistrē valsts transportlīdzekļu reģistrā, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a) reģistrs atbilst 5. punktā noteiktajām kopīgajām specifikācijām;

b) ierakstus veic un atjaunina no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma neatkarīga iestāde;

c) reģistrs ir pieejams drošības iestādēm un izmeklēšanas iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar 16. un 21. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/49/EK par drošību uz Kopienas dzelzceļiem (Direktīva par drošību uz dzelzceļiem) [17]; atbildot uz likumīgām prasībām, tam jābūt pieejamam arī reglamentējošām iestādēm, kas minētas 30. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīvā 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, un drošības sertifikāciju [18], Aģentūrai, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem.

Attiecībā uz ritošo sastāvu, kas pirmoreiz ekspluatācijā nodots trešā valstī, dalībvalstis drīkst atļaut ekspluatēt vagonus, kas skaidri identificēti saskaņā ar atšķirīgu kodēšanas sistēmu. Tomēr, tiklīdz dalībvalsts atļāvusi šādu vagonu ekspluatāciju, jābūt iespējai no reģistra iegūt turpmāk 5 punkta c), d) un e) apakšpunktā minētos attiecīgos datus.

5. Kopīgās specifikācijas attiecībā uz reģistru pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru, pamatojoties uz Aģentūras sagatavotajiem specifikāciju projektiem. Šo specifikāciju projektos norāda: saturu, datu formātu, funkcionālo un tehnisko arhitektūru, izmantošanas veidu un noteikumus par datu ievadi un apspriedēm. Reģistrā ir vismaz šāda informācija:

a) atsauces uz EK verificēšanas deklarācijām un to izdevēju iestādi;

b) atsauces uz 22.a pantā minēto ritošā sastāva reģistru;

c) transportlīdzekļa īpašnieka vai nomnieka identifikācija;

d) transportlīdzekļa izmantošanas ierobežojumi;

e) no drošības viedokļa svarīgi dati, kas attiecas uz transportlīdzekļa apkopes grafiku.".

11. Direktīvas 15. pantam pievieno šādu daļu:

"Jo īpaši tās nedrīkst pieprasīt veikt pārbaudes, kas jau veiktas kā tās procedūras daļa, kuras rezultātā tiek sniegta EK verifikācijas deklarācija.".

12. Direktīvas 16. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Ja SITS nav, un arī tad, ja saskaņā ar 7. pantu sniegts paziņojums par atkāpi, attiecībā uz katru apakšsistēmu dalībvalstis pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to tehnisko noteikumu sarakstu, kurus izmanto, izpildot pamatprasības. Par to jāpaziņo līdz 2005. gada 30. aprīlim un pēc tam ikreiz, kad tehnisko noteikumu sarakstā izdara izmaiņas. Tādēļ dalībvalstis arī izraugās iestādes, kas attiecībā uz šiem tehniskajiem noteikumiem ir atbildīgas par 18. pantā minēto pārbaudes procedūru.".

13. Direktīvas 17. pantam pievieno šādu daļu:

"Šādā gadījumā SITS pārskata saskaņā ar 6. panta 2. punktu. Ja dažus tehniskos aspektus, kas atbilst pamatprasībām, nevar nepārprotami ietvert SITS, tos skaidri norāda attiecīgās SITS pielikumā. Uz šiem aspektiem attiecas 16. panta 3. punkts.".

14. Direktīvas 18. panta 2. punktu papildina ar šādu daļu:

"Tās attiecas arī uz attiecīgās apakšsistēmas saskarņu pārbaudi attiecībā pret sistēmu, kurā to iekļauj, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama attiecīgajā SITS un 22.a pantā noteiktajos reģistros.".

15. Direktīvas 20. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Komisija izveido pilnvaroto iestāžu koordinācijas grupu (še turpmāk – "koordinācijas grupa".), kas apspriež visus jautājumus, kuri attiecas uz 13. pantā minētajām atbilstības vai lietošanas piemērotības novērtēšanas procedūrām un 18. pantā minēto pārbaudes procedūru vai attiecīgo SITS piemērošanu. Dalībvalstu pārstāvji koordinācijas grupas darbā var piedalīties novērotāju statusā.

Komisija un novērotāji informē 21. pantā minēto komiteju par koordinācijas grupā veikto darbu. Komisija attiecīgos gadījumos ierosina pasākumus, kas vajadzīgi problēmu novēršanai.

Vajadzības gadījumā pilnvaroto iestāžu darbu koordinē saskaņā ar 21. pantu.".

16. Direktīvas 21. pantu aizstāj ar šādu:

"21. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildu pilnvaru īstenošanas kārtību [19], ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. Vajadzības gadījumā Komiteja var izveidot darba grupas, kas palīdz veikt tās uzdevumus, jo īpaši, lai koordinētu pilnvarotās iestādes.".

17. Direktīvā iekļauj šādus pantus:

"21.a pants

1. Komiteja var apspriest visus ar Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpējo izmantojamību saistītos jautājumus, arī jautājumus, kas attiecas uz šīs sistēmas un trešo valstu dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību.

2. Komiteja var apspriest visus ar šīs direktīvas īstenošanu saistītos jautājumus. Vajadzības gadījumā komisija saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru pieņem īstenošanas noteikumus.

21.b pants

1. Komisija pēc pašas iniciatīvas vai dalībvalsts pieprasījuma saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru var nolemt piešķirt pilnvaras izstrādāt SITS projektu attiecībā uz papildu aspektu, ciktāl tas attiecas uz II pielikumā minēto apakšsistēmu.

2. Saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru komiteja, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, pieņem darba programmu, kas atbilst mērķiem, kuri noteikti šajā direktīvā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvā 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību [20].

21.c pants

Direktīvas II un VI pielikumu var grozīt saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru.".

18. Direktīvu papildina ar šādu pantu:

"22.a pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras reģistru un ritošā sastāva reģistru publicē un atjaunina katru gadu. Šajos reģistros norāda visu apakšsistēmu vai apakšsistēmu daļu galvenās pazīmes, t.i., pamatparametrus un to saistību ar pazīmēm, kas noteiktas ar piemērojamām SITS. Tādēļ visās SITS precīzi norāda, kāda informācija ir jāiekļauj infrastruktūras un ritošā sastāva reģistros.

2. Šo reģistru eksemplāru nosūta attiecīgajām dalībvalstīm un Aģentūrai un tie ir pieejami visām ieinteresētajām pusēm, tostarp vismaz profesionāļiem, kas darbojas šajā nozarē.".

19. Direktīvas I pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas I pielikumu.

20. Direktīvas II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas II pielikumu.

21. Direktīvas III pielikumu papildina ar šādu punktu:

"2.4.4. Kontrole

Vilcieniem jābūt aprīkotiem ar reģistrācijas iekārtu. Ar šo iekārtu savāktajiem datiem un informācijas apstrādei jābūt saskaņotai.".

22. Direktīvas VII pielikuma 2. punktam pievieno šādu daļu:

"Jo īpaši par pārbaudēm atbildīgajam personālam un iestādei jābūt funkcionāli neatkarīgai no iestādēm, kas izraudzītas ekspluatācijas atļauju izdošanai saskaņā ar šo direktīvu, atļauju piešķiršanai saskaņā ar Padomes 1995. gada 19. jūnija Direktīvu 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu [21] un drošības sertifikātu izsniegšanai saskaņā ar Direktīvu 200/49/EK, kā arī no iestādēm, kas ir atbildīgas par avāriju izmeklēšanu."

2. pants

Direktīvu 2001/16/EK groza šādi.

1. Nosaukumu aizstāj ar šādu: "EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2001/16/EK (2001. gada 19. marts) par parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību".

2. Direktīvas 1. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Šajā direktīvā ir noteikti nosacījumi, kas ir jāievēro, lai nodrošinātu I pielikumā izklāstītās Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienas teritorijā. Šie nosacījumi attiecas uz to šīs sistēmas daļu projektēšanu, būvi, ekspluatāciju, modernizāciju, atjaunošanu, darbību un apkopi, kas nodotas ekspluatācijā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas, kā arī uz tās ekspluatācijā un apkopē iesaistītā personāla profesionālo kvalifikāciju un veselības un drošības nosacījumus.";

b) panta 2. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

"2. Lai īstenotu šo mērķi, ir jānosaka tehniskās saskaņošanas optimāls līmenis un jānodrošina iespēja:";

c) pantam pievieno šādu punktu:

"3. Šīs direktīvas darbības jomu pakāpeniski paplašina, to attiecinot uz visu parasto dzelzceļu sistēmu, ieskaitot sliežu pievadceļus uz termināļiem un galvenajām ostu iekārtām, kam ir vai varētu būt vairāk nekā viens lietotājs, izņemot infrastruktūru un ritošo sastāvu, ko izmanto tikai vietējiem, vēsturiskiem vai tūrisma mērķiem, vai infrastruktūru, kas ir funkcionāli nodalīta no pārējās dzelzceļu sistēmas, un neskarot izņēmumus attiecībā uz SITS piemērošanu, kas noteikti 7. pantā.

Šī direktīva attiecas uz tām tīkla daļām, uz kurām vēl neattiecas 1. punkts, tikai no to attiecīgo SITS spēkā stāšanās dienas, kas jāpieņem saskaņā ar turpmāk izklāstīto procedūru un attiecībā uz jomām, kas tajās noteiktas.

Komisija saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru līdz 2006. gada 1. janvārim pieņem darba programmu, kas vērsta uz jaunu SITS izstrādāšanu un/vai jau pieņemto SITS pārskatīšanu, lai tās attiecinātu uz līnijām un ritošo sastāvu, uz ko tās vēl neattiecas.

Šajā darba programmā jānorāda pirmā jauno SITS grupa un/vai SITS grozījumi, kas jāizstrādā līdz 2009. gada janvārim, neskarot 5. panta 5. punktu attiecībā uz iespēju paredzēt īpašus gadījumus un neskarot 7. pantu, saskaņā ar ko konkrētos apstākļos pieļaujami izņēmumi. SITS tematiku izraugās, ņemot vērā ierosināto pasākumu paredzamo rentabilitāti un Kopienas līmenī veikto pasākumu proporcionalitātes principu. Tālab pienācīga uzmanība jāpievērš I pielikuma 4. punktam un vajadzīgajam līdzsvaram starp mērķiem nodrošināt vilcienu nepārtrauktu kustību, no vienas puses, un attiecīgā transporta veida tehnisku saskaņotību Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā līmenī, no otras puses.

Pēc šīs pirmās SITS grupas izstrādāšanas jānosaka prioritātes nākamo SITS izstrādāšanai vai esošo SITS pārskatīšanai saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru.

Dalībvalstīm šis punkts nav jāpiemēro attiecībā uz projektiem izstrādes beigu posmā vai uz līguma priekšmetu darbības gaitā, kad attiecīgo SITS grupu publicē.".

3. Direktīvas 2. pantu groza šādi:

a) panta h) apakšpunktu svītro;

b) panta l) un m) apakšpunktus aizstāj ar šādiem:

"l) "modernizācija"; ir apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas ievērojami pārveidošanas darbi, kas uzlabo apakšsistēmas vispārējo darbību;

m) "atjaunošana"; ir apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas ievērojami nomaiņas darbi, kas nemaina apakšsistēmas vispārējo darbību;";

c) pantam pievieno šādus punktus:

"o) "aizstāšana saistībā ar apkopi". ir komponentu nomaiņa ar detaļām, kam ir identiskas funkcijas un darbības parametri, veicot profilaktisko vai korektīvo apkopi;

p) "nodošana ekspluatācijā". ir visas darbības, kuras veicot, apakšsistēmu nodod tās paredzētajā ekspluatācijas stāvoklī.".

4. Direktīvas 5. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Uz katru apakšsistēmu attiecas viena SITS. Vajadzības gadījumā uz apakšsistēmu var attiecināt vairākas SITS, un viena SITS var attiekties uz vairākām apakšsistēmām. Lai nolemtu izstrādāt un/vai pārskatīt SITS un izvēlētos tās tehnisko un ģeogrāfisko darbības jomu, ir jāsaņem pilnvaras saskaņā ar 6. panta 1. punktu.";

b) panta 3. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"e) katrā konkrētā gadījumā nosaka, kuras procedūras jāizmanto savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstības vai lietošanas piemērotības novērtēšanai vai apakšsistēmu EK verifikācijai. Šīs procedūras pamatojas uz Lēmumā 93/465/EEK noteiktajiem moduļiem;";

c) pantam pievieno šādu punktu:

"7. SITS var būt ietverta tieša, skaidri noteikta norāde uz Eiropas standartiem vai specifikācijām gadījumos, kad tas ir noteikti vajadzīgs šīs direktīvas mērķu sasniegšanai. Šādā gadījumā šos Eiropas standartus vai specifikācijas (vai to attiecīgās daļas) uzskata par attiecīgo SITS pielikumiem un tie kļūst obligāti no SITS piemērošanas brīža. Ja Eiropas standartu vai specifikāciju nav un līdz laikam, kamēr tos izstrādā, var sniegt norādi uz citiem skaidri noteiktiem normatīvajiem dokumentiem; šādā gadījumā tas attiecas uz dokumentiem, kas ir viegli pieejami un brīvi izmantojami.".

5. Direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu:

"6. pants

1. SITS projektus un SITS turpmākus grozījumus izstrādā saskaņā ar Komisijas pilnvarām, ievērojot 21. panta 2. punktā noteikto procedūru. Tās izstrādā Aģentūras uzraudzībā saskaņā ar 3. un 12. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 881/2004, ar ko izveido Eiropas Dzelzceļu aģentūru (Aģentūras regula) [22], sadarbojoties ar šajos pantos minētajām darba grupām.

SITS pieņem un pārskata saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru. Tās publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. Aģentūra ir atbildīga par SITS sagatavošanu pārskatīšanai un atjaunināšanai un par ieteikumu sniegšanu 21. pantā minētajai komitejai, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību vai sociālās prasības.

3. Katru SITS projektu izstrādā divos posmos.

Vispirms Aģentūra nosaka SITS pamatparametrus un saskarnes ar pārējām apakšsistēmām, un citus īpašus gadījumus, kas var būt vajadzīgi. Attiecībā uz visiem šiem parametriem un saskarnēm jāierosina izdevīgākā alternatīva no visiem risinājumiem, sniedzot tās tehnisko un ekonomisko pamatojumu. Lēmums jāpieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru; vajadzības gadījumā norāda atsauces uz īpašiem gadījumiem.

Pēc tam, pamatojoties uz šiem pamatparametriem, Aģentūra izstrādā SITS projektus. Attiecīgā gadījumā Aģentūra ņem vērā tehnikas attīstību, standartizācijas jomā paveikto darbu, darbojošās darba grupas un atzītus pētījumus. SITS projektiem pievieno vispārēju novērtējumu par paredzamajām SITS īstenošanas izmaksām un ieguvumiem; šajā novērtējumā norāda iespējamo ietekmi uz visiem iesaistītajiem uzņēmējiem un ekonomikas vienībām.

4. Izstrādājot, pieņemot un pārskatot katru SITS (un tā pamatparametrus), ņem vērā visu izskatīto tehnisko risinājumu paredzamās izmaksas un ieguvumus, un saskarnes starp tām, lai īstenotu izdevīgākos risinājumus. Dalībvalstis piedalās šajā novērtēšanā, sniedzot vajadzīgos datus.

5. Komiteja, kas minēta 21. pantā, ir pastāvīgi jāinformē par SITS sagatavošanas darbu. Sagatavošanas darba gaitā komiteja var izstrādāt darba uzdevumus vai noderīgus ieteikumus attiecībā uz SITS projektiem un izmaksu un labumu analīzi. Jo īpaši komiteja pēc dalībvalsts pieprasījuma var pieprasīt pārbaudīt alternatīvos risinājumus un šo alternatīvo risinājumu izmaksu un labumu novērtējumu iekļaut ziņojumā, kas pievienots SITS projektam.

6. Pieņemot SITS, tā spēkā stāšanās dienu nosaka, ievērojot 21. panta 2. punktā minēto procedūru. Ja tehniskās savietojamības apsvērumu dēļ ekspluatācijā vienlaicīgi jānodod atšķirīgas apakšsistēmas, attiecīgās SITS stājas spēkā vienā un tajā pašā dienā.

7. Izstrādājot, pieņemot un pārskatot SITS, ņem vērā lietotāju viedokli par tehniskajām īpašībām, kas tieši ietekmē apstākļus, kādos tie izmanto apakšsistēmas. Tādēļ Aģentūra apspriežas ar apvienībām un iestādēm, kas SITS izstrādāšanas un pārskatīšanas posmos pārstāv lietotājus. SITS projektiem tā pievieno ziņojumu par šo apspriežu rezultātiem.

Pirms pilnvaru pieņemšanas SITS pārskatīšanai 21. pantā minētā komiteja pabeidz to apvienību un iestāžu sarakstu, ar kurām jāapspriežas, un šo sarakstu var pārskatīt vai atjaunināt pēc dalībvalsts vai Komisijas pieprasījuma.

8. Izstrādājot, pieņemot un pārskatot SITS, attiecībā uz 5. panta 3. punkta g) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem ņem vērā sociālo partneru viedokli.

Tādēļ pirms SITS projektu iesniegšanas 21. pantā minētajai komitejai, lai tos pieņemtu vai pārskatītu, ir jāapspriežas ar sociālajiem partneriem.

Ar sociālajiem partneriem apspriežas nozaru dialogu komitejā, kas izveidota saskaņā ar Komisijas Lēmumu 98/500/EK [23]. Sociālie partneri savu atzinumu sniedz trīs mēnešu laikā.".

6. Direktīvas 7. panta a) punktu aizstāj ar šādu:

"a) attiecībā uz ierosinātu jaunu līniju, esošas līnijas modernizāciju vai jebkuru 1. panta 1. punktā minēto elementu izstrādes beigu stadijā vai līguma priekšmetu darbības gaitā, kad SITS publicē;".

7. Direktīvas 10. pantu groza šādi.

a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Attiecībā uz visiem savstarpējas izmantojamības komponentiem jāveic atbilstības un lietošanas piemērotības novērtēšanas procedūra, kas norādīta attiecīgajā SITS, un par tiem jābūt attiecīgajai apliecībai.";

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Dalībvalstis uzskata, ka savstarpējas izmantojamības komponents atbilst pamatprasībām, ja tas atbilst attiecīgajās SITS noteiktajiem nosacījumiem vai Eiropas specifikācijām, kas izstrādātas šo nosacījumu ievērošanai.";

c) panta 4. un 5. punktu svītro.

8. Direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu:

"11. pants

Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka Eiropas specifikācijas, ko tieši vai netieši izmanto, lai īstenotu šajā direktīvā noteiktos mērķus, neatbilst pamatprasībām, par attiecīgo specifikāciju pilnīgu vai daļēju atsaukšanu no publikācijām, kurās tās iekļautas, var nolemt saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru, apspriežoties ar komiteju, kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK.".

9. Direktīvas 14. pantu groza šādi:

a) panta 2. punktu papildina ar šādu daļu:

"Tādēļ izmanto attiecīgajās strukturālajās un funkcionālajās SITS noteiktās novērtēšanas un pārbaudes procedūras.";

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Veicot atjaunošanu vai modernizāciju, infrastruktūras pārvaldītājs vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums attiecīgajai dalībvalstij nosūta projekta dokumentāciju. Dalībvalsts šos dokumentus pārbauda un, ņemot vērā piemērojamā SITS norādīto īstenošanas stratēģiju, izlemj, vai darbu apjoma dēļ šīs direktīvas nozīmē vajadzīga jauna ekspluatācijas atļauja.

Šāda jauna ekspluatācijas atļauja vajadzīga ikreiz, kad paredzētie darbi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās apakšsistēmas vispārējo drošības līmeni. Ja vajadzīga jauna atļauja, dalībvalsts nolemj, ciktāl projektam jāpiemēro SITS. Dalībvalsts savu lēmumu paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.";

c) pantā iekļauj šādus punktus:

"4. Kad dalībvalstis atļauj nodot ekspluatācijā ritošo sastāvu, tās ir atbildīgas par to, lai tiktu nodrošināts, ka katram vagonam ir piešķirts burtciparu identifikācijas kods. Šim kodam jābūt atzīmētam uz katra vagona un tas jāreģistrē valsts transportlīdzekļu reģistrā, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a) reģistrs atbilst 5. punktā noteiktajām kopīgajām specifikācijām;

b) ierakstus veic un atjaunina no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma neatkarīga iestāde;

c) reģistrs ir pieejams drošības iestādēm un izmeklēšanas iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar 16. un 21. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/49/EK par drošību uz Kopienas dzelzceļiem (Direktīva par drošību uz dzelzceļiem) [24]. Atbildot uz likumīgām prasībām, tam jābūt pieejamam arī reglamentējošām iestādēm, kas minētas 30. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīvā 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, un drošības sertifikāciju [25], Aģentūrai, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem.

Attiecībā uz ritošo sastāvu, kas pirmoreiz ekspluatācijā nodots trešā valstī, dalībvalstis drīkst atļaut ekspluatēt vagonus, kas skaidri identificēti saskaņā ar atšķirīgu kodēšanas sistēmu. Tomēr, tiklīdz dalībvalsts atļāvusi šādu vagonu ekspluatāciju, jābūt iespējai no reģistra iegūt turpmāk 5. punkta c), d) un e) apakšpunktā minētos attiecīgos datus.

5. Kopīgās specifikācijas attiecībā uz reģistru pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru, pamatojoties uz Aģentūras sagatavotajiem specifikāciju projektiem. Šo specifikāciju projektos jānorāda: saturu, datu formātu, funkcionālo un tehnisko arhitektūru, izmantošanas veidu un noteikumus par datu ievadi un apspriedēm. Reģistrā ir vismaz šāda informācija:

a) norādes uz EK verificēšanas deklarācijām un to izdevēju iestādi;

b) atsauces uz 24. pantā minētā ritošā sastāva reģistru;

c) transportlīdzekļa īpašnieka vai nomnieka identifikācija;

d) transportlīdzekļa izmantošanas ierobežojumi;

e) no drošības viedokļa svarīgi dati, kas attiecas uz transportlīdzekļa apkopes grafiku.".

10. Direktīvas 16. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Ja SITS nav, un arī tad, ja saskaņā ar 7. pantu sniegts paziņojums par atkāpi, attiecībā uz katru apakšsistēmu dalībvalstis pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to tehnisko noteikumu sarakstu, kurus izmanto, izpildot pamatprasības. Par to jāpaziņo līdz 2005. gada 30. aprīlim un pēc tam ikreiz, kad tehnisko noteikumu sarakstā izdara izmaiņas. Tādēļ dalībvalstis arī izraugās iestādes, kas attiecībā uz šiem tehniskajiem noteikumiem ir atbildīgas par 18. pantā minēto pārbaudes procedūru.".

11. Direktīvas 17. pantam pievieno šādu daļu:

"Šādā gadījumā SITS pārskata saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto procedūru. Ja dažus tehniskos aspektus, kas atbilst pamatprasībām, nevar nepārprotami ietvert SITS, tos norāda attiecīgās SITS pielikumā. Uz šiem aspektiem attiecas 16. panta 3. punkts.".

12. Direktīvas 20. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Komisija izveido pilnvaroto iestāžu koordinācijas grupu (še turpmāk – "koordinācijas grupa".), kas apspriež visus jautājumus, kuri attiecas uz 13. pantā minētajām atbilstības vai lietošanas piemērotības novērtēšanas procedūrām un 18. pantā minēto pārbaudes procedūru vai attiecīgo SITS piemērošanu. Dalībvalstu pārstāvji koordinācijas grupas darbā var piedalīties novērotāju statusā.

Komisija un novērotāji informē 21. pantā minēto komiteju par koordinācijas grupā veikto darbu. Komisija attiecīgos gadījumos ierosina pasākumus, kas vajadzīgi problēmu novēršanai.

Vajadzības gadījumā pilnvaroto iestāžu darbu koordinē saskaņā ar 21. pantu.".

13. Direktīvas 21. pantu papildina ar šādu punktu:

"4. Vajadzības gadījumā komiteja var izveidot darba grupas, kas palīdz veikt tās uzdevumus, jo īpaši, lai koordinētu pilnvarotās iestādes.".

14. Direktīvā iekļauj šādus pantus:

"21.a pants

Komisija var iesniegt komitejai apspriešanai visus ar šīs direktīvas īstenošanu saistītos jautājumus. Vajadzības gadījumā Komisija saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru pieņem īstenošanas ieteikumus.

21.b pants

Direktīvas II un VI pielikumu var grozīt saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru.".

15. Direktīvas 23. pantu aizstāj ar šādu:

"23. pants

1. Neatkarīgi no 6. panta 1. punktā paredzēto pilnvaru pieņemšanas kārtības, SITS pieņemšanas prioritāšu secība ir šāda:

a) SITS pirmā grupa attiecas uz kontroli/vadību un signalizāciju, kravu pārvadājumu pakalpojumiem paredzētiem telemātikas lietojumiem, satiksmes kustību un pārvaldību (ieskaitot personāla kvalifikāciju pārrobežu pakalpojumu sniegšanai, ievērojot II un III pielikumā noteiktos kritērijus), preču vagoniem, ritošā sastāva un infrastruktūras radītā trokšņa izraisītajām problēmām. Vispirms jāattīsta ritošais sastāvs, kas paredzēts starptautiskiem pārvadājumiem;

b) ņemot vērā Komisijas un Aģentūras rīcībā esošos resursus, jāapspriež arī šādi aspekti: telemātikas lietojumi pasažieru pārvadājumiem, apkope, īpašu uzmanību pievēršot drošībai, pasažieru vagoni, vilcēji un lokomotīves, infrastruktūra, energoapgāde un gaisa piesārņojums. Vispirms jāattīsta ritošais sastāvs, kas paredzēts starptautiskiem pārvadājumiem;

c) pēc Komisijas, dalībvalsts vai Aģentūras pieprasījuma komiteja saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru var nolemt izstrādāt SITS papildu aspektam, ciktāl tās attiecas uz II pielikumā minēto apakšsistēmu.

2. Komisija saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru izstrādā darba programmu, ievērojot 1. punktā minēto prioritāšu un to citu uzdevumu secību, kas tai uzticēti ar šo direktīvu.

Vēlākais 2004. gada 20. aprīlī izstrādā pirmajā darba programmā norādītās SITS, kas minētas 1. punkta a) apakšpunktā.

3. Darba programmā ir šādi posmi:

a) parasto dzelzceļu sistēmas reprezentatīvas arhitektūras izstrādāšana saskaņā ar Aģentūras noteikto projektu, kas izveidots, pamatojoties uz apakšsistēmu sarakstu (II pielikums), lai nodrošinātu SITS savstarpēju atbilstību. Šajā arhitektūrā jo īpaši jāiekļauj šīs sistēmas dažādie komponenti un to saskarnes un tā jāizmanto kā pamatprincipu kopums visu SITS izmantošanas jomu noteikšanai;

b) struktūras parauga pieņemšana SITS izstrādāšanai;

c) SITS noteikto risinājumu izmaksu un labumu analīzes metodes pieņemšana;

d) SITS izstrādāšanai vajadzīgo pilnvaru pieņemšana;

e) visu SITS pamatparametru pieņemšana;

f) standartizācijas programmu projektu apstiprināšana;

g) tā pārejas posma pārvaldība, kas sākas dienā, kad stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/50/EK [26], ar ko groza Padomes Direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību, un beidzas, kad publicē SITS, ieskaitot 25. pantā minētās atsauces sistēmas pieņemšanu."

16. Direktīvas 24. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Šo reģistru eksemplāru nosūta attiecīgajām dalībvalstīm un Aģentūrai un tie ir pieejami visām ieinteresētajām pusē, ieskaitot vismaz profesionāļus, kas darbojas šajā nozarē.".

17. Direktīvas 25. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 881/2004 3. un 12. pantu Aģentūra, pamatojoties uz informāciju, ko dalībvalstis sniegušas saskaņā ar 16. panta 3. punktu, izstrādā speciālistu aprindu tehnisko dokumentāciju un attiecīgo starptautisko nolīgumu tekstus, tehnisko noteikumu atsauces sistēmas projektu, nodrošinot to līniju un ritošā sastāva savstarpēju izmantojamību pašreizējā līmenī, kuras ietvers šīs direktīvas darbības jomā, kā noteikts 1. panta 3. punktā. Komisija saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru izskata šo projektu un nolemj, vai līdz SITS pieņemšanai to var izmantot kā atsauces sistēmu.".

18. Direktīvas I pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas III pielikumu.

19. Direktīvas III pielikumu papildina ar šādu punktu:

"2.4.4. Kontrole

Vilcieniem jābūt aprīkotiem ar reģistrācijas iekārtu. Ar šo iekārtu savāktajiem datiem un informācijas apstrādei jābūt saskaņotai.".

20. Direktīvas VII pielikuma 2. punktam pievieno šādu daļu:

"Jo īpaši par pārbaudēm atbildīgajam personālam un iestādei jābūt funkcionāli neatkarīgai no iestādēm, kas izraudzītas ekspluatācijas atļauju izdošanai saskaņā ar šo direktīvu, atļauju piešķiršanai saskaņā ar Padomes 1995. gada 19. jūnija Direktīvu 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu [27] un drošības sertifikātu izsniegšanai saskaņā ar Direktīvu 2004/49/EK, kā arī no iestādēm, kas ir atbildīgas par avāriju izmeklēšanu.".

21. Direktīvas VIII pielikumu svītro.

3. pants

Komisija veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka piemērojot šo direktīvu, ciktāl iespējams saglabā SITS izstrādes darbu, kura veikšanai pilnvaras jau piešķirtas saskaņā ar Direktīvām 96/48/EK un 2001/16/EK, un lai nodrošinātu, ka tad, kad šī direktīva stājas spēkā, projekti ir izstrādes beigu stadijā.

4. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai līdz 2006. gada 30. aprīlim. Tās par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2004 gada 29. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] OV C 126E, 28.5.2002., 312. lpp.

[2] OV C 61, 14.3.2003., 131. lpp.

[3] OV C 66, 19.3.2003., 5. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. janvāra Atzinums (OV C 38 E, 12.2.2004., 119. lpp.), Padomes 2003. gada 26. jūnija Kopējā nostāja (OV C 270 E, 11.11.2003., 7. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 23. oktobra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas Parlamenta 2004. gada 22. aprīļa Normatīvā rezolūcija un Padomes 2004. gada 26. aprīļa Lēmums.

[5] OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[6] OV C 59, 23.2.2001., 121. lpp.

[7] OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp.

[8] OV L 164, 30.4.2004., 3. lpp.

[9] OV L 164, 30.4.2004., 16. lpp.

[10] OV L 75, 15.3.2001., 1. lpp.

[11] OV L 75, 15.3.2001., 26. lpp.

[12] OV L 75, 15.3.2001., 29. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2002/844/EK (OV L 289, 26.10.2002., 30. lpp.).

[13] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[14] OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.

[15] OV L 225, 12.8.1998., 27. lpp.

[16] OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 98/48/EK (OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.)

[17] OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.

[18] OV L 75, 15.3.2001., 29. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2002/844/EK (OV L 289, 26.10.2002., 30. lpp.)

[19] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[20] OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp.

[21] OV L 143, 27.6.1995., 70. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/13/EK (OV L 75, 15.3.2001., 26. lpp.).

[22] OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.

[23] OV L 225, 12.8.1998., 27. lpp.

[24] OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.

[25] OV L 75, 15.3.2001., 29. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2002/844/EK (OV L 289, 26.10.2002., 30. lpp.)

[26] OV L 164, 30.4.2004., 114. lpp.

[27] OV L 143, 27.6.1995., 70. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/13/EK (OV L 75, 15.3.2001., 26. lpp.)

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

"

I PIELIKUMS

EIROPAS ĀTRGAITAS DZELZCEĻU SISTĒMA

1. INFRASTRUKTŪRA

Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas infrastruktūra ir Eiropas transporta tīkla līnijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmumā Nr. 1692/96/EK par Kopienas vadlīnijām Eiropas transporta tīkla attīstībai [1] vai uzskaitītas minētā lēmuma precizētajās redakcijās, minēto lēmumu pārskatot, kā paredzēts tā 21. pantā.

Ātrgaitas līnijas ir šādas:

- īpaši izbūvētas ātrgaitas līnijas, kuras aprīkotas vilcieniem ar kustības ātrumu, kas ir 250 km/h vai lielāks,

- īpaši modernizētas ātrgaitas līnijas, kuras aprīkotas vilcieniem ar kustības ātrumu, kas ir aptuveni 200 km/h,

- īpaši modernizētas ātrgaitas līnijas, kurām topogrāfisku, reljefa vai pilsētvides nosacījumu dēļ ir īpašas pazīmes un kurās ātrums jāpielāgo katrā atsevišķā gadījumā.

Šajā infrastruktūrā ir ietvertas satiksmes vadības, kontroles un navigācijas sistēmas: datu apstrādes tehniskās iekārtas un telekomunikācijas, kas paredzētas pasažieru pārvadājumiem šajās līnijās, lai nodrošinātu tīkla drošu un saskaņotu darbību un efektīvu satiksmes vadību.

2. RITOŠAIS SASTĀVS

Šajā direktīvā minētais ritošais sastāvs ir vilcieni, kas paredzēti satiksmei:

- ar kustības ātrumu vismaz 250 km/h līnijās, kuras īpaši būvētas ātrvilcienu satiksmei un kurās attiecīgos apstākļos iespējama vilcienu kustība ar ātrumu, kas pārsniedz 300 km/h,

- vai ar kustības ātrumu aptuveni 200 km/h līnijās, kas minētas 1. sadaļā, ja tas atbilst šo līniju tehniskajiem rādītājiem.

3. EIROPAS ĀTRGAITAS DZELZCEĻU SISTĒMAS SADERĪBA

Dzelzceļa transporta pakalpojumu kvalitāte Eiropā ir atkarīga, inter alia, no infrastruktūras (plašākā nozīmē, t.i., visu attiecīgo apakšsistēmu stacionāro detaļu) raksturlielumu saderības ar ritošā sastāva raksturlielumiem (ieskaitot visu attiecīgo apakšsistēmu aprīkojuma sastāvdaļas). Pārvadājumu efektivitāte, drošība, pakalpojumu kvalitāte un izmaksas ir atkarīgas no šīs saderības.

"

.

[1] OV L 228, 9.9.1996., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 1346/2001/EK (OV L 185, 6.7.2001., 1. lpp.)

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

"

II PIELIKUMS

APAKŠSISTĒMAS

1. APAKŠSISTĒMU SARAKSTS

Šajā direktīvā sistēmu, kas ir Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēma, var iedalīt šādās apakšsistēmās:

a) pēc strukturālā iedalījuma:

- infrastruktūra,

- elektroapgāde,

- kontrole, vadība un signalizācija,

- satiksmes kustība un pārvaldība,

- ritošais sastāvs,

b) vai pēc funkcionālā iedalījuma:

- apkope

- telemātikas lietojums pasažieru un kravu pārvadājumiem.

2. ATTIECĪGĀS JOMAS

Attiecībā uz katru apakšsistēmu ar savstarpēju izmantojamību saistīto aspektu saraksts ir norādīts Aģentūrai piešķirtajās pilnvarās SITS izstrādāšanai.

Saskaņā ar 6. panta 1. punktu pilnvaras jānosaka saskaņā ar 21. panta 2. punktā noteikto procedūru.

Vajadzības gadījumā pilnvarās norādīto ar savstarpēju izmantojamību saistīto aspektu sarakstu precizē Aģentūra saskaņā ar 5. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

"

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

"

I PIELIKUMS

EIROPAS PARASTO DZELZCEĻU SISTĒMA

1. INFRASTRUKTŪRA

Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas infrastruktūra ir Eiropas transporta tīkla līnijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmumā Nr. 1692/96/EK par Kopienas vadlīnijām Eiropas transporta tīkla attīstībai [1] vai uzskaitītas minētā lēmuma precizētajās redakcijās, minēto lēmumu pārskatot, kā paredzēts tā 21. pantā.

Šajā direktīvā šo tīklu var iedalīt šādās kategorijās:

- pasažieru pārvadājumiem paredzētās līnijas;

- jauktai satiksmei (pasažieru un kravu pārvadājumiem) paredzētās līnijas;

- līnijas, kas īpaši izbūvētas vai modernizētas kravu pārvadājumiem;

- pasažieru pārvadājumu mezgli;

- kravu pārvadājumu mezgli, ieskaitot kombinētās satiksmes termināļus;

- iepriekšminētos elementus savienojošās līnijas.

Šajā infrastruktūrā ir ietvertas satiksmes vadības, kontroles un navigācijas sistēmas: datu apstrādes tehniskās iekārtas un telekomunikācijas, kas paredzētas pasažieru un kravu tālsatiksmes pārvadājumiem šajā tīklā, lai nodrošinātu tīkla drošu un saskaņotu darbību un efektīvu satiksmes vadību.

2. RITOŠAIS SASTĀVS

Ritošais sastāvs ir visu veidu tehnika, kas var pārvietoties visā Eiropas parasto dzelzceļu tīklā vai tā daļā, tostarp:

- dīzeļvilcieni un elektrovilcieni;

- dīzeļlokomotīves un elektrolokomotīves;

- pasažieru vagoni;

- preču vagoni, arī kravas automobiļu pārvadājumiem paredzētais ritošais sastāvs.

Ritošais sastāvs ir arī infrastruktūras būvei un apkopei paredzētās mobilās iekārtas, taču tās nav pirmā prioritāte.

Visas iepriekšminētās kategorijas sīkāk iedala šādi:

- starptautiskai satiksmei izmantojamais ritošais sastāvs;

- iekšzemes pārvadājumiem izmantojamais ritošais sastāvs.

3. EIROPAS PARASTO DZELZCEĻU SISTĒMAS SADERĪBA

Dzelzceļa transporta pakalpojumu kvalitāte Eiropā ir atkarīga, inter alia, no infrastruktūras (plašākā nozīmē, t.i., visu attiecīgo apakšsistēmu stacionāro daļu) raksturlielumu saderības ar ritošā sastāva raksturlielumiem (ieskaitot visu attiecīgo apakšsistēmu aprīkojuma sastāvdaļas). Pārvadājumu efektivitāte, drošība, pakalpojumu kvalitāte un izmaksas ir atkarīgas no šīs saderības.

4. PIEMĒROŠANAS JOMAS PAPLAŠINĀŠANA

1. Līniju un ritošā sastāva iedalījums apakškategorijās

Lai nodrošinātu rentablu savstarpēju izmantojamību, vajadzības gadījumā jāizstrādā visu šajā pielikumā minēto līniju un ritošā sastāva kategoriju iedalījums apakškategorijās. Vajadzības gadījumā 5. panta 3. punktā minētās funkcionālās un tehniskās specifikācijas dažādām apakškategorijām var būt atšķirīgas.

2. Izmaksu kontrole

Veicot ierosināto pasākumu izmaksu un labumu analīzi, ņem vērā arī šādus faktorus:

- ierosinātā pasākuma izmaksas,

- kapitālizdevumu un maksājumu samazināšanās apjomradīti ietaupījumi ritošā sastāva labākas izmantošanas dēļ,

- investīciju un apkopes/ekspluatācijas izmaksu samazināšanās, palielinoties konkurencei starp ražotājiem un tehniskās apkopes uzņēmumiem,

- labvēlīga ietekme uz vidi, ko rada dzelzceļu sistēmas tehniski uzlabojumi,

- ekspluatācijas drošības palielināšanās.

Turklāt šajā novērtējumā norāda iespējamo ietekmi uz visiem iesaistītajiem uzņēmējiem un ekonomikas vienībām.

"

[1] OV L 228, 9.9.1996., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 1346/2001/EK (OV L 185, 6.7.2001., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša