EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004L0042

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/42/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmatošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK

OV L 143, 30.4.2004., 87./96. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 376 - 385
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 376 - 385
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 376 - 385
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 376 - 385
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 376 - 385
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 376 - 385
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 376 - 385
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 376 - 385
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 376 - 385
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 011 Lpp. 187 - 196
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 011 Lpp. 187 - 196
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 029 Lpp. 63 - 72

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/oj

32004L0042

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/42/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmatošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK

Oficiālais Vēstnesis L 143 , 30/04/2004 Lpp. 0087 - 0096
CS.ES Nodaļa 15 Sējums 08 Lpp. 376 - 385
ET.ES Nodaļa 15 Sējums 08 Lpp. 376 - 385
HU.ES Nodaļa 15 Sējums 08 Lpp. 376 - 385
LT.ES Nodaļa 15 Sējums 08 Lpp. 376 - 385
LV.ES Nodaļa 15 Sējums 08 Lpp. 376 - 385
MT.ES Nodaļa 15 Sējums 08 Lpp. 376 - 385
PL.ES Nodaļa 15 Sējums 08 Lpp. 376 - 385
SK.ES Nodaļa 15 Sējums 08 Lpp. 376 - 385
SL.ES Nodaļa 15 Sējums 08 Lpp. 376 - 385


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/42/EK

(2004. gada 21. aprīlis),

ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmatošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [1],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [2],

tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvā 2001/81/EK par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām gaisu piesārņojošām vielām [3] noteikti valstij maksimāli pieļaujamie konkrētu piesārņojošu vielu daudzumi, ietverot gaistošos organiskos savienojums (turpmāk tekstā – "GOS"), kas jāpanāk līdz 2010. gadam kā daļa no Kopienas integrētās stratēģijas acidifikācijas un piezemes ozona apkarošanai, bet tajā nav ietvertas robežvērtības šo piesārņojošo vielu emisijām no konkrētiem avotiem.

(2) Lai ievērotu valstij noteikto maksimāli pieļaujamo GOS emisiju, dalībvalstīm jānosaka dažādas šo emisiju avotu kategorijas.

(3) Šī direktīva papildina pasākumus, kas konkrētās valsts līmenī veikti, lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajām GOS emisijām.

(4) Ja nav Kopienas noteikumu, dalībvalstu tiesību akti, ar ko nosaka GOS robežvērtības dažām produktu kategorijām, var atšķirties. Šādas atšķirības, kā arī šādu tiesību aktu trūkums atsevišķās dalībvalstīs varētu radīt liekus šķēršļus tirdzniecībā un konkurences traucējumus iekšējā tirgū.

(5) Tādēļ ir jāsaskaņo valstu tiesību akti un noteikumi, kas piezemes ozona apkarošanai nosaka GOS satura robežvērtības produktiem, uz ko attiecas šī direktīva, lai šie tiesību akti un noteikumi neierobežotu minēto produktu brīvu apriti.

(6) Ierosinātā pasākuma mērķus, proti, GOS emisiju samazināšanu, dalībvalstis nevar pietiekami labi īstenot, jo GOS emisijas vienā dalībvalstī ietekmē gaisa kvalitāti citās dalībvalstīs, un tādēļ GOS emisiju samazinājumus šā pasākuma rīcības mēroga un seku dēļ labāk var sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var veikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva nepārsniedz šā mērķa sasniegšanai vajadzīgo.

(7) GOS saturs krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos rada būtiskas GOS emisijas gaisā, veicinot lokālu un pārrobežu fotoķīmisko oksidantu veidošanos troposfēras robežslānī.

(8) Tādēļ, cik vien tas tehniski un ekonomiski iespējams, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, GOS saturs konkrētās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos jāsamazina.

(9) Lai panāktu augsta līmeņa vides aizsardzību, jānosaka un jāsasniedz robežvērtības to GOS saturam, kas izmantoti produktos, uz ko attiecas šī direktīva.

(10) Jāparedz pārejas pasākumi produktiem, kas saražoti pirms šīs direktīvas prasību stāšanās spēkā.

(11) Dalībvalstīm jāpiešķir individuālas atļaujas, ar kurām stingri ierobežotos daudzumos īpašiem mērķiem atļauj pirkt un pārdot produktus, kuri neatbilst šajā direktīvā noteiktajām šķīdinātāja robežvērtībām.

(12) Šī direktīva papildina Kopienas noteikumus par ķīmisko vielu un preparātu marķēšanu.

(13) Patērētāju un/vai strādājošo veselības aizsardzība un darba vides aizsardzība neietilpst šīs direktīvas darbības jomā un tādējādi šī direktīva neskar pasākumus, ko dalībvalstis veic šiem mērķiem.

(14) Jākontrolē satura robežvērtības, lai noteiktu, vai GOS masas koncentrācijas, kas konstatētas katrā krāsu, laku un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu kategorijā, ir atļautajās robežās.

(15) GOS saturu materiālos, ko izmanto konkrētos transportlīdzekļu galīgās apdares darbos, tagad reglamentē saskaņā ar šo direktīvu, attiecīgi jāgroza Padomes 1999. gada 11. marta Direktīva 1999/13/EK, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmatošana noteiktu veidu darbos un iekārtās [4].

(16) Tomēr dalībvalstis var paturēt spēkā vai ieviest savus pasākumus, lai kontrolētu emisijas, kas rodas transportlīdzekļu galīgās apdares darbos, ietverot Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [5] definēto autotransporta līdzekļu vai to daļu pārklāšanu, ko ārpus ražošanas iekārtām veic kā daļu no transportlīdzekļa remonta, aizsardzības vai dekoratīvās apdares.

(17) Šī direktīva neattiecas uz produktiem, ko pārdot tikai lietošanai iekārtās, kas atļautas saskaņā ar Direktīvu 1999/13/EK, ja emisijas ierobežošanas pasākumi paredz alternatīvus līdzekļus, kas ļauj sasniegt vismaz līdzvērtīgus GOS emisijas samazinājumus.

(18) Dalībvalstīm jāparedz noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas attiecībā uz šīs direktīvas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina, lai tie tiktu īstenoti. Šīm sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(19) Dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai par pieredzi, kas gūta, piemērojot šo direktīvu.

(20) Pārskatīšana jāveic gan jomā, kas attiecas uz GOS satura samazināšanu produktos, kuri neietilpst šīs direktīvas darbības jomā, gan attiecībā uz iespēju turpmāk samazināt jau noteiktās GOS robežvērtības.

(21) Šīs direktīvas ieviešanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas procedūras [6],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Mērķis un darbības joma

1. Šīs direktīvas mērķis ir ierobežot GOS kopējo saturu dažās krāsās un lakās, kā arī transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, lai novērstu vai samazinātu gaisa piesārņojumu, ko GOS rada, veidojot piezemes ozonu.

2. Lai sasniegtu 1. punktā noteikto mērķi, šajā direktīvā tiek tuvinātas noteiktu krāsu, laku un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu tehniskās specifikācijas.

3. Šo direktīvu piemēro I pielikumā definētajiem produktiem.

4. Šī direktīva neierobežo un neskar patērētāju un strādājošo veselības un strādājošo darba vides aizsardzībai Kopienas vai valsts līmenī pieņemtos pasākumus, tostarp marķēšanas prasības.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro turpmāk minētās definīcijas:

"Kompetentā iestāde" ir iestāde, iestādes vai struktūras, kas saskaņā ar dalībvalsts tiesību normām atbildīgas par to pienākumu izpildi, kas izriet no šīs direktīvas.

"Vielas" ir visi ķīmiskie elementi un to savienojumi, kādi tie sastopami nemainītā stāvoklī vai iegūti rūpnieciski, gan cietā, gan šķidrā, gan gāzveida formā.

"Preparāts" ir maisījumi vai šķīdumi, kuros ir divas vai vairākas vielas.

"Organiskais savienojums" ir jebkāds savienojums, kurā ir vismaz ogleklis un viens vai vairāki ūdeņraži, skābeklis, sērs, fosfors, silīcijs, slāpeklis vai halogēns, izņemot oglekļa oksīdus, neorganiskos karbonātus un bikarbonātus.

"Gaistošs organisks savienojums (GOS)" ir jebkāds organisks savienojums, kura viršanas sākuma temperatūra ir mazāka par vai vienāda ar 250 °C, ko mēra 101,3 kPa standartspiedienā.

"GOS saturs" ir gaistošo organisko savienojumu masa, kas izteikta gramos uz litru (g/l), produkta sastāvā lietošanai gatavā stāvoklī. Par GOS satura daļu neuzskata gaistošo organisko savienojumu masu konkrētajā produktā, kas žūšanas laikā reaģē ķīmiski, veidojot pārklājuma daļu.

"Organisks šķīdinātājs" ir jebkāds GOS, ko lieto vienu vai kopā ar citām aktīvajām vielām, lai šķīdinātu vai atšķaidītu izejvielas, produktus vai atkritumvielas, vai ko lieto kā tīrīšanas līdzekli, lai izšķīdinātu piemaisījumus, vai kā disperģētājvielu, vai kā viskozitātes regulētāju, vai kā virsmas spraiguma regulētāju, vai kā plastifikatoru, vai kā konservantu.

"Pārklājums" ir jebkāds preparāts, ietverot organiskos šķīdinātājus vai to pareizai lietošanai vajadzīgus organiskos šķīdinātājus saturošus preparātus, ko lieto, lai uz virsmas iegūtu dekoratīvu, aizsargājošu vai citādas iedarbības plēvīti.

"Plēvīte" ir vienlaidu slānis, ko iegūst, pamatam uzklājot vienu vai vairākas kārtas.

"Ūdens bāzes pārklājumi (WB)" ir pārklājumi, kuru viskozitāti regulē ar ūdeni.

"Šķīdinātāja bāzes pārklājumi (SB)" ir pārklājumi, kuru viskozitāti regulē ar organisko šķīdinātāju.

"Laišana tirgū" ir nodošana trešajām personām – par maksu vai ne. Šajā direktīvā par tirgū laišanu uzskata ievešanu Kopienas muitas teritorijā.

3. pants

Prasības

1. Dalībvalstis nodrošina, lai I pielikumā definētie produkti tiktu laisti tirgū to teritorijā pēc II pielikumā noteiktajiem datumiem tikai tad, ja to GOS saturs nepārsniedz II pielikumā noteiktās robežvērtības un tie ir saskaņā ar 4. pantu.

Lai noteiktu atbilstību II pielikumā noteiktajām GOS satura robežvērtībām, izmanto III pielikumā minētās analītiskās metodes.

Attiecībā uz produktiem, kas definēti I pielikumā un kam lietošanai gatava produkta iegūšanai pievieno šķīdinātājus vai citus komponentus, kuri satur šķīdinātājus, II pielikumā noteiktās robežvērtības attiecina uz GOS saturu lietošanai gatavā produktā.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieļaut izņēmumu attiecībā uz atbilstību iepriekšminētajām prasībām tiem produktiem, ko pārdod ekskluzīvai lietošanai darbībā, uz kuru attiecas Direktīva 1999/13/EK un kuru veic reģistrētā vai atļautā iekārtā saskaņā ar minētās direktīvas 3. vai 4. pantu.

3. Lai restaurētu un uzturētu ēkas un antīkos transportlīdzekļus, kam kompetentās iestādes ir noteikušas īpašu vēsturisku un kultūras vērtību, dalībvalstis drīkst piešķirt individuālas atļaujas stingri ierobežotos daudzumos pirkt un pārdot produktus, kas neatbilst GOS robežvērtībām, kuras noteiktas II pielikumā.

4. Produktus, uz kuriem attiecas šī direktīva, kuri norādīti kā saražoti pirms II pielikumā noteiktajiem datumiem un kuri neatbilst 1. punkta prasībām, drīkst laist tirgū 12 mēnešus pēc dienas, kurā stājas spēkā konkrētajam produktam piemērojamās prasības.

4. pants

Marķēšana

Dalībvalstis nodrošina, lai I pielikumā definētajiem produktiem, kad tos laiž tirgū, būtu etiķete. Etiķetē norāda:

a) produkta apakškategoriju un attiecīgās GOS robežvērtības (g/l), kā minēts II pielikumā;

b) maksimālo GOS saturu (g/l) lietošanai gatavā veida produktā.

5. pants

Kompetentā iestāde

Dalībvalstis ieceļ kompetento iestādi, kas ir atbildīga par šajā direktīvā noteikto pienākumu pildīšanu, un ne vēlāk kā 2005. gada 30. aprīlī par to informē Komisiju.

6. pants

Uzraudzība

Lai pārbaudītu atbilstību šai direktīvai, dalībvalstis izstrādā uzraudzības programmu.

7. pants

Ziņošana

Lai pierādītu atbilstību šai direktīvai, dalībvalstis ziņo par uzraudzības programmas rezultātiem un par to produktu kategorijām un daudzumiem, kas licencēti saskaņā ar 3. panta 3. punktu. Pirmos divus ziņojumus iesniedz Komisijai pēc 18 mēnešiem kopš datumiem, kad jāievēro atbilstība II pielikumā noteiktajām GOS satura robežvērtībām; pēc tam ziņojumu iesniedz reizi piecos gados. Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija iepriekš izstrādā kopēju formātu pārraudzības datu iesniegšanai. Pēc pieprasījuma Komisijai dara pieejamus gadskārtējos datus.

8. pants

Brīva apgrozība

Pamatojoties uz šo direktīvu, dalībvalstis neaizliedz, neierobežo un nekavē laist tirgū produktus, uz kuriem attiecas šī direktīva un kuri lietošanai gatavā veidā atbilst šīs direktīvas prasībām.

9. pants

Pārskatīšana

Komisija ir aicināta iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei:

1. vēlākais līdz 2008. gadam – ziņojumu, kas balstīts uz Direktīvas 2001/81/EK 10. pantā minētās pārskatīšanas rezultātiem. Šajā ziņojumā izskata:

a) plašāko jomu un potenciālu tam, lai veiktu GOS satura samazinājumus produktos, uz kuriem neattiecas šī direktīva, tostarp arī aerosolos krāsām un lakām;

b) turpmāka (II fāze) GOS satura samazinājuma transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos iespējamo ieviešanu;

c) jebkādu jaunu aspektu, kas attiecas uz krāsām un lakām paredzētās II fāzes piemērošanas sociāli ekonomisko ietekmi;

2. vēlākais pēc 30 mēnešiem kopš II pielikumā noteikto II fāzes GOS satura robežvērtību piemērošanas dienas – ziņojumu, jo īpaši ņemot vērā 7. pantā minētos ziņojumus un visus tehnoloģijas sasniegumus krāsu, laiku un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu ražošanā. Šajā ziņojumā izskata plašāko jomu un potenciālu tam, lai veiktu turpmākus GOS satura samazinājumus produktos, uz kuriem attiecas šī direktīva, ietverot iespējamo nošķiršanu starp krāsām, kuras lieto iekšdarbiem un āra darbiem, I pielikuma 1.1. punkta d) un e) apakškategorijā un II pielikuma A daļā.

Ja vajadzīgs, šiem ziņojumiem pievieno priekšlikumus par šīs direktīvas grozīšanu.

10. pants

Sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti atbilstoši šai direktīvai, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu minēto noteikumu īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Vēlākais līdz 2005. gada 30. oktobrim dalībvalstis par minētajiem noteikumiem un pasākumiem paziņo Komisijai un nekavējoties paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas uz tiem attiecas.

11. pants

Pielāgošana tehnikas attīstībai

Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija pieņem visus grozījumus, kas vajadzīgi III pielikuma pielāgošanai, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību.

12. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 1999/13/EK 13. pantu, turpmāk tekstā – "Komiteja".

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Direktīvas 1999/13/EK grozījums

1. Ar šo Direktīvu 1999/13/EK groza šādi:

I pielikuma punktā ar virsrakstu "Transportlīdzekļu galīgā apdare" svītro šādu ievilkumu:

"— Direktīvā 70/156/EEK definēto autotransporta līdzekļu vai to daļu pārklāšana, ko ārpus ražošanas iekārtām veic kā daļu no transportlīdzekļa remonta, aizsardzības vai dekoratīvās apdares, vai"

.

2. Neskarot 1. punktu, dalībvalstis drīkst paturēt spēkā vai ievest valsts pasākumus, lai kontrolētu emisijas no transportlīdzekļu galīgās apdares darbiem, kas svītrotas no Direktīvas 1999/13/EK darbības jomas.

14. pants

Transponēšana

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2005. gada 30. oktobrim, un dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, pievienojot tabulu, kurā parādīts, kā šīs direktīvas noteikumi atbilst valstu pieņemtajiem noteikumiem.

15. pants

Direktīvas stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

16. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2004. gada 21. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

D. Roche

[1] OV C 220, 16.9.2003., 43. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 2003. gada 25. septembra Atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī), Padomes 2004. gada 7. janvāra Kopējā nostāja (OV C 79 E, 30.3.2004., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2004. gada 30. marta Nostāja (vēl nav publicēta Oficiālajā Vēstnesī).

[3] OV L 309, 27.11.2001., 22. lpp.

[4] OV L 85, 29.3.1999., 1. lpp. Direktīva grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[5] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/3/EK (OV L 49, 19.2.2004., 36. lpp.).

[6] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

DARBĪBAS JOMA

1. Šajā direktīvā krāsas un lakas ir produkti, kas turpmāk uzskaitīti apakškategorijās, izņemot aerosolus. Tie ir pārklājumi, ko izmanto ēkām, to apdarei un elementiem, kā arī saistītās struktūrās dekoratīviem, funkcionāliem un aizsardzības mērķiem.

1.1. Apakškategorijas:

"matēti pārklājumi iekšējām sienām un griestiem" ir pārklājumi, ko paredzēts lietot iekšsienām un griestiem, ar spīduma pakāpi ≤ 25@60o;

"spīdīgie pārklājumi iekšējām sienām un griestiem" ir pārklājumi, ko paredzēts lietot iekšsienām un griestiem, ar spīduma pakāpi > 25@60o;

"pārklājumi neorganiska pamata ārējām sienām" ir pārklājumi, ko paredzēts lietot mūra, ķieģeļu vai būvģipša ārsienām;

"iekšējās/ārējās apdares un apšuvuma krāsas koksnei, metālam vai plastmasai" ir pārklājumi, ko paredzēts lietot apdarei un apšuvumam un kas veido necaurspīdīgu plēvīti. Šie pārklājumi ir paredzēti vai nu koksnes vai metāla, vai arī plastmasas pamatam. Šajā apakškategorijā ir ietverti pārklājumi priekšpēdējai kārtai un starpklājumi;

"iekšējās/ārējās apdares lakas un beices" ir pārklājumi, ko paredzēts lietot apdarei un kas veido caurspīdīgu vai daļēji caurspīdīgu plēvīti koksnes, metāla un plastmasas dekoratīvajai apdarei un aizsardzībai. Šajā apakškategorijā ir ietvertas necaurspīdīgās beices. Necaurspīdīgās beices ir pārklājumi, kas veido necaurspīdīgu plēvīti koksnes dekoratīvajai apdarei un aizsardzībai pret mitrumu, kā definēts standartā EN 927–1, vidēji stabilajā kategorijā;

"smalkbeices" ir beices, kuru vidējais biezums saskaņā ar standartu EN 927–1:1996 ir mazāks nekā 5 μm, pārbaudot saskaņā ar ISO 2808: 1997, 5A metodi;

"gruntējumi" ir pārklājumi ar hermetizējošām un/vai bloķējošām īpašībām, kas paredzēti koksnei vai sienām un griestiem;

"saistošie gruntējumi" ir pārklājumi, kas paredzēti nesaistīto pamata daļiņu saistīšanai vai hidrofobu īpašību piešķiršanai un/vai koksnes aizsardzībai pret zilēšanu;

"vienkomponenta speciālie pārklājumi" ir speciālie pārklājumi, kuru pamatā ir plēvīti veidojošs materiāls. Tie ir paredzēti lietojumam, kas prasa īpašu kvalitāti, piemēram, mākslīgo materiālu gruntējumam un sedzējkrāsai, dzelzs pamata gruntējuma kārtai, reaktīvu metālu (tādu kā cinks un alumīnijs) gruntējuma kārtai, pretkorozijas apdarei, grīdu pārklāšanai, ietverot koka un cementa grīdas, kā aizsarglīdzeklis pret grafiti, kā liesmas slāpētājs, un higiēnas standartus pārtikas vai dzērienu rūpniecībā vai veselības aprūpē;

"divkomponentu speciālie pārklājumi" ir pārklājumi, ko izmanto tiem pašiem mērķiem kā vienkomponenta speciālos pārklājumus, bet kam pirms lietošanas pievieno otro komponentu (piem., trešējos amīnus);

"daudzkrāsu pārklājumi" ir pārklājumi, ar ko paredzēts radīt divtoņu vai daudzkrāsainu efektu jau primārajā pielietojumā;

"dekoratīvie pārklājumi" ir pārklājumi, ar ko paredzēts radīt īpašu estētisku efektu uz īpaši sagatavota iepriekš nokrāsota pamata vai pamatkārtas un ko pēc tam žūšanas laikā apstrādā ar dažādiem līdzekļiem.

2. Šajā direktīvā "transportlīdzekļu galīgās apdares materiāli" ir produkti, kas turpmāk tekstā uzskaitīti atbilstoši apakškategorijām. Tos izmanto Direktīvā 70/156/EEK definēto autotransporta līdzekļu vai to daļu pārklāšana, ko ārpus ražošanas iekārtām veic kā daļu no transportlīdzekļa remonta, aizsardzības vai dekoratīvās apdares.

2.1. Apakškategorijas:

"sagatavošanas un tīrīšanas līdzekļi" i) sagatavošanas līdzekļi ietver pulverizatoru tīrīšanas līdzekli (produktu, kas paredzēts pulverizatoru un cita aprīkojuma tīrīšanai), krāsas noņēmējus, attaukotājus (ietverot antistatiskos veidus mākslīgajiem materiāliem) un silīciju saturošu savienojumu noņēmējus;

ii) "priekštīrītājs" ir tīrīšanas līdzeklis, kas paredzēts virsmas piesārņojuma noņemšanai, sagatavojoties pārklāšanas materiālu lietošanai un pirms tās;

"špaktelēšanas tepe virsbūvei" ir biezas konsistences savienojumi, ko paredzēts izmantot, lai pirms virsmas apstrādes materiāla/špakteles lietošanas aizpildītu virsmas dziļākos negludumus;

"gruntējums" i) "virsmas apstrādes materiāls/špaktele" ir pārklājums, ko paredzēts lietot tieši pirms sedzējkrāsas, piešķirot izturību pret koroziju, lai nodrošinātu sedzējkrāsas adhēziju un lai veicinātu viendabīgas virsmas apdares veidošanos, aizpildot sīkākos virsmas negludumus;

ii) "vispārējais metāla [virsmas] gruntējums" ir pārklājums, ko paredzēts lietot gruntēšanai, piemēram, adhēzijas veicinātāji, hermetizējošas vielas, virsmas apstrādes materiāli virsējai un priekšpēdējai kārtai, plastiskā grunts, "mitrs uz mitra", bezsmilšu špakteles un izsmidzināmās špakteles;

iii) "reaktīva gruntskrāsa" ir pārklājumi, kas satur vismaz 0,5 svara % fosforskābes un ko paredzēts lietot tieši uz nepārklātām metāla virsmām, lai nodrošinātu izturību pret koroziju un adhēziju; pārklājumi, ko izmanto kā metināmus gruntējumus; kodinātāju šķīdumi galvanizētām un cinka virsmām;

"sedzējkrāsa" i) "pamatkrāsas" ir pigmentēti pārklājumi, kas paredzēti krāsas un jebkādu citu vēlamu optisku efektu nodrošināšanai, bet kas nav pārklāšanas sistēmas spīdums vai virsmas aizsardzība;

ii) "lakas" ir caurspīdīgs pārklājums, ar ko pārklāšanas sistēmā paredzēts piešķirt galīgo spīdumu un aizsardzības īpašības;

"īpašas apdares" ir pārklājumi, ko paredzēts izmantot kā sedzējkrāsu, ja vienā slānī jāpanāk sevišķas īpašības, piemēram, metālisks vai perlamutra iespaids, augstas kvalitātes vienkrāsainas vai caurspīdīgas lakas (piemēram, pretskrāpējumu un fluorēta laka), atstarojoša pamatkrāsa, struktūrapdare (piemēram, plāva), pretslīdēšanas apdare, ūdensnecaurlaidīgas hermetizējošas vielas virsbūves apakšas apdarei, prettrieciena aizsarglakas, iekšējās apdares lakas un aerosoli.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

A. MAKSIMĀLĀS GOS SATURA ROBEŽVĒRTĪBAS KRĀSĀM UN LAKĀM

| Produkta apakškategorija | Tips | I fāze (g/l [1]) (no 01.01.2007.) | II fāze (g/l [1]) (no 01.01.2010.) |

a | Matētas iekšējās sienas un griesti (spīdums <25@60o) | WB | 75 | 30 |

SB | 400 | 30 |

b | Spīdīgas iekšējās sienas un griesti (spīdums >25@60o) | WB | 150 | 100 |

SB | 400 | 100 |

c | Neorganiska pamata ārējās sienas | WB | 75 | 40 |

SB | 450 | 430 |

d | Iekšējās/ārējās apdares un apšuvuma krāsas koksnei un metālam | WB | 150 | 130 |

SB | 400 | 300 |

e | Iekšējās/ārējās apdares lakas un beices, ietverot necaurspīdīgas beices | WB | 150 | 130 |

SB | 500 | 400 |

f | Iekšējās un ārējās smalkbeices | WB | 150 | 130 |

SB | 700 | 700 |

g | Gruntējumi | WB | 50 | 30 |

SB | 450 | 350 |

h | Saistošie gruntējumi | WB | 50 | 30 |

SB | 750 | 750 |

i | Vienkomponenta speciālie pārklājumi | WB | 140 | 140 |

SB | 600 | 500 |

j | Divkomponentu reaktīvie speciālie pārklājumi īpašai izmantošanai, piemēram, grīdām | WB | 140 | 140 |

SB | 550 | 500 |

k | Daudzkrāsu pārklājumi | WB | 150 | 100 |

SB | 400 | 100 |

l | Dekoratīvie pārklājumi | WB | 300 | 200 |

SB | 500 | 200 |

B. MAKSIMĀLĀS GOS SATURA ROBEŽVĒRTĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻU GALĪGĀS APDARES MATERIĀLIEM

| Produkta apakŠkategorija | Pārklājumi | GOS g/l [2]) (01.01.2007. |

a | Sagatavošanas un tīrīšanas līdzekļi | Sagatavošanas līdzeklis | 850 |

Priekštīrītājs | 200 |

b | Špaktelēšanas tepe virsbūvei | Visi veidi | 250 |

c | Gruntējums | Virsmas apstrādes materiāls/ špaktele un vispārējais (metāla) gruntējums | 540 |

Plānkārtas gruntējums | 780 |

d | Sedzējkrāsa | Visi veidi | 420 |

e | Īpašās apdares | Visi veidi | 840 |

[1] g/l lietošanai gatavā veidā

[2] g/l lietošanai gatavam produktam. Ūdens saturu lietošanai gatavā produktā neņem vērā (izņemot a) apakškategorijai).

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

3.1. PANTĀ MINĒTĀS METODES

Parametrs | Mērvienība | Tests |

Metode | Publikācijas datums |

GOS saturs | g/l | ISO 11890–2 | 2002 |

GOS saturs, ja klāt ir ķīmiski aktīvi atšķaidītāji | g/l | ASTMD 2369 | 2003 |

--------------------------------------------------

Augša