EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32004L0041

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/41/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko atceļ dažas direktīvas par pārtikas higiēnu un dzīvnieku veselības nosacījumiem attiecībā uz dažu lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu un laišanu tirgū un groza Padomes Direktīvas 89/622/EEK un 92/118/EK un Padomes Lēmumu 95/408/EK

OV L 157, 30.4.2004., 33./44. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 407 - 410
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 407 - 410
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 407 - 410
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 407 - 410
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 407 - 410
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 407 - 410
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 407 - 410
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 407 - 410
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 407 - 410
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 058 Lpp. 92 - 95
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 058 Lpp. 92 - 95
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 053 Lpp. 38 - 41

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/41/oj

32004L0041Oficiālais Vēstnesis L 157 , 30/04/2004 Lpp. 0033 - 0044


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/41/EK

(2004. gada 21. aprīlis),

ar ko atceļ dažas direktīvas par pārtikas higiēnu un dzīvnieku veselības nosacījumiem attiecībā uz dažu lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu un laišanu tirgū un groza Padomes Direktīvas 89/622/EEK un 92/118/EK un Padomes Lēmumu 95/408/EK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu, 95. pantu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Līguma 251. pantā [3],

tā kā:

(1) Dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu un laišanu tirgū ir pieņemti vairākās direktīvās.

(2) Šo direktīvu noteikumi ir pārstrādāti un atjaunināti šādos tiesību aktos:

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas higiēnu [4],

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku [5],

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko nosaka īpašus noteikumus attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālas kontroles organizēšanu [6]

un

- Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā [7].

(3) Tādēļ iepriekšējās direktīvas jāatceļ. Tā kā Regulā (EK) Nr. 852/2004 paredzēta Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/43/EEK par pārtikas higiēnu [8] atcelšana, ar šo direktīvu jāatceļ tikai direktīvas attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem.

(4) Padomes Direktīvas 72/462/EEK [9] prasības jāturpina piemērot tikai dzīvu dzīvnieku importam, jo jaunie higiēnas noteikumi un Direktīva 2002/99/EK aizstās tās noteikumus attiecībā uz svaigu gaļu un gaļas produktiem.

(5) Tomēr jāparedz, ka daži īstenošanas noteikumi paliek spēkā, kamēr tiek veikti vajadzīgie pasākumi saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu.

(6) Jāizdara arī grozījumi Padomes Direktīvās 89/662/EEK [10] un 92/118/EEK [11], kā arī Padomes Lēmumā 95/408/EK [12], lai ņemtu vērā noteikumu pārstrādāšanu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā "attiecīgais datums" ir Regulu (EK) Nr. 852/2004, Nr. 853/2003 un Nr. 854/2003 piemērošanas datums.

2. pants

No attiecīgā datuma tiek atceltas šādas direktīvas:

1. Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīva 64/433/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar svaigu gaļu [13];

2. Padomes 1971. gada 15. februāra Direktīva 71/118/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē svaigas mājputnu gaļas ražošanu un laišanu tirgū [14];

3. Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīva 72/461/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē svaigas gaļas tirdzniecību Kopienā [15];

4. Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīva 77/96/EEK par trihīnu (trichinella spiralis) pārbaudi, importējot no trešām valstīm svaigu mājas cūku gaļu [16];

5. Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīva 77/99/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē gaļas produktu un dažu citu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu un tirdzniecību [17];

6. Padomes 1980. gada 22. janvāra Direktīva 80/215/EEK Direktīva par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar gaļas produktiem [18];

7. Komisijas 1989. gada 26. maija Direktīva 89/362/EEK par vispārīgiem higiēnas noteikumiem piena ražošanas uzņēmumos [19];

8. Padomes 1989. gada 20. jūnija Direktīva 89/437/EEK par higiēnas un veselības problēmām, kas ietekmē olu produktu ražošanu un laišanu tirgū [20];

9. Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/492/EEK, ar ko nosaka veselības prasības dzīvu gliemeņu ražošanai un laišanai tirgū [21];

10. Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīva 91/493/EEK, ar ko paredz veselības nosacījumus zivsaimniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū [22];

11. Padomes 1991. gada 26. jūnija Direktīva 91/494/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas reglamentē svaigas mājputnu gaļas tirdzniecību Kopienas iekšējā tirgū un svaigas mājputnu gaļas importu no trešām valstīm [23];

12. Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīva 91/495/EEK par sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē trušu gaļas, kā arī saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļas ražošanu un laišanu tirgū [24];

13. Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīva 92/45/EEK par sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības problēmām, kas saistītas ar medījamo dzīvnieku nogalināšanu un to gaļas laišanu tirgū [25];

14. Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīva 92/46/EEK, ar ko paredz veselības noteikumus attiecībā uz svaigpiena, termiski apstrādāta piena un piena produktu ražošanu un laišanu tirgū [26];

15. Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīva 92/48/EEK, kas nosaka higiēnas prasību minimumu, ko saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu uz noteiktiem kuģiem piemēro noķertajiem zvejniecības produktiem [27];

16. Padomes 1994. gada 14. decembra Direktīva 94/65/EK, ar ko nosaka prasības maltas gaļas un gaļas izstrādājumu ražošanai un laišanai tirgū [28].

3. pants

No attiecīgā datuma Direktīvu 92/118/EEK groza šādi:

1. visas atsauces uz I un II pielikumu aizstāj ar atsaucēm uz I pielikumu;

2. tās 4. panta 1. punktā svītro tekstu "un II pielikumā attiecībā uz sanitārajām prasībām";

3. atceļ II pielikumu.

4. pants

1. No attiecīgā datuma atsauces uz 2. pantā minētajām direktīvām vai Direktīvas 92/118/EEK II pielikumu attiecīgi pēc konteksta uzskata par atsaucēm uz:

a) Regulu (EK) Nr. 853/2004;

b) Regulu (EK) Nr. 854/2004;

vai

c) Direktīvu 2002/99/EK.

2. Kamēr nav pieņemti mikrobioloģiskie kritēriji un temperatūras kontroles prasības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 852/2004 4. pantu, turpina piemērot tādus šos kritērijus vai prasības, kas noteiktas 2. pantā minētajās direktīvās, Direktīvas 92/118/EEK II pielikumā vai to īstenošanas noteikumos.

3. Kamēr nav pieņemti vajadzīgie noteikumi, pamatojoties uz Regulām (EK) Nr. 852/2004, Nr. 853/2004, Nr. 854/2004 vai Direktīvu 2002/99/EK, šādus tiesību aktus turpina piemērot mutatis mutandis:

a) īstenošanas noteikumus, kas pieņemti, pamatojoties uz 2. pantā minētajām direktīvām;

b) īstenošanas noteikumus, kas pieņemti, pamatojoties uz Direktīvas 92/118/EEK II pielikumu, izņemot Lēmumu 94/371/EK [29];

c) īstenošanas noteikumus, kas pieņemti, pamatojoties uz Direktīvu 72/462/EEK;

d) trešu valstu un trešu valstu uzņēmumu pagaidu sarakstus, kas sastādīti saskaņā ar Lēmumu 95/408/EK.

5. pants

1. Sākot ar 2005. gada 1. janvāri, dzīvnieku veselības noteikumus, kas izstrādāti Direktīvā 72/462/EEK, turpina piemērot tikai dzīvu dzīvnieku importam.

2. Sākot ar attiecīgo datumu, Direktīvu 72/462/EEK turpina piemērot tikai dzīvu dzīvnieku importam.

6. pants

No attiecīgā datuma Direktīvu 89/662/EEK groza šādi:

1. Atsauces:

a) tās 1. pantā uz "dzīvnieku izcelsmes produktiem, uz ko attiecas direktīvas, kas uzskaitītas A pielikumā";

un

b) tās 4. panta 1. punktā uz "produktiem, kas iegūti saskaņā ar A pielikumā minētajām direktīvām"

aizstāj ar atsauci uz "dzīvnieku izcelsmes produktiem, uz ko attiecas tiesību akti, kas uzskaitīti A pielikumā".

2. Tās A pielikumu aizstāj ar šādu:

"

A PIELIKUMS

I NODAĻA

Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā [1].

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku [2].

II NODAĻA

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/118/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības prasības attiecībā uz tādu produktu tirdzniecību un ievešanu Kopienā, uz kuriem neattiecas šādas prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 89/662/EEK A pielikuma I daļā, un — attiecībā uz slimību izraisītājiem — īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvā 90/425/EEK [3].

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regula (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam [4].

"

7. pants

Sākot ar šīs direktīvas spēkā stāšanās datumu, Lēmuma 95/408/EK 9. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"9. pants

Šo lēmumu piemēro līdz attiecīgajam datumam, kas definēts 1. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvā 2004/41/EK, ar ko atceļ dažas direktīvas par pārtikas higiēnu un dzīvnieku veselības nosacījumiem attiecībā uz dažu lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu un laišanu tirgū [*] OV L 157, 30.4.2004.."

8. pants

Dalībvalstīs vēlākais līdz attiecīgajam datumam stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas atsauces.

9. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2004. gada 29. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] OV C 365 E, 19.12.2000., 132. lpp.

[2] OV C 155, 29.5.2001., 39. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2003. gada 3. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2003. gada 27. oktobra Kopējā nostāja (OV C 48 E, 24.2.2004., 131. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2004. gada 30. marta Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

[4] OV L 157, 30.4.2004., 139. lpp.

[5] OV L 157, 30.4.2004., 139. lpp.

[6] OV L 157, 30.4.2004., 139. lpp.

[7] OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

[8] OV L 175, 19.7.1993., 1. lpp.

[9] Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīva 72/462/EEK par veselības un veterinārās pārbaudes problēmām, ievedot liellopus, cūkas un svaigu gaļu no trešām valstīm (OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

[10] Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīva 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā nolūkā izveidot iekšējo tirgu (OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

[11] Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/118/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības prasības attiecībā uz tādu produktu tirdzniecību un ievešanu Kopienā, uz kuriem neattiecas šādas prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 89/662/EEK A pielikuma I daļā, un - attiecībā uz slimību izraisītājiem - īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvā 90/425/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2003/42/EK (OV L 13, 18.1.2003, 24. lpp.).

[12] Padomes 1995. gada 22. jūnija Lēmums 95/408/EK par nosacījumiem, ar kādiem uz pārejas periodu izstrādā pagaidu sarakstus ar ārpuskopienas valstu uzņēmumiem, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest noteiktus dzīvnieku izcelsmes produktus, zvejniecības produktus vai dzīvas gliemenes (OV L 243, 11.10.1995., 17. lpp.). Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[13] OV 121, 29.7.1964., 2012./64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/23/EK (OV L 243, 11.10.1995., 7. lpp.).

[14] OV L 55, 8.3.1971., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003.

[15] OV L 302, 31.12.1972., 24. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003.

[16] OV L 26, 31.1.1977., 67. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003.

[17] OV L 26, 31.1.1977., 85. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003.

[18] OV L 47, 21.2.1980., 4. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003.

[19] OV L 156, 8.6.1989., 30. lpp.

[20] OV L 212, 22.7.1989., 87. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[21] OV L 268, 24.9.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[22] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[23] OV L 268, 24.9.1991., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/89/EK (OV L 300, 23.11.1999., 17. lpp.).

[24] OV L 268, 24.9.1991., 41. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[25] OV L 268, 14.9.1992., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[26] OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[27] OV L 187, 7.7.1992., 41. lpp.

[28] OV L 368, 31.12.1994., 10. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[29] OV L 168, 2.7.1994., 34. lpp.

[1] OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

[2] OV L 139, 30.4.2004.

[3] OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2003/42/EK (OV L 13, 18.1.2003., 24. lpp.).

[4] OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 808/2003 (OV L 117, 13.5.2003., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša