Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004L0117

Padomes Direktīva 2004/117/EK (2004. gada 22. decembris), ar ko groza Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz oficiālā uzraudzībā veiktajām pārbaudēm un trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtību

OV L 14, 18.1.2005., 18./33. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 159M , 13.6.2006., 22./37. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 048 Lpp. 180 - 195
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 048 Lpp. 180 - 195
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 044 Lpp. 84 - 99

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/117/oj

18.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/18


PADOMES DIREKTĪVA 2004/117/EK

(2004. gada 22. decembris),

ar ko groza Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz oficiālā uzraudzībā veiktajām pārbaudēm un trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un, jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Direktīvu 66/401/EEK (1966. gada 14. jūnijs) par barības augu sēklu tirdzniecību (3), Padomes Direktīvu 66/402/EEK (1966. gada 14. jūnijs) par graudaugu sēklu tirdzniecību (4), Padomes Direktīvu 2002/54/EK (2002. gada 13. jūnijs) par biešu sēklu tirdzniecību (5), Padomes Direktīvu 2002/55/EK (2002. gada 13. jūnijs) par dārzeņu sēklu tirdzniecību (6) un Padomes Direktīvu 2002/57/EK (2002. gada 13. jūnijs) par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (7) sēklas oficiāli var sertificēt tikai tad, ja oficiālā sēklu pārbaudē, ko veic sēklu paraugiem, kas oficiāli iegūti sēklu pārbaudes nolūkā, ir konstatēta sēklu atbilstība attiecīgajiem nosacījumiem.

(2)

Komisijas Lēmumā 98/320/EK (1998. gada 27. aprīlis) par pagaidu eksperimenta organizēšanu sēklu paraugu ņemšanai un sēklu pārbaudei, ievērojot Padomes Direktīvu 66/400/EEK, 66/401/EEK, 66/402/EEK un 69/208/EEK (8), ir paredzēts Kopienas līmenī organizēt pagaidu eksperimentu, lai novērtētu, vai sēklu paraugu ņemšana un sēklu pārbaude oficiālā uzraudzībā var būt uzlabota alternatīva oficiālajai sēklu sertifikācijai, neizraisot ievērojamu sēklu kvalitātes pasliktināšanos.

(3)

Eksperimenta rezultāti ir parādījuši, ka ar dažiem konkrētiem nosacījumiem procedūras sēklu oficiālai sertifikācijai var vienkāršot bez ievērojamas sēklu kvalitātes pasliktināšanās, salīdzinot ar to kvalitāti, kas sasniegta oficiālas sēklu paraugu ņemšanas un sēklu pārbaudes sistēmā. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt, ka šīs vienkāršotās procedūras būtu jāpiemēro ilgtermiņā un jāattiecina arī uz dārzeņiem.

(4)

Padomes Direktīva 98/96/EK (9), ar ko inter alia groza attiecībā uz neoficiālām pārbaudēm uz lauka Direktīvas 66/400/EEK, 66/401/EEK, 66/402/EEK un 69/208/EEK, paredz sertificēšanas procedūras noteikumus attiecībā uz pārbaudēm uz lauka oficiālā uzraudzībā. Šo procedūru sīki izstrādāts novērtējums liecina, ka pārbaudes uz lauka oficiālā uzraudzībā vajadzētu attiecināt uz visiem kultūraugiem sertificētu sēklu ražošanai. Novērtējums liecina arī par to, ka tās lauku daļas īpatsvars, kas oficiāliem inspektoriem ir jāpārbauda un jāapseko oficiālas sertifikācijas nolūkā, vajadzētu samazināt.

(5)

Ir lietderīgi saskaņot Direktīvu 2002/54 ar citām direktīvām par sēklām attiecībā uz iespēju piešķirt atkāpes dalībvalstīm, kurās biešu audzēšanai un biešu sēklu tirdzniecībai ir minimāla nozīme tautsaimniecībā.

(6)

Kopienas sēklu līdzvērtības režīma piemērošanas joma attiecībā uz sēklām, kas novāktas trešās valstīs, pašreiz aptver tikai noteiktas sēklu kategorijas. Ņemot vērā jo īpaši attīstību starptautiskā līmenī, līdzvērtības režīmu vajadzētu attiecināt uz visu šķirņu sēklām, kas atbilst raksturlielumiem, pārbaužu prasībām, marķēšanas un zīmogošanas nosacījumiem, kas noteikti Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK.

(7)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK.

(8)

Lēmums 98/320/EK zaudē spēku 2005. gada 27. aprīlī. Tādēļ ir lietderīgi saglabāt Kopienas nosacījumus attiecībā uz atbilstīgi minētajam lēmumam ražoto sēklu tirdzniecību, kamēr nav pieņemti jaunie noteikumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 66/401/EEK groza šādi:

1)

Direktīvas 2. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta B daļas 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

b)

punkta B daļas 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

c)

punkta C daļas d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

d)

punkta Ca daļas d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

e)

punkta Cb daļas d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

f)

punkta D daļas c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”.

2)

Direktīvas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Veicot pārbaudi oficiālā uzraudzībā, kas minēta 1. punkta B daļas 1. punkta d) apakšpunktā un 1. punkta B daļas 2. punkta d) apakšpunktā, 1. punkta C daļas d) apakšpunktā, 1. punkta Ca daļas d) apakšpunktā, 1. punkta Cb daļas d) apakšpunktā un 1. punkta D daļas c) apakšpunktā, ievēro šādas prasības:

A.

Pārbaude uz lauka

a)

Inspektori:

i)

ir ieguvuši vajadzīgo tehnisko kvalifikāciju;

ii)

negūst personisku labumu saistībā ar pārbaužu veikšanu;

iii)

ir ieguvuši oficiālas licences, ko izsniegusi attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde, un šī licencēšana ietver inspektoru zvērināšanu vai to parakstu uz rakstiska paziņojuma par apņemšanos ievērot noteikumus, kas attiecas uz oficiālām pārbaudēm;

iv)

veic pārbaudes oficiālā uzraudzībā saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro oficiālām pārbaudēm.

b)

Pārbaudāmās sēklu kultūras ir audzētas no sēklām, kas ir izturējušas oficiālu pēckontroli, kuras rezultāti ir bijuši apmierinoši.

c)

Daļu sēklu kultūru pārbauda oficiāli inspektori. Minētās daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

d)

Daļu paraugu no sēklu partijām, kas ievāktas no sēklu kultūrām, ņem oficiālai pēckontrolei un, ja vajadzīgs, oficiālai sēklu pārbaudei laboratorijā attiecībā uz šķirņu identitāti un tīrību.

e)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas ir piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunkta iii) daļā paredzētās licences anulēšanu oficiāli licencētiem inspektoriem, kuri atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

B.

Sēklu pārbaude

a)

Sēklu pārbaudi veic sēklu pārbaudes laboratorijas, kurām attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b) līdz d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

b)

Sēklu pārbaudes laboratorijā ir galvenais sēklu analīžu veicējs, kas ir tieši atbildīgs par laboratorijas tehniskajām operācijām un kam ir atbilstīga kvalifikācija sēklu pārbaudes laboratorijas tehniskajai vadībai.

Tās sēklu analīžu veicējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu analīžu veicējiem piemērojamiem nosacījumiem, un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Laboratorija atrodas telpās un tā ir aprīkota ar aprīkojumu, ko sēklu sertifikācijas iestāde oficiāli uzskata par atbilstīgu sēklu pārbaudei, ievērojot atļaujas darbības jomu.

Tā veic sēklu pārbaudi saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm.

c)

Sēklu pārbaudes laboratorija ir:

i)

neatkarīga laboratorija

vai

ii)

laboratorija, kas pieder sēklu uzņēmumam.

Šā apakšpunkta ii) daļā minētajā gadījumā laboratorija var veikt sēklu pārbaudi tikai sēklu partijām, kas ražotas tā sēklu uzņēmuma vārdā, kam laboratorija pieder, ja vien minētais sēklu uzņēmums, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi.

d)

Sēklu pārbaudes laboratorijas veikto sēklu pārbaudes darbu pienācīgi uzrauga sēklu sertifikācijas iestāde.

e)

Lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, izdara oficiālu sēklu kontrolpārbaudi. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, kā arī starp nodotajām sēklu šķirnēm, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

f)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas anulēšanu sēklu pārbaudes laboratorijām, kam ir oficiāla atļauja, ja tās atzītas par vainīgām oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.”

3)

Direktīvas 2. panta 4. punktā svītro otro daļu.

4)

Direktīvas 7. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Dalībvalstis pieprasa, lai šķirņu pārbaudes veikšanai, sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkiem un komercsēklu pārbaudei paraugus saskaņā ar attiecīgajām metodēm ņemtu oficiāli vai oficiālā uzraudzībā. Tomēr, lai veiktu kontroli atbilstīgi 19. pantam, sēklu paraugus ņem oficiāli.”;

b)

iekļauj šādus punktus:

“1.a   Ņemot sēklu paraugus oficiālā uzraudzībā, kā minēts 1. punktā, ievēro šādas prasības:

a)

Sēklu paraugus ņem sēklu pārbaudes ņēmēji, kuriem attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b), c) un d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

b)

Sēklu paraugu ņēmējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu paraugu ņēmējiem piemērojamiem nosacījumiem un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Viņi veic sēklu paraugu ņemšanu saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm.

c)

Sēklu paraugu ņēmēji ir:

i)

neatkarīgas fiziskas personas,

ii)

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība neietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību,

vai

iii)

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība ietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību.

Šā apakšpunkta iii) daļā minētajā gadījumā sēklu paraugu ņēmējs drīkst veikt sēklu paraugu ņemšanu tikai no tām sēklu partijām, kas ir saražotas viņa darba devēja vārdā, ja vien viņa darba devējs, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi.

d)

Sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu pienācīgi uzrauga sēklu sertifikācijas iestāde. Ja tiek veikta automatizēta sēklu paraugu ņemšana, jāievēro piemērotas procedūras, veicot tās oficiālā uzraudzībā.

e)

Lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, kontroles sēklu paraugus ņem oficiāli sēklu paraugu ņēmēji. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, kā arī starp nodotajām sēklu šķirnēm, taču to var arī izmantot, lai kliedētu kādas konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %. Šo kontroles sēklu paraugu ņemšanu nepiemēro automatizētai paraugu ņemšanai.

Dalībvalstis salīdzina sēklu paraugus, kas ņemti oficiāli, ar paraugiem no tās pašas sēklu partijas, kuri ņemti oficiālā uzraudzībā.

f)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas atņemšanu sēklu ņēmējiem, kam ir oficiāla atļauja, ja tie ir atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus ņemto sēklu paraugu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šīs sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

1.b   Saskaņā ar 21. panta 2. punktā izklāstīto procedūru var paredzēt papildu pasākumus, kas piemērojami pārbaužu veikšanai oficiālā uzraudzībā.”

5)

Direktīvas 15. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Dalībvalstis tāpat nodrošina, ka barības augu sēklas, kas novāktas trešā valstī, oficiāli sertificē pēc pieprasījuma, ja:

a)

tās ir iegūtas tieši:

i)

no bāzes sēklām vai sertificētām sēklām, kuras ir oficiāli sertificētas vienā vai vairākās dalībvalstīs vai trešā valstī, attiecībā uz kuru saskaņā ar 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir konstatēta līdzvērtība,

vai

ii)

dalībvalstī oficiāli sertificētas bāzes sēklas krustojot ar bāzes sēklām, kuras ir oficiāli sertificētas i) daļā minētajā trešā valstī;

b)

tās ir izturējušas pārbaudi uz lauka atbilstīgi nosacījumiem, kas attiecīgajai kategorijai paredzēti lēmumā par līdzvērtību, kurš pieņemts saskaņā ar 16. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

c)

oficiālā pārbaudē ir konstatēts, ka ir izpildīti II pielikumā ietvertie nosacījumi, kas paredzēti attiecībā uz to pašu kategoriju.”

6)

Direktīvas 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

barības augu sēklas, kas novāktas trešā valstī un kam ir tādas pašas garantijas attiecībā uz to īpašībām un pasākumiem, kuri paredz šo sēklu pārbaudi, identitātes nodrošināšanu, marķēšanu un kontroli, ir šajā ziņā līdzvērtīgas sēklām, kas ir novāktas Kopienas teritorijā un atbilst šīs direktīvas noteikumiem.”

2. pants

Ar šo Direktīvu 66/402/EEK groza šādi:

1)

Direktīvas 2. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta C daļas d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

b)

punkta Ca daļas c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a) un b) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

c)

punkta D daļas 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

d)

punkta D daļas 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

e)

punkta D daļas 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a) un b) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

f)

punkta E daļas d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

g)

punkta F daļas d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”;

h)

punkta G daļas d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām a), b) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.”

2)

Direktīvas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Veicot pārbaudi oficiālā uzraudzībā, kas minēta 1. punkta C. daļas d) apakšpunktā, 1. punkta Ca daļas c) apakšpunktā, 1. punkta D daļas 1. punkta d) apakšpunktā, 1. punkta D daļas 2. punkta b) apakšpunktā, 1. punkta D daļas 3. punkta c) apakšpunktā, 1. punkta E daļas d) apakšpunktā, 1. punkta F daļas d) punktā un 1. punkta G daļas d) apakšpunktā, ievēro šādas prasības:

A.

Pārbaude uz lauka

a)

Inspektori:

i)

ir ieguvuši vajadzīgo tehnisko kvalifikāciju;

ii)

negūst personisku labumu saistībā ar pārbaužu veikšanu;

iii)

ir ieguvuši oficiālas licences, ko izsniegusi attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde, un šī licencēšana ietver inspektoru zvērināšanu vai to parakstu uz rakstiska paziņojuma par apņemšanos ievērot noteikumus, kas attiecas uz oficiālām pārbaudēm;

iv)

veic pārbaudes oficiālā uzraudzībā saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro oficiālām pārbaudēm.

b)

Pārbaudāmās sēklu kultūras ir audzētas no sēklām, kas ir izturējušas oficiālu pēckontroli, kuras rezultāti ir bijuši apmierinoši.

c)

Daļu sēklu kultūru pārbauda oficiāli inspektori. Minētās daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

d)

Daļu paraugu no sēklu partijām, kas ievāktas no sēklu kultūrām, ņem oficiālai pēckontrolei un, ja vajadzīgs, oficiālai sēklu pārbaudei laboratorijā attiecībā uz šķirņu identitāti un tīrību.

e)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas ir piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunkta iii) daļā paredzētās licences anulēšanu oficiāli licencētiem inspektoriem, kuri atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

B.

Sēklu pārbaude

a)

Sēklu pārbaudi veic sēklu pārbaudes laboratorijas, kurām attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b) līdz d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

b)

Sēklu pārbaudes laboratorijā ir galvenais sēklu analīžu veicējs, kas ir tieši atbildīgs par laboratorijas tehniskajām operācijām un kam ir atbilstīga kvalifikācija sēklu pārbaudes laboratorijas tehniskajai vadībai.

Tās sēklu analīžu veicējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu analīžu veicējiem piemērojamiem nosacījumiem, un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Laboratorija atrodas telpās un tā ir aprīkota ar aprīkojumu, ko sēklu sertifikācijas iestāde oficiāli uzskata par atbilstīgu sēklu pārbaudei, ievērojot atļaujas darbības jomu.

Tā veic sēklu pārbaudi saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm.

c)

Sēklu pārbaudes laboratorija ir:

i)

neatkarīga laboratorija

vai

ii)

laboratorija, kas pieder sēklu uzņēmumam.

Šā apakšpunkta ii) daļā minētajā gadījumā laboratorija var veikt sēklu pārbaudi tikai sēklu partijām, kas ražotas tā sēklu uzņēmuma vārdā, kam laboratorija pieder, ja vien minētais sēklu uzņēmums, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi.

d)

Sēklu pārbaudes laboratorijas veikto sēklu pārbaudes darbu pienācīgi uzrauga sēklu sertifikācijas iestāde.

e)

Lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, izdara oficiālu sēklu kontrolpārbaudi. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, kā arī starp nodotajām sēklu šķirnēm, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

f)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas anulēšanu sēklu pārbaudes laboratorijām, kam ir oficiāla atļauja, ja tās atzītas par vainīgām oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.”

3)

Direktīvas 2. panta 4. punktā svītro otro daļu.

4)

Direktīvas 7. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Dalībvalstis pieprasa, lai šķirņu pārbaudes veikšanai un sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkiem paraugus saskaņā ar attiecīgajām metodēm ņemtu oficiāli vai oficiālā uzraudzībā. Tomēr, lai veiktu kontroli atbilstīgi 19. pantam, sēklu paraugus ņem oficiāli.”;

b)

iekļauj šādus punktus:

“1.a   Ņemot sēklu paraugus oficiālā uzraudzībā, kā minēts 1. punktā, ievēro šādas prasības:

a)

sēklu paraugus ņem sēklu pārbaudes ņēmēji, kuriem attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b), c) un d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem;

b)

sēklu paraugu ņēmējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu paraugu ņēmējiem piemērojamiem nosacījumiem, un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Viņi veic sēklu paraugu ņemšanu saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm;

c)

sēklu paraugu ņēmēji ir:

i)

neatkarīgas fiziskas personas;

ii)

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība neietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību,

vai

iii)

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība ietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību.

Šā apakšpunkta iii) daļā minētajā gadījumā sēklu paraugu ņēmējs drīkst veikt sēklu paraugu ņemšanu tikai no tām sēklu partijām, kas ir saražotas viņa darba devēja vārdā, ja vien viņa darba devējs, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi;

d)

sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu pienācīgi uzrauga sēklu sertifikācijas iestāde. Ja tiek veikta automatizēta sēklu paraugu ņemšana, jāievēro piemērotas procedūras, veicot tās oficiālā uzraudzībā;

e)

lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, kontroles sēklu paraugus ņem oficiāli sēklu paraugu ņēmēji. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, kā arī starp nodotajām sēklu šķirnēm, taču to var arī izmantot, lai kliedētu kādas konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %. Šo kontroles sēklu paraugu ņemšanu nepiemēro automatizētai paraugu ņemšanai.

Dalībvalstis salīdzina sēklu paraugus, kas ņemti oficiāli, ar paraugiem no tās pašas sēklu partijas, kuri ņemti oficiālā uzraudzībā;

f)

dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas atņemšanu sēklu ņēmējiem, kam ir oficiāla atļauja, ja tie ir atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus ņemto sēklu paraugu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šīs sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

1.b   Saskaņā ar 21. panta 2. punktā izklāstīto procedūru var paredzēt papildu pasākumus, kas piemērojami pārbaužu veikšanai oficiālā uzraudzībā.”

5)

Direktīvas 15. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Dalībvalstis tāpat nodrošina, ka graudaugu sēklas, kas novāktas trešā valstī, oficiāli sertificē pēc pieprasījuma, ja:

a)

tās ir iegūtas tieši:

i)

no bāzes sēklām vai pirmās paaudzes sēklām, kuras ir oficiāli sertificētas vienā vai vairākās dalībvalstīs vai trešā valstī, attiecībā uz kuru saskaņā ar 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir konstatēta līdzvērtība,

vai

ii)

dalībvalstī oficiāli sertificētas bāzes sēklas krustojot ar bāzes sēklām, kuras ir oficiāli sertificētas i) daļā minētajā trešā valstī;

b)

tās ir izturējušas pārbaudi uz lauka atbilstīgi nosacījumiem, kas attiecīgajai kategorijai paredzēti lēmumā par līdzvērtību, kurš pieņemts saskaņā ar 16. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

c)

oficiālā pārbaudē ir konstatēts, ka ir izpildīti II pielikumā ietvertie nosacījumi, kas paredzēti attiecībā uz to pašu kategoriju.”

6)

Direktīvas 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

graudaugu sēklas, kas novāktas trešā valstī un kam ir tādas pašas garantijas attiecībā uz to īpašībām un pasākumiem, kuri paredz šo sēklu pārbaudi, identitātes nodrošināšanu, marķēšanu un kontroli, ir šajā ziņā līdzvērtīgas sēklām, kas ir novāktas Kopienas teritorijā un atbilst šīs direktīvas noteikumiem.”

3. pants

Ar šo Direktīvu 2002/54/EK groza šādi:

1)

Direktīvas 2. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta c) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iv)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz IB pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem;”;

b)

punkta d) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iv)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem;”

2)

Direktīvas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Veicot pārbaudi oficiālā uzraudzībā, kas minēta 1. punkta c) apakšpunkta iv) daļā un 1. punkta d) apakšpunkta iv) daļā, ievēro šādas prasības:

A.

Pārbaude uz lauka

a)

Inspektori:

i)

ir ieguvuši vajadzīgo tehnisko kvalifikāciju;

ii)

negūst personisku labumu saistībā ar pārbaužu veikšanu;

iii)

ir ieguvuši oficiālas licences, ko izsniegusi attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde, un šī licencēšana ietver inspektoru zvērināšanu vai to parakstu uz rakstiska paziņojuma par apņemšanos ievērot noteikumus, kas attiecas uz oficiālām pārbaudēm;

iv)

veic pārbaudes oficiālā uzraudzībā saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro oficiālām pārbaudēm.

b)

Pārbaudāmās sēklu kultūras ir audzētas no sēklām, kas ir izturējušas oficiālu pēckontroli, kuras rezultāti ir bijuši apmierinoši.

c)

Daļu sēklu kultūru pārbauda oficiāli inspektori. Minētās daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

d)

Daļu paraugu no sēklu partijām, kas ievāktas no sēklu kultūrām, ņem oficiālai pēckontrolei un, ja vajadzīgs, oficiālai sēklu pārbaudei laboratorijā attiecībā uz šķirņu identitāti un tīrību.

e)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas ir piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunkta iii) daļā paredzētās licences anulēšanu oficiāli licencētiem inspektoriem, kuri atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

B.

Sēklu pārbaude

a)

Sēklu pārbaudi veic sēklu pārbaudes laboratorijas, kurām attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b) līdz d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

b)

Sēklu pārbaudes laboratorijā ir galvenais sēklu analīžu veicējs, kas ir tieši atbildīgs par laboratorijas tehniskajām operācijām un kam ir atbilstīga kvalifikācija sēklu pārbaudes laboratorijas tehniskajai vadībai.

Tās sēklu analīžu veicējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu analīžu veicējiem piemērojamiem nosacījumiem, un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Laboratorija atrodas telpās un tā ir aprīkota ar aprīkojumu, ko sēklu sertifikācijas iestāde oficiāli uzskata par atbilstīgu sēklu pārbaudei, ievērojot atļaujas darbības jomu.

Tā veic sēklu pārbaudi saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm.

c)

Sēklu pārbaudes laboratorija ir:

i)

neatkarīga laboratorija

vai

ii)

laboratorija, kas pieder sēklu uzņēmumam.

Šā apakšpunkta ii) daļā minētajā gadījumā laboratorija var veikt sēklu pārbaudi tikai sēklu partijām, kas ražotas tā sēklu uzņēmuma vārdā, kam laboratorija pieder, ja vien minētais sēklu uzņēmums, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi.

d)

Sēklu pārbaudes laboratorijas veikto sēklu pārbaudes darbu pienācīgi uzrauga sēklu sertifikācijas iestāde.

e)

Lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, izdara oficiālu sēklu kontrolpārbaudi. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, kā arī starp nodotajām sēklu šķirnēm, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

f)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas anulēšanu sēklu pārbaudes laboratorijām, kam ir oficiāla atļauja, ja tās atzītas par vainīgām oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.”

3)

Direktīvas 2. panta 4. punktā svītro otro daļu.

4)

Direktīvas 9. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Dalībvalstis pieprasa, lai šķirņu pārbaudes veikšanai, sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkiem un komercsēklu pārbaudei paraugus saskaņā ar attiecīgajām metodēm ņemtu oficiāli vai oficiālā uzraudzībā. Tomēr, lai veiktu kontroli atbilstīgi 25. pantam, sēklu paraugus ņem oficiāli.”;

b)

iekļauj šādus punktus:

“1.a   Ņemot sēklu paraugus oficiālā uzraudzībā, kā minēts 1. punktā, ievēro šādas prasības:

a)

Sēklu paraugus ņem sēklu pārbaudes ņēmēji, kuriem attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b), c) un d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

b)

Sēklu paraugu ņēmējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu paraugu ņēmējiem piemērojamiem nosacījumiem, un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Viņi veic sēklu paraugu ņemšanu saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm.

c)

Sēklu paraugu ņēmēji ir:

i)

neatkarīgas fiziskas personas,

ii)

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība neietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību,

vai

iii)

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība ietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību.

Šā apakšpunkta iii) daļā minētajā gadījumā sēklu paraugu ņēmējs drīkst veikt sēklu paraugu ņemšanu tikai no tām sēklu partijām, kas ir saražotas viņa darba devēja vārdā, ja vien viņa darba devējs, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi.

d)

Sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu pienācīgi uzrauga sēklu sertifikācijas iestāde. Ja tiek veikta automatizēta sēklu paraugu ņemšana, jāievēro piemērotas procedūras, veicot tās oficiālā uzraudzībā.

e)

Lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, kontroles sēklu paraugus ņem oficiāli sēklu paraugu ņēmēji. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, taču to var arī izmantot, lai kliedētu kādas konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %. Šo kontroles sēklu paraugu ņemšanu nepiemēro automatizētai paraugu ņemšanai.

Dalībvalstis salīdzina sēklu paraugus, kas ņemti oficiāli, ar paraugiem no tās pašas sēklu partijas, kuri ņemti oficiālā uzraudzībā.

f)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas atņemšanu sēklu ņēmējiem, kam ir oficiāla atļauja, ja tie ir atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus ņemto sēklu paraugu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šīs sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

1.b   Saskaņā ar 28. panta 2. punktā izklāstīto procedūru var paredzēt papildu pasākumus, kas piemērojami pārbaužu veikšanai oficiālā uzraudzībā.”

5)

Direktīvas 22. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Dalībvalstis tāpat nodrošina, ka biešu sēklas, kas novāktas trešā valstī, oficiāli sertificē pēc pieprasījuma, ja:

a)

tās ir iegūtas tieši no bāzes sēklām, kuras ir oficiāli sertificētas vienā vai vairākās dalībvalstīs vai trešā valstī, attiecībā uz kuru saskaņā ar 23. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir konstatēta līdzvērtība;

b)

tās ir izturējušas pārbaudi uz lauka atbilstīgi nosacījumiem, kas attiecīgajai kategorijai paredzēti lēmumā par līdzvērtību, kurš pieņemts saskaņā ar 23. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

c)

oficiālā pārbaudē ir konstatēts, ka ir izpildīti I pielikuma B daļā ietvertie nosacījumi, kas paredzēti attiecībā uz to pašu kategoriju.”

6)

Direktīvas 23. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

biešu sēklas, kas novāktas trešā valstī un kam ir tādas pašas garantijas attiecībā uz to īpašībām un pasākumiem, kuri paredz šo sēklu pārbaudi, identitātes nodrošināšanu, marķēšanu un kontroli, ir šajā ziņā līdzvērtīgas sēklām, kas ir novāktas Kopienas teritorijā un atbilst šīs direktīvas noteikumiem.”

7)

Pēc 30. panta iekļauj šādu pantu:

“30.a pants

Saskaņā ar 28. panta 2. punktā noteikto procedūru dalībvalsti drīkst pēc tās lūguma pilnīgi vai daļēji atbrīvot no pienākuma piemērot šo direktīvu, izņemot 20. pantu, ciktāl biešu audzēšanai un biešu sēklu tirdzniecībai tās teritorijā ir minimāla nozīme tautsaimniecībā.”

4. pants

Ar šo Direktīvu 2002/57/EK groza šādi:

1)

Direktīvas 2. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta c) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iv)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem.”;

b)

punkta d) apakšpunkta 1. punkta ii) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“ii)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i) daļā minētajiem nosacījumiem;”;

c)

punkta d) apakšpunkta 2. punkta iii) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iii)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i) un ii) daļā minētajiem nosacījumiem;”;

d)

punkta e) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iv)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem;”;

e)

punkta f) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iv)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem;”;

f)

punkta g) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iv)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem;”;

g)

punkta h) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iv)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem;”;

h)

punkta i) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iv)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem;”;

i)

punkta j) apakšpunkta iii) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iii)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i) un ii) daļā minētajiem nosacījumiem;”.

2)

Direktīvas 2. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Veicot pārbaudi oficiālā uzraudzībā, kas minēta 1. punkta c) apakšpunkta iv) daļā, 1. punkta d) apakšpunkta 1. punkta ii) daļā, 1. punkta d) apakšpunkta 2. punkta iii) daļā, 1. punkta e) apakšpunkta iv) daļā, 1. punkta f) apakšpunkta iv) daļā, 1. punkta g) apakšpunkta iv) daļā, 1. punkta h) apakšpunkta iv) daļā, 1. punkta i) apakšpunkta iv) daļā un 1. punkta j) apakšpunkta iii) daļā, ievēro šādas prasības:

A.

Pārbaude uz lauka

a)

Inspektori:

i)

ir ieguvuši vajadzīgo tehnisko kvalifikāciju;

ii)

negūst personisku labumu saistībā ar pārbaužu veikšanu;

iii)

ir ieguvuši oficiālas licences, ko izsniegusi attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde, un šī licencēšana ietver inspektoru zvērināšanu vai to parakstu uz rakstiska paziņojuma par apņemšanos ievērot noteikumus, kas attiecas uz oficiālām pārbaudēm;

iv)

veic pārbaudes oficiālā uzraudzībā saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro oficiālām pārbaudēm.

b)

Pārbaudāmās sēklu kultūras ir audzētas no sēklām, kas ir izturējušas oficiālu pēckontroli, kuras rezultāti ir bijuši apmierinoši.

c)

Daļu sēklu kultūru pārbauda oficiāli inspektori. Minētās daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

d)

Daļu paraugu no sēklu partijām, kas ievāktas no sēklu kultūrām, ņem oficiālai pēckontrolei un, ja vajadzīgs, oficiālai sēklu pārbaudei laboratorijā attiecībā uz šķirņu identitāti un tīrību.

e)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas ir piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunkta iii) daļā paredzētās licences anulēšanu oficiāli licencētiem inspektoriem, kuri atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

B.

Sēklu pārbaude

a)

Sēklu pārbaudi veic sēklu pārbaudes laboratorijas, kurām attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b) līdz d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

b)

Sēklu pārbaudes laboratorijā ir galvenais sēklu analīžu veicējs, kas ir tieši atbildīgs par laboratorijas tehniskajām operācijām un kam ir atbilstīga kvalifikācija sēklu pārbaudes laboratorijas tehniskajai vadībai.

Tās sēklu analīžu veicējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu analīžu veicējiem piemērojamiem nosacījumiem, un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Laboratorija atrodas telpās un tā ir aprīkota ar aprīkojumu, ko sēklu sertifikācijas iestāde oficiāli uzskata par atbilstīgu sēklu pārbaudei, ievērojot atļaujas darbības jomu.

Tā veic sēklu pārbaudi saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm.

c)

Sēklu pārbaudes laboratorija ir:

i)

neatkarīga laboratorija

vai

ii)

laboratorija, kas pieder sēklu uzņēmumam.

Šā apakšpunkta ii) daļā minētajā gadījumā laboratorija var veikt sēklu pārbaudi tikai sēklu partijām, kas ražotas tā sēklu uzņēmuma vārdā, kam laboratorija pieder, ja vien minētais sēklu uzņēmums, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi.

d)

Sēklu pārbaudes laboratorijas veikto sēklu pārbaudes darbu pienācīgi uzrauga sēklu sertifikācijas iestāde.

e)

Lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, izdara oficiālu sēklu kontrolpārbaudi. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, kā arī starp nodotajām sēklu šķirnēm, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

f)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas anulēšanu sēklu pārbaudes laboratorijām, kam ir oficiāla atļauja, ja tās atzītas par vainīgām oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.”

3)

Direktīvas 2. panta 6. punktā svītro otro daļu.

4)

Direktīvas 9. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Dalībvalstis pieprasa, lai šķirņu pārbaudes veikšanai, sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkiem un komercsēklu pārbaudei paraugus saskaņā ar attiecīgajām metodēm ņemtu oficiāli vai oficiālā uzraudzībā. Tomēr, lai veiktu kontroli atbilstīgi 22. pantam, sēklu paraugus ņem oficiāli.”;

b)

iekļauj šādus punktus:

“1.a   Ņemot sēklu paraugus oficiālā uzraudzībā, kā minēts 1. punktā, ievēro šādas prasības:

a)

Sēklu paraugus ņem sēklu pārbaudes ņēmēji, kuriem attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b), c) un d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

b)

Sēklu paraugu ņēmējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu paraugu ņēmējiem piemērojamiem nosacījumiem, un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Viņi veic sēklu paraugu ņemšanu saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm.

c)

Sēklu paraugu ņēmēji ir:

i)

neatkarīgas fiziskas personas,

ii)

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība neietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību,

vai

iii)

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība ietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību.

Šā apakšpunkta iii) daļā minētajā gadījumā sēklu paraugu ņēmējs drīkst veikt sēklu paraugu ņemšanu tikai no tām sēklu partijām, kas ir saražotas viņa darba devēja vārdā, ja vien viņa darba devējs, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi.

d)

Sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu pienācīgi uzrauga sēklu sertifikācijas iestāde. Ja tiek veikta automatizēta sēklu paraugu ņemšana, jāievēro piemērotas procedūras, veicot tās oficiālā uzraudzībā.

e)

Lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, kontroles sēklu paraugus ņem oficiāli sēklu paraugu ņēmēji. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, kā arī starp nodotajām sēklu šķirnēm, taču to var arī izmantot, lai kliedētu kādas konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %. Šo kontroles sēklu paraugu ņemšanu nepiemēro automatizētai paraugu ņemšanai.

Dalībvalstis salīdzina sēklu paraugus, kas ņemti oficiāli, ar paraugiem no tās pašas sēklu partijas, kuri ņemti oficiālā uzraudzībā.

f)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas atņemšanu sēklu ņēmējiem, kam ir oficiāla atļauja, ja tie ir atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus ņemto sēklu paraugu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šīs sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

1.b   Saskaņā ar 25. panta 2. punktā izklāstīto procedūru var paredzēt papildu pasākumus, kas piemērojami pārbaužu veikšanai oficiālā uzraudzībā.”

5)

Direktīvas 19. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Dalībvalstis tāpat nodrošina, ka eļļas augu un šķiedraugu sēklas, kas novāktas trešā valstī, oficiāli sertificē pēc pieprasījuma, ja:

a)

tās ir iegūtas tieši:

i)

no bāzes sēklām vai pirmās paaudzes sēklām, kuras ir oficiāli sertificētas vienā vai vairākās dalībvalstīs vai trešā valstī, attiecībā uz kuru saskaņā ar 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir konstatēta līdzvērtība,

vai

ii)

dalībvalstī oficiāli sertificētas bāzes sēklas krustojot ar bāzes sēklām, kuras ir oficiāli sertificētas i) daļā minētajā trešā valstī;

b)

tās ir izturējušas pārbaudi uz lauka atbilstīgi nosacījumiem, kas attiecīgajai kategorijai paredzēti lēmumā par līdzvērtību, kurš pieņemts saskaņā ar 20. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

c)

oficiālā pārbaudē ir konstatēts, ka ir izpildīti II pielikumā ietvertie nosacījumi, kas paredzēti attiecībā uz to pašu kategoriju.”

6)

Direktīvas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

eļļas augu un šķiedraugu sēklas, kas novāktas trešā valstī un kam ir tādas pašas garantijas attiecībā uz to īpašībām un pasākumiem, kuri paredz šo sēklu pārbaudi, identitātes nodrošināšanu, marķēšanu un kontroli, ir šajā ziņā līdzvērtīgas sēklām, kas ir novāktas Kopienas teritorijā un atbilst šīs direktīvas noteikumiem.”.

5. pants

Ar šo Direktīvu 2002/55/EK groza šādi:

1)

Direktīvas 2. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta c) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iv)

kas oficiālā pārbaudē vai – attiecībā uz II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem – vai nu oficiālā pārbaudē, vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem;”;

b)

punkta d) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu daļu:

“iv)

kas oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ir atzītas par atbilstīgām i), ii) un iii) daļā minētajiem nosacījumiem;”.

2)

Direktīvas 2. pantu papildina ar šādu 4. punktu:

“4.   Veicot pārbaudi oficiālā uzraudzībā, kas minēta 1. punkta c) apakšpunkta iv) daļā un 1. punkta d) apakšpunkta iv) daļā, ievēro šādas prasības:

A.

Pārbaude uz lauka

a)

Inspektori:

i)

ir ieguvuši vajadzīgo tehnisko kvalifikāciju;

ii)

negūst personisku labumu saistībā ar pārbaužu veikšanu;

iii)

ir ieguvuši oficiālas licences, ko izsniegusi attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde, un šī licencēšana ietver inspektoru zvērināšanu vai to parakstu uz rakstiska paziņojuma par apņemšanos ievērot noteikumus, kas attiecas uz oficiālām pārbaudēm;

iv)

veic pārbaudes oficiālā uzraudzībā saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro oficiālām pārbaudēm.

b)

Pārbaudāmās sēklu kultūras ir audzētas no sēklām, kas ir izturējušas oficiālu pēckontroli, kuras rezultāti ir bijuši apmierinoši.

c)

Daļu sēklu kultūru pārbauda oficiāli inspektori. Minētās daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

d)

Daļu paraugu no sēklu partijām, kas ievāktas no sēklu kultūrām, ņem oficiālai pēckontrolei un, ja vajadzīgs, oficiālai sēklu pārbaudei laboratorijā attiecībā uz šķirņu identitāti un tīrību.

e)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas ir piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunkta iii) daļā paredzētās licences anulēšanu oficiāli licencētiem inspektoriem, kuri atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

B.

Sēklu pārbaude

a)

Sēklu pārbaudi veic sēklu pārbaudes laboratorijas, kurām attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b) līdz d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

b)

Sēklu pārbaudes laboratorijā ir galvenais sēklu analīžu veicējs, kas ir tieši atbildīgs par laboratorijas tehniskajām operācijām un kam ir atbilstīga kvalifikācija sēklu pārbaudes laboratorijas tehniskajai vadībai.

Tās sēklu analīžu veicējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu analīžu veicējiem piemērojamiem nosacījumiem, un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Laboratorija atrodas telpās un tā ir aprīkota ar aprīkojumu, ko sēklu sertifikācijas iestāde oficiāli uzskata par atbilstīgu sēklu pārbaudei, ievērojot atļaujas darbības jomu.

Tā veic sēklu pārbaudi saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm.

c)

Sēklu pārbaudes laboratorija ir:

i)

neatkarīga laboratorija

vai

ii)

laboratorija, kas pieder sēklu uzņēmumam.

Šā apakšpunkta ii) daļā minētajā gadījumā laboratorija var veikt sēklu pārbaudi tikai sēklu partijām, kas ražotas tā sēklu uzņēmuma vārdā, kam laboratorija pieder, ja vien minētais uzņēmums, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi.

d)

Sēklu pārbaudes laboratorijas veikto sēklu pārbaudes darbu pienācīgi uzrauga sēklu sertifikācijas iestāde.

e)

Lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, izdara oficiālu sēklu kontrolpārbaudi. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, kā arī starp nodotajām sēklu šķirnēm, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %.

f)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas anulēšanu sēklu pārbaudes laboratorijām, kam ir oficiāla atļauja, ja tās atzītas par vainīgām oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudīto sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šādas sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.”.

3)

Direktīvas 25. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Dalībvalstis pieprasa, lai sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkiem paraugus saskaņā ar attiecīgajām metodēm ņemtu oficiāli vai oficiālā uzraudzībā. Tomēr, lai veiktu kontroli atbilstīgi 39. pantam, sēklu paraugus ņem oficiāli.

Šos noteikumus piemēro arī tad, kad standarta sēklu paraugi tiek ņemti pēckontroles pārbaudei.”;

b)

iekļauj šādus punktus:

“1.a   Ņemot sēklu paraugus oficiālā uzraudzībā, kā minēts 1. punktā, ievēro šādas prasības:

a)

Sēklu paraugus ņem sēklu pārbaudes ņēmēji, kuriem attiecīgās dalībvalsts sēklu sertifikācijas iestāde ir izsniegusi atļauju šim nolūkam saskaņā ar b), c) un d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

b)

Sēklu paraugu ņēmējiem ir atbilstīga tehniskā kvalifikācija, kas ir iegūta apmācības kursos, kuri ir organizēti saskaņā ar oficiāliem sēklu paraugu ņēmējiem piemērojamiem nosacījumiem, un kas ir apstiprināta oficiālos eksāmenos.

Viņi veic sēklu paraugu ņemšanu saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskām metodēm.

c)

Sēklu paraugu ņēmēji ir:

i)

neatkarīgas fiziskas personas,

ii)

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība neietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību,

vai

iii)

personas, ko nodarbina fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbība ietver sēklu ražošanu, sēklu audzēšanu, sēklu pārstrādi vai sēklu tirdzniecību.

Šā apakšpunkta iii) daļā minētajā gadījumā sēklu paraugu ņēmējs drīkst veikt sēklu paraugu ņemšanu tikai no tām sēklu partijām, kas ir saražotas viņa darba devēja vārdā, ja vien viņa darba devējs, sertifikācijas pieprasītājs un sēklu sertifikācijas iestāde nav vienojušies citādi.

d)

Sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu pienācīgi uzrauga kompetentā sēklu sertifikācijas iestāde. Ja tiek veikta automatizēta sēklu paraugu ņemšana, jāievēro piemērotas procedūras, veicot tās oficiālā uzraudzībā.

e)

Lai veiktu d) apakšpunktā minēto uzraudzību, daļai no sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertifikācijai, kontroles sēklu paraugus ņem oficiāli sēklu paraugu ņēmēji. Šīs daļas īpatsvars principā ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kas nodod sēklas sertifikācijai, taču to var arī izmantot, lai kliedētu kādas konkrētas aizdomas. Šīs daļas īpatsvars ir vismaz 5 %. Šo kontroles sēklu paraugu ņemšanu nepiemēro automatizētai paraugu ņemšanai.

Dalībvalstis salīdzina sēklu paraugus, kas ņemti oficiāli, ar paraugiem no tās pašas sēklu partijas, kuri ņemti oficiālā uzraudzībā.

f)

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un ar kuriem reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Sankcijas var ietvert a) apakšpunktā minētās atļaujas atņemšanu sēklu ņēmējiem, kam ir oficiāla atļauja, ja tie ir atzīti par vainīgiem oficiālo pārbaužu noteikumu pārkāpšanā tīši vai nolaidības dēļ. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus ņemto sēklu paraugu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šīs sēklas tomēr atbilst visām attiecīgajām prasībām.

1.b   Saskaņā ar 46. panta 2. punktā izklāstīto procedūru var paredzēt papildu pasākumus, kas piemērojami pārbaužu veikšanai oficiālā uzraudzībā.”.

6. pants

Lēmuma 98/320/EK 4. pantā datumu “2005. gada 27. aprīlī” aizstāj ar “2005. gada 30. septembrī”.

7. pants

Līdz 2010. gada 1. oktobrim Komisija sniedz sīki izstrādātu novērtējumu par šīs direktīvas ieviesto sertificēšanas procedūru vienkāršošanu. Šajā novērtējumā uzmanību jo īpaši vērš uz uzraudzības sistēmu darbību saistībā ar iespējamo ietekmi uz sēklu kvalitāti.

8. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2005. gada 1. oktobrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties nosūta Komisijai šo aktu tekstu un minēto aktu un šīs direktīvas atbilsmes tabulu.

Kad dalībvalstis paredz minētos pasākumus, tajos ietver norādi uz šo direktīvu vai arī šādu norādi pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda norāde.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

9. pants

Šī direktīva stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 22. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. VEERMAN


(1)  Atzinums sniegts 2004. gada 17. novembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Atzinums sniegts 2004. gada 15. septembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV 125, 11.7.1966., 2298/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/55/EK (OV L 114, 21.4.2004., 18. lpp.).

(4)  OV 125, 11.7.1966., 2309/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/61/EK (OV L 165, 3.7.2003., 23. lpp.).

(5)  OV L 193, 20.7.2002., 12. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/61/EK.

(6)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.).

(7)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/61/EK.

(8)  OV L 140, 12.5.1998., 14. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/626/EK (OV L 283, 2.9.2004., 16. lpp.).

(9)  OV L 25, 1.2.1999., 27. lpp.


Augša