EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004L0115

Komisijas Direktīva 2004/115/EK (2004. gada 15. decembris), ar kuru groza Padomes Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz tajā noteikto dažu pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumuDokuments attiecas uz EEZ

OV L 374, 22.12.2004., 64./71. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 183M , 5.7.2006., 391./398. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 061 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 061 Lpp. 112 - 119

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/115/oj

22.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 374/64


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/115/EK

(2004. gada 15. decembris),

ar kuru groza Padomes Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz tajā noteikto dažu pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (2), jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK normas, kas regulē augu aizsardzības līdzekļu atļaušanu speciālās kultūrās, ir dalībvalstu atbildības sfērā. Šīm normām ir jābalstās uz cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzību un nekaitīgu ietekmi uz vidi. Šo normu izvērtējumā jāņem vērā tādi elementi kā lietotāju un patērētāju pakļaušana pesticīdu ietekmei, ietekme uz sauszemes, ūdens un gaisa vidi, kā arī ietekme uz cilvēkiem un dzīvniekiem, kas lieto uzturā apstrādātās labības atlikumus.

(2)

Maksimālie atlikumu līmeņi (MAL) atspoguļo minimālo pesticīdu daudzumu, kas vajadzīgs, lai efektīvi aizsargātu augus, un ko piemēro tādā veidā, lai atlieku daudzums būtu gan mazākais iespējamais, gan pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa, jo īpaši attiecībā uz vides aizsardzību un devu, ko patērētāji uzņem ar uzturu.

(3)

Par MAL nosaka zemāko analītiski nosakāmo līmeni, ja atļautā augu aizsardzības līdzekļu izmantošana nerada nosakāmus pesticīdu atlieku līmeņus pārtikas produktā vai uz tā vai ja attiecīgos līdzekļus nav atļauts izmantot, vai ja par izmantošanu, ko atļāvušas dalībvalstis, nav iesniegti vajadzīgie dati, vai ja nav iesniegti vajadzīgie dati par izmantošanu trešās valstīs, kā dēļ rodas atliekas tādos pārtikas produktos vai uz tiem, kas var iekļūt apritē Kopienas tirgū.

(4)

Maksimālie atlieku līmeņi attiecībā uz pesticīdiem regulāri jāpārskata, un šos līmeņus var mainīt, lai ņemtu vērā jaunāko informāciju un datus.

(5)

Komisija ir saņēmusi informāciju par noteiktu pesticīdu jauniem vai mainītiem lietošanas veidiem, kas ietverti Direktīvā 90/642/EEK.

(6)

Pesticīdu ietekme, kam patērētājs, lietojot pārtikas produktus, kas var saturēt šo pesticīdu atlikumus, ir pakļauts mūža garumā, tika izvērtēta saskaņā ar Kopienas procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes (3). Tika aprēķināts, ka minētie MAL nodrošinās, ka netiek pārsniegtas pieļaujamās dienas devas.

(7)

Saskaņā ar Kopienas procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes, ir apstiprināta un novērtēta akūtā un dzīves laikā iegūtā ietekme, patērētājus pakļaujot pārtikas produktiem, kuros iespējams ir minēto pesticīdu atliekas. Tika ņemti vērā Augu zinātniskās komitejas atzinumi, jo īpaši skaidrojumi un ieteikumi attiecībā uz metodoloģiju, kas jāievēro, lai aizsargātu ar pesticīdiem apstrādātu lauksaimniecības produktu patērētājus.

(8)

Tādēļ ir lietderīgi noteikt šiem pesticīdiem jaunus maksimālos atlikumu līmeņus.

(9)

Tādēļ jāgroza Direktīva 90/642/EEK.

(10)

Šādu pagaidu MAL noteikšana Kopienas līmenī nekavē dalībvalstis noteikt savus pagaidu maksimālos atlieku līmeņus attiecībā uz minētajām vielām saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un VI pielikumu. Uzskata, ka četru gadu laikposms ir pietiekams, lai atļautu attiecīgās aktīvās vielas turpmāku izmantošanu. Pēc tam pagaidu MAL jākļūst galīgam.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Maksimālos metomila, tiodikarba, miklobutanila, maneba grupas vielu, fenpropimorfa, metalaksila, metalaksila-m, penkonazola, iprovalikarba, azoksistrobīna un fenheksamīda pesticīdu atlikumu līmeņus Direktīvas 90/642/EEK II pielikumā aizvieto ar šīs direktīvas pielikumā ietvertajiem.

2. pants

1.   Dalībvalstis pieņem un publicē vēlākais līdz 2005. gada 22. jūnijam likumus, normatīvos un administratīvos aktus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Tās nekavējoties paziņo Komisijai šo noteikumu tekstu un korelācijas tabulu par šo noteikumu atbilstību direktīvai.

Tās piemēro šos nosacījumus sākot no 2005. gada 23. jūnija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai valsts tiesību aktu galveno noteikumu tekstu, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/95/EK (OV L 301, 28.9.2004., 42. lpp.).

(2)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/99/EK (OV L 309, 6.10.2004., 6. lpp.).

(3)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atlieku uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atlieku kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).


PIELIKUMS

Pesticīdu nogulsnes un maksimālie nogulšņu līmeņi (mg/kg)

Atsevišķu produktu grupas un piemēri, uz kuriem attiecas MNL

Metomils/ Tiodikarbs

(summa izteikta kā metomils)

Miklobutanils

Manēbs, cinēbs, mankozēbs, metirāms, propinēbs, cinēbs

(summa izteikta kā CS2)

Fenpropimorfs

Metalaksils, ieskaitot citus sastāvā esošu izomēru savienojumus, ieskaitot metalaksilu-m

(izomēru summa)

Penkonazols

Iprovalikarbs

Azoksistrobīns

Fenheksamīds

1.   

Augļi, svaigi, žāvēti vai nevārīti, uzglabāti sasaldējot, nesatur pievienotu cukuru, riekstus

i)

CITRUS AUGĻI

 

3

5

0,05 (1)

0,5 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

1

0,05 (1)  (2)

Greipfrūti

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroni

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Laima augļi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Greifrūti

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (ar čaumalu vai bez)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

0,05 (1)  (2)

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciedrrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

SULĪGIE AUGĻI

0,2

0,5

3

0,05 (1)

1 (2)

0,2

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

KAULIŅAUGĻI

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

Aprikozes

0,2

0,3

2

 

 

0,1

 

 

5 (2)

Ķirši

0,1

1

1

 

 

 

 

 

5 (2)

Persiki (ieskaitot nektarīnus un līdzīgus hibrīdus)

0,2

0,5

2

 

 

0,1

 

 

5 (2)

Plūmes

0,5

0,5

1

 

 

 

 

 

1 (2)

Citi

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

v)   

OGAS UN SĪKAUGĻI

a)

Galda un vīna vīnogas

 

1

2

0,05 (1)

 

0,2

2 (2)

2

5 (2)

Galda vīnogas

0,05 (1)

 

 

 

2 (2)

 

 

 

 

Vīna vīnogas

1

 

 

 

1 (2)

 

 

 

 

b)

Zemenes(ne tās, kas aug savvaļā)

0,05 (1)

1

2

1

0,5 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

2

5 (2)

c)

Niedraugļi (ne savvaļas)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

1

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

10 (2)

Kazenes

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Kazenes kultivētās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lācenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenes

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Citi

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

d)

Citi sīkaugļi un ogas (ne tie, kas aug savvaļā)

0,05 (1)

 

 

1

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

5 (2)

Mellenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jāņogas (sarkanās, melnās un baltās)

 

1

5

 

 

0,5

 

 

 

Ērkšķogas

 

1

5

 

 

 

 

 

 

Citas

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

e)

Savvaļas ogas un savvaļas augļi

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

vi)

DAŽĀDI

0,05 (1)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banāni

 

2

 

2

 

 

 

2

 

Dateles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (2)

Kumgats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līčijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olīvas

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Marakuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananāsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

2.   

Dārzeņi, svaigi vai nevārīti, saldēti vai žāvēti

i)

SAKŅU UN GUMU DĀRZEŅI

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

Bietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

0,2

0,2

 

0,1 (2)

 

 

0,2

 

Saknes selerijas

 

 

0,2

 

 

 

 

0,3

 

Mārrutki

 

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

Topinambūri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaki

 

0,2

 

 

0,1 (2)

 

 

0,2

 

Pētersīļu saknes

 

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

Redīsi

0,5

 

2

 

 

 

 

 

 

Plostbārži

 

 

0,2

 

 

 

 

0,2

 

Saldie kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldie kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

Ķiploki

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

 

 

 

Sīpoli

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

0,1 (2)

 

 

Askolonijas sīpoli

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

 

 

 

Lociņi

 

 

1

 

0,2 (2)

 

 

2

 

Citi

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

2

 

Tomāti

0,5

0,3

3

 

0,2 (2)

 

1 (2)

 

1 (2)

Pipari

 

0,5

 

 

0,5 (2)

 

 

 

2 (2)

Baklažāni

0,5

0,3

 

 

 

 

 

 

1 (2)

Citi

0,05 (1)

0,02 (1)

2

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

b)

Ķirbji - ar ēdamām mizām

0,05 (1)

0,1

 

 

 

0,05 (1)

 

1

1 (2)

Gurķi

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

0,1 (2)

 

 

Pipargurķīši

 

 

2

 

 

 

0,1 (2)

 

 

cukīni

 

 

2

 

 

 

0,1 (2)

 

 

Citi

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

c)

Ķirbji - ar neēdamām mizām

0,05 (1)

0,2

0,5

 

 

0,1

 

0,5

0,05 (1)  (2)

Melones

 

 

 

 

0,2 (2)

 

0,2 (2)

 

 

Ķirbji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzi

 

 

 

 

0,2 (2)

 

0,2 (2)

 

 

Citi

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

d)

Kukurūza

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

iv)

ZIEDAUGU DĀRZEŅI

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

a)

Ziedkāposti

 

 

1

0,05 (1)

0,1 (2)

 

 

 

 

Brokoļi

0,2

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Puķkāposti

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Citi

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

b)

Galviņkāposti

0,05 (1)

 

1

 

 

 

 

 

 

Briseles kāposti

 

 

 

0,5

 

 

 

0,1

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

1 (2)

 

 

0,3

 

Citi

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)

 

c)

Lapu kāposti

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

5

 

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

2

 

0,2 (2)

 

 

 

 

Citi

 

 

0,5

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

d)

Kolrābji

0,05 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

 

0,2

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI AUGI

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Salāti un līdzīgi

 

 

5

 

 

 

1 (2)

3

 

Kreses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maigie salāti

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Salāti

2

 

 

 

2 (2)

 

 

 

30 (2)

Platlapu salāti

 

 

 

 

1 (2)

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

b)

Spināti un līdzīgi

2

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

Spināti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biešu lapas (mangolds)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Ūdens krese

0,05 (1)

0,02 (1)

0,3

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

d)

Platlapu salāti

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2

 

0,3 (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,2

0,05 (1)  (2)

e)

Augi

2

0,02 (1)

5

 

1 (2)

 

0,05 (1)  (2)

3

0,05 (1)  (2)

Kārveles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurloki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

PĀKŠAUGI (svaigie)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

Pupas (pākšu)

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Pupiņas (bez pākstīm)

 

 

0,1

 

 

 

 

0,2

 

Pupiņas (ar pākstīm)

 

 

1

 

 

 

 

0,5

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

0,1

 

 

 

 

0,2

 

Citi

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,05 (1)

 

vii)

STUBLĀJA DĀRZEŅI (svaigie)

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

Asparāgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artišoki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selerijas

 

 

0,5

 

 

 

 

5

 

Fenheļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apaļie artišoki

 

0,5

 

 

 

0,2

 

1

 

Puravi

 

 

3

0,5

0,2 (2)

 

 

0,1

 

Rabarberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

SĒNES

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

a)

Audzētas sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pākšaugi

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1

0,05 (1)  (2)

Pupiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lēcas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Eļļas sēklas

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)

0,1 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

Linsēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemesrieksti

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Magoņu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezama sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapšu sēklas

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

Sojas pupas

0,1

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Sinepju sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokvilnas sēklas

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

0,1 (1)

 

 

 

 

0,05 (1)

 

5.

Kartupeļi

0,05 (1)

0,02 (1)

0,1

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

Agrie kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstrādātie kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tēja (lapas un kāti, žāvētas, raudzētas vai citādi iegūtas no Camellia sinensis lapām)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

7.

Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu zirņus un nekoncentrētu pulveri

10

2

25

10

10 (2)

0,5

0,1 (1)  (2)

20

0,1 (1)  (2)


(1)  norāda uz zemāku analītiskā rādītāja līmeni.

(2)  norāda uz ieteikti maksimālo nogulšņu līmeni saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4.(1.)(f) pantu: ja nav veikti grozījumi, šis līmenis kļūst noteikts pēc četriem gadiem, kad stājusies spēkā direktīva, ar kuru tiek veikti grozījumi.


Augša