EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32004L0111

Komisijas Direktīva 2004/111/EK (2004. gada 9. decembris), ar ko piekto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiemDokuments attiecas uz EEZ

OV L 365, 10.12.2004., 25./26. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 014 Lpp. 178 - 179
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 014 Lpp. 178 - 179

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 23/11/2006; Iesaist. atcelta ar 32006L0089

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/111/oj

10.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 365/25


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/111/EK

(2004. gada 9. decembris),

ar ko piekto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. novembra Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (1), un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 94/55/EK A un B pielikumos ietverti Eiropas Līguma par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem (ADR) A un B pielikums, ko piemēro no 2003. gada 1. jūlija.

(2)

ADR atjaunina reizi divos gados. Tādējādi labotā versija būs spēkā no 2005. gada 1. janvāra, ar pārejas laiku līdz 2005. gada 30. jūnijam.

(3)

Tādēļ ir jāgroza Direktīvas 94/55/EK A un B pielikums.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Direktīvas 94/55/EK 9. pantā minētā Bīstamo kravu transporta komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šādi groza Direktīvas 94/55/EK A un B pielikumu:

1)

Direktīvas A pielikumu aizstāj ar šādu:

“Eiropas Līguma par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem (ADR) A pielikuma noteikumi, ko piemēro no 2005. gada 1. janvāra, terminu “līgumslēdzēja puse” aizstājot ar vārdu “dalībvalsts”.

ADR A pielikuma 2005. gada versijas grozījumu tekstu publicē, tiklīdz tas ir pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.”

2)

Direktīvas B pielikumu aizstāj ar šādu:

“Eiropas Līguma par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem (ADR) B pielikuma noteikumi, ko piemēro no 2005. gada 1. janvāra, terminu “līgumslēdzēja puse” aizstājot ar terminu “dalībvalsts”.

ADR B pielikuma 2005. gada versijas grozījumu tekstu publicē, tiklīdz tas ir pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.”.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā līdz 2005. gada 1. jūlijam. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai valsts tiesību aktu noteikumus, kurus tās pieņem šīs direktīvas jomā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 9. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Jacques BARROT


(1)  OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/28/EK (OV L 90, 8.4.2003., 45. lpp.).


Augša