EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004L0011

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/11/EK (2004. gada 11. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos

OV L 44, 14.2.2004., 19./20. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 8 - 9
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 8 - 9
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 8 - 9
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 8 - 9
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 8 - 9
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 8 - 9
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 8 - 9
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 8 - 9
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 8 - 9
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 216 - 217
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 216 - 217
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 019 Lpp. 46 - 47

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/11/oj

32004L0011Oficiālais Vēstnesis L 044 , 14/02/2004 Lpp. 0019 - 0020


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/11/EK

(2004. gada 11. februāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [1],

tā kā:

(1) Jāpieņem pasākumi, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību.

(2) Padomes Direktīva 92/24/EEK [2] ir viena no atsevišķajām direktīvām Kopienas apstiprināšanas procedūrā, kas ieviesta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [3]. Līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK izklāstītie noteikumi un definīcijas, ko piemēro transportlīdzekļiem, transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz šo direktīvu.

(3) Ātruma ierobežošanas ierīces transportlīdzekļiem, ko izmanto pasažieru pārvadājumiem un kravu pārvadājumiem un kā maksimālā masa pārsniedz 10 tonnas, ir pozitīvi ietekmējušas satiksmes drošību un samazinājušas traumu smagumu ceļu satiksmes negadījumos, vienlaikus samazinot arī gaisa piesārņojumu un degvielas patēriņu.

(4) Padomes Direktīvas 92/6/EEK (1992. gada 10. februāris) par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā [4] piemērošana ir attiecināta arī uz vieglākiem M2 un N2 kategoriju transportlīdzekļiem. Tādēļ jāgroza darbības joma Direktīvai 92/24/EEK attiecībā uz ātrumu ierobežotāju uzbūves prasībām, lai attiecīgi aptvertu tās pašas transportlīdzekļu kategorijas.

(5) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 92/24/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 92/24/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

Šajā direktīvā:

- "transportlīdzeklis". ir jebkurš M2, M3, N2 vai N3 kategorijas mehāniskais transportlīdzeklis, kā definēts Direktīvas 70/156/EEK II pielikumā, kas paredzēts lietošanai uz ceļa, kam ir vismaz četri riteņi un maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h,

- "ātruma ierobežošanas ierīce". ir ātruma ierobežotājierīce, kas paredzēta izmantošanai transportlīdzeklī, uz kuru attiecas šī direktīva, un kam var piešķirt atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumu Direktīvas 70/156/EEK nozīmē. Iebūvētas transportlīdzekļu maksimālā ātruma ierobežošanas sistēmas, kas ietvertas transportlīdzekļu konstrukcijā jau no paša sākuma, atbilst tām pašām prasībām kā ātruma ierobežošanas ierīces.".

2. Direktīvas I pielikuma 1.1. punkta trešās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

"Šīs direktīvas mērķis ir ierobežot līdz noteiktam lielumam N2 un N3 kategorijas kravas transportlīdzekļu un M2 un M3 kategorijas pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļu maksimālo ātrumu uz ceļa."

2. pants

1. No 2004. gada 17. novembra ar pamatojumu, kas attiecas uz ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām sistēmām, dalībvalstis nedrīkst

- atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim, ātruma ierobežošanas ierīcei vai uzstādītai ātruma ierobežošanas sistēmai,

- aizliegt reģistrēt, pārdot vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekli vai atteikties pārdot vai nodot ekspluatācijā ātruma ierobežošanas ierīci vai uzstādītu ātruma ierobežošanas sistēmu,

ja transportlīdzekļi, ātruma ierobežošanas ierīces vai uzstādītas ātruma ierobežošanas sistēmas atbilst Direktīvas 92/24/EEK noteikumiem.

2. No 2005. gada 1. janvāra ar pamatojumu, kas attiecas uz ātruma ierobežošanas ierīcēm vai uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām, dalībvalstis aizliedz pārdot, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekļus, ātruma ierobežošanas ierīces vai uzstādītas ātruma ierobežošanas sistēmas, kas neatbilst Direktīvas 92/24/EEK noteikumiem.

3. pants

1. Dalībvalstis līdz 2004. gada 17. novembrim pieņem un publicē normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi šīs direktīvas prasību ievērošanai. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju. Tās piemēro šos pasākumus no 2004. gada 18. novembra.

2. Kad dalībvalstis nosaka šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kādā veidā izdarāmas šādas atsauces.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2004. gada 11. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] Eiropas Parlamenta 2003. gada 9. oktobra atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2004. gada 20. janvāra lēmums.

[2] OV L 129, 14.5.1992., 154. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

[4] OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/85/EK (OV L 327, 4.12.2002., 8. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša