Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0097

Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2003/97/EK (2003. gada 10. novembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEKDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 25, 29.1.2004., 1./45. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 722 - 766
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 722 - 766
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 722 - 766
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 722 - 766
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 722 - 766
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 722 - 766
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 722 - 766
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 722 - 766
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 722 - 766
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 043 Lpp. 233 - 277
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 043 Lpp. 233 - 277
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 012 Lpp. 215 - 259

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/97/oj

32003L0097Oficiālais Vēstnesis L 025 , 29/01/2004 Lpp. 0001 - 0045


Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2003/97/EK

(2003. gada 10. novembris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Padomes 1971. gada 1. marta Direktīva 71/127/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem [4] tika pieņemta kā viena no atsevišķajām direktīvām EK tipa apstiprinājuma procedūrā, kura tika izveidota ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [5]. Līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK izklāstītie noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz Direktīvu 71/127/EEK.

(2) Esošie noteikumi, jo īpaši attiecībā uz kategorijām N2, N3, M2 un M3, ir izrādījušies neatbilstīgi attiecībā uz ārējo redzamības lauku transportlīdzekļa sānos, priekšā un aizmugurē. Lai novērstu šo trūkumu, ir jāpieprasa paplašināt redzamības lauku.

(3) Ņemot vērā gūto pieredzi un jaunākos sasniegumus, tagad ir iespējams izvērst Direktīvas 71/127/EEK dažas prasības, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, un atļaut izmantot spoguļus, kas ir papildināmi ar citām tehnoloģijām.

(4) Ņemot vērā izmaiņu veidu un skaitu, kas ir vajadzīgas šobrīd spēkā esošajām prasībām, ir ieteicams atcelt un aizstāt Direktīvu 71/127/EEK ar šo direktīvu. Tā kā tipa apstiprinājuma un ražojuma atbilstības procedūras ir paredzētas ar Direktīvu 70/156/EEK, tad tās nav jāatkārto šajā direktīvā.

(5) Attiecīgi jāgroza Direktīvas 70/156/EEK pielikumi,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šīs direktīvas mērķis ir saskaņot noteikumus attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar šīm ierīcēm aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu.

Minētie noteikumi ir ietverti šīs direktīvas pielikumos.

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehānisks transportlīdzeklis, kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

2. pants

1. Dalībvalstis no 2005. gada 26. janvāra netiešās redzamības ierīču dēļ nedrīkst:

- atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim vai netiešās redzamības ierīcei,

- aizliegt transportlīdzekļu vai netiešās redzamības ierīču pārdošanu, reģistrāciju vai nodošanu ekspluatācijā,

ja transportlīdzekļi vai netiešās redzamības ierīces atbilst šīs direktīvas prasībām.

2. No 2006. gada 26. janvāra dalībvalstis atsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu jebkuram jaunam transportlīdzekļa tipam, pamatojoties uz apsvērumiem saistībā ar netiešās redzamības ierīci, vai jebkuram jaunam netiešās redzamības ierīces tipam, ja nav izpildītas šīs direktīvas prasības.

Tomēr šo datumu atliek par 12 mēnešiem attiecībā uz prasībām par VI klases priekšējo spoguli kā transportlīdzekļu sastāvdaļu un tā uzstādīšanu transportlīdzekļos.

3. No 2006. gada 26. janvāra dalībvalstis aizliedz valsts tipa apstiprinājumu jebkura jauna tipa transportlīdzeklim, pamatojoties uz apsvērumiem saistībā ar netiešās redzamības ierīci, ja nav izpildītas šīs direktīvas prasības.

Tomēr šo datumu atliek par 12 mēnešiem attiecībā uz prasībām par VI klases priekšējo spoguli kā transportlīdzekļu sastāvdaļu un tā uzstādīšanu transportlīdzekļos.

4. No 2010. gada 26. janvāra attiecībā uz M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem un no 2007. gada 26. janvāra attiecībā uz visiem citu kategoriju transportlīdzekļiem dalībvalstis:

- uzskata, ka atbilstības apliecības, kas pievienotas jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem, vairs nav derīgas minētās direktīvas 7. panta 1. punkta mērķiem,

- aizliedz transportlīdzekļu pārdošanu, reģistrāciju vai nodošanu ekspluatācijā,

pamatojoties uz apsvērumiem saistībā ar netiešās redzamības ierīci, ja transportlīdzekļi neatbilst šīs direktīvas prasībām.

5. No 2010. gada 26. janvāra attiecībā uz M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem un no 2007. gada 26. janvāra attiecībā uz visiem citu kategoriju transportlīdzekļiem šīs direktīvas prasības attiecībā uz netiešās redzamības ierīci kā sastāvdaļu piemēro Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 2. punkta mērķiem.

6. Neierobežojot 2. un 5. punktu, attiecībā uz rezerves detaļām dalībvalstis turpina piešķirt EK tipa apstiprinājumu un atļauj pārdot un nodot ekspluatācijā sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas paredzētas izmantošanai tādu tipu transportlīdzekļos, kuri apstiprināti līdz 2007. gada 26. janvārim saskaņā ar Direktīvu 71/127/EEK, un vajadzības gadījumā attiecinot šos apstiprinājumus uz citiem tipiem.

7. Neierobežojot 3. punktu, dalībvalstis var turpināt piešķirt valsts tipa apstiprinājumu jebkura jauna tipa M2 un M3 kategorijas I klases, kā noteikts Direktīvas 2001/85/EK [6] I pielikuma 2.1.1.1. punktā, posmainam transportlīdzeklim, kurš sastāv no vismaz trijām posmainām monolītrāmja daļām, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām, ar noteikumu, ka prasības par vadītāja redzamības lauku ir ievērotas, kā minēts šīs direktīvas III pielikuma 5. punktā.

8. Šajā direktīvā izklāstītie noteikumi turklāt palīdz izveidot augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar tiesību aktu starptautisku saskaņošanu šajā jomā. Tādēļ pēc iespējas drīzāk pēc šīs direktīvas pieņemšanas Komisija iesniedz priekšlikumu ANO Eiropas Ekonomikas komisijai ar mērķi saskaņot ANO/EEK noteikumu Nr. 46 normas ar šīs direktīvas noteikumiem.

3. pants

Līdz 2010. gada 26. janvārim Komisija veic detalizētu pētījumu, lai pārliecinātos, vai ar šo direktīvu ieviestajiem grozījumiem ir pozitīva ietekme uz ceļu satiksmes drošību, jo īpaši attiecībā uz gājējiem, velosipēdistiem un citiem neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem. Pamatojoties uz šiem atzinumiem, Komisija vajadzības gadījumā izsaka priekšlikumu par papildu tiesību aktiem, lai turpinātu uzlabot netiešās redzamības jomu.

4. pants

Ar šo Direktīvu 70/156/EEK groza šādi:

1. Tās I pielikumā 9.9. punktu aizstāj ar šādu:

"9.9. Netiešās redzamības ierīces

9.9.1. Spoguļi (norādīt par katru spoguli atsevišķi): …

9.9.1.1. Marka: …

9.9.1.2. EK tipa apstiprinājuma marķējums: …

9.9.1.3. Variants: …

9.9.1.4. Rasējums(-i), identificējot spoguli un norādot tā pozīciju attiecībā pret transportlīdzekļa konstrukciju: …

9.9.1.5. Ziņas par stiprinājumu veidu, tostarp norādes par to transportlīdzekļa struktūras daļu, kurai tas ir piestiprināts: …

9.9.1.6. Papildaprīkojums, kas var iespaidot aizmugures redzamības lauku: …

9.9.1.7. Īss regulēšanas mehānisma elektronisko sastāvdaļu apraksts (ja tādas ir): …

9.9.2. Netiešās redzamības ierīces, kas nav spoguļi: …

9.9.2.1. Tips un raksturlielumi (piemēram, ierīces pilnīgs apraksts): …

9.9.2.1.1. Attiecībā uz kameras un monitora ierīci, izšķirtspējas attālums (mm), kontrasts, luminiscences diapazons, spilgtuma korekcija, displeja īpašības (melnbalts/krāsains), attēla atkārtošanas frekvence, monitora luminiscences diapazons: …

9.9.2.1.2. Pietiekami sīki izstrādāti rasējumi, lai varētu identificēt visu ierīci, ietverot uzstādīšanas instrukciju; rasējumos jānorāda EK tipa apstiprinājuma marķējuma pozīcija: …"

2. Tās III pielikumā 9.9. punktu aizstāj ar šādu:

"9.9. Netiešās redzamības ierīces

9.9.1. Spoguļi (norādīt par katru spoguli atsevišķi): …

9.9.1.1. Marka: …

9.9.1.2. EK tipa apstiprinājuma marķējums: …

9.9.1.3. Variants: …

9.9.1.4. Rasējums(-i), identificējot spoguli un norādot tā pozīciju attiecībā pret transportlīdzekļa konstrukciju: …

9.9.1.5. Ziņas par stiprinājumu veidu, tostarp norādes par to transportlīdzekļa struktūras daļu, kurai tas ir piestiprināts: …

9.9.1.6. Papildaprīkojums, kas var iespaidot aizmugures redzamības lauku: …

9.9.1.7. Īss regulēšanas mehānisma elektronisko sastāvdaļu apraksts (ja tādas ir): …

9.9.2. Netiešās redzamības ierīces, kas nav spoguļi: …

9.9.2.1. Tips un raksturlielumi (piemēram, ierīces pilnīgs apraksts): …

9.9.2.1.1. Attiecībā uz kameras un monitora ierīci, izšķirtspējas attālums (mm), kontrasts, luminiscences diapazons,spilgtuma korekcija, displeja īpašības (melnbalts/krāsains), attēla atkārtošanas frekvence, monitora luminiscences diapazons: …

9.9.2.1.2. Pietiekami sīki izstrādāti rasējumi, lai varētu identificēt visu ierīci, ietverot uzstādīšanas instrukciju; rasējumos jānorāda EK tipa apstiprinājuma marķējuma pozīcija: …"

3. Direktīvas IV pielikumu groza šādi:

- pielikuma I daļas 8. punktā tabulu aizstāj ar šādu:

"Priekšmets | Direktīva Nr. | Atsauce Oficiālajā Vēstnesī | Piemērojamība |

M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

… |

8.Netiešās redzamības ierīces | 2003/97/EK | L 25, 29.1.2004. | X | X | X | X | X | X" | | | | |

- pielikuma I daļas 8. punktā terminu "atpakaļskata spoguļi" aizstāj ar terminu "netiešās redzamības ierīces",

- pielikuma II daļas 8. punktā terminu "atpakaļskata spoguļi" aizstāj ar terminu "netiešās redzamības ierīces";

4. Direktīvas XI pielikuma 1. un 2. papildinājuma 8. punktā terminu "atpakaļskata spoguļi" aizstāj ar terminu "netiešās redzamības ierīces".

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2005. gada 24. janvārim izpildītu šo direktīvu. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Direktīvu 71/127/EEK atceļ no 2010. gada 24. janvāra.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās jālasa saskaņā ar IV pielikumā ietverto atbilstības tabulu.

7. pants

Šī direktīva stājas spēkā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 10. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Marzano

[1] OV C 126 E, 28.5.2002., 225. lpp.

[2] OV C 149, 21.6.2002., 5. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2002. gada 9. aprīļa Atzinums (OV C 127 E, 29.5.2003., 25. lpp.), Padomes 2003. gada 8. aprīļa Kopējā nostāja (OV C 214 E, 9.9.2003., 7. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 1. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), un Padomes 2003. gada 20. oktobra Lēmums.

[4] OV L 68, 22.3.1971., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[5] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

[6] Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. novembra Direktīva 2001/85/EK par īpašiem noteikumiem attiecībā uz transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas (OV L 42, 13.2.2002., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums | EK tipa apstiprinājuma definīcijas un administratīvie noteikumi |

| 1. papildinājums | Informācijas dokuments attiecībā uz netiešās redzamības ierīces EK tipa apstiprinājumu |

| 2. papildinājums | Netiešās redzamības ierīces EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma apliecības paraugs |

| 3. papildinājums | Informācijas dokuments attiecībā uz transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu |

| 4. papildinājums | Transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma apliecības paraugs attiecībā uz netiešās redzamības ierīču uzstādīšanu |

| 5. papildinājums | EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējums |

| 6. papildinājums | H punkta noteikšanas un R un H punktu relatīvo pozīciju pārbaudes procedūra |

II pielikums | Konstrukcijas specifikācijas un testi, kas nepieciešami netiešās redzamības ierīču EK sastāvdaļu tipa apstiprinājumam |

| 1. papildinājums | Spoguļa atstarojošās virsmas izliekuma rādiusa "r" noteikšanas procedūra |

| 2. papildinājums | Atstarošanās spējas noteikšanas testa metode |

III pielikums | Prasības attiecībā uz spoguļu un citu netiešās redzamības ierīču uzstādīšanu transportlīdzekļos. |

| Papildinājums | Izšķirtspējas attāluma aprēķināšana. |

IV pielikums | Atbilsmju tabula, kas paredzēta 6. pantā. |

--------------------------------------------------

Augša