EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0093

Padomes Direktīva 2003/93/EK (2003. gada 7. oktobris), ar ko groza Padomes Direktīvu 77/799/EEK, kas attiecas uz dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešu un netiešu nodokļu piemērošanas jomā

OV L 264, 15.10.2003., 23./24. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 403 - 404
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 403 - 404
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 403 - 404
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 403 - 404
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 403 - 404
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 403 - 404
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 403 - 404
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 403 - 404
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 403 - 404
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 96 - 97
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 96 - 97

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/01/2013; Iesaist. atcelta ar 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/93/oj

32003L0093Oficiālais Vēstnesis L 264 , 15/10/2003 Lpp. 0023 - 0024


Padomes Direktīva 2003/93/EK

(2003. gada 7. oktobris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 77/799/EEK, kas attiecas uz dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešu un netiešu nodokļu piemērošanas jomā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 93. un 94. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Lai cīnītos pret nelikumīgu izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa, nepieciešams stiprināt sadarbību starp nodokļu administrācijām Kopienā un starp Kopienu un Komisiju saskaņā ar kopējiem principiem.

(2) Tādēļ Padomes Regula (EEK) Nr. 218/92 [4], kas attiecībā uz PVN papildināja sadarbības sistēmu, ko izveidoja ar Padomes 1977. gada 19. decembra Direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešu un netiešu nodokļu piemērošanas jomā [5], ir aizvietota ar Padomes 2003. gada 7. oktobra Regulu (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvu sadarbību pievienotās vērtības nodokļa jomā un atceļ Regulu (EEK) Nr. 218/92 [6]. Pēdējā regula paredz visus noteikumus, kas attiecas uz administratīvu sadarbību PVN jomā, izņemot savstarpēju palīdzību, ko nosaka Padomes 1976. gada 15. marta Direktīva 76/308/EEK par savstarpēju sadarbību, lai apmierinātu prasības, kas attiecas uz dažiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem [7].

(3) Savstarpējās palīdzības darbības joma, kas noteikta ar Direktīvu 77/799/EEK, jāpaplašina, ietverot tajā nodokļu piemērošanu apdrošināšanas prēmijām, kas paredzētas Direktīvā 76/308/EEK, lai labāk aizsargātu dalībvalstu finanšu intereses un iekšējā tirgus neitralitāti.

(4) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 77/799/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 77/799/EEK groza šādi.

1. Nosaukumu aizstāj ar šādu:

"Padomes 1977. gada 19. decembra Direktīva 77/799/EEK par dalībvalstu kompetentu iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu jomā, dažu akcīzes nodokļu jomā un nodokļu piemērošanā apdrošināšanas prēmijām".

2. Šīs direktīvas 1. panta 1. punkta pirmo ievilkumu aizstāj šādi:

"— apdrošināšanas prēmiju aplikšana ar nodokļiem, kas noteikti Padomes Direktīvas 76/308/EEK 3. pantā,".

2.a 1. panta 5. punkta 2. apakšpunkta a) daļu 1. panta 5. punktā vārdus virsrakstā

"Apvienotā Karaliste"

aizstāj ar vārdiem:

"Muitas un akcīzes nodokļa komisāri vai pilnvarots pārstāvis jautājumos par informāciju, kas nepieciešama attiecībā uz nodokļiem par apdrošināšanas prēmijām un akcīzes nodokļiem.

Ieņēmumu dienesta komisāri vai pilnvarots pārstāvis jautājumos par visu pārējo informāciju.".

2.b Šīs direktīvas 1. panta 5. punkta 2. apakšpunkta b) daļā vārdus zem

"Itālija"

aizstāj ar vārdiem:

"Il ministro dell'economia e delle finanze vai pilnvarots pārstāvis."

3. Šīs direktīvas 7. panta 1. punktu aizstāj šādi:

"1. Visu informāciju, kas dalībvalstij zināma saskaņā ar šo direktīvu, šajā dalībvalstī uzglabā slepenībā tieši tāpat kā informāciju, kas saņemta saskaņā ar minētās valsts tiesību aktiem. Jebkurā gadījumā, šāda informācija:

- var būt pieejama tikai personām, kas tieši iesaistītas nodokļu noteikšanā vai šādas noteikšanas administratīvā kontrolē,

- var būt zināma tikai saistībā ar tiesvedību vai administratīvu lietu izskatīšanu, kurā paredzētas sankcijas, kas ir veiktas vai attiecas uz nodokļu summas noteikšanas veikšanu vai pārskatīšanu, un tikai tādām personām, kas tieši iesaistītas šādā lietu izskatīšanā; tomēr minēto informāciju var darīt zināmu atklātas izskatīšanas laikā vai tiesas nolēmumos, ja dalībvalsts kompetenta iestāde, kas sniedz informāciju, pret to neiebilst,

- ja lietas apstākļi nav izmantoti tikai nodokļu piemērošanai vai saistībā ar tiesvedību vai administratīvām lietām, kas paredz sankcijas, ko piemēro, lai noteiktu nodokļus vai pārskatītu nodokļu noteikšanu, vai ir saistībā ar nodokļu noteikšanu vai to pārskatīšanu.

Turklāt dalībvalstis var sniegt informāciju, kas ir noteikta pirmajā daļā, lai to izmantotu citu maksājumu un nodokļu noteikšanā, kas ir ietverti Direktīvas 76/308/EEK [8] 2. pantā."

2. pants

Atsauces, kas Direktīvā 77/799/EEK noteiktas saistībā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) uzskata par atsaucēm uz Regulu (EK) Nr. 1798/2003.

3. pants

1. Dalībvalstīs 2003. gada 31. decembrī stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā veicama šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2003. gada 7. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Tremonti

[1] OV C 270, E, 25.9.2001., 96. lpp.

[2] OV C 284 E, 21.11.2002., 121. lpp.

[3] OV C 80, 3.4.2002., 76. lpp.

[4] OV L 24, 1.2.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 792/2002 (OV L 128, 15.5.2002., 1. lpp.).

[5] OV L 336, 27.1.1977., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[6] OV L 264, 15.10.2003., 1. lpp.

[7] OV L 73, 19.3.1976., 18. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/44/EK (OV L 175, 28.6.2001., 17. lpp.).

[8] OV L 73, 19.3.1976., 18. lpp.

--------------------------------------------------

Augša