EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32003L0091

Direktiva Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnicBesedilo velja za EGP

UL L 254, 8.10.2003, str. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 040 str. 109 - 111
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 109 - 111
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 109 - 111
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 109 - 111
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 040 str. 109 - 111
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 109 - 111
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 109 - 111
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 109 - 111
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 109 - 111
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 049 str. 101 - 104
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 049 str. 101 - 104
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 058 str. 112 - 114

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/oj

32003L0091Uradni list L 254 , 08/10/2003 str. 0011 - 0013


Direktiva Komisije 2003/91/ES

z dne 6. oktobra 2003

o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 2003/61/ES [2], in zlasti člena 7(2)(a) in (b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Direktivo Komisije 72/168/EGS z dne 14. aprila 1972 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za preizkušanje sort zelenjadnic [3], kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/8/ES [4], so bile z namenom uradnega sprejetja sort v sortne liste držav članic določene lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju različnih vrst, in minimalne zahteve za izvajanje preizkušanja.

(2) Upravni svet Urada Skupnosti za rastlinske sorte (USRS), ustanovljenega z Uredbo Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1650/2003 [6], je v zvezi s pogoji za preizkušanje sort izdal smernice za preizkušanje za določene vrste.

(3) Na mednarodni ravni obstajajo smernice za preizkušanje, ki določajo pogoje za preizkušanje sort. Smernice za preizkušanje je izdelala Mednarodna zveza za varstvo novih sort rastlin (UPOV).

(4) Direktiva 72/168/EGS je bila spremenjena z Direktivo 2002/8/ES zaradi zagotovitve skladnosti med smernicami za preizkušanje USRS in pogoji za preizkušanje sort z namenom njihovega sprejetja v nacionalne sortne liste držav članic, v kolikor so bile izdelane smernice za preizkušanje USRS. USRS je od takrat izdal smernice za številne druge vrste.

(5) Primerno je zagotoviti skladnost med smernicami za preizkušanje USRS in pogoji za preizkušanje sort z namenom njihovega sprejetja v nacionalne sortne liste držav članic.

(6) Kjer USRS specifičnih smernic še ni izdelal, je primerno, da se kot podlaga za sistem Skupnosti uporabijo smernice za preizkušanje UPOV. Za vrste, ki v tej direktivi niso zajete, se uporablja nacionalna zakonodaja.

(7) Direktivo 72/168/EGS je zato treba razveljaviti.

(8) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Države članice predvidijo vpis sort zelenjadnic, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2, v nacionalno sortno listo v smislu člena 3(2) Direktive 2002/55/ES.

2. Glede razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti velja naslednje:

(a) vrste, navedene v Prilogi I, morajo izpolnjevati pogoje, določene v "Protokolih za preizkušanje razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti" Upravnega sveta Urada Skupnosti za rastlinske sorte (USRS), ki so našteti v navedeni prilogi;

(b) vrste, navedene v Prilogi II, morajo izpolnjevati smernice za izvajanje preizkušanja razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (UPOV), ki so naštete v navedeni prilogi.

Člen 2

Uporabijo se vse sortne lastnosti v smislu člena 1(2)(a) in vse lastnosti, ki so v smernicah za preizkušanje iz člena 1(2)(b) označene z zvezdico (*), pod pogojem, da opazovanje neke lastnosti ni onemogočeno zaradi izražanja drugih lastnosti, in pod pogojem, da izražanja neke lastnosti ne preprečijo okoljski pogoji, v katerih se preizkušanje izvaja.

Člen 3

Države članice zagotovijo, da so pri preizkušanju vrst, navedenih v prilogah I in II, glede načrtovanja poskusov in rastnih razmer izpolnjene minimalne zahteve za izvajanje preizkušanja, kot so določene v smernicah za preizkušanje iz navedenih prilog.

Člen 4

Direktiva 72/168/EGS se razveljavi.

Člen 5

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo podrobnosti tega sklica.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

1. Če sorte z začetkom veljavnosti te direktive še niso bile sprejete za vpis v Skupno sortno listo zelenjadnic in se je uradno preizkušanje v skladu z

(a) Direktivo 72/168/EGS ali

(b) smernicami USRS iz Priloge I oziroma smernicami UPOV iz Priloge II, odvisno od vrste,

začelo pred tem datumom, za zadevne sorte velja, da izpolnjujejo zahteve te direktive.

2. Odstavek 1 se uporablja samo, če poskusi pokažejo, da sorte izpolnjujejo predpise iz

(a) Direktive 72/168/EGS ali

(b) smernic USRS iz Priloge I oziroma smernic UPOV iz Priloge II, odvisno od vrste.

Člen 7

Ta direktiva začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. oktobra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 193, 20.7.2002, str. 23.

[2] UL L 165, 3.7.2003, str. 23.

[3] UL L 103, 2.5.1972, str. 6.

[4] UL L 37, 7.2.2002, str. 7.

[5] UL L 227, 1.9.1994, str. 1.

[6] UL L 245, 29.9.2003, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SEZNAM VRST, KI MORAJO IZPOLNJEVATI SMERNICE ZA PREIZKUŠANJE USRS

Por, protokol TP/85/1 z dne 15.11.2001

Navadni beluš (špargelj), protokol TP/130/1 z dne 27.3.2002

Cvetača, protokol TP/45/1 z dne 15.11.2001

Brokoli, protokol TP/151/1 z dne 27.3.2002

Brstični ohrovt, protokol TP/54/1 z dne 27.3.2002

Ohrovt, protokol TP/48/1 z dne 15.11.2001

Belo zelje, protokol TP/48/1 z dne 15.11.2001

Rdeče zelje, protokol TP/48/1 z dne 15.11.2001

Čili/capsicum/paprika, protokol TP/76/1 z dne 27.3.2002

Endivija, protokol TP/118/1 z dne 27.3.2002

Melona, protokol TP/104/1 z dne 27.3.2002

Kumara/kumare za vlaganje, protokol TP/61/1 z dne 27.3.2002

Navadno korenje, protokol TP/49/6 z dne 27.3.2002

Solata, protokol TP/13/1 z dne 15.11.2001

Paradižnik, protokol TP/44/2 z dne 15.11.2001

Navadni fižol, protokol TP/12/1 z dne 15.11.2001

Vrtna redkev in redkvica, protokol TP/64/6 z dne 27.3.2002

Špinača, protokol TP/55/6 z dne 27.3.2002

Navadni motovilec, protokol TP/75/6 z dne 27.3.2002

Besedilo teh protokolov je na spletni strani USRS (www.cpvo.eu.int).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM VRST, KI MORAJO IZPOLNJEVATI SMERNICE ZA PREIZKUŠANJE UPOV

Drobnjak/zimski luk, smernica TG/161/3 z dne 1.4.1998

Česen, smernica TG/162/4 z dne 4.4.2001

Navadna zelena, smernica TG/82/4 z dne 17.4.2002

Mangold, smernica TG/106/3 z dne 7.10.1987

Rdeča pesa, smernica TG/60/6 z dne 18.10.1996

Kodrolistni ohrovt, smernica TG/90/6 z dne 17.4.2002

Kolerabica, smernica TG/65/4 z dne 17.4.2002

Kitajski kapus, smernica TG/105/4 z dne 9.4.2003

Strniščna repa, smernica TG/37/10 z dne 4.4.2001

Radič, smernica TG/173/3 z dne 5.4.2000

Listnati radič, smernica TG/154/3 z dne 18.10.1996

Cikorija (korenasti radič), smernica TG/172/3 z dne 4.4.2001

Lubenica, smernica TG/142/3 z dne 26.10.1993

Navadna buča, smernica TG/155/3 z dne 18.10.1996

Vrtna buča/cukini, smernica TG/119/4 z dne 17.4.2002

Artičoka, smernica TG/184/3 z dne 4.4.2001

Navadni komarček, smernica TG/183/3 z dne 4.4.2001

Pravi peteršilj, smernica TG/136/4 z dne 18.10.1991

Turški (laški) fižol, smernica TG/9/5 z dne 9.4.2003

Navadni grah, smernica TG/7/9 z dne 4.11.1994 (in popravek 18.10.1996)

Rabarbara, smernica TG/62/6 z dne 24.3.1999

Črni koren (navadni gadnjak), smernica TG/116/3 z dne 21.10.1988

Jajčevec, smernica TG/117/4 z dne 17.4.2002

Bob, smernica TG/206/1 z dne 9.4.2003

Besedilo teh smernic je na spletni strani UPOV (www.upov.int).

--------------------------------------------------

Na vrh