EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32003L0090

Direktiva Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlinBesedilo velja za EGP

UL L 254, 8.10.2003, str. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 040 str. 105 - 108
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 105 - 108
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 105 - 108
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 105 - 108
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 040 str. 105 - 108
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 105 - 108
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 105 - 108
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 105 - 108
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 105 - 108
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 049 str. 96 - 100
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 049 str. 96 - 100
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 058 str. 108 - 111

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/90/oj

32003L0090Uradni list L 254 , 08/10/2003 str. 0007 - 0010


Direktiva Komisije 2003/90/ES

z dne 6. oktobra 2003

o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort kmetijskih rastlin [1] in zlasti člena 7(2)(a) in (b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Direktivo Komisije 72/180/EGS z dne 14. aprila 1972 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za preskušanje sort kmetijskih rastlin [2], kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/8/ES [3], so bile z namenom uradnega sprejetja sort v sortne liste držav članic določene lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju različnih vrst, in minimalne zahteve za izvajanje preskušanja.

(2) Upravni svet Urada Skupnosti za rastlinske sorte (USRS), ustanovljenega z Uredbo Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1650/2003 [5], je v zvezi s pogoji za preskušanje sort izdal smernice za preskušanje za nekatere vrste.

(3) Na mednarodni ravni obstajajo smernice za preskušanje, ki določajo pogoje za preskušanje sort. Smernice za preskušanje je izdelala Mednarodna zveza za varstvo novih sort rastlin (UPOV).

(4) Direktiva 72/180/EGS je bila spremenjena z Direktivo 2002/8/ES zaradi zagotovitve skladnosti med smernicami za preskušanje USRS in pogoji za preskušanje sort z namenom njihovega sprejetja v nacionalne sortne liste držav članic, če so bile izdelane smernice za preskušanje USRS. USRS je od takrat izdal smernice za številne druge vrste.

(5) Primerno je zagotoviti skladnost med smernicami za preskušanje USRS in pogoji za preskušanje sort z namenom njihovega sprejetja v nacionalne sortne liste držav članic.

(6) Kjer USRS specifičnih smernic še ni izdelal, je primerno, da se kot podlaga za sistem Skupnosti uporabijo smernice UPOV. Za vrste, ki v tej direktivi niso zajete, se uporablja nacionalna zakonodaja.

(7) Direktivo 72/180/EGS je zato treba razveljaviti.

(8) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Države članice predvidijo vpis sort kmetijskih rastlin, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavkov 2 in 3, v nacionalno sortno listo v smislu člena 3(1) Direktive 2002/53/ES.

2. Glede razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti velja naslednje:

(a) vrste, navedene v Prilogi I, morajo izpolnjevati pogoje, določene v "Protokolih za preskušanje razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti" Upravnega sveta Urada Skupnosti za rastlinske sorte (USRS), ki so našteti v navedeni prilogi;

(b) vrste, navedene v Prilogi II, morajo izpolnjevati smernice za izvajanje preskušanja razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (UPOV), ki so naštete v navedeni prilogi.

3. Glede vrednosti za pridelavo ali uporabo morajo sorte brez poseganja v člen 4(2) Direktive izpolnjevati pogoje, določene v Prilogi III.

Člen 2

Uporabijo se vse sortne lastnosti v smislu člena 1(2)(a) in vse lastnosti, ki so v smernicah za preskušanje iz člena 1(2)(b) označene z zvezdico (*), pod pogojem, da opazovanje neke lastnosti ni onemogočeno zaradi izražanja drugih lastnosti, in pod pogojem, da izražanja neke lastnosti ne preprečijo okoljski pogoji, v katerih se preskušanje izvaja.

Člen 3

Države članice zagotovijo, da so pri preskušanju vrst, navedenih v prilogah I in II, glede načrtovanja poskusov in rastnih razmer izpolnjene minimalne zahteve za izvajanje preskušanja, kakor so določene v smernicah za preskušanje iz navedenih prilog.

Člen 4

Direktiva 72/180/EGS se razveljavi.

Člen 5

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

1. Če sorte z začetkom veljavnosti te direktive še niso bile sprejete za vpis v Skupni katalog sort kmetijskih rastlin in se je uradno preskušanje v skladu z

(a) Direktivo 72/180/EGS ali

(b) smernicami USRS iz Priloge I oziroma smernicami UPOV iz Priloge II, odvisno od vrste,

začelo pred tem datumom, za zadevne sorte velja, da izpolnjujejo zahteve te direktive.

2. Odstavek 1 se uporablja samo, če poskusi pokažejo, da sorte izpolnjujejo predpise iz

(a) Direktive 72/180/EGS ali

(b) smernic USRS iz Priloge I oziroma smernic UPOV iz Priloge II, odvisno od vrste.

Člen 7

Ta direktiva začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. oktobra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 193, 20.7.2002, str. 1.

[2] UL L 108, 8.5.1972, str. 8.

[3] UL L 37, 7.2.2002, str. 7.

[4] UL L 227, 1.9.1994, str. 1.

[5] UL L 245, 29.9.2003, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SEZNAM VRST, KI IZPOLNJUJEJO SMERNICE ZA PRESKUŠANJE USRS

Sončnice, protokol TP-8 z dne 31.10.2002

Navadni ječmen, protokol TP-19 z dne 27.3.2002

Rž, protokol TP-58 z dne 31.10.2002

Navadna pšenica, protokol TP-03/2 z dne 27.3.2002

Trda pšenica, protokol TP-120 z dne 27.3.2002

Koruza, protokol TP-02 z dne 15.11.2001

Krompir, protokol TP-23 z dne 27.3.2002

Besedilo teh protokolov je na spletni strani USRS (www.cpvo.eu.int).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM VRST, KI IZPOLNJUJEJO SMERNICE ZA PRESKUŠANJE UPOV

Krmna pesa, smernica TG/150/3 z dne 4.11.1994

Pasja šopulja, smernica TG/30/6 z dne 12.10.1990

Orjaška šopulja, smernica TG/30/6 z dne 12.10. 1990

Plazeča šopulja, smernica TG/30/6 z dne 12.10.1990

Lasasta šopulja, smernica TG/30/6 z dne 12.10.1990

Čistilna stoklasa, smernica TG/180/3 z dne 4.4.2001

Aljaška šopulja, smernica TG/180/3 z dne 4.4.2001

Navadna pasja trava, smernica TG/31/8 z dne 17.4.2002

Trstikasta bilnica, smernica TG/39/8 z dne 17.4.2002

Ovčja bilnica, smernica TG/67/4 z dne 12.11.1980

Travniška bilnica, smernica TG/39/8 z dne 17.4.2002

Rdeča bilnica, smernica TG/67/4 z dne 12.11.1980

Mnogocvetna (laška) ljuljka, smernica TG/4/7 z dne 12.10.1990

Trpežna (angleška) ljuljka, smernica TG/4/7 z dne 12.10.1990

Oldenburška (skrižana) ljuljka, smernica TG/4/7 z dne 12.10.1990

Travniški mačji rep, smernica TG/34/6 z dne 7.11.1984

Travniška latovka, smernica TG/33/6 z dne 12.10.1990

Beli volčji bob, smernica TG/66/3 z dne 14.11.1979

Modri volčji bob, smernica TG/66/3 z dne 14.11.1979

Ozkolistni volčji bob, smernica TG/66/3 z dne 14.11.1979

Lucerna, smernica TG/6/4 z dne 21.10.1988

Krmni grah, smernica TG/7/9 z dne 4.11.1994 (in popravek 18.10.1996)

Črna detelja, smernica TG/5/7 z dne 4.4.2001

Bela (plazeča) detelja, smernica TG/38/7 z dne 9.4.2003

Krmni bob, smernica TG/8/6 z dne 17.4.2002

Navadna grašica, smernica TG/32/6 z dne 21.10.1988

Podzemna koleraba, smernica TG/89/6 z dne 4.4.2001

Oljna redkev, smernica TG/178/3 z dne 4.4.2001

Zemeljski oreščki/arašidi, smernica TG/93/3 z dne 13.11.1985

Oljna repica, smernica TG/185/3 z dne 17.4.2002

Navadna ogrščica, smernica TG/36/6 z dne 18.10.1996 (in popravek 17.4.2002)

Barvilni rumenik, smernica TG/134/3 z dne 12.10.1990

Bombaž, smernica TG/88/6 z dne 4.4.2001

Lan/laneno seme, smernica TG/57/6 z dne 20.10.1995

Vrtni mak, smernica TG/166/3 z dne 24.3.1999

Bela gorjušica, smernica TG/179/3 z dne 4.4.2001

Navadna soja, smernica TG/80/6 z dne 1.4.1998

Navadni oves, smernica TG/20/10 z dne 1.10.1994

Riž, smernica TG/16/4 z dne 13.11.1985

Sirek, smernica TG/122/3 z dne 6.10.1989

Tritikala, smernica TG/121/3 z dne 6.10.1989

Besedilo teh smernic je na spletni strani UPOV (www.upov.int).

--------------------------------------------------

PRILOGA III

LASTNOSTI ZA PRESKUŠANJE VREDNOSTI SORT ZA PRIDELAVO ALI UPORABO

1. Pridelek

2. Odpornost proti škodljivim organizmom

3. Obnašanje do dejavnikov v fizičnem okolju

4. Kakovost

Ob predložitvi rezultatov se navedejo uporabljene metode.

--------------------------------------------------

Na vrh