EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32003L0090

Komisijas Direktīva 2003/90/EK (2003. gada 6. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiemDokuments attiecas uz EEZ

OV L 254, 8.10.2003., 7./10. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 105 - 108
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 105 - 108
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 105 - 108
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 105 - 108
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 105 - 108
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 105 - 108
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 105 - 108
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 105 - 108
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 105 - 108
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 049 Lpp. 96 - 100
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 049 Lpp. 96 - 100
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 058 Lpp. 108 - 111

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/90/oj

32003L0090Oficiālais Vēstnesis L 254 , 08/10/2003 Lpp. 0007 - 0010


Komisijas Direktīva 2003/90/EK

(2003. gada 6. oktobris),

ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/53/EEK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu [1], un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Komisijas 1972. gada 14. aprīļa Direktīva 72/180/EEK, ar ko nosaka pazīmes un obligātos nosacījumus lauksaimniecības kultūraugu šķirņu pārbaudēm [2], kas grozīta ar Direktīvu 2002/8/EK [3], noteikusi obligāti pārbaudāmās dažādu šķirņu pazīmes, kā arī obligātās prasības pārbaužu izdarīšanai, lai oficiāli atzītu šķirnes dalībvalstu katalogos.

(2) Attiecībā uz konkrētām sugām pārbaudes pamatnostādnes par šķirņu pārbaužu nosacījumiem izdevusi Kopienas Augu šķirņu biroja administratīvā padome (CPVO), kas izveidota ar Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1650/2003 [5].

(3) Pārbaudes pamatnostādnes, kas nosaka šķirņu pārbaužu nosacījumus, pastāv starptautiskā līmenī. Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskā savienība (UPOV) izstrādājusi pārbaudes pamatnostādnes.

(4) Direktīvu 72/180/EEK grozīja ar Direktīvu 2002/8/EK, lai panāktu CPVO pārbaudes pamatnostādņu atbilstību šķirņu pārbaudes nosacījumiem, lai tās iekļautu dalībvalstu augu šķirņu valsts katalogos, ciktāl CPVO pārbaudes pamatnostādnes ir noteiktas. Kopš tā laika CPVO izdevusi pamatnostādnes vairākām citām sugām.

(5) Ir ieteicams nodrošināt CPVO pārbaudes pamatnostādņu atbilstību šķirņu pārbaudīšanas nosacījumiem, lai tās iekļautu dalībvalstu augu šķirņu katalogos.

(6) Kopienas sistēmai ieteicams balstīties uz UPOV pārbaudes pamatnostādnēm, ciktāl CPVO vēl nav izstrādājusi īpašas pamatnostādnes. Valsts tiesību aktus piemēro sugām, uz kurām neattiecas šī direktīva.

(7) Direktīvu 72/180/EEK tādēļ jāatceļ.

(8) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Dalībvalsts nodrošina 2. un 3. punktā noteiktajām prasībām atbilstošu lauksaimniecības augu šķirņu iekļaušanu valsts katalogā Direktīvas 2002/53/EK 3. panta 1. punkta nozīmē.

2. Attiecībā uz atšķirīgumu, stabilitāti un viendabīgumu:

a) sugas, kas uzskaitītas I pielikumā, atbilst nosacījumiem, kas ietverti minētajā pielikumā uzskaitītajos Kopienas Augu šķirņu biroja administratīvās padomes (CPVO) "Atšķirīguma, stabilitātes un viendabīguma pārbaužu protokolos";

b) sugas, kas uzskaitītas II pielikumā, atbilst Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās apvienības pārbaužu pamatnostādnēm par atšķirīguma, stabilitātes un viendabīguma pārbaužu izdarīšanu.

3. Attiecībā uz saimnieciskajām īpašībām šķirnes, neierobežojot direktīvas 4. panta 2. punktu, atbilst III pielikumā ietvertajiem nosacījumiem.

2. pants

Visas šķirnes pazīmes 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē un visas pazīmes, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*), izmanto 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajās pārbaužu pamatnostādnēs, ja pazīmes novērošana nav neiespējama jebkuru citu pazīmju izpausmes dēļ un ja īpašības izpausme nav neiespējama vides apstākļos, kādos izdara pārbaudi.

3. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai pārbaužu laikā attiecībā uz I un II pielikumā uzskaitītajām sugām tiktu ievērotas minētajos pielikumos norādītajās pārbaudes pamatnostādnēs noteiktās obligātās pārbaužu prasības par noteikto izmēģinājuma plānu un audzēšanas apstākļiem.

4. pants

Direktīvu 72/180/EEK atceļ.

5. pants

1. Dalībvalstīs, vēlākais, līdz 2004. gada 31. martam stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos to savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

1. Ja, šai direktīvai stājoties spēkā, šķirnes nav atzītas iekļaušanai lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā katalogā un oficiālās pārbaudes sāktas pirms tam saskaņā ar noteikumiem, kas ietverti vai nu

a) Direktīvā 72/180/EEK, vai

b) CPVO pamatnostādnēs, kuras uzskaitītas I pielikumā, vai UPOV pamatnostādnēs, kas uzskaitītas II pielikumā, atbilstīgi sugai,

uzskata, ka attiecīgās šķirnes atbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Šā panta 1. punktu piemēro tikai tad, ja izmēģinājumi ļauj secināt, ka sugas atbilst noteikumiem, kas ietverti vai nu

a) Direktīvā 72/180/EEK, vai

b) CPVO pamatnostādnēs, kuras uzskaitītas I pielikumā, vai UPOV pamatnostādnēm, kas uzskaitītas II pielikumā, atbilstīgi sugai.

7. pants

Šī direktīva stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 6. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

[2] OV L 108, 8.5.1972., 8. lpp.

[3] OV L 37, 7.2.2002., 7. lpp.

[4] OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.

[5] OV L 245, 29.9.2003., 28. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

TO SUGU SARAKSTS, KURĀM JĀATBILST CPVO PĀRBAUDES PAMATNOSTĀDNĒM

Saulgrieze, protokols TP-8, 31.10.2002.

Mieži, protokols TP-19, 27.03.2002.

Rudzi, protokols TP-58, 31.10.2002.

Kvieši, protokols TP-03/2, 27.03.2002.

Cietie kvieši, protokols TP-120, 27.03.2002.

Kukurūza, protokols TP-02, 15.11.2001.

Kartupeļi, protokols TP-23, 27.03.2002.

Šo protokolu teksts atrodams CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.eu.int).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

TO SUGU SARAKSTS, KURĀM JĀATBILST UPOV PĀRBAUDES PAMATNOSTĀDNĒM

Lopbarības bietes, pamatnostādne TG/150/3, 04.11.1994.

Suņu smilga, pamatnostādne TG/30/6, 12.10.1990.

Lielā smilga, pamatnostādne TG/30/6, 12.10.1990.

Ložņu smilga, pamatnostādne TG/30/6, 12.10.1990.

Parastā smilga, pamatnostādne TG/30/6, 12.10.1990.

Akotu lāčauza, pamatnostādne TG/180/3, 04.04.2001.

Sitkas lāčauza, pamatnostādne TG/180/3, 04.04.2001.

Kamolzāles, pamatnostādne TG/31/8, 17.04.2002.

Niedru auzene, pamatnostādne TG/39/8, 17.04.2002.

Aitu auzene, pamatnostādne TG/67/4, 12.11.1980.

Pļavas auzene, pamatnostādne TG/39/8, 17.04.2002.

Sarkanā auzene, pamatnostādne TG/67/4, 12.11.1980.

Daudzziedu airene, pamatnostādne TG/4/7, 12.10.1990.

Ganību airene, pamatnostādne TG/4/7, 12.10.1990.

Hibrīdairene, pamatnostādne TG/4/7, 12.10.1990.

Pļavas timotiņš, pamatnostādne TG/34/6, 7.11.1984.

Pļavas skarene, pamatnostādne TG/33/6, 12.10.1990.

Baltā lupīna, pamatnostādne TG/66/3, 14.11.1979.

Šaurlapu lupīna, pamatnostādne TG/66/3, 14.11.1979.

Dzeltenā lupīna, pamatnostādne TG/66/3, 14.11.1979.

Sējas lucerna, pamatnostādne TG/6/4, 21.10.1988.

Lauka zirņi, pamatnostādne TG/7/9, 04.11.1994. (un labojums 18.10.1996.)

Sarkanais āboliņš, pamatnostādne TG/5/7, 04.04.2001.

Baltais āboliņš, pamatnostādne TG/38/7, 09.04.2003.

Vidējrupjsēklu pupa, pamatnostādne TG/8/6, 17.04.2002.

Sējas vīķi, pamatnostādne TG/32/6, 21.10.1988.

Kālis, pamatnostādne TG/89/6, 04.04.2001.

Lopbarības rutki, pamatnostādne TG/178/3, 04.04.2001.

Zemesrieksts, pamatnostādne TG/93/3, 13.11.1985.

Ripsis, pamatnostādne TG/185/3, 17.04.2002.

Rapsis, pamatnostādne TG/36/6, 18.10.1996. (un labojums 17.04.2002.)

Saflors, pamatnostādne TG/134/3, 12.10.1990.

Kokvilna, pamatnostādne TG/88/6, 04.04.2001.

Šķiedras un eļļas lini, pamatnostādne TG/57/6, 20.10.1995.

Magones, pamatnostādne TG/166/3, 24.03.1999.

Baltā sinepe, pamatnostādne TG/179/3, 04.04.2001.

Sojas pupas, pamatnostādne TG/80/6, 01.04.1998.

Auzas, pamatnostādne TG/20/10, 01.10.1994.

Rīsi, pamatnostādne TG/16/4, 13.11.1985.

Sorgo, pamatnostādne TG/122/3, 06.10.1989.

Tritikāle, pamatnostādne TG/121/3, 06.10.1989.

Šo pamatnostādņu teksts atrodams UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

PAZĪMES SAIMNIECISKO ĪPAŠĪBU PĀRBAUDEI

1. Ražība.

2. Izturība pret kaitīgiem organismiem.

3. Uzvedība fiziskās vides faktoru iedarbībā.

4. Kvalitatīvās īpašības.

Iesniedzot rezultātus, norāda izmantotos paņēmienus.

--------------------------------------------------

Augša