EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0082

Komisijas Direktīva 2003/82/EK (2003. gada 11. septembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz standarttekstiem par augu aizsardzības līdzekļu īpašo risku un drošības pasākumiemDokuments attiecas uz EEZ

OV L 228, 12.9.2003., 11./28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 18 - 35
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 18 - 35
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 18 - 35
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 18 - 35
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 18 - 35
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 18 - 35
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 18 - 35
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 18 - 35
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 18 - 35
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 049 Lpp. 33 - 50
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 049 Lpp. 33 - 50

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/82/oj

32003L0082

Komisijas Direktīva 2003/82/EK (2003. gada 11. septembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz standarttekstiem par augu aizsardzības līdzekļu īpašo risku un drošības pasākumiemDokuments attiecas uz EEZ

Oficiālais Vēstnesis L 228 , 12/09/2003 Lpp. 0011 - 0028
CS.ES Nodaļa 3 Sējums 40 Lpp. 18 - 35
ET.ES Nodaļa 3 Sējums 40 Lpp. 18 - 35
HU.ES Nodaļa 3 Sējums 40 Lpp. 18 - 35
LT.ES Nodaļa 3 Sējums 40 Lpp. 18 - 35
LV.ES Nodaļa 3 Sējums 40 Lpp. 18 - 35
MT.ES Nodaļa 3 Sējums 40 Lpp. 18 - 35
PL.ES Nodaļa 3 Sējums 40 Lpp. 18 - 35
SK.ES Nodaļa 3 Sējums 40 Lpp. 18 - 35
SL.ES Nodaļa 3 Sējums 40 Lpp. 18 - 35


Komisijas Direktīva 2003/82/EK

(2003. gada 11. septembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz standarttekstiem par augu aizsardzības līdzekļu īpašo risku un drošības pasākumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/81/EK [2], un jo īpaši tās 16. pantu un 18. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo vielu klasifikāciju, iesaiņošanu un marķēšanu [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/59/EK [4], prasa, lai bīstamās vielas netiktu laistas tirgū, ja uz to marķējuma nav standartteksta par īpašo risku (R-frāzes) un nekaitīguma norādes saistībā ar vielas drošu pielietojumu (S-frāzes).

(2) Direktīva 91/414/EEK paredz atļaujas izsniegšanu katram augu aizsardzības līdzeklim, pamatojoties uz katrā dalībvalstī veikto novērtējumu. Minētā direktīva paredz, ka dalībvalstīm jāparakstās arī par aktīvo vielu nelaišanu tirgū, ja tās nav klasificētas, iepakotas un marķētas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. maija Direktīva 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu saistībā ar bīstamo preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķējumu [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/60/EK [6], attiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem. Direktīva 1999/45/EK paredz, ka minētās direktīvas noteikumiem jāattiecas uz preparātiem, kas no 2004. gada 30. jūlija iekļauti Direktīvā 91/414/EK.

(4) Direktīva 91/414/EEK paredz, ka visiem augu aizsardzības līdzekļu iepakojumiem jāatbilst noteiktām marķējuma prasībām; inter alia, uz iepakojuma jānorāda īpaša riska vielu iedarbības veids uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi ar standarttekstiem, ko izvēlas atbilstoši šīs direktīvas IV pielikumā noteiktajiem. Tā kā šis pielikums vēl nav noteikts, nepieciešams iekļaut šādus standarttekstus minētās direktīvas IV pielikumā.

(5) Direktīva 91/414/EEK paredz, ka uz visiem augu aizsardzības līdzekļu iepakojumiem jānorāda drošības pasākumi cilvēku, dzīvnieku vai vides aizsardzībai standarttekstu veidā, ko izvēlas atbilstoši minētās direktīvas V pielikumā noteiktajiem. Tā kā šis pielikums vēl nav noteikts, nepieciešams iekļaut šādus standarttekstus minētās direktīvas V pielikumā.

(6) Direktīva 1999/45/EEK paredz, ka minētās direktīvas preparātu klasifikācijas un marķēšanas vispārīgie principi jāpiemēro atbilstoši Direktīvas 67/548/EEK VI pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Direktīvas 67/548/EEK VI pielikuma kritēriji, kuri pamatojas uz vielu raksturīgām īpašībām, nenodrošina pietiekamu aprakstu par īpašo risku, kas var rasties praktiski pielietojot augu aizsardzības līdzekļus. Attiecīgi Direktīvas 91/414/EEK IV un V pielikumā noteiktajiem īpašā riska un drošības pasākumu standarttekstiem jāsniedz pietiekams tāda īpašā riska apraksts, kurš var rasties, pielietojot augu aizsardzības līdzekļus, un veicamie drošības pasākumi.

(7) Īpašā riska un drošības pasākumu standartteksti, kas jānosaka Direktīvas 91/414/EEK IV un V pielikumā, jāpiešķir dalībvalstī novērtētām šādu produktu aktīvajai(-ām) vielai(-ām) saskaņā ar minēto direktīvu. Tādēļ ir lietderīgi, piešķirot atļaujas pēc atsevišķas aktīvās vielas iekļaušanas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, dalībvalstīm dot pietiekamu laiku, lai pārskatītu esošās atļaujas un īstenotu minētās direktīvas IV un V pielikumu.

(8) Saskaņotie teksti IV un V pielikumā nodrošina pamatojumu papildu un īpašo norādījumu pielietošanai saskaņā ar 16. panta 1. punkta k), l), m) un n) apakšpunktu.

(9) Saskaņotu shēmu jānodrošina arī tādu augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijai un marķēšanai, kuros ir mikrobiāli aktīvas vielas.

(10) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK IV un V pielikums ir iestarpināti, kā noteikts šīs direktīvas I un II pielikuma redakcijā.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2004. gada 30. jūlijam izpildītu šīs direktīvas 1. pantu. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver norādi uz šo direktīvu vai šādu norādi pievieno oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda norāde.

3. pants

Dalībvalstis pārskata atļaujas katram augu aizsardzības līdzeklim, kurā ir tikai aktīvas vielas un kas uzskaitīts šīs direktīvas III pielikumā.

Dalībvalstis īsteno Direktīvas 91/414/EEK IV un V pielikuma noteikumus katrai aktīvajai vielai, kas uzskaitīta šīs direktīvas III pielikumā, par attiecīgu realizācijas datumu, kas norādīts minētā pielikuma grafikā.

Ja augu aizsardzības līdzekļos ir vairākas aktīvas vielas, uz kurām attiecas dažādi realizācijas datumi, jāņem vērā pēdējais norādītais datums.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 11. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[2] OV L 224, 6.9.2003., 29. lpp.

[3] OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

[4] OV L 225, 21.8.2001., 1. lpp.

[5] OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.

[6] OV L 226, 22.8.2001., 5. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

"

“IV PIELIKUMS

STANDARTTEKSTI, KAS NORĀDA UZ ĪPAŠU RISKU CILVĒKIEM VAI VIDEI, KĀ NOTEIKTS 16. PANTĀ

IEVADS

Noteikti šādi papildu standartteksti, lai papildinātu Direktīvā 1999/45/EK paredzētos tekstus, ko pielieto augu aizsardzības līdzekļiem. Minētās direktīvas noteikumus jāpielieto arī augu aizsardzības līdzekļiem, kuros kā aktīvas vielas ir mikroorganismi vai vīrusi. Tādu līdzekļu marķējumā, kuros ir šādas aktīvas vielas, jānorāda arī uz noteikumiem, kas attiecas uz ādas un elpvadu sensibilizācijas testēšanu, kura noteikta Direktīvas 91/414/EEK IIb un IIIb pielikumā.

Saskaņotie teksti nodrošina pamatojumu papildu un īpašu norādījumu pielietošanai un tādēļ neskarot citas 16. panta daļas, jo īpaši 16. panta 1. punkta k) līdz n) apakšpunktu un 16. panta 4. punktu.

1. Standartteksti īpašā riska faktoriem

1.1. Īpašā riska faktori attiecībā uz cilvēkiem (RSh):

RSh 1

ES : Tóxico en contacto con los ojos.

DA : Giftig ved kontakt med øjnene.

DE : Giftig bei Kontakt mit den Augen.

EL : Τοεικό όταν έρυει σε επαφή με τα μάτια.

EN : Toxic by eye contact.

FR : Toxique par contact oculaire.

IT : Tossico per contatto oculare.

NL : Giftig bij oogcontact.

PT : Tóxico por contacto com os olhos.

FI : Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV : Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

ES : Puede causar fotosensibilización.

DA : Kan give overfųlsomhed over for sollys/UV – stråling.

DE : Sensibilisierung durch Licht möglich.

EL : Μπορεί να προκαλέσει φωτοεναισνητοποίηση.

EN : May cause photosensitisation.

FR : Peut entraîner une photosensibilisation.

IT : Può causare fotosensibilizzazione.

NL : Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PT : Pode causar fotossensibilização.

FI : Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV : Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV – strålning.

RSh 3

ES : El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.

DA : Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

DE : Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

EL : Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα

EN : Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.

FR : Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

IT : Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

NL : Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.

PT : O contacto com vapores do produto provoca queimaduras na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelação.

FI : Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.

SV : Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.

1.2. Īpašā riska faktori attiecībā uz vidi (Rse)

Nav.

2. Standartteks tu piemērošanas kritēriji īpašā riska faktoriem

2.1. Standarttekstu piemērošanas kritēriji saistībā ar cilvēkiem

RSh 1

Toksiski saskarē ar acīm.

Tekstu izstrādā, ja saskaņā ar III pielikuma A daļas 7.1.5. punktu acu kairinājuma tests uzrādījis atklātas sistēmiskās toksicitātes pazīmes (piemēram, saistībā ar holīnesterāzes inhibēšanu) vai pārbaudīto dzīvnieku mirstību, kuru var attiecināt uz aktīvās vielas absorbciju caur acs gļotādu. Tekstu par risku piemēro arī, ja cilvēkiem ir sistēmiskās toksicitātes pierādījums pēc saskares ar acīm.

Šādos gadījumos jānosaka acu aizsardzības līdzekļu lietošana, kā ieteikts V pielikuma vispārīgos noteikumos.

RSh 2

Var radīt fotosensibilizāciju.

Tekstu jāizstrādā, ja ir eksperimentālo sistēmu skaidrs pierādījums vai dokumentēta līdzekļu fotosensibilizējoša ietekme uz cilvēku. Tekstu piemēro arī līdzekļiem, kuros ir minētā aktīvā viela vai preparāta sastāvdaļa, kam ir fotosensibilizējoša ietekme uz cilvēkiem, ja līdzeklī ir šādu fotosensibilizējošas sastāvdaļas masas 1 % vai augstāka koncentrācija.

Šādos gadījumos jānosaka individuālie aizsardzības pasākumi, kā ieteikts V pielikuma vispārīgos noteikumos.

RSh 3

Saskarē ar tvaiku rodas ādas un acu apdegumi un saskarē ar šķidrumu rodas apsaldējumi.

Ja nepieciešams, tekstu izstrādā augu aizsardzības līdzekļiem, kas definēti kā sašķidrināta gāze (piem., metilbromīda preparāti).

Šādos gadījumos jānosaka individuālie aizsardzības pasākumi, kā ieteikts V pielikuma vispārīgos noteikumos.

Tekstu nepielieto gadījumos, ja R34 vai 35 ir piemēroti saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK.

2.2. Standarttekstu piemērošanas kritēriji saistībā ar vidi

Nav.”

"

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

"

“V PIELIKUMS

STANDARTTEKSTI DROŠĪBAS PASĀKUMIEM, KAS ATTIECAS UZ CILVĒKIEM VAI VIDES AIZSARDZĪBU, KĀ NOTEIKTS 16. PANTĀ

IEVADS

Noteikti šādi papildu standartteksti, lai papildinātu Direktīvā 1999/45/EK paredzētos tekstus, ko piemēro augu aizsardzības līdzekļiem. Minētās direktīvas noteikumus pielieto augu aizsardzības līdzekļiem, kuros kā aktīvās vielas ir mikroorganismi vai vīrusi. Līdzekļu marķējumā, kurā ir šādas aktīvas vielas, jānorāda arī noteikumi, kas attiecas uz ādas un elpceļu sensibilizācijas testēšanu, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK IIb un IIIb pielikumā.

Saskaņotie teksti ir pamatojums papildu un īpašu norādījumu pielietošanai un tādēļ neskar citas 16. panta daļas, jo īpaši 16. panta 1. punkta k) līdz n) apakšpunktu un 16. panta 4. punktu.

1. Vispārīgi noteikumi

Visus augu aizsardzības līdzekļus jāmarķē ar šādu tekstu, kurš attiecīgi jāpapildina ar tekstu iekavās:

SP 1

ES : No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

DA : Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprųjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

DE : Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof – und Straßenabläufe verhindern.)

EL : Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημιτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμθυς.]

EN : Do not contaminate water with the product or its container. (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).

FR : Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d’application prés des eaux de surface./Éviter la contamination via les systémes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

IT : Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimitą delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

NL : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

PT : Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]

FI : Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha – ja maantieojien kautta.)

SV : Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

2. Īpašie drošības pasākumi

2.1. Operatoru īpašie drošības pasākumi (Spo)

Vispārīgi noteikumi

1) Dalībvalstis nosaka operatoriem piemērotus individuālos aizsarglīdzekļus un šādu līdzekļu īpašas sastāvdaļas (piem., virsvalki, priekšauti, cimdi, izturīgi apavi, gumijas zābaki, sejas aizsargs, sejas aizsegs, cieši pieguļošas aizsargbrilles, cepure, kapuce vai noteikta tipa gāzmaska). Šādi papildu drošības pasākumi neskar standarttekstus, kas piemērojami saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK.

2) Dalībvalstis turpmāk nosaka īpašos uzdevumus, kuru veikšanai nepieciešami īpaši aizsarglīdzekļi – piemēram, neatšķaidīta līdzekļa sajaukšana, iekraušana vai pārkraušana, atšķaidīta līdzekļa pielietošana vai izsmidzināšana, nesen apstrādātu materiālu – piemēram, augu vai augsnes apstrāde vai ieiešana nesen apstrādātās platībās.

3) Dalībvalstis drīkst pievienot tehnisko aizsargpasākumu šādas specifikācijas:

- jāizmanto noslēgta pārvades sistēma, pārvietojot pesticīdu no līdzekļa konteinera uz smidzinātāja cisternu,

- izsmidzinot operatoram jāstrādā slēgtā kabīnē (ar gaisa kondicionēšanas/gaisa filtrēšanas sistēmu),

- tehniskie aizsargpasākumi var aizstāt individuālos aizsarglīdzekļus, ja tie nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku aizsardzības standartu.

Īpaši noteikumi

SPo 1

ES : En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un pańo seco y después lávese la piel con agua abundante.

DA : Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

DE : Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.

EL : Ύστερα από επαφή ρ το δέρμι, αφαιρέστε πρώτα το προϊόν ρ ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δίρμι με άφθονο νερό.

EN : After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.

FR : Après contact avec la peau, éliminer d’abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l’eau.

IT : Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

NL : Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.

PT : Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.

FI : Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.

SV : Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

SPo 2

ES : Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

DA : Vask alle personlige værnemidler efter brug.

DE : Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.

EL : Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμισίες μετά τη χρήση. Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομικρυνθείτε αμέσο από την περιοχή

EN : Wash all protective clothing after use.

FR : Laver tous les équipements de protection après utilisation.

IT : Lavare tutto l’equipaggiamento di protezione dopo l’impiego.

NL : Was alle beschermende kleding na gebruik.

PT : Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.

FI : Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.

SV : Tvätta alla skyddskläder efter användning.

SPo 3

ES : Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

DA : Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

DE : Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.

EL : Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομικρυνθείτε αμέσο από την περιοχή

EN : After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.

FR : Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

IT : Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

NL : Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.

PT : Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.

FI : Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.

SV : När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.

SPo 4

ES : El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

DA : Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

DE : Der Behälters muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.

EL : Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας.

EN : The container must be opened outdoors and in dry conditions.

FR : L’emballage doit être ouvert à l’extérieur par temps sec.

IT : L’imballaggio deve essere aperto all’esterno e in condizioni di tempo secco.

NL : De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.

PT : Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.

FI : Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.

SV : Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.

SPo 5

ES : Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.

DA : De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/eller angivelse af tid/indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.

DE : Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/oder Zeit angeben/bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.

EL : Να αερίσετε τους χώρους/τα νερμοκήπια όπου χρησιμοποιήνηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος/μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε.

EN : Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry.

FR : Ventiler [à fond/ou durée ą préciser/jusqu’au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d’y accéder.

IT : Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all’essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.

NL : Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende (geef de periode aan) ventileren/ventileren tot de sproeistof is opgedroogd].

PT : Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante (neste caso, precisar o período)/até à secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.

FI : Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/tai täsmennetään tuuletusaika/kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.

SV : Vädra (omsorgsfullt/eller ange tidsperiod/tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.

2.2. Ar vidi saistītie drošības pasākumi (Spe)

SPe 1

ES : Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia).

DA : For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger).

DE : Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel "…" oder andere…haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als… (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.

EL : Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανκηβύς στο έδαφος] (ην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα).

EN : To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified).

FR : Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser).

IT : Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza).

NL : Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken.

PT : Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de (período a precisar) ou mais do que (frequéncia a precisar).

FI : (Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys).

SV : För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar).

SPe 2

ES : Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situación o el tipo de suelos).

DA : For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).

DE : Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen.

EL : Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργανκηβύς] (ην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσδιορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες).

EN : To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.

FR : Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser).

IT : Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).

NL : Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.

PT : Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos (precisar a situação ou o tipo de solo).

FI : (Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään.

SV : För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller markförhållande).

SPe 3

ES : Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].

DA : Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljųet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikke-målorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

DE : Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.

EL : Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανκηβυς/(η στοχευόρνα φυτά/(η στοχευόμνα αρθρόποδα/έντομι] να αφήσετε μεαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) (έχρι [(η γεωργική γη/σώμιτα επιφανειακών υδάτων].

EN : To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies.

FR : Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d’eau].

IT : Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

NL : Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet sproeien.

PT : Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas/dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas de superfície].

FI : (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton suojavyöhyke.

SV : För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

ES : Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.

DA : Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

DE : Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

EL : Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανκηβύς/(η στοχευό|να φυτά] να (ην χρησιμ>ποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμι, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες ρ υψηλό κίνδυνο απορροής.

EN : To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.

FR : Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

IT : Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

NL : Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.

PT : Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situação em que o risco de escorrimentos seja elevado.

FI : (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.

SV : För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

ES : Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.

DA : For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt tildækkes med jord. Pas på, at alt produkt også tildækkes ved enden af rækkerne.

DE : Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.

EL : Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

EN : To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.

FR : Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s’assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

IT : Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

NL : Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.

PT : Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.

FI : (Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.

SV : För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

ES : Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental.

DA : For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

DE : Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.

EL : Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μιζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

EN : To protect birds/wild mammals remove spillages.

FR : Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

IT : Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

NL : Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PT : Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.

FI : (Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

SV : För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

ES : No aplicar durante el período de reproducción de las aves.

DA : Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

DE : Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.

EL : Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών.

EN : Do not apply during the bird breeding period.

FR : Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

IT : Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

NL : Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode.

PT : Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves.

FI : Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.

SV : Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

SPe 8

ES : Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo).

DA : Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Må ikke anvendes inden (tidspunkt).

DE : Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.

EL : Επικίνδυνο για τις (έλισσες. Για να προστατέψετε τις (έλισσες και άλλα έντομι επικονίασης (ην χρησμεβ-ποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την αννοφορία./Μην χρησ(οποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι (έλισσες συλλέγουν γύρη./Απομικρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) (τά τη χρήση./Μην χρησ(βποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομικρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησ(βποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο).

EN : Dangerous to bees/To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower/Do not use where bees are actively foraging/Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment/Do not apply when flowering weeds are present/Remove weeds before flowering/Do not apply before (state time).

FR : Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d’abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l’application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date).

IT : Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l’applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo).

NL : Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan).

PT : Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos./Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./Remover as infestantes antes da floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar).

FI : Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika).

SV : Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod).

2.3. Drošības pasākumi saistībā ar labu lauksaimniecības praksi

SPa 1

ES : Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo).

DA : For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange).

DE : Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.

EL : Προκεμεένου να (ην αναπτυχθεί αντίσταση (ην χρησμεβποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η συχνότητα) φορές.

EN : To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified).

FR : Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d’applications ou durée à préciser).

IT : Per evitare l’insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare).

NL : Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan)/niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan).

PT : Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de aplicações a precisar).

FI : Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (käyttötiheys).

SV : För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod).

2.4. Īpaši drošības pasākumi rodenticīdu lietošanai (SPr)

SPr 1

ES : Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.

DA : Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

DE : Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.

EL : Τα δολώμιτα να πρέπει να τοποθετηθούν ρ τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώμιτα έτσι ώστε να μν ριορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.

EN : The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.

FR : Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d’ingestion par d’autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu’ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

IT : Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

NL : De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.

PT : Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.

FI : Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.

SV : Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

ES : La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.

DA : Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

DE : Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

EL : Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμ>ποιη9εί το προϊόν πρέπει να έχει σημιδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης.

EN : Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.

FR : La zone de traitement doit faire l’objet d’un marquage pendant la période de traitement. Le risque d’empoisonnement (primaire ou secondaire) par l’anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

IT : Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all’anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

NL : De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.

PT : Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último.

FI : Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.

SV : Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

ES : Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.

DA : Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

DE : Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.

EL : Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομικρύνονται κανημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να (ην τοποθετούνται σε κάδους απορριμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

EN : Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.

FR : Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

IT : I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

NL : Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

PT : Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.

FI : Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.

SV : Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.

3. Standarttekstu piemērošanas kritēriji īpašiem drošības pasākumiem

3.1. IEVADS

Vispār augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai, ja tas pamatojas uz novērtējumu saskaņā ar šīs direktīvas VI pantā noteiktajiem vienotajiem principiem.

Ciktāl iespējams, īpašiem drošības pasākumiem jāuzrāda šādu novērtējumu rezultāti saskaņā ar vienotiem principiem un jāpielieto jo īpaši tajos gadījumos, ja nepieciešami risku mazinoši pasākumi, lai novērstu kaitīgo ietekmi.

3.2. Standarttekstu piemērošanas kritēriji operatoru drošības pasākumiem

SPo 1

Pēc saskares ar ādu, vispirms notīrīt līdzekli no ādas ar sausu lupatu un tad nomazgāt ādu lielā ūdens daudzumā.

Teksts jāpievieno augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir cianīda sāļu vai alumīnija fosfīda sastāvdaļas, kas var spēcīgi reaģēt ar ūdeni.

SPo 2

Pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu.

Teksts ieteicams, ja operatoru aizsargāšanai nepieciešams aizsargtērps. Tā ir obligāta visiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuri klasificēti kā T vai T+.

SPo 3

Pēc produkta aizdegšanās, neieelpot dūmus un tūlīt atstāt apstrādāto platību.

Tekstu pievieno augu aizsardzības līdzekļiem, kurus pielieto fumigācijai, ja elpceļu aizsargmaskas lietošana nav pamatota.

SPo 4

Konteiners jāatver ārpus telpām un sausos apstākļos.

Tekstu norāda uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir aktīvas vielas, kas var spēcīgi reaģēt ar ūdeni vai mitru gaisu, piemēram, alumīnija fosfīds, vai var radīt pašuzliesmošanos, piemēram, ditiokarbamāti. Šādu tekstu var pievienot arī gaistošiem līdzekļiem, kas klasificēti ar R20, 23 vai 26. Atsevišķos gadījumos jāizmanto ekspertu slēdziens, lai izvērtētu, vai preparāta un iepakojuma īpašības var radīt kaitējumu operatoram.

SPo 5

Rūpīgi izvēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas/precizēt laiku/lai pirms atgriešanās izsmidzinātais šķidrums ir nožuvis.

Tekstu norāda uz augu aizsardzības līdzekļiem, ko pielieto siltumnīcās vai citās slēgtās telpās, piemēram, glabātavās.

3.3. Standarttekstu piemērošanas kritēriji vides drošības pasākumiem

SPe 1

Lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot šādu vai jebkuru citu līdzekli, kurā ir (attiecīgi norādīt aktīvo vielu vai vielu grupu) vairāk nekā (precizēt ilgumu vai biežumu).

Tekstu norāda uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuriem novērtējums saskaņā ar vienotiem principiem norāda uz vienu vai vairākām marķētām pielietošanām, ja nepieciešami riska samazināšanas pasākumi, kurus veic, lai izvairītos no akumulēšanās augsnē, iedarbības uz sliekām vai citiem augsnē dzīvojošiem organismiem vai augsnes mikrofloru un/vai gruntsūdens piesārņošanu.

SPe 2

Lai aizsargātu gruntsūdeni/ūdens organismus, nelietot (precizēt augsnes tipu vai apstākļus) augsnēm.

Tekstu norāda risku mazinošam pasākumam, kuru veic, lai izvairītos no jebkura iespējamā gruntsūdens vai virszemes ūdens piesārņojuma mazāk aizsargātos apstākļos (piem., saistībā ar augsnes tipu, topogrāfiju vai drenētām augsnēm), ja novērtējums saskaņā ar vienotiem principiem pierāda vienu vai vairākas marķētas pielietošanas, kam nepieciešami riska mazināšanas pasākumi, kuri jāveic, lai izvairītos no nepieļaujamām iedarbībām.

SPe 3

Lai aizsargātu ūdens organismus/blakussugu augus/blakussugu posmkājus/kukaiņus, jāievēro neapsmidzināmā buferzona (precizēt attālumu) līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei/virszemes ūdenstilpēm.

Tekstu norāda, lai aizsargātu blakussugu augus, blakussugu posmkājus un/vai ūdens organismus, ja izvērtēšana saskaņā ar vienotiem principiem pierāda vienu vai vairākas marķētas pielietošanas, kam nepieciešami riska mazināšanas pasākumi, kurus veic, lai izvairītos no nepieļaujamām iedarbībām.

SPe 4

Lai aizsargātu ūdens organismus/blakussugu augus, nelietot uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalts, betons, bruģis, sliežu ceļi, un citās vietās ar augstu noteces risku.

Atkarībā no augu aizsardzības līdzekļa lietošanas veida, dalībvalstis norāda tekstu noteces riska mazināšanas nolūkā, lai aizsargātu ūdens organismus vai blakussugu augus.

SPe 5

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, līdzeklis pilnībā jāiestrādā augsnē; nodrošināt līdzekļa pilnīgu iestrādi arī rindu galos.

Tekstu norāda augu aizsardzības līdzekļu veidiem, piemēram, granulām vai lodītēm, kuras jāiestrādā, lai aizsargātu putnus vai savvaļas zīdītājus.

SPe 6

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, novērst izšļakstījumus.

Tekstu norāda augu aizsardzības līdzekļu veidiem, piemēram, granulām vai lodītēm, lai tos neuzņemtu putni vai savvaļas zīdītāji. Tas ir ieteicams arī cietiem preparātiem, kurus pielieto neizšķīdinātā veidā.

SPe 7

Nelietot putnu vairošanās periodā.

Tekstu norāda, ja izvērtēšana saskaņā ar vienotiem principiem pierāda, ka vienai vai vairākām marķētām pielietošanām nepieciešami riska mazināšanas pasākumi.

SPe 8

Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājkukaiņus, nelietot kultūraugiem ziedēšanas laikā. Nelietot vietās, kur bites aktīvi meklē barību. Pārvietot vai apklāt bišu stropus, pielietojot preparātu, un (norādīt laiku) pēc apstrādes. Nelietot ziedošu nezāļu klātbūtnē. Novākt nezāles pirms ziedēšanas. Nelietot pirms (norādīt laiku).

Tekstu norāda augu aizsardzības līdzekļiem, kuriem novērtējums saskaņā ar vienotiem principiem uzrāda vienu vai vairākas marķētas pielietošanas, kurās jāveic riska mazināšanas pasākumi, lai aizsargātu bites vai citus apputeksnētājkukaiņus. Ievērojot augu aizsardzības līdzekļa pielietošanas veidu un citus atbilstošus valsts reglamentējošus noteikumus, dalībvalstis var izvēlēties attiecīgus tekstus, lai mazinātu risku bitēm un citiem apputeksnētājkukaiņiem un to periem.

3.4. Standarttekstu piemērošanas kritēriji labas lauksaimniecības prakses drošības pasākumiem

SPa 1

Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šādu vai jebkuru citu līdzekli, kurā ir (atbilstoši norādīt aktīvo vielu vai vielu grupu) vairāk nekā (precizēt pielietojumu skaitu vai ilgumu).

Tekstu norāda, ja parādās nepieciešamība ierobežot rezistences veidošanās risku.

3.5. Standarttekstu piemērošanas kritēriji īpašiem drošības pasākumiem, pielietojot rodenticīdus

SPr 1

Ēsma ejā jānovieto tā, lai tā nav pieejama citiem dzīvniekiem. Nostiprināt ēsmu, lai to nevarētu aizvilkt grauzēji.

Lai nodrošinātu operatoru atbilstošu rīcību, tekstam jābūt skaidri norādītam uz etiķetes tā, lai ciktāl iespējams nepieļautu preparāta nepareizu pielietojumu.

SPr 2

Apstrādājot jāiezīmē apstrādājamā platība. Jānorāda saindēšanās apdraudējums (primārs vai sekundārs) ar antikoagulantu un pretinde pret to.

Tekstam jābūt skaidri norādītam uz etiķetes tā, lai ciktāl iespējams nepieļautu nejaušu saindēšanos.

SPr 3

Apstrādājot katru dienu beigtie grauzēji jāaizvāc no apstrādājamās platības. Neizmest atkritumu tvertnēs vai atkritumu kaudzēs.

Lai izvairītos no dzīvnieku sekundāras saindēšanās, teksts jānorāda visiem rodenticīdiem, kuros ir aktīvas vielas, piemēram, antikoagulanti.”

"

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

DALĪBVALSTĪS ĪSTENOJAMO PASĀKUMU TERMIŅI ATTIECĪBĀ UZ AKTĪVAJĀM VIELĀM, KURAS VAR PIELIETOT AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻOS

Nr. | Plaši pazīstams nosaukums | Direktīva, atbilstīgi kurai notiek iekļaušana | Ieviešanas datums [1] |

1. | Imazalils | Komisijas Direktīva 97/73/EK (OV L 353, 24.12.1997., 26. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

2. | Azoksistrobīns | Komisijas Direktīva 98/47/EK (OV L 191, 7.7.1998, 50. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

3. | Krezoksimmetils | Komisijas Direktīva 1999/1/EK (OV L 21, 28.1.1999., 21. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

4. | Spiroksamīns | Komisijas Direktīva 1999/73/EK (OV L 206, 5.8.1999., 16. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

5. | Azimsulfurons | Komisijas Direktīva 1999/80/EK (OV L 210, 10.8.1999., 13. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

6. | Fluroksipirs | Komisijas Direktīva 2000/10/EK (OV L 57, 2.3.2000., 28. lpp.) | 2004. gada 1. decembris |

7. | Metsulfuronmetils | Komisijas Direktīva 2000/49/EK (OV L 197, 8.8.2000., 32. lpp.) | 2005. gada 1. jūlijs |

8. | Proheksadionkalcijs | Komisijas Direktīva 2000/50/EK (OV L 198, 4.8. 2000., 39. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

9. | Triasulfurons | Komisijas Direktīva 2000/66/EK (OV L 276, 28.10. 2000., 35. lpp.) | 2005. gada 1. augusts |

10. | Esfenvalerāts | Komisijas Direktīva 2000/67/EK (OV L 276, 28.10. 2000., 38. lpp.) | 2005. gada 1. augusts |

11. | Bentazons | Komisijas Direktīva 2000/68/EK (OV L 276, 28.10. 2000., 41. lpp.) | 2005. gada 1. augusts |

12. | Lambda – cihalotrīns | Komisijas Direktīva 2000/80/EK (OV L 309, 9.12. 2000., 14. lpp.) | 2006. gada 1. janvāris |

13. | KBR 2738 (fenheksamīds) | Komisijas Direktīva 2001/28/EK (OV L 113, 24.4.2001., 5. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

14. | Amitrols | Komisijas Direktīva 2001/21/EK (OV L 69, 10.3.2001., 17. lpp.) | 2006. gada 1. janvāris |

15. | Dikvāts | Direktīva 2001/21/EK | 2006. gada 1. janvāris |

16. | Piridāts | Direktīva 2001/21/EK | 2006. gada 1. janvāris |

17. | Tiabendazols | Direktīva 2001/21/EK | 2006. gada 1. janvāris |

18. | Paedlomyces fumosoroseus | Komisijas Direktīva 2001/47/EK (OV L 175, 28.6.2001., 21. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

19. | DPX KE 459 (flupirsulfuronmetils) | Komisijas Direktīva 2001/49/EK (OV L 176, 29.6.2001., 61. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

20. | Acibenzolar-S-metils | Komisijas Direktīva 2001/87/EK (OV L 276, 19.10.2001., 17. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

21. | Ciklanilīds | Direktīva 2001/87/EK | 2004. gada 30. jūlijs |

22. | Dzelzs(III) fosfāts | Direktīva 2001/87/EK | 2004. gada 30. jūlijs |

23. | Pimetrozīns | Direktīva 2001/87/EK | 2004. gada 30. jūlijs |

24. | Piraflufēnetils | Direktīva 2001/87/EK | 2004. gada 30. jūlijs |

25. | Glifosāts | Komisijas Direktīva 2001/99/EK (OV L 304, 21.11.2001., 14. lpp.) | 2006. gada 1. jūlijs |

26. | Trifensulfurons | Direktīva 2001/99/EK | 2006. gada 1. jūlijs |

27. | 2,4–dihlorfenoksietiķskābe (2,4–D) | Komisijas Direktīva 2001/103/EK (OV L 313, 30.11.2001., 37. lpp.) | 2006. gada 1. oktobris |

28. | Izoproturons | Komisijas Direktīva 2002/18/EK (OV L 55, 26.2.2002., 29. lpp.) | 2007. gada 1. janvāris |

29. | Etofumezāts | Komisijas Direktīva 2002/37/EK (OV L 117, 4.5.2002., 10. lpp.) | 2007. gada 28. februāris |

30. | Iprovalikarbs | Komisijas Direktīva 2002/48/EK (OV L 148, 6.6.2002., 19. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

31. | Prosulfurons | Direktīva 2002/48/EK | 2004. gada 30. jūlijs |

32. | Sulfosulfurons | Direktīva 2002/48/EK | 2004. gada 30. jūlijs |

33. | Cinidonetils | Komisijas Direktīva 2002/64/EK (OV L 189, 18.7.2002., 27. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

34. | Cihalofopbutils | Direktīva 2002/64/EK | 2004. gada 30. jūlijs |

35. | Famoksadons | Direktīva 2002/64/EK | 2004. gada 30. jūlijs |

36. | Florasulams | Direktīva 2002/64/EK | 2004. gada 30. jūlijs |

37. | Metalaksils-M | Direktīva 2002/64/EK | 2004. gada 30. jūlijs |

38. | Pikolinafēns | Direktīva 2002/64/EK | 2004. gada 30. jūlijs |

39. | Flumioksazīns | Komisijas Direktīva 2002/81/EK (OVL 276, 12.10.2002., 28. lpp.) | 2004. gada 30. jūlijs |

40. | Deltametrīns | Komisijas Direktīva 2003/5/EK (OV L 8, 14.1.2003., 7. lpp.) | 2007. gada 31. oktobris |

41. | Imazamoks | Komisijas Direktīva 2003/23/EK (OV L 81, 28.3.2003., 39. lpp.) | 2004. gada 31. decembris |

42. | Oksasulfurons | Direktīva 2003/23/EK | 2004. gada 31. decembris |

43. | Etoksisulfurons | Direktīva 2003/23/EK | 2004. gada 31. decembris |

44. | Foramsulfurons | Direktīva 2003/23/EK | 2004. gada 31. decembris |

45. | Oksadiargils | Direktīva 2003/23/EK | 2004. gada 31. decembris |

46. | Ciazofamīds | Direktīva 2003/23/EK | 2004. gada 31. decembris |

47. | 2,4-DB | Komisijas Direktīva 2003/31/EK (OV L 101, 23.4.2003., 3. lpp.) | 2007. gada 31. decembris |

48. | Beta ciflutrīns | Direktīva 2003/31/EK | 2007. gada 31. decembris |

49. | Ciflutrīns | Direktīva 2003/31/EK | 2007. gada 31. decembris |

50. | Iprodions | Direktīva 2003/31/EK | 2007. gada 31. decembris |

51. | Linurons | Direktīva 2003/31/EK | 2007. gada 31. decembris |

52. | Maleīnhidrazīds | Direktīva 2003/31/EK | 2007. gada 31. decembris |

53. | Pendimetalīns | Direktīva 2003/31/EK | 2007. gada 31. decembris |

54. | Propinebs | Komisijas Direktīva 2003/39/EK (OV L 124, 20.5.2003., 30. lpp.) | 2008. gada 31. marts |

55. | Propizamīds | Direktīva 2003/39/EK | 2008. gada 31. marts |

56. | Mekoprops | Komisijas Direktīva 2003/70/EK (OV L 184, 23.7.2003., 9. lpp.) | 2008. gada 31. maijs |

57. | Mekoprops-P | Direktīva 2003/70/EK | 2008. gada 31. maijs |

58. | Propikonazols | Direktīva 2003/70/EK | 2008. gada 31. maijs |

59. | Trifloksistrobīns | Komisijas Direktīva 2003/68/EK (OV L 177, 16.7.2003., 12. lpp.) | 2005. gada 31. marts |

60. | Karfentrazonetils | Direktīva 2003/68/EK | 2005. gada 31. marts |

61. | Mezotrions | Direktīva 2003/68/EK | 2005. gada 31. marts |

62. | Fenamidons | Direktīva 2003/68/EK | 2005. gada 31. marts |

63. | Izoksaflutols | Direktīva 2003/68/EK | 2005. gada 31. marts |

[1] Ja augu aizsardzības līdzekļos ir vairākas aktīvas vielas, kurām piemēro dažādus datumus, atbilstošais datums būs pēdējais.

--------------------------------------------------

Augša