EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0073

Komisijas direktīva 2003/73/EK (2003. gada 24. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/94/EK III pielikumuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 186, 25.7.2003., 34./35. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 493 - 494
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 493 - 494
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 493 - 494
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 493 - 494
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 493 - 494
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 493 - 494
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 493 - 494
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 493 - 494
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 493 - 494
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 010 Lpp. 29 - 30
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 010 Lpp. 29 - 30
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 68 - 69

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/73/oj

32003L0073Official Journal L 186 , 25/07/2003 P. 0034 - 0035


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2003/73/EK

(2003. gada 24. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/94/EK III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/94/EK (1999. gada 13. decembris) attiecībā uz patērētājiem domātas informācijas pieejamību par degvielas ekonomiju un CO2 emisijām saistībā ar jaunu vieglo automobiļu tirdzniecību[1], un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1) Direktīvas 1999/94/EK III pielikumā ir noteikta forma plakātam, kas izstādāms jebkurā jaunu vieglo automobiļu tirdzniecības vietā.

(2) Jāizveido noteikumi modernu komunikācijas līdzekļu (elektroniska ekrāna) izmantošanai un tādu plakāta atjaunināšanas paņēmienu aizliegšanai, kuri patērētājam ir mazāk labvēlīgi.

(3) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 1999/94/EK III pielikums.

(4) Ir notikušas apspriedes ar patērētajorganizācijām un ieinteresētajām personām.

(5) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 1999/94/EK 10. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 1999/94/EK III pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības gada laikā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādu atsauci.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmu savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā - Komisijas locekle Margot WALLSTRÖM

PIELIKUMS

"III PIELIKUMS

TIRDZNIECĪBAS VIETĀ IZSTĀDĀMĀ PLAKĀTA/CITA IZSTĀDĪŠANAS LĪDZEKĻA APRAKSTS

Dalībvalstīm jānodrošina plakāta/cita izstādīšanas līdzekļa atbilsme vismaz šādām prasībām:

1) plakāta/cita izstādīšanas līdzekļa minimālie izmēri ir 70 cm x 50 cm;

2) informācija ir viegli salasāma;

3) ja informāciju attēlo uz elektroniska ekrāna, ekrāna izmērs ir vismaz 25 cm x 32 cm (17 collas). Informāciju var attēlot slīdošā veidā;

4) vieglo automobiļu modeļi ir sagrupēti un uzskaitīti atsevišķi atkarībā no degvielas tipa (piemēram, benzīns vai dīzeļdegviela u.c.). Katram degvielas tipam modeļi ir sarindoti CO2 emisijas augošā secībā, modeli ar zemāko oficiāli noteikto degvielas patēriņu novietojot saraksta sākumā;

5) katram vieglā automobiļa modelim, kas ir sarakstā, uzdod oficiāli noteiktā degvielas patēriņa un oficiāli noteiktās CO2 īpatnējās emisijas skaitlisko lielumu. Oficiāli noteiktā degvielas patēriņa skaitlisko lielumu izsaka litros uz 100 kilometriem (l/100 km), kilometros uz litru (km/l) vai kā attiecīgu šo lielumu apvienojumu un uzdod līdz vienai zīmei aiz komata. Oficiāli noteikto CO2 īpatnējo emisiju uzdod līdz tuvākajam veselajam skaitlim gramos uz kilometru (g/km).

Šos lielumus var izteikt citās vienībās (galonos un jūdzēs), ciktāl tas ir saderīgi ar Direktīvas 80/181/EEK noteikumiem.

Ieteiktā forma ir šāda:

Degvielas tips Sarindojums Modelis CO2 emisija Degvielas patēriņš

Benzīns 1

2

Dīzeļdegviela 1

2

6) plakātā/citā izstādīšanas līdzeklī ir šāds teksts par to, kur pieejama rokasgrāmata par degvielas ekonomiju un CO2 emisiju: "Rokasgrāmata par degvielas ekonomiju un CO2 emisiju, kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem, ir bez maksas pieejama visās tirdzniecības vietās"; uz elektroniskā ekrāna šim ziņojumam jābūt pastāvīgi redzamam;

7) plakātā/citā izstādīšanas līdzeklī ir šāds teksts: "Papildus automobiļa degvielas taupības spējai automobiļa degvielas patēriņu un CO2 emisiju nosaka arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efektu izraisoša gāze, kas rada globālo sasilšanu"; uz elektroniskā ekrāna šim ziņojumam jābūt redzamam pastāvīgi;

8) plakātu/citu izstādīšanas līdzekli atjaunina vismaz reizi sešos mēnešos. Ja izmanto elektronisku ekrānu, informāciju atjaunina vismaz reizi trijos mēnešos;

9) plakātu/citu izstādīšanas līdzekli var pilnībā un pastāvīgi aizstāt ar elektronisku ekrānu. Šādā gadījumā elektronisko ekrānu uzstāda tā, lai tas piesaistītu patērētāja uzmanību vismaz tikpat spēcīgi, kā to varētu panākt ar plakātu/citu izstādīšanas līdzekli."

[1] OV L 12, 18.1.2000., 16. lpp.

Augša