EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0061

Padomes Direktīva 2003/61/EK (2003. gada 18. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 68/193/EEK par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību, Direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairojamā un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas, Direktīvu 92/34/EEK par augļaugu pavairojamā un stādāmā materiāla tirdzniecību, Direktīvu 98/56/EK par dekoratīvo augu pavairojamā materiāla tirdzniecību, Direktīvu 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību un Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību attiecībā uz Kopienas salīdzinošajām pārbaudēm un pētījumiem

OV L 165, 3.7.2003., 23./28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 218 - 223
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 218 - 223
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 218 - 223
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 218 - 223
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 218 - 223
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 218 - 223
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 218 - 223
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 218 - 223
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 218 - 223
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 048 Lpp. 15 - 20
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 048 Lpp. 15 - 20
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 058 Lpp. 102 - 107

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/61/oj

32003L0061Oficiālais Vēstnesis L 165 , 03/07/2003 Lpp. 0023 - 0028


Padomes Direktīva 2003/61/EK

(2003. gada 18. jūnijs),

ar ko groza Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 68/193/EEK par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību, Direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairojamā un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas, Direktīvu 92/34/EEK par augļaugu pavairojamā un stādāmā materiāla tirdzniecību, Direktīvu 98/56/EK par dekoratīvo augu pavairojamā materiāla tirdzniecību, Direktīvu 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību un Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību attiecībā uz Kopienas salīdzinošajām pārbaudēm un pētījumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Komisijai ir jānodrošina tas, lai attiecīgos gadījumos tiktu īstenoti pasākumi Kopienas salīdzinošo pārbaužu un pētījumu koordinēšanai, veikšanai un kontrolei saskaņā ar procedūrām, kas paredzētas šādās direktīvās:

Direktīvā 66/401/EEK [4] un jo īpaši tās 20. panta 3. punktā,

Direktīvā 66/402/EEK [5] un jo īpaši tās 20. panta 3. punktā,

Direktīvā 68/193/EEK [6] un jo īpaši tās 16. panta 3. punktā,

Direktīvā 92/33/EEK [7] un jo īpaši tās 20. panta 4. punktā,

Direktīvā 92/34/EEK [8] un jo īpaši tās 20. panta 4. punktā,

Direktīvā 98/56/EK [9]un jo īpaši tās 14. panta 4. punktā, un

Direktīvā 2002/54/EK [10] un jo īpaši tās 26. panta 3. punktā,

Direktīvā 2002/55/EK [11] un jo īpaši tās 43. panta 3. punktā,

Direktīvā 2002/56/EK [12] un jo īpaši tās 20. panta 3. punktā, un

Direktīvā 2002/57/EK [13] un jo īpaši tās 23. panta 3. punktā.

(2) Pēdējos gados šie vajadzīgie pasākumi netieši norādīja uz to, ka ir izlemts piešķirt Kopienas finansiālo ieguldījumu iepriekš minēto Kopienas salīdzinošo pārbaužu un pētījumu veikšanai.

(3) Iepriekšminētajās direktīvās uzskaitīto sugu pārbaudes un pētījumi jāveic saskaņā ar iepriekšminētajās direktīvās uzskaitītajiem nosacījumiem neatkarīgi no tā, vai attiecīgie noteikumi ir obligāti vai izvēles noteikumi.

(4) Pārbaudes un pētījumi jāveic jo īpaši sēklām un pavairojamajam materiālam, kas novākts trešās valstīs, sēklām un pavairojamajam materiālam, kurš ir piemērots bioloģiskai ražošanai, kā arī sēklām un pavairojamajam materiālam, kas laists pārdošanā saistībā ar auga ģenētisko resursu saglabāšanu in situ un ilgstošu izmantošanu.

(5) Ir lietderīgāk saskaņot iepriekšminēto direktīvu attiecīgo pantu izstrādi.

(6) Pārredzamības labad ir vajadzīgs skaidrs Kopienas finansiālā ieguldījuma juridiskais pamats. Tādēļ ir jāparedz Kopienas finansiālie pasākumi Kopienas salīdzinošo pārbaužu un pētījumu veikšanai, kas ietver obligātos Kopienas budžeta izdevumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Direktīvas 66/401/EEK 20. pantu aizstāj ar šādu:

"20. pants

1. Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic to lopbarības augu sēklu paraugu pēcpārbaudei, kuras laiž pārdošanā saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem un kuras paņemtas paraugu ņemšanas laikā. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

- sēklas, kas novāktas trešās valstīs,

- sēklas, kas piemērotas bioloģiskai ražošanai,

- sēklas, kas laistas pārdošanā saistībā ar auga ģenētisko resursu saglabāšanu in situ un ilgstošu izmantošanu.

2. Šīs salīdzinošās pārbaudes un pētījumus izmanto, lai saskaņotu sertificēšanas tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem jāatbilst sēklām.

3. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 21. pantā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 21. pantā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem.

4. Kopiena var finansēt šā panta 1. un 2. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu. Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu.

5. Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 21. pantā paredzēto procedūru.

6. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā."

2. Direktīvas 66/402/EEK 20. pantu aizstāj ar šādu:

"20. pants

1. Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic to graudaugu sēklu paraugu pēcpārbaudei, kuras laiž pārdošanā saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem un kuras paņemtas paraugu ņemšanas laikā. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

- sēklas, kas novāktas trešās valstīs,

- sēklas, kas piemērotas bioloģiskai ražošanai,

- sēklas, kas laistas pārdošanā saistībā ar auga ģenētisko resursu saglabāšanu in situ un ilgstošu izmantošanu.

2. Šīs salīdzinošās pārbaudes un pētījumus izmanto, lai saskaņotu sertificēšanas tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem jāatbilst sēklām.

3. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 21. pantā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 21. pantā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem.

4. Kopiena var finansēt šā panta 1. un 2. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu.

5. Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 21. pantā paredzēto procedūru.

6. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā."

3. Direktīvas 68/193/EEK 16. pantu aizstāj ar šādu:

"16. pants

1. Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic tā vīnogulāju pavairojamā materiāla paraugu pēcpārbaudei, kuru laiž pārdošanā saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem, ieskaitot tos, kas attiecas uz augu veselību, un kurš paņemts paraugu ņemšanas laikā. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

- pavairojamo materiālu, kas ražots trešās valstīs,

- pavairojamo materiālu, kas piemērots bioloģiskai ražošanai,

- pavairojamo materiālu, kas laists pārdošanā saistībā ar pasākumiem, kuri paredzēti, lai palīdzētu saglabāt ģenētisko daudzveidību.

2. Šīs salīdzinošās pārbaudes un pētījumus izmanto, lai saskaņotu sertificēšanas tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem jāatbilst pavairojamajam materiālam.

3. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 17. pantā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 17. pantā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem. Ja rodas augu veselības problēmas, Komisija par to paziņo Pastāvīgajai augu veselības komitejai.

4. Kopiena var finansēt šā panta 1. un 2. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu.

5. Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 17. pantā paredzēto procedūru.

6. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā."

4. Direktīvas 92/33/EEK 20. pantu aizstāj ar šādu:

"20. pants

1. Dalībvalstīs veic paraugu pētījumus vai attiecīgos gadījumos pārbaudes, lai pārbaudītu, vai dārzeņu pavairojamais un stādāmais materiāls atbilst šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem, ieskaitot tos, kas attiecas uz augu veselību. Komisija drīkst organizēt pētījumu pārbaudes, ko veic dalībvalstu un Komisijas pārstāvji.

2. Kopienā drīkst veikt Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus tā dārzeņu pavairojamā un stādāmā materiāla paraugu pēcpārbaudei, kuru laiž pārdošanā saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem, ieskaitot tos, kas saistīti ar augu veselību. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

- dārzeņu pavairojamo un stādāmo materiālu, kas iegūts trešās valstīs,

- dārzeņu pavairojamo un stādāmo materiālu, kas piemērots bioloģiskajai ražošanai,

- dārzeņu pavairojamo un stādāmo materiālu, kas laists pārdošanā saistībā ar pasākumiem, kas vērsti uz ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu.

3. Šīs salīdzinošās pārbaudes un pētījumus izmanto, lai saskaņotu dārzeņu pavairojamā un stādāmā materiāla pārbaudes tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem jāatbilst materiālam.

4. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 21. pantā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 21. pantā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem. Ja rodas augu veselības problēmas, Komisija par to paziņo Pastāvīgajai augu veselības komitejai.

5. Kopiena var finansēt šā panta 2. un 3. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu.

6. Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 21. pantā paredzēto procedūru.

7. Šā panta 2. un 3. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā."

5. Direktīvas 92/34/EEK 20. pantu aizstāj ar šādu:

"20. pants

1. Dalībvalstīs veic paraugu pētījumus vai attiecīgos gadījumos pārbaudes, lai pārbaudītu, vai pavairojamais materiāls vai augļaugi atbilst šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem, ieskaitot tos, kas attiecas uz augu veselību. Komisija drīkst organizēt pētījumu pārbaudes, ko veic dalībvalstu un Komisijas pārstāvji.

2. Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic tā pavairojamā materiāla vai augļaugu paraugu pēcpārbaudei, kuru laiž pārdošanā saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem, ieskaitot tos, kas saistīti ar augu veselību. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

- pavairojamo materiālu vai augļaugus, kas iegūti trešās valstīs,

- pavairojamo materiālu vai augļaugus, kas piemēroti bioloģiskajai ražošanai,

- pavairojamo materiālu vai augļaugus, kas laisti pārdošanā saistībā ar pasākumiem ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

3. Šīs salīdzinošās pārbaudes un pētījumus izmanto, lai saskaņotu pavairojamā materiāla un augļaugu pārbaudes tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem šim materiālam jāatbilst.

4. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 21. pantā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 21. pantā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem. Ja rodas augu veselības problēmas, Komisija par to paziņo Pastāvīgajai augu veselības komitejai.

5. Kopiena var finansēt šā panta 2. un 3. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu.

6. Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 21. pantā paredzēto procedūru.

7. Šā panta 2. un 3. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā."

6. Direktīvas 98/56/EK 14. pantu aizstāj ar šādu:

"14. pants

1. Attiecīgā gadījumā dalībvalstīs veic paraugu pārbaudes vai pētījumus, lai pārbaudītu pavairojamā materiāla atbilstību šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem. Komisija drīkst organizēt pētījumu pārbaudes, ko veic dalībvalstu un Komisijas pārstāvji.

2. Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic tā pavairojamā materiāla vai dekoratīvo augu paraugu pēcpārbaudei, kuru laiž pārdošanā saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem, ieskaitot tos, kuri attiecas uz augu veselību. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

- pavairojamo materiālu, kas ražots trešās valstīs,

- pavairojamo materiālu, kas piemērots bioloģiskai ražošanai,

- pavairojamo materiālu, kas laists pārdošanā saistībā ar pasākumiem ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

3. Šīs salīdzinošās pārbaudes un pētījumus izmanto, lai saskaņotu dekoratīvo augu pavairojamā materiāla pārbaudes tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem šim materiālam jāatbilst.

4. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 17. pantā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 17. pantā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem. Ja rodas problēmas saistībā ar organismiem, uz kuriem attiecas Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ieviešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatīšanu Kopienā [14], Komisija par to paziņo Pastāvīgajai augu veselības komitejai, ar kuru tā apspriežas arī par protokoliem attiecībā uz Kopienas pētījumiem, ja protokoli attiecas uz Direktīvā 2000/29/EK minētajiem organismiem.

5. Kopiena var finansēt šā panta 2. un 3. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu.

6. Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 17. pantā paredzēto procedūru.

7. Šā panta 2. un 3. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā."

7. Direktīvas 2002/54/EK 26. pantu aizstāj ar šādu:

"26. pants

1. Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic to biešu sēklu paraugu pēcpārbaudei, kuras laiž pārdošanā saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem un kuras paņemtas paraugu ņemšanas laikā. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

- sēklas, kas novāktas trešās valstīs,

- sēklas, kas piemērotas bioloģiskai ražošanai,

- sēklas, kas laistas pārdošanā saistībā ar auga ģenētisko resursu saglabāšanu in situ un ilgstošu izmantošanu.

2. Šīs salīdzinošās pārbaudes un pētījumus izmanto, lai saskaņotu sertificēšanas tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem jāatbilst sēklām.

3. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 28. panta 1. punktā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem.

4. Kopiena var finansēt šā panta 1. un 2. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu.

5. Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 28. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

6. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā."

8. Direktīvas 2002/55/EK 43. pantu aizstāj ar šādu:

"43. pants

1. Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic to dārzeņu sēklu paraugu pēcpārbaudei, kuras laiž pārdošanā atbilstoši šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem un kuras ņemtas paraugu ņemšanas laikā. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

- sēklas, kas novāktas trešās valstīs,

- sēklas, kas piemērotas bioloģiskai ražošanai,

- sēklas, kas laistas pārdošanā saistībā ar auga ģenētisko resursu saglabāšanu in situ un ilgstošu izmantošanu.

2. Šīs salīdzinošās pārbaudes un pētījumus izmanto, lai saskaņotu sertificēšanas tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem jāatbilst sēklām.

3. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 46. panta 1. punktā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem.

4. Kopiena var finansēt šā panta 1. un 2. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu.

5. Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 46. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

6. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā."

9. Direktīvas 2002/56/EK 20. pantu aizstāj ar šādu:

"20. pants

1. Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic to sēklas kartupeļu paraugu pēcpārbaudei, kurus laiž pārdošanā saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem, ieskaitot tos, kas attiecas uz augu veselību, un kuri paņemti paraugu ņemšanas laikā. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

- sēklas kartupeļus, kas novākti trešās valstīs,

- sēklas kartupeļus, kas piemēroti bioloģiskai ražošanai,

- sēklas kartupeļus, kas laisti pārdošanā saistībā ar auga ģenētisko resursu saglabāšanu in situ un ilgstošu izmantošanu.

2. Šīs salīdzinošās pārbaudes un pētījumus izmanto, lai saskaņotu sertificēšanas tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem jāatbilst sēklām.

3. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 25. panta 1. punktā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem. Ja rodas augu veselības problēmas, Komisija par to paziņo Pastāvīgajai augu veselības komitejai.

4. Kopiena var finansēt šā panta 1. un 2. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi.

5. Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 25. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

6. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā.

7. Saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija var pilnīgi vai daļēji aizliegt noteiktā Kopienas apgabalā novāktu sēklas kartupeļu tirdzniecību, ja sēklas kartupeļu paaudze, kas iegūta no oficiāli ņemtiem to bāzes sēklas kartupeļu vai sertificētu sēklas kartupeļu paraugiem, kuri novākti šajā konkrētajā apgabalā un audzēti vienā vai vairākos Kopienas salīdzināmajos laukos, trīs gadus pēc kārtas ir uzrādījuši ievērojami sliktākus rezultātus nekā paredz obligātie nosacījumi, kas izklāstīti I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā, 2. punkta c) apakšpunktā, 3. un 4. punktā.

8. Komisija atceļ jebkādus pasākumus, kas veikti saskaņā ar 7. punktu, tiklīdz pietiekami skaidri ir konstatēts, ka attiecīgajā Kopienas apgabalā novāktie bāzes sēklas kartupeļi un sertificēti sēklas kartupeļi turpmāk atbildīs 7. punktā minētajiem obligātajiem nosacījumiem."

10. Direktīvas 2002/57/EK 23. pantu aizstāj ar šādu:

"23. pants

1. Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic to eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu pēcpārbaudei, kuras laiž pārdošanā saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem un kuras paņemtas paraugu ņemšanas laikā. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

- sēklas, kas novāktas trešās valstīs,

- sēklas, kas piemērotas bioloģiskai ražošanai,

- sēklas, kas laistas pārdošanā saistībā ar auga ģenētisko resursu saglabāšanu in situ un ilgstošu izmantošanu.

2. Šīs salīdzinošās pārbaudes un pētījumus izmanto, lai saskaņotu sertificēšanas tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem jāatbilst sēklām.

3. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 25. panta 1. punktā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem.

4. Kopiena var finansēt šā panta 1. un 2. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu.

5. Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 25. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

6. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā."

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2003. gada 10. oktobrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2003. gada 18. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Drys

[1] OV C 20 E, 28.1.2003., 208. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2003. gada 10. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 85, 8.4.2003., 43. lpp.

[4] OV 125, 11.7.1966., 2298./66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/64/EK (OV L 234, 1.9.2001., 60. lpp.).

[5] OJ 125, 11.7.1966., 2309./66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/64/EK.

[6] OV L 93, 17.4.1968., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/11/EK (OV L 53, 23.2.2002., 20. lpp.).

[7] OV L 157, 10.6.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

[8] OV L 157, 10.6.1992., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[9] OV L 226, 13.8.1998., 16. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[10] OV L 193, 20.7.2002., 12. lpp.

[11] OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

[12] OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2003/66/EK (OV L 25, 30.1.2003., 42. lpp.).

[13] OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/68/EK (OV L 195, 24.7.2002., 32. lpp.).

[14] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.)

--------------------------------------------------

Augša