EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0060

Komisijas Direktīva 2003/60/EK (2003. gada 18. jūlijs), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecīgi par konkrētu pesticīdu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī noteiktos augu izcelsmes produktos, ietverot augļus un dārzeņus, un uz tiemDokuments attiecas uz EEZ

OV L 155, 24.6.2003., 15./34. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 115 - 134
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 115 - 134
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 115 - 134
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 115 - 134
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 115 - 134
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 115 - 134
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 115 - 134
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 115 - 134
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 115 - 134
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 047 Lpp. 222 - 241
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 047 Lpp. 222 - 241

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/60/oj

32003L0060Oficiālais Vēstnesis L 155 , 24/06/2003 Lpp. 0015 - 0034


Komisijas Direktīva 2003/60/EK

(2003. gada 18. jūlijs),

ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecīgi par konkrētu pesticīdu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī noteiktos augu izcelsmes produktos, ietverot augļus un dārzeņus, un uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/79/EK [2], un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/79/EK, un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par pesticīdu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/79/EK, un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanu noteiktos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ietverot augļus un dārzeņus [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/100/EK [6], un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/39/EK [8], un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Esošās aktīvās vielas – amitrols, dikvats, izoproturons un etofumezāts – tika iekļautas Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā attiecīgi ar Komisijas Direktīvām 2001/21/EK [9], 2002/18/EK [10] un 2002/37/EK [11].

(2) Jaunās aktīvās vielas – fenheksamīds, acibenzolar-S-metils, ciklanilīds, piraflufēnetils, iprovalikarbs, prosulfurons, sulfosulfurons, cinidonetils, cihalofopbutils, famoksadons, florasulams, metalaksils-M, pikolinafēns un fluminoksazīns – tika iekļautas Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ar Komisijas Direktīvām 2001/28/EK [12], 2001/87/EK [13], 2002/48/EK [14], 2002/64/EK [15] un 2002/81/EK [16].

(3) Minētās aktīvās vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, pamatojoties uz tās informācijas izvērtējumu, kura iesniegta attiecībā uz ierosināto pielietojumu. Informāciju attiecībā uz šo pielietojumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu iesniedza dažas dalībvalstis. Pieejamā informācija tiek pārskatīta, un tā ir pietiekama, lai noteiktu dažus atlieku maksimālos pieļaujamos daudzumus.

(4) Ja nav noteikts Kopienas MRL vai pagaidu MRL, dalībvalstis augu aizsardzības līdzekļus, kuros ir šādas aktīvās vielas, drīkst apstiprināt tikai, ja tās saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikušas valsts pagaidu MRL.

(5) Par aktīvajām vielām – hlorfenapiru, fentina acetātu un fentina hidroksīdu – ar Komisijas Lēmumiem 2001/697/EK [17], 2002/478/EK [18] un 2002/479/EK [19] attiecīgi tika nolemts tās neiekļaut Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Minētie lēmumi paredz, ka šādas aktīvās vielas saturošu augu aizsardzības līdzekļu lietošana Kopienā vairs nav atļauta. Tādēļ visas pesticīdu atliekas, kas rodas minēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dēļ, jāuzskaita Direktīvu 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos, lai radītu iespēju atbilstīgi uzraudzīt un kontrolēt to lietošanas aizliegumu, kā arī lai aizsargātu patērētājus.

(6) Lai īstenotu tiesisko paļāvību attiecībā uz esošajiem izmantojamo pesticīdu krājumiem, Komisijas lēmumos par neiekļaušanu tika paredzēta pakāpeniska lietojuma pārtraukšana, un ir lietderīgi noteikt, ka MRL, ar kuriem pauž nodomu nepieļaut attiecīgās vielas izmantošanu Kopienā, nepiemēro, iekams nav beidzies pakāpeniskas lietojuma pārtraukšanas periods attiecībā uz konkrēto vielu.

(7) Kopienas maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL), kā arī Pārtikas kodeksa ieteiktos daudzumus nosaka un novērtē, ievērojot līdzīgas procedūras. Dikvatam un fentinam (acetātam vai hidroksīdam) kodeksa MRL ir ierobežots skaitlis. Uzskata, ka to MRL ir noteikts šajā direktīvā. Savukārt kodeksā iekļautos MRL, ko drīzā nākotnē ieteiks atcelt, vērā neņēma. Izvērtējot to MRL radītos riskus patērētājiem, kas izstrādāti, pamatojoties uz MRL kodeksu, riski nav konstatēti, ja izmanto toksikoloģiskos beigu punktus, kuru pamatojums ņemts no Komisijai pieejamiem pētījumiem.

(8) Tehniskos un zinātniskos vērtējumus, kas attiecas uz šādu aktīvo vielu iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, pabeidza Komisijas pārskata ziņojumu veidā. Vērtējuma ziņojumi minētajām vielām tika pabeigti datumos, kuri noteikti Komisijas direktīvās, uz kurām atsaucas 1. un 2. apsvērumā, un Komisijas lēmumos, uz kuriem atsaucas 5. apsvērumā. Šajos ziņojumos noteica pieļaujamo diennakts devu (PDD) un vajadzības gadījumā akūto standartdevu (ASD). To, kā ar attiecīgo aktīvo vielu apstrādāti pārtikas produkti ietekmē patērētājus visā viņu dzīves laikā, novērtēja saskaņā ar Kopienas procedūrām. Ņemot vērā arī Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes [20] un Augu zinātniskās komitejas atzinumu par izmantotajām metodēm [21], secināja, ka ieteiktie maksimālie pieļaujamie daudzumi neizraisa minēto PDD vai ASD pārsniegšanu.

(9) Lai nodrošinātu, ka patērētājus atbilstoši aizsargā no to atlieku iedarbības, kas rodas no neatļautas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas, attiecīgajām produkta/pesticīda kombinācijām jānosaka pagaidu MRL līdz ar zemāko analītiskās noteikšanas robežu.

(10) Šādu pagaidu MRL noteikšana Kopienā neliedz dalībvalstīm noteikt pagaidu MRL šīs direktīvas vielām saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un VI pielikumu. Uzskata, ka četru gadu laikposms ir pietiekams, lai atļautu attiecīgās aktīvās vielas turpmāku izmantošanu. Pēc tam pagaidu MRL jākļūst par galīgo.

(11) Tādēļ visas pesticīdu atliekas, kas rodas minēto augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas dēļ, jāiekļauj Direktīvu 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos, lai ļautu pienācīgi uzraudzīt un kontrolēt to pielietojumu aizliegumu, kā arī lai aizsargātu patērētāju. Tāpēc attiecīgi jāgroza pielikumi Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK.

(12) Lai noteiktu maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu dikvatam Kopienā, Direktīvas 76/895/EEK noteikumi ir jāiestrādā Direktīvās 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK, jāsvītro šie noteikumi Direktīvā 76/895/EEK un jāgroza daži no minētiem noteikumiem, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, kā arī izmaiņas pielietojumā un atļaujās gan valstīs, gan Kopienā.

(13) Šī direktīva ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā svītro ierakstus, kas attiecas uz dikvatu.

2. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļai pievieno šīs direktīvas I pielikumā norādītos maksimālos pieļaujamos pesticīdu atlieku daudzumus.

3. pants

Direktīvas 86/363/EEK II pielikuma A un B daļai pievieno šīs direktīvas II un III pielikumā norādītos maksimālos pieļaujamos pesticīdu atlieku daudzumus.

4. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikumam pievieno šīs direktīvas IV pielikumā norādītos maksimālos pieļaujamos pesticīdu atlieku daudzumus.

5. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai panāktu atbilstību šai direktīvai vēlākais līdz 2003. gada 30. jūnijam, izņemot noteikumus attiecībā uz fentina hidroksīdu, fentina acetātu un hlorfenapiru, kam jāstājas spēkā no 2004. gada 30. jūnija. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2003. gada 1. jūlija, izņemot noteikumus attiecībā uz fentina hidroksīdu, fentina acetātu un hlorfenapiru, kurus tās piemēro no 2004. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp.

[2] OV L 291, 28.10.2002., 1. lpp.

[3] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[4] OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.

[5] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[6] OV L 2, 7.1.2003., 33. lpp.

[7] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[8] OV L 124, 20.5.2003., 30. lpp.

[9] OV L 69, 10.3.2001., 17. lpp.

[10] OV L 55, 26.2.2002., 29. lpp.

[11] OV L 117, 4.5.2002., 10. lpp.

[12] OV L 113, 24.4.2001., 5. lpp.

[13] OV L 276, 19.10.2001., 17. lpp.

[14] OV L 148, 6.6.2002., 19. lpp.

[15] OV L 189, 18.7.2002., 27. lpp.

[16] OV L 276, 12.10.2002., 28. lpp.

[17] OV L 249, 19.9.2001., 19. lpp..

[18] OV L 164, 22.6.2002., 41. lpp.

[19] OV L 164, 22.6.2002., 43. lpp.

[20] Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atlieku uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atlieku kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).

[21] Augu zinātniskās komitejas atzinums par jautājumiem attiecībā uz pielikumu grozīšanu Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK (atzinumu sniegusi Augu zinātniskā komiteja 1998. gada 14. jūlijā) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) | Pesticīdu atliekas un maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg) |

cinidonetils (cinidonetila un tā E izomēra summa) | cihalofopbutils (cihalofopbutila un tā brīvo skābju summa) | famoksadons | florasulams | fluminoksazīns | metaksils-M | pikolinafēns | iprovalikarbs |

LABĪBA | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,012 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |

Mieži | | | 0,21 | | | | | |

Griķi | | | | | | | | |

Kukurūza | | | 0,02 | | | | | |

Prosa | | | | | | | | |

Auzas | | | | | | | | |

Rīsi | | | 0,02 | | | | | |

Rudzi | | | | | | | | |

Sorgo | | | | | | | | |

Tritikāle | | | | | | | | |

Kvieši | | | | | | | | |

Citi graudaugi | | | 0,11 | | | | | |

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) | Pesticīdu atliekas un maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg) |

prosulfurons | sulfosulforons | fenheksamīds | acibenzolar-S-metils | ciklanilīds | piraflufenetils | amitrols | dikvats |

LABĪBA | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | |

Mieži | | | | | | | | 10 |

Griķi | | | | | | | | |

Kukurūza | | | | | | | | 1 |

Prosa | | | | | | | | 1 |

Auzas | | | | | | | | 2 |

Rīsi | | | | | | | | |

Rudzi | | | | | | | | |

Sorgo | | | | | | | | |

Tritikāle | | | | | | | | |

Kvieši | | | | | | | | |

Cita labība | | | | | | | | 0,05 |

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) | Pesticīdu atliekas un maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg) |

izoproturons | etofumezāts (etofumezāta un tā metabolīta 2,3-dihidro-3,3-dimetil-2-okso-benzofurān-5-il metāna sulfonāta summa, izteikta kā etofumezāts) | hlorfenapirs | fentina acetāts | fentina hidroksīds |

LABĪBA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Mieži | | | | | |

Griķi | | | | | |

Kukurūza | | | | | |

Prosa | | | | | |

Auzas | | | | | |

Rīsi | | | | | |

Rudzi | | | | | |

Sorgo | | | | | |

Tritikāle | | | | | |

Kvieši | | | | | |

Cita labība | | | | | |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Pesticīdu atliekas |

Maksimālie pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm) | Taukos gaļā, gaļas izstrādājumos, subproduktos un dzīvnieku taukos, kuri uzskaitīti I pielikumā ar KN kodiem ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex 0208, 020900, 0210, 160100 un 1602 | Govs pienam un pilnpienam, kas uzskaitīti I pielikumā ar KN kodu 0401: citiem pārtikas produktiem ar KN kodiem 0401, 0402, 040500 un 0406 saskaņā ar | Svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā ar KN kodiem 040700 un 0408 |

ciklanīds | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

Pesticīdu atliekas | Maksimālie pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm) |

Gaļā, tostarp taukos, izstrādājumos no gaļas, subproduktos un dzīvnieku taukos, kas uzskaitīti I pielikumā ar KN kodiem ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex 0208, 020900, 0210, 160100 un 1602 | Pienā un piena produktos, kas uzskaitīti I pielikumā ar KN kodiem 0401, 0402, 040500 un 0406 | Svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā ar KN kodiem 040700 un 0408 |

famoksadons | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

sulfosulforons | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

fenheksamīds | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

acibenzolār-S-metils | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

dikvats | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

izoproturons | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

etofumezāts (etofumezāta un tā metabolīta 2,3-dihidro-3,3-dimetil-2-okso-benzofurān-5-il metāna sulfonāta summa, izteikta kā etofumezāts) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) | Pesticīdu atliekas un maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg) |

cinidonetils (cinidoletila un tā E izomēra summa) | cihalofbpbutils (cihalofbpbutila un tā brīvo skābju summa) | famk- sadons | flora- sulams | flumioksazīns | metalaksils-M, to- starp pārējo kom- po- nen- tu izomēru mais- ījumi (izo- mēru summa) | pikolinaf- tēns | ipro- valikarbs | prosul- fu- rons | sulfosul- furons | fenhek- samīds | aciben- zolar-S-metils | cikla- nīds | piraf- lufēnetils | amit- rols | dik- vats | izop- roturons | etofumezāts (etofumezāta un tā metabolīta 2,3-dihidro-3,3-dimetil-2-okso-benzofurān-5-il metāna sulfonāta summa, izteikta kā etofumezāts) | hlorfenapirs | fentina acetāts | fentina hidrok- sīds |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti | 0,05 | 0,02 | | | 0,05 | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

i)CITRUSAUGĻI | | | 0,02 | 0,01 | | 0,5 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

Greipfrūti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citroni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Laimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mandarīni (tostarp klementīni un citi hibrīdi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apelsīni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pampelmūzes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) | | | 0,02 | 0,1 | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,1 | 0,01 | | | | | | |

Mandeles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Brazīlijas rieksti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Indijas rieksti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ēdamie kastaņi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kokosrieksti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lazdu rieksti | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |

Makadāmijas rieksti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pekanrieksti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Priežu rieksti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pistācijas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Valrieksti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

iii)SĒKLEŅI | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

Āboli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bumbieri | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

Cidonijas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

iv)KAULEŅI | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

Aprikozes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ķirši | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Persiki (tostarp nektarīni un tamlīdzīgi hibrīdi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plūmes | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | 0,05* p | | | | | | | | | | |

v)OGAS UN SĪKAUGĻI | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

Galda unvīna vīnogas | | | 2 | | | 1 | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | |

Galda vīnogas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vīna vīnogas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zemenes(izņemot meža zemenes) | | | 0,02 | | | 0,3 | | 0,05 | | | 5 | | | | | | | | | | |

Avenes un kazenes(izņemot savvaļas): | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 10 | | | | | | | | | | |

Kazenes (Rubus fruticosus) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kazenes (Rubusarcticus) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kazeņavenes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Avenes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citi sīkie augļi un ogas(izņemot savvaļas) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Mellenes un brūklenes | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Dzērvenes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Ērkšķogas | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

Savvaļas ogas unsavvaļas augļi | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

vi)DAŽĀDI | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,02 | | | | | | | |

Avokado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Banāni | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |

Dateles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vīģes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kivi | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |

Kumkvati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ličī | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mango | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | |

Olīvas | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | |

Pasifloru augļi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ananasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Papaijas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | 0,01 | | | | | | |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi | 0,05 | 0,02 | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | | | 0,02 | | | | | | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | | | | |

Galda bietes | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | |

Burkāni | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Sakņu selerijas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mārrutki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Topinambūri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pastinaki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sakņu pētersīļi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Redīsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Puravlapu plostbārži | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Batātes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kāļi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Turnepši | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jamss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | |

ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Ķiploki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sīpoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Šalotes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Loki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iii)AUGĻU DĀRZEŅI | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)Nakteņaugi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tomāti | | | 0,2 | | | 0,2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |

Pipari | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Baklažāni | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

b)Ķirbjaugi ar ēdamu mizu | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

Gurķi | | | 0,2 | | | 0,5 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Īsaugļu kārpainie gurķi | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Tumšzaļie kabači | | | 0,2 | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

c))Ķirbjaugi ar neēdamu mizu | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

Melones | | | 0,3 | | | 0,05 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Ķirbji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Arbūzi | | | | | | 0,05 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

d)d) Cukurkukurūza | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI | | | 0,02 | | | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)Ziedoši kāpostu dārzeņi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Brokoļi | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ziedkāposti, | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Briseles kāposti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Galviņkāposti | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

c)Kāpostu lapu dārzeņi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ķīnas kāposti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lapu kāposti | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

d)d) Kolrābji | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI LAPU GARŠAUGI | | | 0,02 | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)a) Dārza salāti un tamlīdzīgi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kressalāti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Salātu baldriņi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dārza salāti | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

Platlapu cigoriņi | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

b)Dārza spināti un tamlīdzīgi | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Dārza spināti | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Lapu bietes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

c)Kressalāti | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

d)Lapu cigoriņi | | | | | | 0,3 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

e)Garšaugi | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Kārveles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Maurloki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pētersīļi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lapu selerijas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

vi)PĀKŠAUGI (svaigi) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Pupas un pupiņas (ar pākstīm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pupas un pupiņas (bez pākstīm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zirņi (ar pākstīm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zirņi (bez pākstīm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Sparģeļi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lapu artišoki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kātu selerijas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fenheļi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Artišoki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Puravi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rabarberi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

viii)SĒNES | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)Šampinjoni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Savvaļas sēnes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.Pākšaugi | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Pupas un pupiņas | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | |

Lēcas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zirņi | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | |

4.Eļļas augu sēklas | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Linsēklas | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |

Zemesrieksti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Magoņu sēklas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sezama sēklas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Saulgriežu sēklas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rapšu sēklas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sojas pupas | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | |

Sinepju sēklas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kokvilnas sēklas | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | |

Citas | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | 0,1 | | | | | |

5.Kartupeļi | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Agrīnie kartupeļi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Galda kartupeļi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6.Tēja(lapas un kāti, žāvēti, fermentēti vai citādi sagatavoti, noCamellia sinensislapām) | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

7.Apiņi(kaltēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------

Augša