EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32003L0058

Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2003/58/EK (2003. gada 15. jūlijs), ar ko Padomes Direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām

OV L 221, 4.9.2003., 13./16. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 304 - 307

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 20/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/58/oj

32003L0058Oficiālais Vēstnesis L 221 , 04/09/2003 Lpp. 0013 - 0016


Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2003/58/EK

(2003. gada 15. jūlijs),

ar ko Padomes Direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 44. panta 2. punkta g) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru [3],

tā kā:

(1) Padomes Pirmā direktīva 68/151/EEK (1968. gada 9. marts) par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses [4], nosaka, ka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību obligāti jānodod atklātībā virkne dokumentu un ziņu.

(2) Komisijas 1998. gada oktobrī ieviesto iekšējā tirgus noteikumu vienkāršošanas (SLIM) ceturtā posma kontekstā uzņēmējdarbības tiesību darba grupa 1999. gada septembrī sniedza ziņojumu par pirmās un otrās uzņēmējdarbības direktīvas vienkāršošanu, kas iekļāva zināmus ieteikumus.

(3) Direktīvas 68/151/EEK aktualizēšanai atbilstoši minētajiem ieteikumiem ne vien jānodrošina svarīgais mērķis sekmēt informācijas vieglāku un ātrāku pieejamību ieinteresētajām pusēm, bet arī ievērojami jāvienkāršo tās formalitātes, kas uzņēmējsabiedrībām jāievēro, nododot informāciju atklātībā.

(4) Jāatjaunina to uzņēmējsabiedrību saraksts, kuras ir iekļautas Direktīvā 68/151/EEK, lai ņemtu vērā jaunizveidotos uzņēmējsabiedrību veidus vai tos uzņēmējsabiedrības veidus, kas likvidēti valsts līmenī kopš minētās direktīvas pieņemšanas.

(5) Kopš 1968. gada pieņemtas vairākas direktīvas, lai saskaņotu tās prasības, kas jāpiemēro uzņēmējsabiedrību sagatavotajiem grāmatvedības dokumentiem, proti, Padomes Ceturtā direktīva 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem [5], Padomes Septītā direktīva 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs), kas attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem [6], Padomes Direktīva 86/635/EEK (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem [7], Padomes Direktīva 91/674/EEK (1991. gada 19. decembris) par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem [8]. Direktīvas 68/151/EEK ieteikumi attiecībā uz grāmatvedības dokumentiem, kas publicējami saskaņā ar minētajām direktīvām, būtu atbilstīgi jāgroza.

(6) Aktualizēšanas kontekstā un neierobežojot tos priekšnoteikumus un formalitātes, ko nosaka dalībvalstu tiesību akti, uzņēmējsabiedrības var izvēlēties reģistrēt obligāti iesniedzamos dokumentus un ziņas papīra formātā vai elektroniski.

(7) Ieinteresētajām pusēm jānodrošina iespēja iegūt šo dokumentu kopijas un precīzas ziņas no reģistra gan papīra formātā, gan elektroniski.

(8) Dalībvalstis ir tiesīgas izlemt, vai saglabāt valdības biļetenu, kurā publicē aktus vai skaidrojošas norādes papīra formātā vai elektroniski, vai arī darīt tos zināmus atklātībā ar līdzekļiem, kas ir līdzvērtīgi.

(9) Lai nodrošinātu pārrobežu piekļuvi informācijai par uzņēmējsabiedrībām, papildus obligātajai prasībai nodot atklātībā informāciju vienā no tām valodām, kuras lieto dalībvalstī, ir pieļaujama brīvprātīga prasīto dokumentu un precīzo ziņu reģistrēšana citās valodās. Trešās puses labticīgi apņemas paļauties uz šiem tulkojumiem.

(10) Tādēļ ir lietderīgi precizēt, ka paziņojums par obligāti sniedzamajām ziņām, kas izklāstītas Direktīvas 68/151/EEK 4. pantā, jāiekļauj visās uzņēmējsabiedrību vēstulēs un pasūtījuma veidlapās neatkarīgi no tā vai tās ir papīra formā, vai tiek izmantoti citi līdzekļi. Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, ir jānodrošina, lai šī informācija būtu ievietota katras uzņēmējsabiedrības tīmekļa vietnē.

(11) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 68/151/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 68/151/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. pantu groza šādi:

a) trešo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

"— Francijā:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;"

b) sesto ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

"— Nīderlandē:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;"

c) devīto ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

"— Dānijā:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;"

d) četrpadsmito ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

"— Somijā:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;"

2. Direktīvas 2. pantā:

a) panta 1. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"f) grāmatvedības dokumenti katram finanšu gadam kas jāpublicē saskaņā ar Padomes Direktīvām 78/660/EEK [9] 83/349/EEK [10], 86/635/EEK [11] un 91/674/EEK [12]

b) svītro 2. punktu.

3. Direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"3. pants

1. Katrā dalībvalstī izveido katras tur reģistrētās uzņēmējsabiedrības lietu centrālajā reģistrā, komercreģistrā vai uzņēmējsabiedrību reģistrā.

2. Visus dokumentus un ziņas, kuras ir jānodod atklātībā saskaņā ar 2. pantu, glabā lietā vai ievada reģistrā; reģistrā ievadītie ieraksti noteikti jāiekļauj lietā.

Dalībvalstis nodrošina, ka vēlākais no 2007. gada 1. janvāra uzņēmējsabiedrību, kā arī to personu un iestāžu reģistrācija, kurām jāsniedz palīdzība visu atklātībā nododamo dokumentu un sniedzamo ziņu paziņošanā, ievērojot 2. pantu, notiek ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību. Turklāt dalībvalstis var pieprasīt, lai visas vai dažu grupu uzņēmējsabiedrības reģistrētu visus vai atsevišķus šāda veida dokumentus un ziņas arī elektroniskā formā.

Visi 2. pantā minētie dokumenti un ziņas, ko vēlākais no 2007. gada 1. janvāra reģistrē vai nu papīra formā, vai ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, jāglabā lietā vai jāievada reģistrā elektroniskā formā. Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka visi šādi dokumenti un ziņas, ko reģistrē papīra formā vēlākais no 2007. gada 1. janvāra, jāpārveido elektroniskā formā.

Visi 2. pantā minētie dokumenti un ziņas, ko līdz 2006. gada 31. decembrim reģistrē papīra formā, nav jāpārveido elektroniskā formā automātiski. Dalībvalstis tomēr nodrošina, ka tos pārveido elektroniski ar reģistra starpniecību, saņemot pieprasījumu nodot tos atklātībā elektroniski, kas iesniegts, pamatojoties uz noteikumiem, kas pieņemti, lai īstenotu 3. punktu.

3. Pēc pieprasījuma saņemšanas jānodrošina, ka ir pieejamas visu vai jebkuru 2. pantā minēto dokumentu un ziņu kopijas. Vēlākais no 2007. gada 1. janvāra pieprasījumu reģistram iesniedz pēc pieprasījuma iesniedzēja izvēles – papīra formā vai elektroniski.

Katra dalībvalsts nosaka termiņu ne vēlāk par 2007. gada 1. janvāri, kad pirmajā apakšpunktā minētajām kopijām jābūt pieejamām no reģistra pēc pieprasījuma iesniedzēja izvēles gan papīra formā, gan elektroniski. Tas attiecas uz visiem dokumentiem un ziņām neatkarīgi no tā, vai tās reģistrētas pirms vai pēc noteiktā termiņa. Tomēr dalībvalstis var nolemt, ka visi vai dažu veidu dokumenti un ziņas, kas reģistrētas papīra formā līdz minētajam termiņam vai ne vēlāk kā 2006. gada 31. decembrī var nebūt pieejamas no reģistra elektroniskā veidā, ja pagājis noteiktais laika posms no reģistrācijas dienas un dienas, kad pieprasījums iesniegts reģistrā. Šāds termiņš nevar būt mazāks par 10 gadiem.

Kopijas ieguves cena 2. pantā minētajiem dokumentiem un ziņām vai to daļai, neņemot vērā to, vai to nodrošina papīra formā vai elektroniski, nepārsniedz administratīvās izmaksas.

Izsniegtās kopijas apstiprina ar vārdiem "kopija pareiza", ja vien pieprasītājs neatbrīvo no šāda apstiprinājuma sniegšanas. Izsniegtās elektroniskās kopijas nav jāapstiprina ar vārdiem "kopija pareiza", ja vien pieprasītājs nav nepārprotami pieprasījis šāda apstiprinājuma sniegšanu.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka elektronisko kopiju apliecināšana garantē gan oriģināla autentiskumu, gan satura integritāti, nodrošinot to ar progresīvu elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu [*] OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp. 2. panta 2. punkta nozīmē.

4. Šā panta 2. punktā minētos dokumentus un ziņas nodod atklātībā, tos pilnīgi vai daļēji publicējot valsts oficiālā izdevumā, ko dalībvalsts ir izraudzījusi šim nolūkam, vai arī norādot uz dokumentu, kas ir iekļauts lietā vai ievadīts reģistrā. Šim nolūkam izraudzītais valsts oficiālais izdevums var būt elektroniskā formā.

Dalībvalstis var nolemt aizstāt publikācijas valsts oficiālā izdevumā ar līdzvērtīgi iedarbīgiem līdzekļiem, kas atbilst vismaz sistēmai, ar ko atklātībā nododamo informāciju var apstrādāt hronoloģiski ar centrālas elektroniskas platformas starpniecību.

5. Uzņēmējsabiedrība var atsaukties uz dokumentiem un ziņām pret trešajām personām tikai pēc tam, kad šie dokumenti un ziņas nodotas atklātībā saskaņā ar 4. punktu, ja vien uzņēmējsabiedrība nepierāda, ka trešās personas par to ir bijušas informētas.

Tomēr attiecībā uz darījumiem, kas notikuši agrāk nekā sešpadsmit dienas pēc nodošanas atklātībā, šos dokumentus un ziņas nevar izmantot pret trešajām personām, kuras pierāda, ka tām nav bijis iespējams to zināt.

6. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai novērstu jebkādas pretrunas starp atklātībā nodotajām ziņām saskaņā ar 4. punktu un reģistrā vai lietā atklātajām ziņām.

Tomēr pretrunu gadījumā atklātībā nodoto tekstu saskaņā ar 4. punktu nevar izmantot pret trešām personām; šādas trešās personas tomēr var uz to atsaukties, ja vien uzņēmējsabiedrība nepierāda, ka to rīcībā bijusi informāciju, kas glabājas lietā vai ir ievadīta reģistrā.

7. Trešās personas turklāt vienmēr var atsaukties uz visiem dokumentiem un ziņām, attiecībā uz kurām nodošana atklātībā vēl nav formāli pabeigta, izņemot gadījumus, kad dokumenti un ziņas nav spēkā, ja nav nodoti atklātībai.

8. Šā panta nolūkā ar jēdzienu "elektroniskā formā" saprot to, ka informāciju sākotnēji nosūta ar elektronisko līdzekļu starpniecību un to saņem galamērķī, izmantojot elektroniskus datu apstrādes (tostarp digitālas kompresijas līdzekļus) un datu glabāšanas līdzekļus, kā arī izmantojot sakarus pa vadiem, radio sakarus, optiskās tehnoloģijas un citus elektromagnētiskus līdzekļus, ko nosaka dalībvalstis."

4. Iekļauj šādu pantu:

"3.a pants

1. Dokumenti un ziņas, kas nododami atklātībā saskaņā ar 2. pantu, jāsastāda un jāreģistrē vienā no valodām, kas atbilst dalībvalstī piemērojamajiem valodu noteikumiem un kurā izveido lietu, kā noteikts 3. panta 1. punktā.

2. Papildus obligātajai nodošanai atklātībā, kas minēta 3. pantā, dalībvalstis pilnvaro brīvprātīgi nodot atklātībā 2. pantā minētos dokumentus visās Kopienas oficiālajās valodās, kā noteikts 3. pantā.

Dalībvalstis var noteikt, ka šādu dokumentu un ziņu tulkošana jāapliecina.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu trešo pušu piekļuvi tulkojumiem, kas brīvprātīgi nodoti atklātībā.

3. Turklāt papildus obligātajai nodošanai atklātībā, kas minēta 3. pantā, un brīvprātīgajai nodošanai atklātībā, kas noteikta saskaņā ar šā panta 2. punktu, dalībvalstis var pieļaut dokumentu un ziņu publicēšanu jebkurā(-s) citā(-s) valodā(-s), kā noteikts 3. pantā.

Dalībvalstis var izvirzīt noteikumu, ka šādu dokumentu un ziņu tulkošana jāapliecina.

4. Gadījumā, ja nav atbilsmes starp tiem dokumentiem un ziņām, kas nodoti atklātībā reģistra oficiālajās valodās un tulkojumos, kas nodoti atklātībā brīvprātīgi, pēdējos nevar izmantot pret trešajām pusēm. Trešās puses var tomēr atsaukties uz tulkojumiem, kas nodoti atklātībā brīvprātīgi, ja uzņēmējsabiedrība pierāda, ka trešās puses jau iepriekš bijušas informētas par to versiju, kas bija obligāti nododama atklātībā."

5. Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

Dalībvalstis izvirza noteikumu, ka vēstulēs un pasūtījumu veidlapās – neatkarīgi no tā, vai tās ir papīra formā, vai jebkurā citā veidā – jāietver šādas norādes:

a) informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu reģistru, kurā glabājas 3. pantā minētā lieta, glabā kopā ar uzņēmējsabiedrības numuru attiecīgajā reģistrā;

b) uzņēmējsabiedrības juridiskā forma, tās juridiskā adrese un attiecīgā gadījumā fakts, ka uzņēmējsabiedrība tiek likvidēta.

Ja šajos dokumentos ir minēts uzņēmējsabiedrības kapitāls, norāda parakstīto un apmaksāto kapitālu.

Dalībvalstis nosaka, ka uzņēmējsabiedrības tīmekļa vietnēs iekļauj vismaz tās ziņas, kas minētas 1. punktā, un vajadzības gadījumā norāda parakstīto un apmaksāto kapitālu."

6. Direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

Dalībvalstis nosaka attiecīgus sodus vismaz šādos gadījumos:

a) atklātībā nav nodoti grāmatvedības dokumenti, kā noteikts 2. panta 1. punkta f) apakšpunktā;

b) tirdzniecības dokumentos vai uzņēmējsabiedrības tīmekļa vietnē nav norādītas 4. pantā paredzētās obligāti sniedzamās ziņas."

2. pants

1. Dalībvalstīs līdz 2006. gada 31. decembrim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties par to informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kādā veidā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai tos valstu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. Komisija līdz 2012. gada 1. janvārim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu kopā ar priekšlikumu vajadzības gadījumā izdarīt grozījumus šajā direktīvā, ņemot vērā pieredzi, kas gūta tās piemērošanas jomā, ņemot vērā tās mērķus un tehnoloģiju attīstību, kas gūta šajā laikā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 15. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Tremonti

[1] OV C 227 E, 24.9.2002., 377. lpp.

[2] OV C 85, 8.4.2003., 13. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2003. gada 12. marta atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2003. gada 11. jūnija lēmums.

[4] OV L 65, 14.3.1968., 8. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[5] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2003/38/EK (OV L 120, 15.5.2003., 22. lpp.).

[6] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/51/EK (OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.).

[7] OV L 372, 13.12.1986., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/51/EK.

[8] OV L 374, 31.12.1991., 7. lpp.

[9] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2003/38/EK (OV L 120, 15.5.2003., 22. lpp.).

[10] OV L 193, 14.8.1978., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/51/EK (OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.).

[11] OV L 372, 13.12.1986., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/51/EK.

[12] OV L 374, 31.12.1991., 7. lpp.";

--------------------------------------------------

Augša