EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0038

Padomes Direktīva 2003/38/EK (2003. gada 13. maijs), ar kuru attiecībā uz eiro izteiktajām summām groza Direktīvu 78/660/EEK, kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem

OV L 120, 15.5.2003., 22./23. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 271 - 272
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 271 - 272
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 271 - 272
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 271 - 272
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 271 - 272
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 271 - 272
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 271 - 272
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 271 - 272
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 271 - 272
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 250 - 251
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 250 - 251
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 129 - 130

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/07/2013; Atcelts ar 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/38/oj

32003L0038Oficiālais Vēstnesis L 120 , 15/05/2003 Lpp. 0022 - 0023


Padomes Direktīva 2003/38/EK

(2003. gada 13. maijs),

ar kuru attiecībā uz eiro izteiktajām summām groza Direktīvu 78/660/EEK, kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Ceturto direktīvu 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem [1], un jo īpaši tās 53. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

tā kā:

(1) Direktīvas 78/660/EEK 11. un 27. pantā un, atsauces kārtībā, 6. pantā Padomes Septītajā direktīvā 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs), kas attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem [3], kā arī 20. un 21. pantā Padomes Astotajā direktīvā 84/253/EEK (1984. gada 10. aprīlis), kas attiecas uz personu apstiprināšanu grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju veikšanai [4], ir paredzēti eiro izteikti sliekšņi konsolidētajai bilancei un tīrajam apgrozījumam, pēc kuriem gadījumā, kad tie nav pārsniegti, dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumus no dažiem minēto regulu noteikumiem.

(2) 2003. gada 24. jūlijā beidzas piektais piecgadu periods pēc Direktīvas 78/660/EEK pieņemšanas, un, kā paredzēts minētajā direktīvā, attiecīgie sliekšņi ir pienācīgi pārskatīti; šajā pārskatīšanā gūtie rezultāti norāda uz to, ka, ņemot vērā ekonomiskās un monetārās pārmaiņas Kopienā, jāpaaugstina eiro izteiktās summas.

(3) Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 78/660/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 78/660/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 11. pantā:

a) pirmo daļu groza šādi:

i) pirmajā ievilkumā vārdus "konsolidētā bilance: EUR 3125000" aizstāj ar vārdiem "konsolidētā bilance: EUR 3650000";

ii) otrajā ievilkumā vārdus "tīrais apgrozījums: EUR 6250000" aizstāj ar vārdiem "tīrais apgrozījums: EUR 7300000";

b) iekļauj šādu daļu:

"Attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas eiro, summa valsts valūtā, kas ir līdzvērtīga pirmajā daļā noteiktajām summām, ir tāda, ko iegūst, piemērojot valūtas maiņas kursu, kas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts tās direktīvas spēkā stāšanās dienā, ar ko nosaka minētās summas, pamatojoties uz 53. panta 2. punktā paredzēto pārskatīšanu.".

2. Direktīvas 27. pantā:

a) pirmo daļu groza šādi:

i) pirmajā ievilkumā vārdus "konsolidētā bilance: EUR 12500000" aizstāj ar vārdiem "konsolidētā bilance: EUR 14600000";

ii) otrajā ievilkumā vārdus "tīrais apgrozījums: EUR 25000000" aizstāj ar vārdiem "tīrais apgrozījums: EUR 29200000";

b) iekļauj šādu daļu:

"Attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas eiro, summa valsts valūtā, kas ir līdzvērtīga pirmajā daļā noteiktajām summām, ir tāda, ko iegūst, piemērojot valūtas maiņas kursu, kas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts tās direktīvas spēkā stāšanās dienā, ar ko nosaka minētās summas, pamatojoties uz 53. panta 2. punktā paredzēto pārskatīšanu.".

2. pants

1. Dalībvalstis, kad tās nolemj īstenot Direktīvas 78/660/EEK 11. un 27. pantā paredzēto iespēju, nosaka nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas noteikumus. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai tos savu tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 13. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A.-A. Tsochatzopoulos

[1] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/65/EK (OV L 283, 27.10.2001., 28. lpp.).

[2] Priekšlikums iesniegts 2003. gada 24. janvārī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[3] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/65/EK.

[4] OV L 126, 12.5.1984., 20. lpp.

--------------------------------------------------

Augša