EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0019

Komisijas Direktīva 2003/19/EK (2003. gada 21. marts), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem, lai pielāgotu to tehnikas attīstībaidokuments attiecas uz EEZ.

OV L 79, 26.3.2003., 6./13. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 170 - 177
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 170 - 177
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 170 - 177
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 170 - 177
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 170 - 177
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 170 - 177
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 170 - 177
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 170 - 177
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 170 - 177
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 039 Lpp. 154 - 161
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 039 Lpp. 154 - 161
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 56 - 63

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/19/oj

32003L0019Oficiālais Vēstnesis L 079 , 26/03/2003 Lpp. 0006 - 0013


Komisijas Direktīva 2003/19/EK

(2003. gada 21. marts),

ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/116/EK [2], un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/27/EK (1997. gada 22.jūlijs), kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK [3], kurā grozījumi ir izdarīti ar Direktīvu 2001/85/EK [4], ir viena no atsevišķajām direktīvām attiecībā uz EK tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta ar Direktīvu 70/156/EEK. Tādēļ Direktīvas 70/156/EEK noteikumi saistībā ar transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecas uz Direktīvu 97/27/EK.

(2) Ņemot vērā pieredzi, kas iegūta, piemērojot Direktīvu 97/27/EK, ir jāizdara grozījumi un precīzāk jānosaka daži tajā ietvertie noteikumi, lai nodrošinātu tās vienādu interpretāciju visās dalībvalstīs.

(3) Padomes Direktīva Nr. 96/53/EK (1996. gada 25. jūlijs), ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos [5], kas ir grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/7/EK [6], palielina dažu mehānisko transportlīdzekļu atļautos gabarītus, jo īpaši autobusu maksimālo garumu. Lai varētu piešķirt EK tipa apstiprinājumu transportlīdzekļiem, kas sasniedz maksimālo atļauto garumu, ir attiecīgi jāgroza Direktīvas 97/27/EK prasības.

(4) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 97/27/EK I līdz IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 2003. gada 1. oktobra transportlīdzekļi, kas atbilst Direktīvas 97/27/EK prasībām, kura grozīta ar šo direktīvu, dalībvalstis ar masu un gabarītu saistītu iemeslu dēļ nedrīkst:

a) attiecībā uz M2, M3, N vai O kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem atteikt EK tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu; vai

b) attiecībā uz M2, M3, N vai O kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem atteikt reģistrācijas/ekspluatācijas masas piešķiršanu saskaņā ar IV pielikumu (ja vajadzīgs); vai

c) aizliegt šādu transportlīdzekļu reģistrēšanu, pārdošanu vai to ekspluatācijas uzsākšanu.

2. No 2004. gada 1. oktobra dalībvalstis nepiešķir EK tipa apstiprinājumu un var atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu M2, M3, N vai O kategorijas transportlīdzekļa tipam ar masu un gabarītu saistītu iemeslu dēļ, ja nav izpildīti ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 97/27/EK nosacījumi.

3. pants

Šī direktīva nepadara par spēkā neesošiem jebkādus saskaņā ar Direktīvu 97/27/EEK piešķirtus apstiprinājumus un arī neliedz šos apstiprinājumus attiecināt saskaņā ar tās direktīvas noteikumiem, atbilstoši kurai tie piešķirti.

4. pants

Apvienotā Karaliste un Portugāle līdz 2005. gada 9. martam var savās teritorijās atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu transportlīdzekļa tipam vai arī atteikt vai aizliegt transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrēšanu, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu, vai arī uzskatīt tā atbilstības sertifikātu par nederīgu Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 1. punkta izpratnē, ja transportlīdzeklis neatbilst manevrējamības kritērijiem, kas noteikti Direktīvas 96/53/EK 8. panta a) punktā.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2003. gada 30. septembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 21. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[2] OV L 18, 21.1.2002., 1. lpp.

[3] OV L 233, 25.8.1997., 1. lpp.

[4] OV L 42, 13.2.2002., 1. lpp.

[5] OV L 235, 17.9.1996., 59. lpp.

[6] OV L 67, 9.3.2002., 47. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

DIREKTĪVAS 97/27/EK I LĪDZ IV PIELIKUMU GROZA ŠĀDI:

A. Direktīvas I pielikumu groza šādi:

1. Zem virsraksta 2. punktā iestarpina šādu tekstu:

"Direktīvas 70/156/EEK I pielikumā (tostarp zemsvītras piezīmēs) un II pielikumā noteiktās definīcijas piemēro šai direktīvai."

2. Pielikuma 2.4.1. punktu groza šādi:

a) sesto un septīto ievilkumu aizvieto ar šādiem ievilkumiem:

"— spoguļi un citas netiešas redzamības ierīces,

— skatīšanās palīgierīces,"

b) desmito, vienpadsmito un divpadsmito ievilkumu aizvieto ar šādiem ievilkumiem:

"— pakāpieni un rokturi,

— gumijas atdures un tamlīdzīgs aprīkojums,

— pacelšanas platformas, iekraušanas un izkraušanas platformas un līdzīgas iekārtas darba kārtībā, kas nepārsniedz 300 mm, ar noteikumu, ka transportlīdzekļa kravnesība netiek palielināta,"

c) pievieno šādu četrpadsmito un piecpadsmito ievilkumu:

"— elektropiedziņas transportlīdzekļu elektriskās strāvas noņēmējstangas,

— ārēji saules aizsegi."

3. Pielikuma 2.4.2. punktu groza šādi:

a) septīto ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

"— "spoguļi un citas netiešas redzamības ierīces","

b) pievieno šādu vienpadsmito un divpadsmito ievilkumu:

"— skatīšanās palīgierīces,

— ievelkamas sānu vadības ierīces autobusiem, kas paredzētas lietošanai autobusu vadības sistēmās, ja tās nav ievilktas."

4. Pielikuma 2.4.3. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu tekstu:

"— pantogrāfi vai elektriskās strāvas noņēmējstangas paceltos stāvokļos."

5. Pielikuma 2.4.4. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu tekstu:

"— ierīces, kas minētas 2.4.1. punktā."

6. Pielikuma 2.5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"2.5. "Transportlīdzekļa masa braukšanas kārtībā" ir masa, kas noteikta Direktīvas 70/156/EEK I pielikuma 2.6. iedaļā."

7. Pielikuma 2.6. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Transportlīdzekļa kategoriju nosaka saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK II pielikumu."

8. Pielikuma 2.7., 2.8. un 2.9. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"2.7. "Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi (m)" ir masa, kas atbilst maksimālajai pieļaujamajai statiskajai vertikālajai slodzei, kuru rada ass uz ceļa virsmas, pamatojoties uz transportlīdzekļa un ass konstrukciju un kā to ir norādījis transportlīdzekļa ražotājs.

N1 kategorijas transportlīdzekļu tehniski pieļaujamo maksimālo masu uz pakaļējo asi (s) drīkst pārsniegt, bet ne vairāk kā 15 %, un transportlīdzekļa tehniski pieļaujamo maksimālo pilno masu drīkst pārsniegt, bet ne vairāk kā 10 % vai 100 kg, atkarībā no tā, kurš no šiem skaitļiem ir mazāks, tikai gadījumā, ja transportlīdzeklis ir piekabi velkošs transportlīdzeklis un tā ātrums ir ierobežots līdz 80 km/h vai mazāk.

Jebkurus šādus ātruma ierobežojumus vai citus ekspluatācijas apstākļus transportlīdzekļa ražotājs norāda īpašnieka rokasgrāmatā.

2.8. "Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz asu grupu (μ)" ir masa, kas atbilst maksimālajai pieļaujamajai statiskajai vertikālajai slodzei, kuru rada asu grupa uz ceļa virsmas, pamatojoties uz transportlīdzekļa un asu grupas konstrukciju un kā to ir norādījis transportlīdzekļa ražotājs.

2.9. "Vilces masa" ir kopējā slodze, kuru uz ceļa virsmas rada vilktā transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu ass vai asis."

9. Pielikuma 2.11. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2.11. "Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz mehāniskā transportlīdzekļa savienojuma punkta" ir masa, kas atbilst maksimālajai pieļaujamajai statiskajai vertikālajai slodzei savienojuma punktā, pamatojoties uz mehāniskā transportlīdzekļa un/vai sakabes ierīces konstrukciju un kā to ir norādījis ražotājs. Saskaņā ar definīciju šajā masā netiek iekļauta mehāniskā transportlīdzekļa sakabes ierīces masa."

10. Pielikuma 2.13. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2.13. "Tehniski pieļaujamā maksimālā sakabināto transportlīdzekļu pilnā masa (MC)" ir mehāniskā transportlīdzekļa un sakabinātas piekabes vai piekabju kopējā masa, kā to ir norādījis ražotājs. Ja sakabinātajos transportlīdzekļos ietilpst puspiekabes vai piekabes ar centrāli novietotu asi, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas M vietā izmanto tehniski pieļaujamo maksimālo masu uz piekabes asi."

11. Pielikuma 2.19. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2.19. "Transportlīdzekļa tips" ir transportlīdzekļi, kas neatšķiras pēc tādiem būtiskiem aspektiem, kā:

- ražotājs,

- tādiem būtiskiem uzbūves un konstrukcijas aspektiem, kā:

- M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā:

- šasija/nesošā virsbūve, viens/divi stāvi, monolītrāmis/locīklrāmis (acīmredzamas un būtiskas atšķirības),

- asu skaits,

- N kategorijas transportlīdzekļu gadījumā:

- šasija/grīda (acīmredzamas un būtiskas atšķirības),

- asu skaits,

- O kategorijas transportlīdzekļu gadījumā:

- šasija/nesošā virsbūve (acīmredzamas un būtiskas atšķirības), piekabe ar stieņa sakabi/puspiekabe/piekabe ar centrāli novietotu asi,

- bremžu sistēma: nebremzēta/inerces/nepārtrauktās darbības bremžu sistēma,

- asu skaits.

Šajā punktā par būtiskiem neuzskata tādus uzbūves un konstrukcijas aspektus, kā, jo īpaši, riteņu garenbāze, asu konstrukcija, balstiekārta, stūres mehānisms, riepas un atbilstošas tādas ierīces modifikācijas, kas paredzēta bremžu spēku korekcijai pa asīm, vai arī redukcijas vārstu pievienošana vai atvienošana saistībā ar puspiekabes vilcēju un kravas automobiļu konfigurācijām, un aprīkojums, kurš saistīts ar šasiju (piem., motors, degvielas tvertnes, transmisija utt.)."

12. Pielikuma 7.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"7.2. Gabarītu mērījumi

Kopējā garuma, platuma un augstuma mērījumus veic atbilstoši 2.4. punkta noteikumiem tam(–iem) darba kārtībā esošam(–iem) transportlīdzeklim(–ļiem), kas nodots(–i) atbilstoši 3.3. punkta prasībām.

Ja izmērītie gabarīti par vairāk nekā 1 % atšķiras no tiem, kurus norādījis ražotājs attiecībā uz atbilstošām tipa tehniskajām konfigurācijām, izmērītos gabarītus lieto turpmāk minēto prasību nolūkā un tehniskais dienests vajadzības gadījumā var veikt papildu mērījumus transportlīdzekļiem, kas nav tādi transportlīdzekļi, kuri nodoti saskaņā ar 3.3. punkta noteikumiem. Tomēr Direktīvas 96/53/EK I pielikumā noteiktās robežvērtības nedrīkst pārsniegt."

13. Pielikuma 7.4.2.5. un 7.4.2.5.1. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"7.4.2.5. Kad piekrauta transportlīdzekļa masa sasniedz masu M atbilstoši vienai no attiecīgajām situācijām, kas aprakstītas 7.4.2.5.1. vai 7.4.2.5.2. punktā, masa, kura atbilst slodzei uz ass "i", nedrīkst pārsniegt masu Mi uz minētās ass, un masa, kas atbilst slodzei uz atsevišķas ass vai asu grupas "j", nedrīkst pārsniegt masu μj.

7.4.2.5.1. Masas vienmērīgs sadalījums ir, ja darba kārtībā esošu transportlīdzekli ar 75 kg masu katrā pasažiera sēdeklī piekrauj līdz masai M, lietderīgo slodzi vienmērīgi izvietojot laukumā, kurš paredzēts kravu pārvadāšanai."

14. Pielikuma 7.4.2.5.1.1. un 7.4.2.5.1.2. punktu svītro.

15. Pielikuma 7.4.2.5.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"7.4.2.5.2. Ja masas sadalījums ir nevienmērīgs (nevienveidīga krava), ražotājam ir jānorāda vislielākie pieļaujamie lietderīgās slodzes un/vai virsbūves un/vai iekārtu vai iekšējās apdares smaguma centra iespējamie novietojumi (piemēram, no 0,50 m līdz 1,30 m pirmās pakaļējās ass priekšā) darba kārtībā esošam transportlīdzeklim ar 75 kg masu katrā pasažiera sēdeklī, kas piekrauts līdz pilnai masai M."

16. Pielikuma 7.4.2.5.2.1. līdz 7.4.2.5.3.2. punktu svītro.

17. Pielikuma 7.4.3.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"7.4.3.2. Darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masa, kurai pieskaitīts masas Q reizinājums ar sēdošu un stāvošu pasažieru skaitu, 7.4.3.3.1. punktā noteiktās masas WP, B un BX un tehniski pieļaujamā maksimālā masa savienojuma punktā, ja sakabi ir uzstādījis ražotājs, nepārsniedz masu M."

18. Pielikuma 7.4.3.3.1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"7.4.3.3.1. Darba kārtībā esošu transportlīdzekli piekrauj ar: masu, kas atbilst P skaitam sēdošu pasažieru ar masu Q; masu, kas atbilst SP skaitam stāvošu pasažieru ar masu Q, vienmērīgi izvietojot to visā stāvošiem pasažieriem pieejamajā laukumā S1; vajadzības gadījumā masu WP, kas vienmērīgi izvietota katrā invalīdu ratiņu vietā; masu, kas vienāda ar B (kg), vienmērīgi izvietojot to bagāžas nodalījumos; masu, kura vienāda ar BX (kg), vienmērīgi izvietojot to visā jumta virsmas laukumā, kas aprīkots bagāžas pārvadāšanai, kur:

P ir sēdvietu skaits.

S1 ir laukums, kas paredzēts stāvošiem pasažieriem. III vai B klases transportlīdzekļu gadījumā S1 = 0.

SP, ko norāda ražotājs, nedrīkst pārsniegt S1/Ssp lielumu, kur Ssp ir noteikta platība, kas parasti paredzēta vienam stāvošam pasažierim, kā norādīts turpmāk iekļautajā tabulā.

WP (kg) ir invalīdu ratiņu vietu reizinājums ar 250 kg, kas ir pieņemti kā invalīdu ratiņu un to lietotāja kopējā masa.

B (kg), ko norāda ražotājs, ir jābūt skaitliskam lielumam, kas nav mazāks kā 100 × V. Tajā ietilpst bagāžas nodalījumi vai statīvi, kurus transportlīdzeklim var piestiprināt no ārpuses.

V ir bagāžas nodalījumu kopējais tilpums m3. Apstiprinot I vai A klases transportlīdzekli, neņem vērā tāda bagāžas nodalījuma tilpumu, kuram var piekļūt tikai no transportlīdzekļa ārpuses.

BX, ko norāda ražotājs, ir jābūt skaitliskam lielumam, kas nav mazāks par 75 kg/m2. Divstāvu transportlīdzekļi nav aprīkoti bagāžas pārvadāšanai uz jumta, tāpēc BX divstāvu transportlīdzekļiem ir nulle.

Q un Ssp vērtības ir noteiktas turpmāk norādītajā tabulā:

Transportlīdzekļa klase | Viena pasažiera masa Q (kg) | Ssp (m2/uz pasažieri) noteiktā platība vienam stāvošam pasažierim |

I un A klase | 68 | 0,125 |

II klase | 71 | 0,15 |

III un B klase | 71 | Nav" |

19. Pielikumu papildina ar šādu 7.4.3.3.2. līdz 7.4.3.3.2.3. punktu:

"7.4.3.3.2. Ja transportlīdzeklim ir maināms sēdvietu skaits, laukums stāvošiem pasažieriem (S1) un/vai vieta invalīdu ratiņu pārvadāšanai, 7.4.3.2. un 7.4.3.3. punkta prasības attiecīgi nosaka katram no šādiem stāvokļiem:

7.4.3.3.2.1. Visas sēdvietas aizņemtas un aizņemts viss atlikušais stāvošiem pasažieriem paredzētais laukums (ražotāja norādītais maksimālais stāvošu pasažieru skaits, ja tas ir sasniegts), un, ja atliek brīva telpa, aizņemtas visas invalīdu ratiņu vietas.

7.4.3.3.2.2. Visas stāvvietas aizņemtas (līdz ražotāja norādītajam maksimālajam stāvošu pasažieru skaitam) un aizņemtas visas atlikušās sēdošiem pasažieriem paredzētās vietas, un, ja atliek brīva telpa, aizņemtas visas invalīdu ratiņu vietas.

7.4.3.3.2.3. Visas iespējamās invalīdu ratiņu vietas aizņemtas un aizņemts viss atlikušais stāvošiem pasažieriem paredzētais laukums (ražotāja norādītais maksimālais stāvošu pasažieru skaits, ja tas ir sasniegts), un tad aizņemtas visas atlikušās sēdvietas."

20. Pielikuma 7.4.3.4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"7.4.3.4. Ja transportlīdzeklis ir darba kārtībā vai piekrauts atbilstoši 7.4.3.3.1. punkta norādījumiem, masa, kas atbilst slodzei uz priekšējās ass vai asu grupas, nedrīkst būt mazāka kā darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masas procentuālā daļa vai kā tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas "M" procentuālā daļa, kā norādīts turpmākajā tabulā:

I un A klase | II klase | III un B klase |

Ar monolītrāmi | Ar locīkl–savienojuma rāmi | Ar monolītrāmi | Ar locīkl–savienojuma rāmi | Ar monolītrāmi | Ar locīkl–savienojuma rāmi |

20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20" |

21. Pielikumā iekļauj šādu 7.4.3.5. punktu:

"7.4.3.5. Ja transportlīdzeklis ir jāapstiprina vairāk nekā vienā klasei, 7.4.3.2. un 7.4.3.3. punkts attiecas uz katru klasi."

22. Pielikuma 7.4.4. punkta nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

"7.4.4. Prasības dzīvojamajām piekabēm".

23. Pielikuma 7.6.1. punktā otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Mehāniskajiem transportlīdzekļiem un puspiekabēm ar ass pacelšanas iekārtu (skat. 2.14. punktu) šī prasība attiecas arī uz paceļamo asi(–īm) paceltā stāvoklī vai atslogojamu asi(–īm) atslogotā stāvoklī. Šī prasība neattiecas uz palaišanas palīgierīcēm, piemēram, paceļamām asīm, kas atbilst IV pielikuma 3.5. punkta prasībām."

24. Pielikuma 7.6.2., 7.6.3. un 7.6.4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"7.6.2. Papildu prasības N kategorijas transportlīdzekļiem:

Ja stāvoša transportlīdzekļa vadāmie riteņi ir vērsti tā, ka tad, ja transportlīdzeklis brauktu, tā uz āru vistālāk izvirzītais priekšējais punkts veidotu riņķa līniju, kuras rādiuss ir 12,50 m, uz zemes ar līniju jāatzīmē vertikāla plakne, kas ir transportlīdzekļa sāna pieskare un vērsta uz āru no apļa.

Transportlīdzeklim virzoties uz priekšu uz vienu vai otru pusi pa riņķa līniju, kuras rādiuss ir 12,50 m, neviena tā daļa nedrīkst būt tālāk par 0,80 m ārpus vertikālās plaknes (skat. B attēlu).

Transportlīdzekļiem ar ass pacelšanas iekārtu šī prasība attiecas arī uz asi(–īm) paceltā stāvoklī (2.14. punkta izpratnē). Tādiem N kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem ir paceļamās asis paceltā stāvoklī vai atslogojamās asis nepiekrautā stāvoklī, skaitli 0,80 m aizstāj ar 1,00 m.

7.6.3. Papildu prasības M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekļiem

Transportlīdzeklim stāvot, ar līniju uz zemes jāatzīmē vertikāla plakne, kas ir pieskare transportlīdzekļa sānam un vērsta uz āru no apļa. Ja transportlīdzeklim ir locīklšasija, ar šo plakni saskaņotām jābūt abām daļām, kurām ir nedalītais rāmis. Ja transportlīdzeklis, piebraucot taisni, ievirzās aplī, kas aprakstīts 7.6.1. punktā, neviena tā daļa nedrīkst izvirzīties vairāk kā 0,60 m ārpus minētās vertikālās plaknes (skat. C un D attēlu).

7.6.4. Prasības, kas minētas 7.6.1. un 7.6.2. punktā, var arī pārbaudīt pēc ražotāja pieprasījuma ar atbilstošu līdzvērtīgu aprēķināšanu vai ģeometrisku demonstrāciju.

Ja pēc ražotāja pieprasījuma N kategorijas transportlīdzekļus bez vadājamām pakaļējām asīm pārbauda saskaņā ar to ģeometriskajiem parametriem — transportlīdzeklis ir uzskatāms par atbilstošu 7.6.2. punkta prasībām, ja tā aizmugurējā pārkare nav garāka kā 60 % no transportlīdzekļa garenbāzes."

25. Pielikuma 7.6.3. punktā C attēlu aizstāj ar šādu attēlu:

+++++ TIFF +++++

C attēls

R = 12,5 m

r = 5,3 m

U = ne vairāk kā 0,6

26. Pielikuma 7.6.3. punktu papildina ar šādu D attēlu:

+++++ TIFF +++++

D attēls

R = 12,5 m

r = 5,3 m

U = ne vairāk kā 0,6

27. Pielikumā iekļauj šādu 7.6.5. punktu:

"7.6.5. Nepabeigtu transportlīdzekļu gadījumā ražotājam jānorāda maksimālie pieļaujamie gabarīti, kuri ir jāpārbauda atbilstoši 7.6.1. līdz 7.6.3. punkta prasībām."

28. Pielikuma 7.8.1. un 7.8.2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"7.8.1. Tehniski pieļaujamajai maksimālajai masai savienojuma punktā tādam mehāniskajam transportlīdzeklim, kurš konstruēts, lai varētu vilkt piekabi ar centrāli novietotu asi, un kura tehniski pieļaujamā maksimālā vilces masa pārsniedz 3,5 tonnas, ir jābūt vismaz 10 % no tā tehniski pieļaujamās maksimālās vilces masas jeb 1000 kg, izvēloties mazāko no šiem lielumiem.

7.8.2. Tehniski pieļaujamajai maksimālajai masai savienojuma punktā tādam mehāniskajam transportlīdzeklim, kurš konstruēts, lai varētu vilkt piekabi ar centrāli novietotu asi, un kura tehniski pieļaujamā maksimālā vilces masa nepārsniedz 3,5 tonnas, ir jābūt vismaz 4 % no tā tehniski pieļaujamās maksimālās vilces masas jeb 25 kg, izvēloties lielāko no šādiem lielumiem."

29. Pielikuma 7.10. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"7.10. Motora jaudas un maksimālās masas attiecība

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem jānodrošina motora efektīvā jauda vismaz 5 kW/t tehniski pieļaujamās sakabinātu transportlīdzekļu maksimālās pilnās masas gadījumā. Ja transportlīdzeklis ir vilcējs, motora jaudai ir jābūt vismaz 2,2 kW/t. Motora jaudu mēra atbilstoši Padomes Direktīvas 80/1269/EEK noteikumiem [3]

B. Direktīvas II pielikumu groza šādi:

1. Ar šādu tekstu aizstāj 0.2. punktu:

"0.2. Tips."

2. Ar šādu tekstu aizstāj 13. punktu:

+++++ TIFF +++++

C. Direktīvas III pielikumu groza šādi:

Pielikuma papildinājumu papildina ar 1.24.3. punktu:

"1.24.3. Invalīdu ratiņu vietu skaits M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļos2."

D. Šādi groza IV pielikumu:

1. Pielikuma 1.3.3. punktu svītro.

2. Pielikuma 2.2.1. punktu groza šādi:

a) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"c) transportlīdzekļi, kuru maksimālā masa nepārsniedz 3,5 t un kuri paredzēti, lai vilktu tikai piekabes ar inerces bremžu sistēmām — transportlīdzekļa reģistrācijā/ekspluatācijā pieļaujamā maksimālā pilnā masa vai, apvidus transportlīdzekļiem (skat. I pielikuma 7.5. punktu), 1,5 reizes lielāka masa par minēto masu, kura tomēr nepārsniedz 3,5 t;"

b) punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"e) transportlīdzekļi, kuri paredzēti, lai vilktu piekabes, kas nav puspiekabes, ar nepārtrauktās bremzēšanas sistēmām — 1,5 reizes lielāka nekā transportlīdzekļa reģistrācijā/ekspluatācijā pieļaujamā maksimālā pilnā masa."

3. Svītro 2.2.1. punkta pirmās daļas pēdējo rindu, kur norādīts: "ar noteikumu, ka ir izpildīti visi būtiskie Direktīvas 96/53/EK tehniskie nosacījumi."

4. Pielikuma 3.2. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Šajā sakarā paceļamām vai atslogojamām asīm jānolaižas uz zemes vai jānoslogojas automātiski, ja grupas tuvākā(–ās) ass(–is) vai mehāniskā transportlīdzekļa priekšējā ass ir noslogota līdz tās(–o) reģistrācijā/ekspluatācijā pieļaujamai(–ām) maksimālajai(–ām) masai(–ām)."

5. Svītro 3.3. punktu.

6. Pielikuma 3.5.1. punkta ceturto ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

"— pēc tam, kad mehāniskais transportlīdzeklis ir izkustējies no vietas un pirms tas ir sasniedzis ātrumu 30 km/h, asij atkal automātiski jānolaižas uz zemes vai atkārtoti jānoslogojas."

[3] OV L 375, 31.12.1980., 46. lpp.".

--------------------------------------------------

Augša