Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0127

Komisijas Direktīva 2003/127/EK (2003. gada 23. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 10, 16.1.2004., 29./53. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 710 - 734
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 710 - 734
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 710 - 734
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 710 - 734
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 710 - 734
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 710 - 734
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 710 - 734
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 710 - 734
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 710 - 734
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 189 - 213
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 189 - 213
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 020 Lpp. 75 - 99

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/127/oj

32003L0127Oficiālais Vēstnesis L 010 , 16/01/2004 Lpp. 0029 - 0053


Komisijas Direktīva 2003/127/EK

(2003. gada 23. decembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem [1], un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1) Direktīva 1999/37/EK noteica saskaņotus noteikumus attiecībā uz Kopienā reģistrējamo transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem.

(2) Paturot prātā elektronisko un telemātikas aprīkojumu pieaugošo ieviešanu transportlīdzekļos, Direktīvas 1999/37/EK pielikumi ir jāpielāgo zinātniskajam un tehniskajam progresam, lai dalībvalstīm papīra dokumentu vietā ļautu izdot reģistrācijas dokumentus viedkartes ar mikroprocesoru veidā.

(3) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 1999/37/EK.

(4) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Padomes Direktīvas 96/96/EK [2] 8. pantu.

(5) (5) Dalībvalstīm jāīsteno vajadzīgie pasākumi, lai personas datu ievākšanā un apstrādē, kas ir nepieciešamas transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu viedkaršu veidā izdošanai, ievērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [3],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 1999/37/EK pielikumus aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2005. gada 15. janvārim nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 23. decembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietniece

Loyola De Palacio

[1] OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp.

[2] OV L 46, 17.2.1997., 1. lpp.

[3] OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

I PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS I DAĻA [1]

I. Šo daļu var izpildīt vienā no diviem veidiem: kā papīra dokumentu vai kā viedkarti. Papīra dokumenta versijas parametri ir noteikti II nodaļā, un viedkartes versija ir III nodaļā.

II. Papīra formāta reģistrācijas apliecības I daļas specifikācijas

II.1. Reģistrācijas apliecības kopējie izmēri nepārsniedz A4 formāta lapu (210 × 297 mm) vai salocītu lapu A4 formātā.

II.2. Reģistrācijas apliecības I daļai izmantoto papīru aizsargā pret viltojumiem ar vismaz diviem no šādiem paņēmieniem:

- zīmējumiem,

- ūdenszīmi,

- luminiscējošām šķiedrām vai

- luminiscējošiem iespiedumiem.

Dalībvalstīm ir atļauts ieviest papildu drošības elementus.

II.3. Reģistrācijas apliecības I daļai var būt vairākas lapas. Dalībvalstis nosaka lapu skaitu saskaņā ar dokumentā ietverto informāciju un tās izvietojumu.

II.4. Reģistrācijas apliecības I daļā ir:

- tās dalībvalsts nosaukums, kas izdod reģistrācijas apliecības I daļu,

- tās dalībvalsts atšķirības zīme, kas izdod reģistrācijas apliecības I daļu, proti:

B Beļģija

DK Dānija

D Vācija

GR Grieķija

E Spānija

F Francija

IRL Īrija

I Itālija

L Luksemburga

NL Nīderlande

A Austrija

P Portugāle

FIN Somija

S Zviedrija

UK Apvienotā Karaliste,

- kompetentās iestādes nosaukums,

- uzraksts "Reģistrācijas apliecības I daļa" vai, ja apliecībai ir tikai viena daļa, uzraksts "Reģistrācijas apliecība", kas drukāts lieliem burtiem tās dalībvalsts valodā vai valodās, kura izdod reģistrācijas apliecību; pēc piemērotas atkāpes šiem uzrakstiem jābūt mazākiem burtiem pārējās Eiropas Kopienas valodās,

- uzraksts "Eiropas Kopiena", kas drukāts tās dalībvalsts valodā vai valodās, kura izdod reģistrācijas apliecības I daļu,

- dokumenta numurs.

II.5. Reģistrācijas apliecības I daļā pēc saskaņotiem atbilstīgiem Kopienas kodiem ir arī šādi dati:

A) reģistrācijas numurs;

B) transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums;

C) personas dati;

C.1) reģistrācijas apliecības turētājs:

C1.1) uzvārds(-i) vai uzņēmuma nosaukums;

C1.2) pārējie vārdi vai iniciāļi (ja vajadzīgs);

C1.3) adrese reģistrācijas dalībvalstī dokumenta izsniegšanas dienā;

C.4) ja II nodaļas 6. punkta C.2 kodā norādītie dati nav iekļauti reģistrācijas apliecībā, norāde uz faktu, ka reģistrācijas apliecības turētājs:

a) ir transportlīdzekļa īpašnieks;

b) nav transportlīdzekļa īpašnieks;

c) reģistrācijas apliecībā nav norādīts, ka viņš ir transportlīdzekļa īpašnieks;

D) transportlīdzeklis:

D.1) marka;

D.2) tips;

- variants (ja pieejams),

- versija (ja pieejama);

D.3) komercapzīmējums(-i);

E) transportlīdzekļa agregāta numurs;

F) masa:

F.1) transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa, izņemot motociklus;

G) pašmasa ekspluatācijā esošajam transportlīdzeklim ar virsbūvi, kā arī ar sakabes ierīci visu kategoriju ekspluatācijā esošajiem transportlīdzekļiem, ko izmanto vilkšanai, izņemot M1;

H) derīguma termiņš, ja nav neierobežots;

I) reģistrācijas datums, uz ko attiecas šī apliecība;

K) tipa apstiprinājuma numurs (ja ir pieejams);

P) motors;

P.1) darba tilpums (cm3);

P.2) maksimālā lietderīgā jauda (kW) (ja ir pieejama);

P.3) degvielas vai enerģijas avota veids;

Q) jaudas/svara attiecība (kW/kg) (tikai motocikliem);

S) sēdvietu skaits;

S.1) sēdvietu skaits, ieskaitot vadītāja sēdekli;

S.2) stāvvietu skaits (vajadzības gadījumā).

II.6. Reģistrācijas apliecības I daļā pēc saskaņotiem atbilstīgiem Kopienas kodiem turklāt var būt arī šādi dati:

C) personas dati;

C.2) transportlīdzekļa īpašnieks (izmantot šo iedaļu tik reižu, cik ir īpašnieku);

C.2.1) uzvārds vai uzņēmuma nosaukums;

C.2.2) pārējie vārdi vai iniciāļi (ja vajadzīgs);

C.2.3) adrese reģistrācijas dalībvalstī dokumenta izsniegšanas dienā;

C.3) fiziska vai juridiska persona, kas drīkst izmantot transportlīdzekli ar likumīgām tiesībām, izņemot īpašumtiesības;

C.3.1) uzvārds vai uzņēmuma nosaukums;

C.3.2) pārējie vārdi vai iniciāļi (ja vajadzīgs);

C.3.3) adrese reģistrācijas dalībvalstī dokumenta izsniegšanas dienā;

C.5), C.6), C.7), C.8): ja izmaiņu dēļ II nodaļas 5. punkta C.1 kodā, II nodaļas 6. punkta C.2 kodā un/vai II nodaļas 6. punkta C.3 kodā sniegtajos personas datos nav jāizdod jauna reģistrācijas apliecība, šiem punktiem atbilstošos jaunos personas datus var iekļaut C.5, C.6, C.7 vai C.8 kodā; tādā gadījumā tos sadala saskaņā ar atsaucēm II nodaļas 5. punkta C.1 kodā, II nodaļas 6. punkta C.2 kodā, II nodaļas 6. punkta C.3 kodā un II nodaļas 5. punkta C.4 kodā;

F) masa:

F.2) maksimālā pieļaujamā ekspluatācijā esošā transportlīdzekļa pilna masa reģistrācijas dalībvalstī;

F.3) maksimālā pieļaujamā visa ekspluatācijā esošā transportlīdzekļa pilna masa reģistrācijas dalībvalstī;

J) transportlīdzekļa kategorija;

L) asu skaits;

M) garenbāze (mm);

N) transportlīdzekļiem, kuru kopējā masa pārsniedz 3 500 kg, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas sadalījums pa asīm:

N.1) 1. ass (kg);

N.2) 2. ass (kg), ja vajadzīgs;

N.3) 3. ass (kg), ja vajadzīgs;

N.4) 4. ass (kg), ja vajadzīgs;

N.5) 5. ass (kg), ja vajadzīgs;

O) tehniski pieļaujamā maksimālā piekabes vilces masa:

O.1) nobremzēta (kg);

O.2) nebremzēta (kg);

P) motors:

P.4) nominālais apgriezienu skaits (min- 1);

P.5) motora identifikācijas numurs;

R) transportlīdzekļa krāsa;

T) maksimālais ātrums (km/h);

U) trokšņu līmenis:

U.1) stāvot (dB (A));

U.2) motora apgriezienu skaits (min- 1);

U.3) braucot (dB (A));

V) izplūdes gāzu emisija:

V.1) CO (g/km vai g/kWh);

V.2) HC (g/km vai g/kWh);

V.3) NOx (g/km vai g/kWh);

V.4) HC + NOx (g/km);

V.5) makrodaļiņu emisija dīzeļmotoriem (g/km vai g/kWh);

V.6) koriģētais absorbcijas koeficients dīzeļmotoriem (min- 1);

V.7) CO2 (g/km);

V.8) kopējais degvielas patēriņš (l/100 km);

V.9) EK tipa apstiprinājuma vides kategorijas norāde;

atsauce uz variantu, ko piemēro atbilstoši Direktīvai 70/220/EEK [2] vai Direktīvai 88/77/EEK [3];

W) degvielas tvertnes tilpums (litros).

II.7 Dalībvalstis var iekļaut papildu informāciju (reģistrācijas apliecības I daļā), jo īpaši tās var pie identifikācijas kodiem, kā noteikts saskaņā ar II nodaļas 5. un 6. punktu, iekavās pievienot papildu valsts kodus.

III. Reģistrācijas apliecības viedkartes veidā I daļas specifikācijas (alternatīva II nodaļā aprakstītajam papīra dokumenta paraugam)

III.1 Kartes formāts un acīm salasāmi dati

Tā kā mikroshēmas karte ir mikroprocesora karte, to veido saskaņā ar III nodaļas 5. punktā minētiem standartiem. Uz kartes noglabātiem datiem jābūt nolasāmiem ar normālām lasāmierīcēm (piemēram, tādām, ar kurām nolasa tahogrāfa kartes).

Uz kartes priekšpuses un aizmugures jābūt uzdrukātiem vismaz II nodaļas 4. punktā un II nodaļas 5. punktā noteiktiem datiem; šiem datiem jābūt salasāmiem (minimālais burtu lielums: 6 punkti) un uzdrukātiem šādi. (Iespējamo izkārtojumu piemēri ir uzrādīti šīs iedaļas beigās 1. attēlā.)

A. Pamatuzdruka

Pamatdatos jāiekļauj šāda informācija:

Priekšpusē

a) pa labi no mikroshēmas:

tās dalībvalsts valodā(-ās), kas izdod reģistrācijas apliecību:

- vārdi "Eiropas Kopiena",

- reģistrācijas apliecības izdevējas dalībvalsts nosaukums,

- uzraksts "Reģistrācijas apliecības I daļa" vai, ja apliecībai ir tikai viena daļa, uzraksts "Reģistrācijas apliecība", kas drukāts lieliem burtiem,

- vēl viens (piemēram, agrākā valsts) ekvivalenta dokumenta apzīmējums (pēc izvēles),

- kompetentās iestādes nosaukums (vai arī personificējoša uzdruka, saskaņā ar B iedaļu),

- nepārprotams dokumenta kārtas numurs, ko lieto dalībvalstī (vai arī personificējoša uzdruka, saskaņā ar B iedaļu);

b) virs mikroshēmas:

reģistrācijas apliecības izdevējas dalībvalsts pazīšanas zīme baltā krāsā zilā taisnstūrī, kam apkārt ir divpadsmit dzeltenas zvaigznes:

B Beļģija

DK Dānija

D Vācija

GR Grieķija

E Spānija

F Francija

IRL Īrija

I Itālija

L Luksemburga

NL Nīderlande

A Austrija

P Portugāle

FIN Somija

S Zviedrija

UK Apvienotā Karaliste;

c) dalībvalstis var apsvērt iespēju pievienot apakšējā stūrī maziem burtiem to valsts valodā(-ās) šādu piezīmi: "Šo dokumentu jāuzrāda jebkurai pilnvarotai personai, kas to pieprasa.";

d) kartes pamatkrāsa ir zaļa (Pantone 362); kā arī ir pieļaujama pāreja no zaļas krāsas uz baltu;

e) kartes priekšpuses apakšējā kreisā stūrī apdrukājamajā laukumā jābūt uzdrukātam simbolam, kas attēlo riteni (skatīt 1. attēlā piedāvāto izkārtojumu).

Citos gadījumos piemēro III nodaļas 13. punkta noteikumus.

B. Personificējoša uzdruka

Personificējošai uzdrukai jāietver šāda informācija:

Priekšpusē

a) kompetentās iestādes nosaukums — skatīt arī A iedaļas a) apakšpunktu;

b) tās iestādes nosaukums, kura izsniedz reģistrācijas apliecību (fakultatīvi);

c) nepārprotamu dokumenta kārtas numuru, ko lieto dalībvalstī — skatīt arī A iedaļas a) apakšpunktu;

d) šādus datus no II nodaļas 5. punkta; saskaņā ar II nodaļas 7. punktu individuālos valstu kodus var pievienot pēc saskaņotiem Kopienas kodiem:

Kods | Norāde |

| |

A) | reģistrācijas numurs (oficiālais licences numurs) |

B) | transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums |

I) | reģistrācijas datums, uz ko attiecas apliecība |

Personas dati

C.1) | reģistrācijas apliecības turētājs |

C.1.1) | uzvārds vai uzņēmuma nosaukums |

C.1.2) | pārējie vārdi vai iniciāļi (ja vajadzīgs) |

C.1.3) | adrese reģistrācijas dalībvalstī dokumenta izsniegšanas dienā |

C.4) | Ja II nodaļas 6. punkta C.2 kodā norādītie dati nav iekļauti reģistrācijas apliecības apdrukā, kas noteikta A un B iedaļā, norāde uz faktu, ka reģistrācijas apliecības turētājs: a)ir transportlīdzekļa īpašnieks;b)nav transportlīdzekļa īpašnieks;c)reģistrācijas apliecībā nav norādīts, ka viņš ir transportlīdzekļa īpašnieks. |

Aizmugure

Kartes aizmugurē ir vismaz tā pārējā informācija, kas paredzēta II nodaļas 5. punktā; saskaņā ar II nodaļas 7. punktu individuālos valstu kodus var pievienot pēc saskaņotiem Kopienas kodiem:

Detalizēti dati ir šādi:

Kods | Norāde |

| |

Transportlīdzekļa dati (ievērojot II nodaļas 5. punkta piezīmes

D.1) | marka |

| D.2) | tips (variants/versija, ja ir) |

| D.3) | komercapzīmējums(-i) |

E) | transportlīdzekļa agregāta numurs |

F.1) | maksimālā tehniski pieļaujamā pilna masa, izņemot motociklus (kg) |

G) | pašmasa ekspluatācijā esošajam transportlīdzeklim ar virsbūvi, kā arī ar sakabes ierīci visu kategoriju ekspluatācijā esošajiem transportlīdzekļiem, ko izmanto vilkšanai, izņemot M1 (kg) |

H) | derīguma termiņš, ja nav neierobežots |

K) | tipa apstiprinājuma numurs, ja ir pieejams |

P.1) | darba tilpums (cm3) |

P.2) | nominālā jauda (kW) |

P.3) | degvielas vai enerģijas avota veids |

Q) | jaudas/svara attiecība (kW/kg) (tikai motocikliem) |

S.1) | sēdvietu skaits, ieskaitot vadītāja sēdekli |

S.2) | stāvvietu skaits (vajadzības gadījumā) |

Pēc izvēles var pievienot apliecības aizmugurē papildu datus no II nodaļas 6.punkta (ar saskaņotiem kodiem) un II nodaļas 7. punkta.

C. Viedkartes fiziskie aizsardzības elementi

Dokumentu fiziskās drošības draudi ir:

- viltotu karšu izgatavošana: jaunu tādu priekšmetu izgatavošana, kas lielā mērā līdzinās dokumentam, izgatavojot tos no jauna vai nokopējot oriģinālo dokumentu,

- būtiski grozījumi: oriģināldokumenta rekvizītu grozīšana, piemēram, rediģējot datus, kas ir uzdrukāti uz dokumenta.

Reģistrācijas apliecības I daļai izmantoto materiālu jāaizsargā pret viltojumiem ar vismaz trijiem no šādiem paņēmieniem:

- mikroiespiedums,

- gijošēts iespiedums*,

- īrisspiedums,

- lāzergravējums,

- ultravioleta fluoriscējoša tinte,

- no redzes leņķa atkarīga krāsa*,

- no temperatūras atkarīga krāsa*,

- īpašas hologrammas*,

- mainīgi lāzerattēli,

- optiski mainīgi attēli.

Dalībvalstīm ir atļauts ieviest papildu drošības elementus.

Pamatā jādod priekšroka ar zvaigznīti apzīmētiem paņēmieniem, jo tie ļauj tiesībsargājošiem darbiniekiem pārbaudīt kartes derīgumu bez īpašiem palīglīdzekļiem.

+++++ TIFF +++++

1. attēls. Obligāto datu iespējamā izkārtojuma piemēri

(pēc izvēles var pievienot citus fakultatīvus un papildu datus apliecības aizmugurē)

III.2 Datu glabāšana un aizsardzība.

Iepriekš minot saskaņotos kopējos kodus (attiecīgā gadījumā saistībā ar dalībvalstu individuāliem kodiem saskaņā ar II nodaļas 7. punktu), papildus vajag vai drīkst uz kartes virsmas uzrādīt arī šādus salasāmus datus atbilstoši III nodaļas 1. punktam:

A) dati saskaņā ar II nodaļas 4. un 5. punktu.

Visiem II nodaļas 4. un 5. punktā noteiktiem datiem ir obligāti jābūt uz kartes;

B) citi dati saskaņā ar II nodaļas 6. punktu.

Bez tam dalībvalstīm ir atļauts izvietot arī datus, kas nav noteikti II nodaļas 6. punktā, ja ir nepieciešams;

C) citi dati saskaņā ar II nodaļas 7. punktu.

Pēc izvēles uz kartes var glabāt papildu informāciju.

Datus no A un B apakšpunktiem noglabā divās atbilstošās datnēs ar pārredzamu struktūru (skatīt ISO/IEC 7816-4). Dalībvalstis drīkst noteikt C apakšpunktā minēto datu uzglabāšanu saskaņā ar to izstrādātajām prasībām.

Šīm datnēm nav informācijas nolasīšanas ierobežojumu.

Informācijas ierakstīšanas piekļuve šīm datnēm tiek dota tikai atbilstošās dalībvalsts, kas izdod viedkarti, kompetentām iestādēm (un to pilnvarotām aģentūrām).

Informācijas ierakstīšanas piekļuvi atļauj tikai ar asimetrisko autentificēšanas metodi ar sesijas atslēgu apmaiņu, lai aizsargātu sesiju starp transportlīdzekļa reģistrācijas karti un valsts kompetento iestāžu (vai to pilnvaroto aģentūru) drošības moduli (piemēram, drošības moduļa karti). Tādējādi saskaņā ar ISO/IEC 7816-8 pirms autentifikācijas procesa notiek apmaiņa ar karšu verificējamiem sertifikātiem. Karšu verificējamie sertifikāti ietver atbilstīgas publiskās atslēgas, kuras iegūst un izmanto šādā autentifikācijas procesā. Šos sertifikātus paraksta valsts kompetentās iestādes, un tie ietver autorizācijas objektu (apliecības turētāja autorizācija) saskaņā ar ISO/IEC 7816-9, lai kodētu karti atbilstoša lietojuma autorizācijai. Šī pielietojuma autorizācija ir saistīta ar valsts kompetento iestādi (piemēram, lai atjaunotu datu lauku).

Valsts kompetentās iestādes atbilstošās publiskās atslēgas tiek glabātas kartē kā drošības enkurs (galvenā publiskā atslēga).

Par datņu un komandu specifikāciju, kas nepieciešama autentifikācijas procesam un rakstīšanas procesam, atbild dalībvalstis. Drošības nodrošinājumu jāapstiprina ar kopīgo kritēriju izvērtēšanu, saskaņā ar EAL4+. Pastiprinājumi ir šādi: 1. AVA_MSU.3 Analīze un testēšana nedrošajām valstīm; 2. AVA_VLA.4 ar augstu pretestību;

D) pārbaudes dati reģistrācijas datu autentificēšanai.

Izsniedzēja iestāde iegūst tās elektronisko parakstu par datnes pilnīgiem datiem, kas satur A un B apakšpunktu informāciju, un to noglabā saistītā datnē. Šie paraksti ļauj pārbaudīt noglabāto datu autentiskumu. Kartēs glabā šādus datus:

- reģistrācijas datu elektronisko parakstu, saistībā ar A apakšpunktu,

- reģistrācijas datu elektronisko parakstu, saistībā ar B apakšpunktu.

Lai pārbaudītu minētos elektroniskos parakstus, kartē glabā:

- izsniedzējas iestādes sertifikātus, ar ko iegūst parakstus A un B apakšpunktu datiem.

Elektroniskiem parakstiem un sertifikātiem jābūt bez grūtībām salasāmiem. Tikai valsts kompetentām iestādēm var būt informācijas ierakstīšanas piekļuve elektroniskajiem parakstiem un sertifikātiem.

III.3. Saskarne

Saskarnei jālieto ārējie kontakti. Fakultatīvi var izvēlēties ārējos kontaktus kombinācijā ar uztvērējraidītāju.

III.4. Kartes atmiņas ietilpība

Kartei jābūt ar pietiekamu atmiņas ietilpību, lai noglabātu III nodaļas 2. punktā minētos datus.

III.5. Standarti

Mikroshēmas kartei un izmantojamām nolasīšanas ierīcēm jāatbilst šādiem standartiem:

— ISO 7810 : Identifikācijas karšu (plastmasas karšu) standarti: Fiziskās īpašības

— ISO 7816-1 un -2 : Mikroshēmas karšu fiziskās īpašības, kontaktu izmēri un izvietojums

— ISO 7816-3 : Kontaktu elektriskie raksturlielumi, datu pārraides protokoli

— ISO 7816-4 : Komunicējamais saturs, mikroshēmas kartes struktūra, drošības arhitektūra, piekļuves mehānismi

— ISO 7816-5 : Lietotāja identifikatoru struktūra, lietotāju identifikatoru atlase un izpilde, lietotāju identifikatoru reģistrācijas procedūra (numerācijas sistēma)

— ISO 7816-6 : Starpnozaru datu elementi savstarpējai apmaiņai

— ISO 7816-8 : Integrētās(-o) shēmas(-u) kartes ar kontaktiem — Ar drošību saistītās starpnozaru komandas

— ISO 7816-9 : Integrētās(-o) shēmas(-u) kartes ar kontaktiem — Uzlabotās starpnozaru komandas

III.6. Tehniskie parametri un pārraides protokoli

Formāts ir ID-1 (parastais izmērs, skatīt ISO/IEC 7810).

Kartei jādarbojas ar pārraides protokolu T=1 saskaņā ar ISO/IEC 7816-3. Bez tam tā var darboties arī ar citiem pārraides protokoliem, piemēram, T=0, USB vai bezkontakta protokoliem.

Bitu pārraidei pielieto "tiešo metodi" (skatīt ISO/IEC 7816-3);

A) pievadāmais spriegums, programmēšanas spriegums

Kartei jāstrādā ar Vcc = 3V (+/0,3V) vai ar Vcc = 5V (+/0,5V). Kartei nav nepieciešams programmēšanas spriegums pie kontakta C6;

B) atiestatīšanas atbilde

Kartes informācijas lauka baitu izmēru uzrāda atiestatīšanas atbildes ATR rakstzīmē TA3. Šai vērtībai jābūt vismaz "80h" (= 128 baiti);

C) protokola parametru izvēle

Protokola parametru izvēles iespēja (PPS) ir obligāta saskaņā ar ISO/IEC 7816-3. To izmanto, lai izvēlētu T=1, ja kartē ir papildus pieejams T=0, un lai noteiktu Fi/Di parametrus augstāka pārraides līmeņa sasniegšanai;

D) pārraides protokols T=1

Virknējuma atbalsts ir obligāts.

Ir pieļaujami šādi vienkāršojumi:

- NAD baits: neizmanto (NAD jāiestata uz "00"),

- S-block ABORT: neizmanto,

- S-block VPP stāvokļa kļūda: neizmanto.

Saskarnes ierīce IFD norāda uz informācijas lauka izmēra ierīci IFSD uzreiz pēc ATR, t.i., IFD pārraida S-block IFS pieprasījumu pēc ATR, un karte nosūta atpakaļ S-block IFS. IFSD ieteicamā vērtība ir 254 baiti.

III.7. Temperatūras diapazons

Reģistrācijas apliecībai viedkartes veidā pareizi jādarbojas visos laika apstākļos, kas parasti sastopami Kopienas teritorijās, un vismaz temperatūras diapazonā, kas noteikts ISO 7810. Kartēm jāspēj darboties 10 % līdz 90 % mitrumā.

III.8. Fiziskais kalpošanas laiks

Ievērojot vides un elektriskās specifikācijas, kartei ir pareizi jādarbojas desmit gadus. Kartei jāizvēlas tāds materiāls, kas nodrošina minēto kalpošanas laiku.

III.9. Elektriskie raksturlielumi

Ekspluatācijas laikā kartēm jāatbilst Komisijas 1995. gada 31. oktobra Direktīvā 95/54/EK [4] noteiktajām prasībām attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību, un tām jābūt aizsargātām pret elektrostatiskām izlādēm.

III.10. Datnes struktūra

Pirmā tabula uzrāda obligātās lietojumprogrammas (DF) elementārdatnes (EF) (skatīt ISO/IEC 7816-4) DF.Reģistrācija. Visām šīm datnēm ir pārredzama struktūra. Piekļuves prasības ir aprakstītas III nodaļas 2. punktā. Datņu lielumu nosaka dalībvalstis saskaņā ar savām prasībām.

1. tabula

Datnes nosaukums | Datnes identifikators | Apraksts |

EF.Reģistrācija_A | "D001" | Reģistrācijas dati saskaņā ar II nodaļas 4. un 5. punktu |

EF.Paraksts_A | "E001" | Elektroniskais paraksts par pilnu EF. Reģistrācija_A datu saturu |

EF.C.IA_A.DS | "C001" | X.509v3 sertifikāts no izdevējas iestādes, kas atpazīst parakstus EF. Paraksts_A |

EF.Reģistrācija_B | "D011" | Reģistrācijas dati saskaņā ar II nodaļas 6. punktu |

EF.Paraksts_B | "E011" | Elektroniskais paraksts par pilnu EF. Reģistrācija_B datu saturu |

EF.C.IA_B.DS | "C011" | X.509v3 sertifikāts no izdevējas iestādes, kas atpazīst parakstus EF. Paraksts_B |

III.11. Datu struktūra

Noglabātie sertifikāti ir X.509v3 formātā saskaņā ar ISO/IEC 9594-8. Elektroniskos parakstus noglabā pārredzamā veidā.

Reģistrācijas datus noglabā kā BER-TLV datu objektus (skatīt ISO/IEC 7816-4) atbilstošajās elementārdatnēs. Vērtību laukus kodē kā ASCII zīmi, kā noteikts ISO/IEC 8824-1, vērtības "C0"-"FRF" nosaka ISO/IEC 8859-1 (latīņu 1 zīmju sistēmai), ISO/IEC 8859-7 (grieķu zīmju sistēmai) vai ISO/IEC 8859-5 (kirilicas zīmju sistēmai). Datumu formāts ir ggggmmdd.

Turpmāk 2. tabulā doti tagi, kas identificē datu objektus saskaņā ar reģistrācijas datiem II nodaļas 4. un 5. punktā kopā ar papildu datiem III nodaļas 1. punktā. Ja nav noteikts citādi, datu objekti, kas minēti 2. tabulā, ir obligāti. Izvēles datu objektus var izlaist. Tagu kolonna norāda uz ligzdošanas līmeni.

2. tabula

Tags | Apraksts |

| | | |

"78" | | | | Saderīgu tagu piešķiršanas iestāde, ligzdošanas objekts "4F" (skatīt ISO/IEC 7816-4 un ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | Režīma identifikators (skatīt ISO/IEC 7816-4) |

"71" | | | | Starpnozaru veidne (skatīt ISO/IEC 7816-4 un ISO/IEC 7816-6), kas atbilst reģistrācijas apliecības 1. daļas obligātajiem datiem un ar ko ligzdo visus sekojošos objektus |

| "80" | | | Taga definīcijas versija |

| "9F33" | | | Dalībvalsts, kas izsniedz reģistrācijas apliecības I daļu |

| "9F34" | | | Vēl viens (piemēram, agrākā valsts) ekvivalenta dokumenta apzīmējums (pēc izvēles) |

| "9F35" | | | Kompetentās iestādes nosaukums |

| "9F36" | | | Iestādes nosaukums, kura izsniedz reģistrācijas apliecību (nav obligāti) |

| "9F37" | | | Izmantotā zīmju sistēma: "00": ISO/IEC 8859-1 (latīņu 1 zīmju sistēma) "01": ISO/IEC 8859-5 (kirilicas zīmju sistēma) "02": ISO/IEC 8859-7 (grieķu zīmju sistēma) |

| "9F38" | | | Nepārprotams dokumenta kārtas numurs, ko lieto dalībvalstī |

| "81" | | | Reģistrācijas numurs |

| "82" | | | Pirmās reģistrācijas datums |

| "A1" | | | Personas dati, ligzdošanas objekti "A2" un "86" |

| | "A2" | | Reģistrācijas apliecības turētājs, ligzdošanas objekti "83", "84" un "85" |

| | | "83" | Uzvārds vai uzņēmuma nosaukums |

| | | "84" | Citi vārdi vai iniciāļi (pēc izvēles) |

| | | "85" | Adrese dalībvalstī |

| | "86" | | "00": ir transportlīdzekļa īpašnieks "01": nav transportlīdzekļa īpašnieks "02": nav identificēts kā transportlīdzekļa īpašnieks |

| "A3" | | | Transportlīdzeklis, ligzdošanas objekti "87", "88" un "89" |

| | "87" | | Transportlīdzekļa marka |

| | "88" | | Transportlīdzekļa tips |

| | "89" | | Transportlīdzekļa komercapzīmējumi |

| "8A" | | | Transportlīdzekļa identifikācijas numurs |

| "A4" | | | Masas ligzdošana "8B" |

| | "8B" | | Transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa |

| "8C" | | | Masa ekspluatācijā esošajam transportlīdzeklim ar virsbūvi |

| "8D" | | | Derīguma termiņš |

| "8E" | | | Reģistrācijas datums, uz ko attiecas šī apliecība |

| "8F" | | | Tipa apstiprinājuma numurs |

| "A5" | | | Motors, ligzdošanas objekti "90", "91" un "92" |

| | "90" | | Motora darba tilpums |

| | "91" | | Motora maksimālā lietderīgā jauda |

| | "92" | | Motora degvielas veids |

| "93" | | | Jaudas un svara attiecība |

| "A6" | | | Sēdvietu skaita ligzdošanas objekti "94" un "95" |

| | "94" | | Sēdvietu skaits |

| | "95" | | Stāvvietu skaits |

Turpmāk 3. tabulā doti tagi, kas identificē datu objektus saskaņā ar II nodaļas 6. punkta reģistrācijas datiem. Datu objekti, kas minēti 3. tabulā, ir fakultatīvi.

3. tabula

Tags | Apraksts |

| | | |

"78" | | | | Saderīgu tagu piešķiršanas iestāde, ligzdošanas objekts "4F" (skatīt ISO/IEC 7816-4 un ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | Režīma identifikators (skatīt ISO/IEC 7816-4) |

"72" | | | | Starpnozaru veidne (skatīt ISO/IEC 7816-4 un ISO/IEC 7816-6), kas atbilst fakultatīvajiem datiem reģistrācijas apliecības I daļā, II nodaļas 6. punktā un kurā ligzdo visus turpmākos objektus |

| "80" | | | Taga definīcijas versija |

| "A1" | | | Personas datu ligzdošanas objekti "A7", "A8" un "A9" |

| | "A7" | | Transportlīdzekļa īpašnieks, ligzdošanas objekti "83", "84" un "85" |

| | | … | |

| | "A8" | | Transportlīdzekļa otrais īpašnieks, ligzdošanas objekti "83", "84" un "85" |

| | | … | |

| | "A9" | | Persona, kas drīkst izmantot transportlīdzekli ar likumīgām tiesībām, izņemot īpašumtiesības, ligzdošanas objekti "83", "84" un "85" |

| | | … | |

| "A4" | | | Masa, ligzdošana "96" un "97" |

| | "96" | | Maksimālā pieļaujamā pilnā masa ekspluatācijā esošajam transportlīdzeklim |

| | "97" | | Maksimālā pieļaujamā pilnā masa visam ekspluatācijā esošajam transportlīdzeklim |

| "98" | | | Transportlīdzekļa kategorija |

| "99" | | | Asu skaits |

| "9A" | | | Garenbāze |

| "AD" | | | Maksimāli pieļaujamās pilnās masas sadalījums pa asīm, ligzdošanas objekti "9F1F", "9F20", "9F21", "9F22" un "9F23" |

| | "9F1F" | | 1. ass |

| | "9F20" | | 2. ass |

| | "9F21" | | 3. ass |

| | "9F22" | | 4. ass |

| | "9F23" | | 5. ass |

| "AE" | | | Piekabes tehniski pieļaujamā maksimālā vilces masa, ligzdošanas objekti "9B" un "9C" |

| | "9B" | | Nobremzēts |

| | "9C" | | Nebremzēts |

| "A5" | | | Motors, ligzdošanas objekti "9D" un "9E" |

| | "9D" | | Nominālais apgriezienu skaits |

| | "9E" | | Motora identifikācijas numurs |

| "9F24" | | | Transportlīdzekļa krāsa |

| "9F25" | | | Maksimālais ātrums |

| "AF" | | | Trokšņu līmenis, ligzdošanas objekti "DF26" un "DF28" |

| | "9F26" | | Stāvot |

| | "9F27" | | Motora apgriezienu skaits |

| | "9F28" | | Braucot |

| "B0" | | | Izplūdes gāzu emisija, ligzdošanas objekti "9F29", "9F2A", "9F2B", "9F2C", "9F2D", "9F2E", "9F2F", "9F30" un "9F31" |

| | "9F29" | | CO |

| | "9F2-A" | | HC |

| | "9F2B" | | NOX |

| | "9F2C" | | HC+NOX |

| | "9F2-D" | | Dīzeļdegvielas makrodaļiņas |

| | "9F2E" | | Dīzeļdegvielas koriģētais absorbcijas koeficients |

| | "9F2F" | | C02 |

| | "9F30" | | Kopējais degvielas patēriņš |

| | "9F31" | | EK tipa apstiprinājuma vides kategorijas norāde |

| "9F32" | | | Degvielas tvertņu tilpums |

Dalībvalstis nosaka datu struktūru un formātu saskaņā ar II nodaļas 7. punktu.

III.12. Reģistrācijas datu nolasīšana

A. Režīma izvēle

Režīmu "transportlīdzekļa reģistrācija" izvēlas, izmantojot SELECT DF (pēc vārda, skatīt ISO/IEC 7816-4) un tā režīma identifikatoru (AID). AID vērtību pieprasa no laboratorijas, kuru izvēlas Eiropas Komisija.

B. Datu nolasīšana no datnēm

Datnes, kas atbilst II nodaļas A, B un D apakšpunktiem, izvēlas, izmantojot SELECT (skatīt ISO/IEC 7816-4), iestatot komandas parametrus P1 uz "02", P2 uz "04" un komandu datu lauku, kas satur datnes identifikatoru (skatīt X nodaļu, 1. tabulu). Iegūtā datnes vadības parametru veidne (FCP) ietver datnes atmiņu, ko var izmantot, lasot šīs datnes.

Šiem datiem jābūt lasāmiem ar READ BINARY (skatīt ISO/IEC 7816-4), izmantojot bezkomandu datu lauku un Le, kas iestatīts atbilstoši paredzamo datu garumam, lietojot īsu Le.

C. Datu autentiskuma pārbaude

Lai pārbaudītu noglabāto reģistrācijas datu autentiskumu, drīkst pārbaudīt atbilstošo elektronisko parakstu. Tas nozīmē, ka no reģistrācijas kartes var nolasīt ne tikai reģistrācijas datus, bet arī atbilstošo elektronisko parakstu.

Paraksta pārbaudei publisko atslēgu var iegūt, nolasot atbilstošo izsniedzējas iestādes sertifikātu no reģistrācijas kartes. Sertifikāti ietver publisko atslēgu un atbilstošās iestādes identitāti. Paraksta pārbaudi drīkst veikt arī ar sistēmu, kas nav reģistrācijas kartes sistēma.

Dalībvalstīm ir atļauts saņemt publiskās atslēgas un sertifikātus, lai verificētu izsniedzējas iestādes sertifikātu.

III.13. Īpaši noteikumi

Neatkarīgi no citiem noteikumiem šajā direktīvā dalībvalstis, par to paziņojot Eiropas Komisijai, drīkst pievienot krāsas, atšķirības zīmes vai simbolus. Bez tam noteiktiem datiem, kas minēti III nodaļas 2. punkta C apakšpunktā, dalībvalstis drīkst atļaut XML formātu un drīkst atļaut pieeju, izmantojot TCP/IP.

Dalībvalstis ar Eiropas Komisijas piekrišanu drīkst transportlīdzekļa reģistrācijas karti papildināt ar citiem pielietojumiem, par kuriem ES līmenī vēl nav saskaņotu noteikumu vai dokumentu (piemēram, tehniskās apskates apliecību), lai apzinātu papildu ar transportlīdzekli saistītus pakalpojumus.

II PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS II DAĻA [1]

I. Šī daļa var būt vienā no diviem veidiem: papīra formātā vai kā viedkarte. Papīra dokumenta versijas parametri ir noteikti II nodaļā un viedkartes versija — III nodaļā.

II. Papīra formāta reģistrācijas apliecības II daļas specifikācijas.

II.1. Reģistrācijas apliecības kopējie izmēri nepārsniedz A4 formāta lapu (210 × 297 mm) vai salocītu lapu A4 formātā.

II.2 Reģistrācijas apliecības II daļai izmantoto papīru jāaizsargā pret viltojumiem ar vismaz diviem no šādiem paņēmieniem:

- zīmējumiem,

- ūdenszīmi,

- luminiscējošām šķiedrām vai

- luminiscējošiem iespiedumiem.

Dalībvalstīm ir atļauts ieviest papildu drošības elementus.

II.3. Reģistrācijas apliecības II daļai var būt vairākas lapas. Dalībvalstis nosaka lapu skaitu saskaņā ar dokumentā ietverto informāciju un tās izvietojumu.

II.4 Reģistrācijas apliecības II daļas pirmajā lapā ir:

- tās dalībvalsts nosaukums, kas izdod reģistrācijas apliecības II daļu,

- tās dalībvalsts atšķirības zīme, kas izdod reģistrācijas apliecības II daļu:

B Beļģija

DK Dānija

D Vācija

GR Grieķija

E Spānija

F Francija

IRL Īrija

I Itālija

L Luksemburga

NL Nīderlande

A Austrija

P Portugāle

FIN Somija

S Zviedrija

UK Apvienotā Karaliste,

- kompetentās iestādes nosaukums,

- uzraksts "Reģistrācijas apliecības II daļa", kas drukāts lieliem burtiem tās dalībvalsts valodā vai valodās, kura izdod reģistrācijas apliecību; pēc piemērotas atkāpes šiem uzrakstiem jābūt mazākiem burtiem pārējās Eiropas Kopienu valodās,

- uzraksts "Eiropas Kopiena", kas drukāts tās dalībvalsts valodā vai valodās, kura izdod reģistrācijas apliecības II daļu,

- dokumenta numurs.

II.5 Reģistrācijas apliecības II daļā pēc saskaņotiem atbilstīgiem Kopienas kodiem ir arī šādi dati:

A) reģistrācijas numurs;

B) transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums;

D) transportlīdzeklis:

D.1) marka;

D.2) tips;

- variants (ja pieejams),

- versija (ja pieejama);

D.3) komercapzīmējums(-i);

E) transportlīdzekļa agregāta numurs;

K) tipa apstiprinājuma numurs (ja ir pieejams).

II.6 Reģistrācijas apliecības II daļā turklāt pēc saskaņotiem atbilstīgiem Kopienas kodiem var būt arī šādi dati:

C) personas dati;

C.2) transportlīdzekļa īpašnieks:

C.2.1) uzvārds vai uzņēmuma nosaukums;

C.2.2) pārējie vārdi vai iniciāļi (ja vajadzīgs);

C.2.3) adrese reģistrācijas dalībvalstī dokumenta izsniegšanas dienā;

C.3) fiziska vai juridiska persona, kas drīkst izmantot transportlīdzekli ar likumīgām tiesībām, izņemot īpašumtiesības;

C.3.1) uzvārds vai uzņēmuma nosaukums;

C.3.2) pārējie vārdi vai iniciāļi (ja vajadzīgs);

C.3.3) adrese reģistrācijas dalībvalstī dokumenta izsniegšanas dienā;

C.5), C.6) ja izmaiņu dēļ II nodaļas 6. punkta C.2 kodā un/vai II nodaļas 6. punkta C.3 kodā sniegtajos personas datos nav jāizdod jauna reģistrācijas apliecības II daļa, šiem punktiem atbilstošos jaunos personas datus var iekļaut C.5 vai C.6 kodā; tos sadala saskaņā ar II nodaļas 6. punkta C.2 kodu un II nodaļas 6. punkta C.3 kodu;

J) transportlīdzekļa kategorija.

II.7 Dalībvalstis var iekļaut papildu informāciju reģistrācijas apliecības II daļā; jo īpaši tās var pie identifikācijas kodiem, kā noteikts saskaņā ar II nodaļas 5. un 6. punktu, iekavās pievienot papildu valsts kodus.

III. Reģistrācijas dokumenta viedkartes veidā II daļas specifikācijas (alternatīva II nodaļā aprakstītajam papīra dokumenta paraugam)

III.1 Kartes formāts un acīm salasāmi dati

Tā kā mikroshēmas karte ir mikroprocesora karte, to veido saskaņā ar III nodaļas 5. punktā minētiem standartiem.

Uz kartes priekšpuses un aizmugures jābūt uzdrukātiem vismaz II nodaļas 4. un 5. punktā noteiktiem datiem; šiem datiem jābūt salasāmiem (minimālais burtu lielums: 6 punkti) un uzdrukātiem šādi. (Iespējamo izkārtojumu piemēri ir uzrādīti šīs iedaļas beigās 2. attēlā.)

A. Pamatuzdruka

Pamatdatos jāiekļauj šāda informācija:

Priekšpusē

a) pa labi no mikroshēmas:

tās dalībvalsts valodā(-ās), kas izdod reģistrācijas apliecību,

- vārdi "Eiropas Kopiena",

- reģistrācijas apliecības izdevējas dalībvalsts nosaukums,

- vārdi "reģistrācijas apliecības II daļa" lieliem burtiem,

- vēl viens (piemēram, agrākās valsts) ekvivalenta dokumenta apzīmējums (pēc izvēles),

- kompetentās iestādes nosaukums (vai arī personificējoša uzdruka, atbilstoši B iedaļai),

- nepārprotams dokumenta kārtas numurs, ko lieto dalībvalstī (vai arī personificējoša uzdruka, atbilstoši B iedaļai);

b) virs mikroshēmas:

kartes izdevējas dalībvalsts pazīšanas zīme baltā krāsā zilā taisnstūrī, kam apkārt ir divpadsmit dzeltenas zvaigznes:

B Beļģija

DK Dānija

D Vācija

GR Grieķija

E Spānija

F Francija

IRL Īrija

I Itālija

L Luksemburga

NL Nīderlande

A Austrija

P Portugāle

FIN Somija

S Zviedrija

UK Apvienotā Karaliste

c) dalībvalstis var apsvērt iespēju pievienot apakšējā stūrī maziem burtiem to valsts valodā(-ās) šādu piezīmi: "Šo dokumentu jāglabā drošā vietā ārpus transportlīdzekļa.";

d) kartes pamatkrāsa ir sarkana (Pantone 194); kā arī ir pieļaujama pāreja no sarkanas krāsas uz baltu;

e) kartes priekšpuses apakšējā kreisā stūrī apdrukājamajā laukumā jābūt uzdrukātam simbolam, kas attēlo riteni (skatīt piedāvāto izkārtojumu).

Citos gadījumos piemēro III nodaļas 13. punkta noteikumus.

B. Personificējoša uzdruka

Personificējoša uzdruka ietver šādu informāciju:

Priekšpusē

a) kompetentās iestādes nosaukums — skatīt arī A iedaļas a) apakšpunktu;

b) tās iestādes nosaukums, kura izsniedz reģistrācijas apliecību (nav obligāti);

c) nepārprotams dokumenta kārtas numurs, ko lieto dalībvalstī — skatīt arī A iedaļas a) apakšpunktu;

d) šādus datus no II nodaļas 5. punkta; saskaņā ar II nodaļas 7. punktu individuālos valstu kodus var pievienot pēc saskaņotiem Kopienas kodiem.

Kods | Norāde |

A) | reģistrācijas numurs (oficiālais apliecības numurs) |

B) | transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums |

Aizmugurē

Kartes aizmugurē ir vismaz tā pārējā informācija, kas paredzēta II nodaļas 5. punktā; saskaņā ar II nodaļas 7. punktu individuālos valstu kodus var pievienot pēc saskaņotiem Kopienas kodiem.

Detalizēti dati ir šādi:

Kods | Norāde |

Transportlīdzekļa dati (ievērojot II nodaļas 5. punkta piezīmes)

D.1. | marka |

D.2. | tips (variants/versija, pēc vajadzības) |

D.3. | komercapzīmējums(-i) |

E | transportlīdzekļa agregāta numurs |

K | tipa apstiprinājuma numurs, ja ir pieejams |

Pēc izvēles apliecības aizmugurē var pievienot papildu datus atbilstīgi II nodaļas 6. punktam (kopā ar saskaņotiem kodiem) un atbilstīgi II nodaļas 7. punktam.

C. Viedkartes fiziskie aizsardzības elementi

Dokumentu fiziskās drošības draudi ir:

- viltotu karšu izgatavošana: jaunu tādu priekšmetu izgatavošana, kas lielā mērā līdzinās dokumentam, izgatavojot tos no jauna vai nokopējot oriģinālo dokumentu,

- būtiski grozījumi: oriģināldokumenta rekvizītu grozīšana, piemēram, rediģējot datus, kas ir uzdrukāti uz dokumenta.

Reģistrācijas apliecības II daļai izmantoto materiālu jāaizsargā pret viltojumiem ar vismaz trijiem šādiem paņēmieniem:

- mikroiespiešanu,

- gijošētu iespiedumu*,

- īrisspiedumu,

- lāzergravējumu,

- ultravioletu fluoriscējošu tinti,

- no redzes leņķa atkarīgu krāsu*,

- no temperatūras atkarīgu krāsu*,

- īpašām hologrammām*,

- mainīgiem lāzerattēliem,

- optiski mainīgiem attēliem.

Dalībvalstīm ir atļauts ieviest papildu drošības elementus.

Pamatā jādod priekšroka ar zvaigznīti apzīmētiem paņēmieniem, jo tie ļauj tiesībsargājošiem darbiniekiem pārbaudīt kartes derīgumu bez īpašiem palīglīdzekļiem.

+++++ TIFF +++++

2. attēls. Obligāto datu iespējama izkārtojuma piemēri

(pēc izvēles var pievienot citus izveles un papildu datus apliecības aizmugurē)

III.2 Datu glabāšana un aizsardzība

Iepriekš minot saskaņotos kopējos kodus (attiecīgā gadījumā saistībā ar dalībvalstu individuāliem kodiem, saskaņā ar II nodaļas 7. punktu), papildus vajag vai drīkst uz kartes virsmas uzrādīt arī šādus salasāmus datus, kas atbilst III nodaļas 1. punktam:

A) dati saskaņā ar II nodaļas 4. un 5 punktu

Visiem II nodaļas 4. un 5. punktā noteiktiem datiem ir obligāti jābūt uz kartes;

B) citi dati saskaņā ar II nodaļas 6. punktu

Bez tam dalībvalstīm pēc vajadzības ir atļauts noglabāt arī datus, kas nav noteikti II nodaļas 6. punktā;

C) citi dati saskaņā ar II nodaļas 7. punktu

Pēc izvēles uz kartes var noglabāt turpmākos vispārējas intereses datus, kas saistīti ar transportlīdzekli.

Datus no A un B apakšpunktiem noglabā divās atbilstošās datnēs ar pārredzamu struktūru (skatīt ISO/IEC 7816-4). Dalībvalstis drīkst noteikt C apakšpunktā minēto datu glabāšanu saskaņā ar tajās izstrādātajām prasībām.

Šīm datnēm nav informācijas nolasīšanas ierobežojumu.

Informācijas ierakstīšanas piekļuve šīm datnēm tiek dota tikai atbilstošās dalībvalsts, kas izdod viedkarti, kompetentām iestādēm (un to pilnvarotām aģentūrām).

Informācijas ierakstīšanas piekļuvi atļauj tikai pēc asimetriskās autentificēšanas metodes ar sesijas atslēgu apmaiņu, lai aizsargātu sesiju starp transportlīdzekļa reģistrācijas karti un valsts kompetento iestāžu (vai to pilnvaroto aģentūru) drošības moduli (piemēram, drošības moduļa karti). Tādējādi saskaņā ar ISO/IEC 7816-8 pirms autentifikācijas procesa notiek apmaiņa ar karti verificējamiem sertifikātiem. Ar karti verificējamie sertifikāti ietver atbilstīgas publiskās atslēgas, kuras iegūst un izmanto turpmāk aprakstītajā autentifikācijas procesā. Šos sertifikātus paraksta valsts kompetentās iestādes, un tie ietver atļaujas objektu (apliecības turētāja autorizācija) saskaņā ar ISO/IEC 7816-9, lai kodētu karti atbilstoša lietojuma autorizācijai. Šī pielietojuma autorizācija ir saistīta ar valsts kompetento iestādi (piemēram, lai atjaunotu datu lauku).

Valsts kompetentās iestādes atbilstošās publiskās atslēgas tiek glabātas kartē kā drošības enkurs (galvenā publiskā atslēga).

Par datņu un komandu specifikāciju, kas nepieciešama autentifikācijas procesam un rakstīšanas procesam, atbild dalībvalstis. Drošības nodrošinājumu jāapstiprina ar kopīgo kritēriju izvērtēšanu saskaņā ar EAL4+. Pastiprinājumi ir šādi: 1. AVA_MSU.3 analīze un testēšana nedrošajām valstīm; 2. AVA_VLA.4 ar augstu pretestību;

D) pārbaudes dati reģistrācijas datu autentificēšanai

Izsniedzēja iestāde iegūst tās elektronisko parakstu par datnes pilnīgiem datiem, kas satur A un B apakšpunktu informāciju un to noglabā saistītā datnē. Šie paraksti ļauj pārbaudīt noglabāto datu autentiskumu. Kartēs glabā šādus datus:

- reģistrācijas datu elektroniskais paraksts, saistībā ar A apakšpunktu,

- reģistrācijas datu elektroniskais paraksts, saistībā ar B apakšpunktu.

Lai pārbaudītu minētos elektroniskos parakstus, kartē glabā:

- izsniedzējas iestādes sertifikātus, ar ko iegūst parakstus datiem A un B apakšpunktā.

Elektroniskiem parakstiem un sertifikātiem jābūt bez grūtībām salasāmiem. Tikai valsts kompetentām iestādēm var būt informācijas ierakstīšanas piekļuve elektroniskajiem parakstiem un sertifikātiem.

III.3. Saskarne

Saskarnei jālieto ārējie kontakti. Fakultatīvi var izvēlēties ārējos kontaktus kombinācijā ar uztvērējraidītāju.

III.4. Kartes atmiņas ietilpība.

Kartei jābūt ar pietiekamu atmiņas ietilpību, lai noglabātu III nodaļas 2. punktā minētos datus.

III.5. Standarti

Mikroshēmas kartei un izmantojamām nolasīšanas ierīcēm jāatbilst šādiem standartiem:

— ISO 7810 : Identifikācijas karšu (plastmasas karšu) standarti: Fiziskās īpašības

— ISO 7816-1 un -2 : Mikroshēmas karšu fiziskās īpašības, kontaktu izmēri un izvietojums

— 7816-3 : Kontaktu elektriskie raksturlielumi, datu pārraides protokoli

— ISO 7816-4 : Komunicējamais saturs, mikroshēmas kartes struktūra, drošības arhitektūra, piekļuves mehānismi

— ISO 7816-5 : Lietotāja identifikatoru struktūra, lietotāju identifikatoru atlase un izpilde, lietotāju identifikatoru reģistrācijas procedūra (numerācijas sistēma)

— ISO 7816-6 : Starpnozaru datu elementi savstarpējai apmaiņai

— ISO 7816-8 : Integrētās(-o) shēmas(-u) kartes ar kontaktiem — Ar drošību saistītās starpnozaru komandas

— ISO 7816-9 : Integrētās(-o) shēmas(-u) kartes ar kontaktiem — Uzlabotās starpnozaru komandas

III.6. Tehniskie parametri un pārraides protokoli.

Formāts ir ID-1 (parastais izmērs, skatīt ISO/IEC 7810).

Kartei jādarbojas pie pārraides protokola T=1 saskaņā ar ISO/IEC 7816-3. Bez tam tā var darboties arī pie citiem pārraides protokoliem, piemēram, T=0, USB vai bezkontakta protokoliem. Bitu pārraidei pielieto "tiešo metodi" (skatīt ISO/IEC 7816-3);

A. Darbības spriegums, programmēšanas spriegums.

Kartei jādarbojas ar Vcc = 3V (+/0,3V) vai ar Vcc = 5V (+/0,5V). Kartei nav vajadzīgs programmēšanas spriegums pie kontakta C6.

B. Atiestatīšanas atbilde.

Informācijas lauka izmēra kartes baitu uzrāda atiestatīšanas atbildes ATR rakstzīmē TA3. Šai vērtībai jābūt vismaz "80h" (= 128 baiti).

C. Protokola parametru izvēle.

Protokola parametru izvēles atbalsts (PPS) ir obligāts saskaņā ar ISO/IEC 7816-3. To izmanto, lai izvēlētu T=1, ja kartē ir papildus pieejams T=0, un lai noteiktu Fi/Di parametrus augstāka pārraides līmeņa sasniegšanai.

D. Pārraides protokols T=1.

Virknējuma atbalsts ir obligāts.

Ir pieļaujami šādi vienkāršojumi:

- NAD baits: neizmanto (NAD jāiestata uz "00"),

- S-block ABORT: neizmanto,

- S-block VPP stāvokļa kļūda: neizmanto.

Saskarnes ierīce IFD norāda uz informācijas lauka izmēra ierīci IFSD uzreiz pēc ATR, t.i., IFD pārraida S-block IFS pieprasījumu pēc ATR, un karte nosūta atpakaļ S-block IFS. IFSD ieteicamā vērtība ir 254 baiti.

III.7. Temperatūras diapazons.

Reģistrācijas apliecībai viedkartes veidā normāli jāfunkcionē visos laika apstākļos, kas parasti sastopami Kopienas teritorijās, un vismaz temperatūras diapazonā, kas noteikts ISO 7810. Kartēm normāli jādarbojas 10 % līdz 90 % mitrumā.

III.8. Fiziskais kalpošanas laiks.

Ievērojot vides un elektriskās specifikācijas, kartei ir pareizi jādarbojas desmit gadus. Kartes materiālu izvēlas no materiāla, kas nodrošina minēto kalpošanas laiku.

III.9. Elektriskie raksturlielumi.

Ekspluatācijas laikā kartēm jāatbilst Komisijas Direktīvā 95/54/EK noteiktajām prasībām attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību, un tām jābūt aizsargātām pret elektrostatiskām izlādēm.

III.10. Datnes struktūra.

Pirmā tabula uzrāda obligātās lietojumprogrammas (DF) elementārdatnes (EF) (skatīt ISO/IEC 7816-4) DF.Reģistrācija. Visām šīm datnēm ir pārredzama struktūra. Piekļuves prasības ir aprakstītas III nodaļas 2. punktā. Datņu lielumu nosaka dalībvalstis saskaņā ar savām prasībām.

4. tabula

Datnes nosaukums | Datnes identifikators | Apraksts |

EF.Reģistrācija_A | "D001" | Reģistrācijas dati saskaņā ar II nodaļas 4. un 5. punktu |

EF.Paraksts_A | "E001" | Elektroniskais paraksts par pilnu EF. Reģistrācija_A datu saturu |

EF.C.IA_A.DS | "C001" | X.509v3 sertifikāts no izdevējas iestādes, ar ko iegūst parakstus EF. Paraksts_A |

EF.Reģistrācija_B | "D011" | Reģistrācijas dati saskaņā ar II nodaļas 6. punktu |

EF.Paraksts_B | "E011" | Elektroniskais paraksts par pilnu EF. Reģistrācija_B datu saturu |

EF.C.IA_B.DS | "C011" | X.509v3 Izdevējas iestādes sertifikāts, ar ko iegūst parakstus EF. Paraksts_B |

III.11. Datu struktūra.

Noglabātie sertifikāti ir X.509v3 formātā saskaņā ar ISO/IEC 9594-8.

Elektroniskos parakstus glabā pārredzamā veidā.

Reģistrācijas datus glabā kā BER-TLV datu objektus (skatīt ISO/IEC 7816-4) atbilstošajās elementārdatnēs. Vērtību laukus kodē kā ASCII zīmes, kā noteikts ISO/IEC 8824-1, vērtības "C0"-"FRF" ir noteiktas ISO/IEC 8859-1 (latīņu 1 zīmju sistēmai), ISO/IEC 8859-7 (grieķu zīmju sistēmai) vai ISO/IEC 8859-5 (kirilicas zīmju sistēmai). Datumu formāts ir ggggmmdd.

Pielikumu 2. tabulā doti tagi, kas identificē datu objektus saskaņā ar reģistrācijas datiem II nodaļas 4. un 5. punktā kopā ar papildu datiem III nodaļas 1. punktā. Ja nav noteikts citādi, datu objekti, kas minēti 2. tabulā, ir obligāti. Izvēles datu objekti var tikt izlaisti. Tagu kolonna norāda uz ligzdošanas līmeni.

5. tabula

Tags | Apraksts |

| | | |

"78" | | | | Saderīgu tagu piešķiršanas iestāde, ligzdošanas objekts "4F" (skatīt ISO/IEC 7816-4 un ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | Režīma identifikators (skatīt ISO/IEC 7816-4) |

"73" | | | | Starpnozaru veidne (skatīt ISO/IEC 7816-4 un ISO/IEC 7816-6), kas atbilst reģistrācijas apliecības 2. daļas obligātajiem datiem, visu sekojošo objektu ligzdošana |

| "80" | | | Tagu definīcijas versija |

| "9F33" | | | Dalībvalsts, kas izdod reģistrācijas apliecības 2. daļu |

| "9F34" | | | Vēl viens (piemēram, agrākā valsts) ekvivalenta dokumenta apzīmējums (pēc izvēles) |

| "9F35" | | | Kompetentās iestādes nosaukums |

| "9F36" | | | Iestādes nosaukums, kura izsniedz reģistrācijas apliecību (nav obligāti) |

| "9F37" | | | Izmantotā zīmju sistēma: "00": ISO/IEC 8859-1 (latīņu 1 zīmju sistēma) "01": ISO/IEC 8859-5 (kirilicas zīmju sistēma) "02": ISO/IEC 8859-7 (grieķu zīmju sistēma) |

| "9F38" | | | Nepārprotams dokumenta kārtas numurs, ko lieto dalībvalstī |

| "81" | | | Reģistrācijas numurs |

| "82" | | | Pirmās reģistrācijas datums |

| "A3" | | | Transportlīdzeklis, ligzdošanas objekti "87", "88" un "89" |

| | "87" | | Transportlīdzekļa marka |

| | "88" | | Transportlīdzekļa tips |

| | "89" | | Transportlīdzekļa komercapzīmējumi |

| "8A" | | | Transportlīdzekļa agregāta numurs |

| "8F" | | | Tipa apstiprinājuma numurs |

Turpmāk 6. tabulā doti tagi, kas identificē datu objektus saskaņā ar II nodaļas 6. punkta reģistrācijas datiem. Datu objekti, kas minēti 6. tabulā, ir fakultatīvi.

6. tabula

Tags | Apraksts |

| | | |

"78" | | | | Saderīgu tagu piešķiršanas iestāde, ligzdošanas objekts "4F" (skatīt ISO/IEC 7816-4 un ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | Lietotāja identifikators (skatīt ISO/IEC 7816-4) |

"74" | | | | Starpnozaru veidne (skatīt ISO/IEC 7816-4 un ISO/IEC 7816-6), kas atbilst fakultatīvajiem datiem reģistrācijas apliecības 1. daļā, II nodaļas 6. punktā un kurā ligzdo visus turpmākos objektus |

| "80" | | | Tagu definīcijas versija |

| "A1" | | | Personas dati, ligzdošanas objekti "A7", "A8" un "A9" |

| | "A7" | | Transportlīdzekļa īpašnieks, ligzdošanas objekti "83", "84" un "85" |

| | | "83" | Uzvārds vai uzņēmuma nosaukums |

| | | "84" | Citi vārdi vai iniciāļi (pēc izvēles) |

| | | "85" | Adrese dalībvalstī |

| | "A8" | | Transportlīdzekļa otrais īpašnieks, ligzdošanas objekti "83", "84" un "85" |

| | | … | |

| | "A9" | | Persona, kas drīkst izmantot transportlīdzekli ar likumīgām tiesībām, izņemot īpašumtiesības, ligzdošanas objekti "83", "84" un "85" |

| | | … | |

| "98" | | | Transportlīdzekļa kategorija |

Dalībvalstis nosaka datu struktūru un formātu saskaņā ar II nodaļas 7. punktu.

III.12. Reģistrācijas datu nolasīšana.

A. Režīma izvēle.

Režīmu "transportlīdzekļa reģistrācija" izvēlas, izmantojot SELECT DF (pēc vārda, skatīt ISO/IEC 7816-4) un tā režīma identifikatoru (AID). AID vērtību pieprasa no laboratorijas, kuru izvēlas Eiropas Komisija.

B. Datu nolasīšana no datnēm.

Datnes, kas atbilst II nodaļas A, B un D apakšpunktiem, izvēlas, izmantojot SELECT (skatīt ISO/IEC 7816-4), iestatot komandas parametrus P1 uz "02", P2 uz "04" un komandu datu lauku, kas satur datnes identifikatoru (skatīt X nodaļu, 1. tabulu). Iegūtā datnes vadības parametru veidne (FCP) ietver datnes atmiņu, ko var izmantot, lasot šīs datnes.

Šiem datiem jābūt lasāmiem ar READ BINARY (skatīt ISO/IEC 7816-4), izmantojot bezkomandu datu lauku un Le iestatītu atbilstoši paredzamo datu garumam, lietojot īsu Le.

C. Datu autentiskuma pārbaude.

Lai pārbaudītu noglabāto reģistrācijas datu autentiskumu, drīkst pārbaudīt atbilstošo elektronisko parakstu. Tas nozīmē, ka no reģistrācijas kartes var nolasīt ne tikai reģistrācijas datus, bet arī atbilstošo elektronisko parakstu.

Paraksta pārbaudei publisko atslēgu var iegūt, nolasot atbilstošo izsniedzējas iestādes sertifikātu no reģistrācijas kartes. Sertifikāti ietver publisko atslēgu un atbilstošās iestādes identitāti. Paraksta pārbaudi drīkst veikt arī ar sistēmu, kas nav reģistrācijas kartes sistēma.

Dalībvalstīm ir atļauts saņemt publiskās atslēgas un sertifikātus, lai verificētu izsniedzējas iestādes sertifikātu.

III.13. Īpaši noteikumi.

Neatkarīgi no citiem noteikumiem šajā direktīvā dalībvalstis, par to paziņojot Eiropas Komisijai, drīkst pievienot krāsas, atšķirības zīmes vai simbolus. Bez tam noteiktiem datiem, kas minēti III nodaļas 2. punkta C apakšpunktā, dalībvalstis drīkst atļaut XML formātu un drīkst atļaut pieeju, izmantojot TCP/IP. Dalībvalstis ar Eiropas Komisijas piekrišanu drīkst transportlīdzekļa reģistrācijas karti papildināt ar citiem pielietojumiem, par kuriem ES līmenī vēl nav saskaņotu noteikumu vai dokumentu (piemēram, tehniskās apskates apliecību), lai apzinātu papildu ar transportlīdzekli saistītus pakalpojumus.

"

[1] Apliecībā, kurai ir tikai viena daļa, būs uzraksts "Reģistrācijas apliecība", un tekstā nebūs norādes uz "I daļu".

[2] Padomes Direktīva 70/220/EEK (1970. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes motoriem (OV L 76, 6.4.1970., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/80/EK (OV L 291, 28.10.2002., 20. lpp.).

[3] Padomes Direktīva 88/77/EEK (1987. gada 3. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dīzeļmotoriem (OV L 36, 9.2.1988., 33. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/27/EK (OV L 107, 18.4.2001., 10. lpp.).

[4] Komisijas Direktīva 95/54/EK (1995. gada 31. oktobris), ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji, un ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (OV L 266, 8.11.1995., 1. lpp.).

[1] Šis pielikums attiecas tikai uz tām reģistrācijas apliecībām, kam ir I un II daļa.

--------------------------------------------------

Augša