EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0124

Komisijas Direktīva 2003/124/EK (2003. gada 22. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK īsteno attiecībā uz iekšējās informācijas definīciju un publisku izziņošanu, kā arī tirgus manipulācijas definīcijuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 339, 24.12.2003., 70./72. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 06 Sējums 006 Lpp. 348 - 350
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 006 Lpp. 348 - 350
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 006 Lpp. 348 - 350
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 006 Lpp. 348 - 350
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 06 Sējums 006 Lpp. 348 - 350
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 006 Lpp. 348 - 350
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 006 Lpp. 348 - 350
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 06 Sējums 006 Lpp. 348 - 350
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 006 Lpp. 348 - 350
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 005 Lpp. 243 - 245
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 005 Lpp. 243 - 245
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 06 Sējums 006 Lpp. 17 - 19

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 02/07/2016; Atcelts ar 32014R0596

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/124/oj

32003L0124Oficiālais Vēstnesis L 339 , 24/12/2003 Lpp. 0070 - 0072


Komisijas Direktīva 2003/124/EK

(2003. gada 22. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK īsteno attiecībā uz iekšējās informācijas definīciju un publisku izziņošanu, kā arī tirgus manipulācijas definīciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK (2003. gada 28. janvāris) par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) [1], un jo īpaši tās 1. panta otro daļu un 6. panta 10. punkta pirmo, otro un trešo ievilkumu,

apspriedusies ar Eiropas vērtspapīru regulatoru komiteju (EVRK) [2], lai saņemtu tehnisku konsultāciju,

tā kā:

(1) Saprātīgi ieguldītāji pieņem lēmumus par ieguldījumiem, pamatojoties uz informāciju, kas tiem jau ir pieejama, tas ir, pamatojoties uz iepriekš pieejamu informāciju. Tādēļ jautājums par to, vai saprātīgs ieguldītājs, pieņemot lēmumu par ieguldījumiem, ņemtu vērā kādu noteiktu informāciju, ir jāizvērtē, pamatojoties uz iepriekš pieejamo informāciju. Šādi izvērtējot, jāņem vērā šādas informācijas paredzamā ietekme ar to saistītā emitenta vispārējās darbības kontekstā, informācijas avota uzticamība un jebkādi citi tirgus rādītāji, kas varētu ietekmēt finanšu instrumentu vai atvasināto finanšu instrumentu, kurš konkrētajos apstākļos saistīts ar šo informāciju.

(2) Vēlāk pieejamo informāciju var izmantot, lai pārbaudītu pieņēmumu, ka iepriekšējā informācija bija tāda, kas var atsaukties uz vērtspapīru cenu, bet vēlāk pieejamo informāciju nedrīkst izmantot, lai vērstos pret kādu, kas izdarīja pamatotus secinājumus no informācijas, kas tam bija iepriekš pieejama.

(3) Juridiskā noteiktība attiecībā uz tirgus dalībniekiem jāveicina, stingrāk nosakot divus elementus, kas ir būtiski iekšējās informācijas definēšanai, proti, precīzu šādas informācijas raksturu un tās iespējamās ietekmes nozīmi attiecībā uz finanšu instrumentu vai saistītu atvasinātu finanšu instrumentu cenām.

(4) Lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, nepieciešams ne vien, lai emitenti laicīgi publiski izziņotu iekšējo informāciju, bet arī, lai šāda informācija cik ātri un saskaņoti vien iespējams tiktu izziņota visu kategoriju ieguldītājiem dalībvalstīs, kurās emitents pieprasījis vai tam apstiprināts, ka tā finanšu instruments pieņemts tirdzniecībai regulētajā tirgū, lai Kopienas līmenī garantētu ieguldītājiem vienlīdzīgu pieeju šādai informācijai un novērstu iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu darījumos. Šādā nolūkā dalībvalstis var oficiāli noteikt mehānismus, kas jāizmanto šādai izziņošanai.

(5) Lai aizsargātu emitentu likumīgās intereses, jāatļauj aizkavēt iekšējās informācijas publisku izziņošanu stingri noteiktos īpašos apstākļos. Tomēr ieguldītāju interešu aizsardzības dēļ šādos gadījumos nepieciešams, lai informācija būtu konfidenciāla nolūkā novērst iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu darījumos.

(6) Lai vadītu tirgus dalībniekus un kompetentās iestādes, jāņem vērā norādes, pārbaudot iespējamu manipulatīvu darbību.

(7) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Iekšējā informācija

1. Lai piemērotu Direktīvas 2003/6/EK 1. panta 1. punktu, uzskata, ka informācijai ir precīzs raksturs, ja tā norāda uz pastāvošu apstākļu kopumu vai tādu apstākļu kopumu, par kuriem ir pamats uzskatīt, ka tie iestāsies, vai arī bijušu notikumu vai notikumu, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tas notiks, un tā ir pietiekami specifiska, lai ļautu izdarīt secinājumu par šā apstākļu kopuma vai notikuma iespējamo ietekmi uz finanšu instrumentu vai saistītu atvasinātu finanšu instrumentu cenām.

2. Lai piemērotu Direktīvas 2003/6/EK 1. panta 1) punktu, "informācija, kas, ja to nodotu atklātībai, varētu ievērojami ietekmēt attiecīgo finanšu instrumentu cenas vai saistīto atvasināto finanšu instrumentu cenas", ir informācija, ko saprātīgs ieguldītājs, iespējams, izmantotu kā daļēju pamatu ieguldījumu lēmumiem.

2. pants

Iekšējās informācijas publiskas izziņošanas līdzekļi un termiņi

1. Lai piemērotu Direktīvas 2003/6/EK 6. panta 1. punktu, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/34/EK [3] 102. panta 1. punktu un 103. pantu.

Bez tam dalībvalstis nodrošina, ka emitents dara zināmu sabiedrībai iekšējo informāciju tādā veidā, kas ļauj sabiedrībai ātri piekļūt šai informācijai un pilnīgi, pareizi un laicīgi to novērtēt.

Bez tam dalībvalstis nodrošina, ka emitents neapvieno iekšējās informācijas sniegšanu sabiedrībai ar savu tirdzniecības darbību tādā veidā, kas varētu būt maldinošs.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka par emitentiem uzskata – tie ir ievērojuši Direktīvas 2003/6/EK 6. panta 1. punkta pirmo daļu, ja, iestājoties apstākļu kopumam vai notiekot notikumam, emitents par to nekavējoties paziņojis sabiedrībai, kaut arī tas vēl oficiāli nav noticis.

3. Būtiskas izmaiņas iekšējā informācijā, kas jau publiski izziņota, nekavējoties izziņo publiski pēc šo izmaiņu notikšanas, izmantojot to pašu informēšanas kanālu, ar kādu publiski izziņota sākotnējā informācija.

4. Dalībvalstis pieprasa emitentiem saprātīgi rūpēties par to, lai nodrošinātu, ka iekšējā informācija cik saskaņoti vien iespējams tiek publiski izziņota visu kategoriju ieguldītājiem visās dalībvalstīs, kurās šie emitenti pieprasījuši vai kur tie saņēmuši apstiprinājumu, ka to emitētie finanšu instrumenti pieņemti tirdzniecībai regulētā tirgū.

3. pants

Likumīgas intereses, lai aizkavētu publisko izziņošanu, un konfidencialitāte

1. Lai piemērotu Direktīvas 2003/6/EK 6. panta 2. punktu, likumīgās intereses jo īpaši var attiekties uz šādiem apstākļiem, kuru uzskaitījums nav izsmeļošs:

a) sarunas, kuras notiek, vai ar tām saistīti elementi, ja publiska izziņošana, iespējams, varētu ietekmēt šo sarunu iznākums vai normālu gaitu. Jo īpaši, ja emitenta finansiālā dzīvotspēja ir nopietnās un nenovēršamās briesmās, bet to neaptver piemērojamie maksātnespējas likumi, tad informācijas publisku izziņošanu var aizkavēt uz ierobežotu laika posmu, ja šāda publiska izziņošana nopietni apdraudētu esošo un iespējamo akcionāru intereses, kaitējot tādu īpašu sarunu pabeigšanai, kas paredzētas, lai nodrošinātu emitenta ilgtermiņa finansiālu atveseļošanos;

b) lēmumi, ko pieņēmusi, vai līgumi, kurus noslēgusi emitenta vadības struktūra, kam nepieciešams emitenta citas struktūras apstiprinājums, lai tie stātos spēkā, ja šāda emitenta uzbūves dēļ nepieciešams, lai šīs struktūras būtu nodalītas, ar noteikumu, ka informācijas publiska izziņošana pirms šādas apstiprināšanas, vienlaikus paziņojot, ka joprojām tiek gaidīts šāds apstiprinājums, varētu radīt draudus, ka sabiedrība var nepareizi novērtēt šādu informāciju.

2. Lai piemērotu Direktīvas 2003/6/EK 6. panta 2. punktu, dalībvalstis pieprasa, lai emitents kontrolētu piekļuvi šādai informācijai nolūkā nodrošināt iekšējās informācijas konfidencialitāti, un jo īpaši tās pieprasa:

a) lai emitents būtu izveidojos efektīvu režīmu nolūkā liegt piekļuvi šādai informācijai personām, kam tā nav nepieciešama, pildot to funkcijas emitentā;

b) lai emitents būtu veicis nepieciešamos pasākumus nolūkā nodrošināt, ka jebkura persona, kam ir piekļuve šādai informācijai, atzīst no tā izrietošos tiesiskos un regulatīvos pienākumus un apzinās, kādas sankcijas draud par šādas informācijas ļaunprātīgu vai nepienācīgu izmantošanu;

c) lai emitents būtu izveidojis pasākumus, kas nekavējoties ļauj veikt publisku izziņošanu gadījumā, ja emitents nav spējis nodrošināt attiecīgās iekšējās informācijas konfidencialitāti, neskarot Direktīvas 2003/6/EK 6. panta 3. punkta otro daļu.

4. pants

Manipulatīvas darbības, kas saistītas ar nepareizām vai maldinošām norādēm un cenas nodrošināšanu

Lai piemērotu Direktīvas 2003/6/EK 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu un neskarot minētā panta 2. punkta otrajā daļā minētos piemērus, dalībvalstis nodrošina, ka šādas turpmāk minētas norādes, kuru uzskaitījums nav izsmeļošs un kas pašas par sevi nav noteikti jāuzskata par tirgus manipulācijām, tiek ņemtas vērā, tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm pārbaudot darījumus vai tirdzniecības uzdevumus:

a) kādā mērā iesniegtie tirdzniecības uzdevumi vai veiktie darījumi veido ievērojamu daļu no attiecīgā finanšu instrumenta tirdzniecības apjoma vienā dienā attiecīgajā regulētajā tirgū, jo īpaši, ja šo darbību rezultātā ievērojami mainās finanšu instrumenta cena;

b) kādā mērā tādas personas iesniegtie tirdzniecības uzdevumi vai veiktie darījumi, kam ir spēcīga finanšu instrumenta pārdošanas vai pirkšanas pozīcija, izraisa ievērojamas finanšu instrumenta vai saistīta atvasināta finanšu instrumenta vai pakārtota aktīva, kas pieņemts tirdzniecībai regulētā tirgū, cenas izmaiņas;

c) vai veikto darījumu rezultātā mainās regulētā tirgū tirdzniecībai pieņemtā finanšu instrumenta beneficiārās īpašumtiesības;

d) kādā mērā iesniegtie tirdzniecības uzdevumi vai veiktie darījumi ietver pozīciju apvērsi īsā laika posmā un veido ievērojamu daļu no darījumiem ar attiecīgo finanšu instrumentu attiecīgajā regulētajā tirgū vienā dienā un kādā mērā tie varētu būt saistīti ar regulētajā tirgū tirdzniecībai pieņemtā finanšu instrumenta cenas ievērojamām izmaiņām;

e) kādā mērā iesniegtie tirdzniecības uzdevumi vai veiktie darījumi koncentrēti īsā laika posmā tirdzniecības sesijā un izraisa cenas izmaiņas, kuras pēc tam tiek apvērstas;

f) kādā mērā iesniegtie tirdzniecības uzdevumi maina priekšstatu par labāko cenas piedāvājumu vai piedāvā cenas par regulētajā tirgū tirdzniecībai pieņemtu finanšu instrumentu vai vispār maina tirgus dalībniekiem pieejamo veidlapu grāmatu radīto priekšstatu un tiek atsaukti, pirms tie tiek izpildīti;

g) kādā mērā tiek iesniegti tirdzniecības uzdevumi vai veikti darījumi aptuveni noteiktā laikā, kad tiek aprēķinātas atskaites cenas, norēķinu cenas un novērtējumi, un kādā mērā tie izraisa izmaiņas cenās, kurām ir ietekme uz šādām cenām un vērtējumiem.

5. pants

Manipulatīvas darbības, kas saistītas ar fiktīvu procedūru vai cita veida krāpšanas vai viltus izmantošanu

Lai piemērotu Direktīvas 2003/6/EK 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu un neskarot minētā panta 2. punkta otrajā daļā minētos piemērus, dalībvalstis nodrošina, ka šādas norādes, kuru uzskaitījums nav izsmeļošs un kas pašas par sevi nav noteikti jāuzskata par tirgus manipulācijām, tiek ņemtas vērā, tirgus dalībniekiem un kompetentām iestādēm pārbaudot darījumus vai tirdzniecības uzdevumus:

a) vai pirms vai pēc personu iesniegtajiem tirdzniecības uzdevumiem vai to veiktajiem darījumiem tās pašas personas vai ar tām saistītas personas neizplata nepatiesu vai maldinošu informāciju;

b) vai personas neiesniedz tirdzniecības uzdevumus vai neveic darījumus pirms vai pēc tam, kad tās pašas personas vai ar tām saistītas personas izstrādā vai izplata pētījumus vai ieguldījumu rekomendācijas, kas ir kļūdainas vai neobjektīvas, vai par kurām ir loģiski pierādāms, ka tās ir būtisku interešu ietekmētas.

6. pants

Transponēšana

1. Vēlākais līdz 2004. gada 12. oktobrim dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.

[2] EVRK izveidota ar Komisijas Lēmumu 2001/527/EK (OV L 191, 13.7.2001., 43. lpp.).

[3] OV L 184, 6.7.2001., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša