EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0108

Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2003/108/EK (2003. gada 8. decembris), ar ko groza Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

OV L 345, 31.12.2003., 106./107. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 692 - 693
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 692 - 693
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 692 - 693
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 692 - 693
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 692 - 693
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 692 - 693
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 692 - 693
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 692 - 693
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 692 - 693
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 010 Lpp. 133 - 134
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 010 Lpp. 133 - 134
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 70 - 71

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 14/02/2014; Atcelts ar 32012L0019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/108/oj

32003L0108Oficiālais Vēstnesis L 345 , 31/12/2003 Lpp. 0106 - 0107


Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2003/108/EK

(2003. gada 8. decembris),

ar ko groza Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [1],

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [2],

tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/96/EK (2003. gada 27. janvāris) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) [3] pieņemšanas procedūras laikā radās bažas par minētās direktīvas 9. panta formulējuma iespējamām finansiālajām sekām uz attiecīgo iekārtu ražotājiem.

(2) Samierināšanas komitejas 2002. gada 10. oktobra sanāksmē par minēto direktīvu Eiropas Parlaments, Padome un Komisija Kopīgā deklarācijā izteica nodomu pēc iespējas ātrāk izskatīt jautājumus saistībā ar Direktīvas 2002/96/EK 9. pantu par finansējumu, kas attiecas uz to lietotāju EEIA, kuras nav privātas mājsaimniecības.

(3) Atbilstoši kopīgajai deklarācijai Komisija ir pārbaudījusi Direktīvas 2002/96/EK 9. panta esošā formulējuma finansiālās sekas uz ražotājiem un ir konstatējusi, ka atpakaļpieņemšanas saistības attiecībā uz agrāk tirgū laistu EEIA rada atpakaļejošas saistības, par kurām nav paredzēti noteikumi un kuras dažiem ražotājiem var radīt nopietnus ekonomiskus riskus.

(4) Lai novērstu šādus riskus, ražotājiem jāuzņemas finansiālā atbildība par pirms 2005. gada 13. augusta tirgū laistu EEIA vākšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi, piegādājot lietotājiem, kas nav privātas mājsaimniecības, jaunus izstrādājumus, kuri aizstāj līdzvērtīga veida izstrādājumus vai pilda tādas pašas funkcijas. Ja šādi atkritumi nav aizstāti ar jauniem izstrādājumiem, atbildību uzņemas minētie lietotāji. Dalībvalstīm, ražotājiem un lietotājiem jābūt iespējai veikt alternatīvus pasākumus.

(5) Atbilstoši Direktīvas 2002/96/EK 17. pantam dalībvalstīs jāstājas spēkā normatīviem un administratīviem aktiem, kas vajadzīgi, lai līdz 2004. gada 13. augustam izpildītu minētās direktīvas prasības. Lai nav jāgroza dalībvalstu tiesību akti, kas pieņemti līdz minētajam datumam, šī direktīva jāpieņem pēc iespējas ātri un jāīsteno dalībvalstu tiesību aktos vienlaikus ar Direktīvu 2002/96/EK.

(6) Atbilstīgi ir jāgroza Direktīva 2002/96/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2002/96/EK 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"9. pants

Finansējums attiecībā uz to lietotāju EEIA, kas nav privātas mājsaimniecības

1. Dalībvalstis līdz 2005. gada 13. augustam nodrošina, ka ražotāji veic EEIA vākšanas, apstrādes, reģenerācijas un videi nekaitīgas apglabāšanas izmaksu finansējumu attiecībā uz izstrādājumiem, kas tirgū laisti pēc 2005. gada 13. augusta un kas saņemti no lietotājiem, kuri nav privātas mājsaimniecības.

Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2005. gada 13. augustam attiecībā uz EEIA no izstrādājumiem, kas laisti tirgū pirms 2005. gada 13. augusta (iepriekš radušies atkritumi), apsaimniekošanas izmaksu finansējums ir tāds, kā tas izklāstīts šā panta trešajā un ceturtajā daļā.

Aizstājot iepriekš radušos atkritumus ar jauniem līdzvērtīgiem izstrādājumiem vai ar jauniem izstrādājumiem, kuri pilda to pašu funkciju, šo izstrādājumu ražotājiem jāparedz šādu izmaksu finansējums. Kā alternatīvu risinājumu dalībvalstis var paredzēt pilnīgu vai daļēju atbildību par šo finansējumu arī lietotājiem, kas nav privātas mājsaimniecības.

Citu iepriekš radušos atkritumu gadījumā izmaksu finansējumu veic lietotāji, kas nav privātas mājsaimniecības.

2. Neskarot šo direktīvu, ražotāji un lietotāji, kas nav privātas mājsaimniecības, slēdzot līgumus, paredz citas finansējuma metodes."

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2004. gada 13. augustam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstīm pieņemot šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 8. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. Frattini

[1] OV C 234, 30.9.2003., 91. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 2003. gada 21. oktobra atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2003. gada 19. novembra lēmums.

[3] OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp.

--------------------------------------------------

Augša