Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0107

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/107/EK (2003. gada 5. decembris), ar ko groza Padomes Regulu 96/16/EK par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem

OV L 7, 13.1.2004., 40./40. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 617 - 617
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 617 - 617
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 617 - 617
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 617 - 617
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 617 - 617
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 617 - 617
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 617 - 617
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 617 - 617
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 617 - 617
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 179 - 179
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 179 - 179
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 122 - 122

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/107/oj

32003L0107Oficiālais Vēstnesis L 007 , 13/01/2004 Lpp. 0040 - 0040


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/107/EK

(2003. gada 5. decembris),

ar ko groza Padomes Regulu 96/16/EK par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru [1],

tā kā:

(1) Padomes Direktīvas 96/16/EK [2] mērķis ir sniegt ticamus un salīdzināmus datus par piena ražošanu un izlietojumu, kā arī ticamu, regulāru un īstermiņa informāciju par piena piegādēm uzņēmumiem, kuri apstrādā vai pārstrādā pienu, un par piena produktu ražošanu dalībvalstīs.

(2) Ņemot vērā piena olbaltumvielu satura pieaugošo ekonomisko nozīmi, aizvien vairāk ir nepieciešama statistiskā informācija par olbaltumvielu saturu galvenajos piena produktos.

(3) Kopumā pieaug specializācija lauksaimniecībā, bet jo īpaši piena nozarē pašlaik notiek reģionālā specializācija, kas rada pārmērīgas atšķirības pat starp vienas dalībvalsts reģioniem, radot vajadzību pēc sīki izstrādātas informācijas reģionālā līmenī.

(4) Lai garantētu rezultātu salīdzināmību, saskaņā ar standarta formātu jāsagatavo metodoloģiskie ziņojumi,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Padomes Direktīvu 96/16/EK groza, kā minēts turpmāk tekstā.

1. Tās 4. pantu groza šādi:

a) panta 1. punkta b) apakšpunktam pievieno šādas daļas:

"iv) galveno piena produktu olbaltumvielu saturs, pamatojoties uz mērījumu vai aprēķinu metodi, kas varētu garantēt ticamākos datus;

v) govs piena daudzums, ko saražo lauku saimniecība reģionā (NUTS 2 teritoriālā vienība) saskaņā ar vispiemērotāko mērījumu vai aprēķinu metodi ticamāko datu iegūšanai."

b) svītro 2. punktu.

2. Direktīvas 5. panta 2. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

"Dalībvalstis katru gadu paziņo Komisijai metodoloģisko informāciju, kas minēta 4. panta 1. punktā, izmantojot standarta aptaujas lapu, kuru sagatavojusi Komisija saskaņā ar 7. pantā noteikto procedūru.";

3. Direktīvas 6. panta 3. punktu groza šādi:

a) tā b) apakšpunkta otro ievilkumu svītro;

b) tā c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"c) nākamā gada septembrī pēc atskaites termiņa gada, rezultātus, kas minēti 1. panta 2. punktā un 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta v) daļā un c) apakšpunktā."

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2004. gada 31. martam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kādā veidā izdarāmas šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 5. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Lunardi

[1] Eiropas Parlamenta 2003. gada 2. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2003. gada 17. novembra lēmums.

[2] OV L 78, 28.3.1996., 27. lpp.

--------------------------------------------------

Augša