EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0100

Komisijas Direktīva 2003/100/EK (2003. gada 31. oktobris), kas groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/32/EK par nevēlamajām vielām dzīvnieku barībāDokuments attiecas uz EEZ

OV L 285, 1.11.2003., 33./37. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 458 - 462
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 458 - 462
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 458 - 462
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 458 - 462
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 458 - 462
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 458 - 462
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 458 - 462
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 458 - 462
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 458 - 462
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 050 Lpp. 85 - 89
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 050 Lpp. 85 - 89
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 148 - 152

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/100/oj

32003L0100Oficiālais Vēstnesis L 285 , 01/11/2003 Lpp. 0033 - 0037


Komisijas Direktīva 2003/100/EK

(2003. gada 31. oktobris),

kas groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/32/EK par nevēlamajām vielām dzīvnieku barībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvu 2002/32/EK par nevēlamajām vielām dzīvnieku barībā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/57/EK [2], jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Direktīva 2002/32/EK nosaka, ka dzīvnieku barībā ir aizliegts lietot produktus, kuros nevēlamo vielu saturs pārsniedz I pielikumā noteikto maksimālo pieļaujamo daudzumu.

(2) Kad tika pieņemta Direktīva 2002/32/EK, tika noteikts, ka I pielikuma noteikumus pārskata, pamatojoties uz atjaunotu zinātniskā riska izvērtējumu un ņemot vērā aizliegumu veikt jebkādu tādu inficētu, prasībām neatbilstošu produktu atšķaidīšanu, kas paredzēti dzīvnieku barošanai.

(3) Attiecīgi tika pieprasīts, lai Dzīvnieku barības zinātniskā komiteja (SCAN) bez kavēšanās sniedz atjaunotu zinātnisku riska izvērtējumu. SCAN 2003. gada 20. februārī pieņēma atzinumu par kaitīgām vielām barībā, kurš tika atjaunots 2003. gada 25. aprīlī. Šis atzinums sniedz plašu pārskatu par iespējamajiem riskiem dzīvnieku un sabiedrības veselībai dažādu nevēlamu vielu klātbūtnes dēļ dzīvnieku barībā.

(4) SCAN tomēr atzina, ka ir vajadzīga papildu detalizēta riska izvērtēšana, lai varētu pilnībā pārskatīt Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu. Kopš 2003. gada maija Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pārņēma no Eiropas Komisijas atbildību par pārtikas un pārtikas drošības jautājumu zinātnisko izvērtēšanu. EFSA ir lūgts veikt risku sīku izvērtēšanu.

(5) Tajā pašā laikā ir norādīts, ka apgāde ar dažām būtiskām un vērtīgām barības vielām var būt apdraudēta, jo nevēlamo vielu līmenis dažās pārtikas vielās parastā fona piesārņojuma dēļ ir tuvu maksimāli pieļaujamajam Direktīvas 2002/32/EK I pielikumā noteiktajam līmenim vai pārsniedz to. Pielikuma noteikumos ir atrastas arī dažas pretrunas.

(6) Tādēļ pielikumā pagaidu kārtā ir jāizdara grozījumi, kas balstās uz detalizētu, zinātnisku riska izvērtējumu, saglabājot augsta līmeņa sabiedrības un dzīvnieku veselības un apkārtējās vides aizsardzību.

(7) Lai saglabātu šādu sabiedrības un dzīvnieku veselības un apkārtējās vides aizsardzības līmeni, ir atzīts, ka, ja barības vielas tiek tieši izbarotas dzīvniekiem vai ja tiek izmantota papildbarība, to lietošanai dienas devā nevajadzētu dzīvnieku pakļaut augstākam nevēlamo vielu līmenim kā gadījumā, ja dienas devā tiek izmantota tikai kompleksā barība.

(8) SCAN apstiprina, ka arsēnam un tā organiskajām formām ir ierobežots toksiskums. Kopējā arsēna daudzuma noteikšana barībā tādējādi ne vienmēr precīzi atspoguļo tā neorganisko formu radīto risku. Tomēr arsēna organiskās un neorganiskās formas var atšķirt tikai ar sarežģītu analīzes metodi, kas nav viegli piemērojama oficiālajās pārbaudēs. Tādēļ ir lietderīgi maksimālo līmeni izteikt kā kopējo arsēna daudzumu ar iespējamām atliekām, lai varētu pieprasīt sīkāku analīzi, jo īpaši Hizikia fusiforme klātbūtnes gadījumā. Tā kā Kopienai nav analīzes metodes kopējā arsēna daudzuma noteikšanai, ir vajadzīgs pierādīt izmantoto paraugu apstrādes metodes un analīzes metodes apmierinošu veikšanu, izmantojot sertificētus standarta materiālus, kas ievērojamu daļu arsēna satur tā organiskā formā.

(9) Ir jāņem vērā arī tas, ka vairāk kā 95 % arsēna, ko satur jūras izcelsmes barības vielas, ir vismazāk toksiskajās formās, un jaunākās tendences, zivju barības sastāvā ietverot vairāk zivju eļļas un zivju miltu.

(10) Pašreizējais maksimāli pieļaujamais arsēna, svina un fluora daudzums dažās minerālbarības vielās neatspoguļo pašreizējo parastā fona piesārņojuma līmeni. Norādot šo nevēlamo vielu zemo biopieejamību minerālbarībā, ir lietderīgi nodrošināt šo būtisko un svarīgo barības vielu apgādi, neapdraudot dzīvnieku un sabiedrības veselību un apkārtējo vidi.

(11) Aflatoksīns B1 ir genotoksiska kancerogēna viela, kas atrasta pienā tā metabolīta aflatoksīna M1 veidā. Sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā ir lietderīgi maksimāli pieļaujamo aflatoksīna līmeni saglabāt pēc iespējas zemu. Pareiza apstrādes un žāvēšanas prakse var saglabāt zemu aflatoksīna līmeni dažādās barības vielās un pastāv efektīvas dekontaminācijas procedūras aflatoksīna B1 līmeņa samazināšanai. Ir lietderīgi, ka visām barības vielām piemēro vienādu aflatoksīna B1 maksimāli pieļaujamo līmeni.

(12) Veselas kokvilnas sēklas satur daudz brīvā gosipola, kas ir to dabiska sastāvdaļa. Tādēļ ir lietderīgi noteikt īpašu maksimāli pieļaujamo gosipola līmeni veselām kokvilnas sēklām.

(13) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 12 mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu noteikumu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.

[2] OV L 151, 19.6.2003., 38. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu groza šādi:

1. Direktīvas 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

"Nevēlamas vielas | Produkti, kas paredzēti lietošanai dzīvnieku barībā | Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 % |

(1) | (2) | (3) |

1.Arsēns | Barības sastāvdaļas, izņemot: | 2 |

—zāles, kaltētas lucernas un kaltēta āboliņa miltus, kaltētu cukurbiešu mīkstumu un kaltētu melases cukurbiešu mīkstumu | 4 |

—palmu kodolu raušus | 4 |

—fosfātu un kaļķainās jūras aļģes | 10 |

—kalcija karbonātu | 15 |

—magnija oksīdu | 20 |

—lopbarību, kas iegūta zivju vai citu jūras dzīvnieku pārstrādē | 15 |

—jūras aļģu miltus un no jūras aļģēm iegūtas barības sastāvdaļas | 40 |

Kompleksā barība, izņemot: | 2 |

—komplekso barību zivīm un komplekso barību kažokzvēriem | 6 |

Papildbarība, izņemot: | 4 |

—minerālbarību | 12 |

2.Svins | Barības sastāvdaļas, izņemot: | 10 |

—rupjo lopbarību zaļmasā | 40 |

—fosfātu un kaļķainās jūras aļģes | 15 |

—kalcija karbonātu | 20 |

—raugus | 5 |

Kompleksā barība | 5 |

Papildbarība, izņemot: | 10 |

—minerālbarību | 15 |

3.Fluors | Barības sastāvdaļas, izņemot: | 150 |

—dzīvnieku izcelsmes lopbarību, izņemot jūras vēžveidīgos, tādus kā jūras krili | 500 |

—fosfātus un jūras vēžveidīgos, tādus kā jūras krili | 2000 |

—kalcija karbonātu | 350 |

—magnija oksīdu | 600 |

—kaļķainās jūras aļģes | 1000 |

Kompleksā barība, izņemot: | 150 |

—komplekso barību liellopiem, aitām un kazām | |

—laktācijas laikā | 30 |

—citu | 50 |

—komplekso barību cūkām | 100 |

—komplekso barību mājputniem | 350 |

—komplekso barību cāļiem | 250 |

Minerālvielu maisījumi liellopiem, aitām un kazām | 2000 |

Cita papildbarība | 125 |

2. Direktīvas 7. punktu aizstāj ar šo:

"Nevēlamas vielas | Produkti, kas paredzēti lietošanai dzīvnieku barībā | Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 % |

(1) | (2) | (3) |

7.Aflatoksīns B1 | Visu veidu barības vielas | 0,02 |

Kompleksā barība liellopiem, aitām un kazām, izņemot: | 0,02 |

—komplekso lopbarību piena lopiem | 0,005 |

—komplekso lopbarību teļiem un jēriem | 0,01 |

Kompleksā barība cūkām un mājputniem (izņemot jaunos dzīvniekus) | 0,02 |

Cita kompleksā lopbarība | 0,01 |

Papildbarība liellopiem, aitām un kazām (izņemot papildbarību piena lopiem, teļiem un jēriem) | 0,02 |

Papildbarība cūkām un mājputniem (izņemot jaunos dzīvniekus) | 0,02 |

Cita papildbarība | 0,005" |

3. Direktīvas 9. punktu aizstāj ar šo:

"Nevēlamas vielas | Produkti, kas paredzēti lietošanai dzīvnieku barībā | Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 % |

(1) | (2) | (3) |

9.Brīvais gosipols | Barības vielas, izņemot: | 20 |

—kokvilnas sēklas | 5000 |

—kokvilnas sēklu raušus un kokvilnas sēklu miltus | 1200 |

Kompleksā barība, izņemot: | 20 |

—komplekso barību liellopiem, aitām un kazām | 500 |

—komplekso barību mājputniem (izņemot dējējvistas) un teļiem | 100 |

—komplekso barību trušiem un cūkām (izņemot sivēnus) | 60" |

4. Direktīvas 22. punktu aizstāj ar šo:

"Nevēlamas vielas | Produkti, kas paredzēti lietošanai dzīvnieku barībā | Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 % |

(1) | (2) | (3) |

22.Endosulfāns (alfa un beta izomēru un endosulfānsulfāta summa, kas izteikta kā endosulfāns) | Visas barības vielas, izņemot: | 0,1 |

kukurūzu un tās pārstrādes produktus | 0,2 |

eļļas augu sēklas un to pārstrādes produktus | 0,5 |

komplekso barību zivīm | 0,005" |

--------------------------------------------------

Augša