EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003L0001

Komisijas Direktīva 2003/1/EK (2003. gada 6. janvāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 5, 10.1.2003., 14./15. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 65 - 67
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 65 - 67
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 65 - 67
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 65 - 67
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 65 - 67
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 65 - 67
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 65 - 67
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 65 - 67
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 65 - 67
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 039 Lpp. 53 - 55
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 039 Lpp. 53 - 55
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 17 - 18

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/1/oj

32003L0001Oficiālais Vēstnesis L 005 , 10/01/2003 Lpp. 0014 - 0015


Komisijas Direktīva 2003/1/EK

(2003. gada 6. janvāris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 76/768/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/34/EK [2], un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

pēc apspriešanās ar Zinātnisko komiteju gala patērētājiem paredzēto kosmētikas līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos ,

tā kā:

(1) Direktīvas 76/768/EEK II pielikuma ierakstu ar 419. atsauces numuru, kurā ir to vielu saraksts, kas nedrīkst būt kosmētikas līdzekļos, pašlaik saskaņo ar Komisijas Lēmumu 97/534/EK (1997. gada 30. jūlijs) par aizliegumu lietot vielu, kura rada bīstamību, kas saistīta ar transmisīvajām sūkļveida encefalopātijām [3]. Minētais lēmums ir atcelts ar Komisijas Lēmumu 2000/418/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko reglamentē tāda materiāla izmantošanu, kurš rada risku sakarā ar transmisīvajām sūkļveida encefalopātijām, un ar ko groza Lēmumu 94/474/EK [4]. Attiecībā uz atzinumu, ko sniegusi Zinātniskā komiteja gala patērētājiem paredzēto kosmētikas līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos (SCCNFP), ir lietderīgi ierakstu ar 419. atsauces numuru Direktīvas 76/768/EEK II pielikumā saskaņot ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001 (2001. gada 22. maijs), ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 270/2002 [6].

(2) Ierakstā ar 419. atsauces numuru Direktīvas 76/768/EEK II pielikumā jāiekļauj norāde uz konkrētām vielām, kas rada bīstamību un kas norādītas Regulas (EK) Nr. 999/2001 V pielikumā.

(3) Tomēr no Regulas (EK) Nr. 999/2001 22. panta 1. punkta izriet, ka minētās Regulas XI pielikuma A daļas noteikumi ir piemērojami līdz tāda lēmuma pieņemšanai, pēc kura jāsāk piemērot minētās regulas 8. pants un V pielikums. Tāpēc ierakstā ar 419. atsauces numuru Direktīvas 76/768/EEK II pielikumā jābūt norādei arī uz Regulas (EK) Nr. 999/2001 XI pielikuma A daļu.

(4) Attiecīgi jāgroza Direktīva 76/768/EEK.

(5) Ņemot vērā to vielu specifiskās īpašības, kas rada bīstamību, dalībvalstīm, negaidot norādīto galīgo termiņu, jāspēj veikt pasākumus, kuri paredzēti šajā direktīvā.

(6) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kas izveidota, lai tehnikas attīstībai pielāgotu direktīvas par tehnisko šķēršļu novēršanu kosmētikas līdzekļu tirdzniecības nozarē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/768/EEK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai vēlākais no 2003. gada 15. aprīļa Kopienas ražotāji vai importētāji, kuri reģistrēti Kopienā, nelaiž tirgū nevienu kosmētikas līdzekli, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka 1. punktā minētos līdzekļus vēlākais pēc 2003. gada 15. aprīļa nepārdod vai citādi nerealizē galapatērētājam.

3. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2003. gada 15. aprīlim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 6. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

[2] OV L 102, 18.4.2002., 19. lpp.

[3] OV L 216, 8.8.1997., 95. lpp.

[4] OV L 158, 30.6.2000., 76. lpp.

[5] OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

[6] OV L 45, 15.2.2002., 4. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Ierakstā ar 419. atsauces numuru Padomes Direktīvas 76/768/EEK IIpielikumā teikumus:

"a) šādu dzīvnieku galvaskauss, tostarp galvas smadzenes un acis, mandeles un muguras smadzenes:

- par 12 mēnešiem vecāku liellopu,

- tādu aitu un kazu, kas ir vecākas par 12 mēnešiem vai kam no smaganām ir izšķīlies pastāvīgais priekšzobs;

b) aitu un kazu liesas un no tām iegūtas sastāvdaļas."

aizstāj ar teikumiem:

"No dienas, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 22. panta 1. punktā [1], noteiktās vielas, kuras rada bīstamību un kuras norādītas minētās regulas V pielikumā, un no tām iegūtās sastāvdaļas.

Līdz minētajai dienai noteiktās vielas, kas rada bīstamību un kas norādītas Regulas (EK) Nr. 999/2001 XI pielikuma A daļā, un no tām iegūtās sastāvdaļas."

[1] OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša