EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002L0085

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/85/EK (2002. gada 5. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā

OV L 327, 4.12.2002., 8./9. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 179 - 180
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 179 - 180
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 179 - 180
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 179 - 180
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 179 - 180
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 179 - 180
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 179 - 180
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 179 - 180
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 179 - 180
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 011 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 011 Lpp. 49 - 50
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 020 Lpp. 49 - 50

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/85/oj

32002L0085Oficiālais Vēstnesis L 327 , 04/12/2002 Lpp. 0008 - 0009


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/85/EK

(2002. gada 5. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 71. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar procedūru, kas noteikta Līguma 251. pantā [3],

tā kā:

(1) Satiksmes drošība un vides jautājumi saistībā ar transportu ir ļoti svarīgi pastāvīgas mobilitātes nodrošināšanai.

(2) Ātruma ierobežošanas ierīču lietošana smagāko mehānisko automobiļu kategorijās ir labvēlīgi ietekmējusi satiksmes drošības uzlabošanu. Tā arī ir veicinājusi vides aizsardzību.

(3) Padomes Direktīvā 92/6/EEK [4] ir paredzēts, ka, atkarībā no dalībvalstu tehniskajām iespējām un gūtās pieredzes, prasības uzstādīt un lietot ātruma ierobežošanas ierīces vēlāk varētu attiecināt arī uz vieglajiem kravas automobiļiem.

(4) Direktīvas 92/6/EEK darbības jomas paplašināšana arī uz transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas un kuri paredzēti kravu vai pasažieru pārvadāšanai, ir bijis viens no pasākumiem, ko Padome ir ieteikusi savā 2000. gada 26. jūnija rezolūcijā par satiksmes drošības uzlabošanu [5] saskaņā ar Komisijas 2000. gada 20. marta komunikāciju par prioritātēm ES satiksmes drošībā.

(5) Direktīvas 92/6/EEK darbības joma jāpaplašina, attiecinot to arī uz M2 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, M3 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa ir no 5 līdz 10 tonnām, kā arī N2 kategorijas transportlīdzekļiem.

(6) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt ierosinātās rīcības mērķus, proti, izmaiņu ieviešanu visas Kopienas režīmā attiecībā uz ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un lietošanu zināmu kategoriju smagajiem transportlīdzekļiem, un tādēļ šīs rīcības mēroga un seku dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, ar šo direktīva nosaka tikai to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

(7) Tāpēc ir atbilstīgi jāgroza Direktīva 92/6/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 92/6/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. līdz 5. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"1. pants

Šajā direktīvā "mehāniskais transportlīdzeklis" ir jebkurš transportlīdzeklis ar motoru, kas iekļaujas M2, M3, N2 vai N3 kategorijā, ir paredzēts lietošanai uz ceļa un kam ir vismaz četri riteņi un paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 25 km/h.

M2, M3, N2 un N3 kategorijas atbilst definīcijai Direktīvas 70/156/EEK6 II pielikumā [6].

2. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 1. pantā minētos M2 un M3 kategoriju mehāniskos transportlīdzekļus ceļu satiksmē izmanto tikai tad, ja tie ir aprīkoti ar ātruma ierobežošanas ierīci, kas noregulēta tā, ka to ātrums nevar pārsniegt 100 kilometru stundā.

Līdz 2005. gada 1. janvārim reģistrētus M3 kategorijas transportlīdzekļus, kuru masa pārsniedz 10 tonnu, var turpināt aprīkot ar ierīcēm, ar kurām maksimālais ātrums ir 100 kilometru stundā.

3. pants

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka N2 un N3 kategoriju mehāniskos transportlīdzekļus ceļu satiksmē izmanto tikai tad, ja tie ir aprīkoti ar ātruma ierobežošanas ierīci, kas noregulēta tā, ka to ātrums nevar pārsniegt 90 kilometru stundā.

2. Dalībvalstīm ir atļauts pieprasīt, lai ātruma ierobežošanas ierīce transportlīdzekļos, kas reģistrēti dalībvalstu teritorijā un ko lieto vienīgi bīstamu kravu pārvadāšanai, ir noregulēta tā, ka šo transportlīdzekļu maksimālais ātrums nevar pārsniegt 90 kilometru stundā.

4. pants

1. Attiecībā uz M3 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa pārsniedz 10 tonnu, un N3 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem 2. un 3. pantu piemēro šādi:

a) transportlīdzekļiem, kas reģistrēti pēc 1994. gada 1. janvāra — no 1994. gada 1. janvāra;

b) transportlīdzekļiem, kas reģistrēti laikposmā no 1988. gada 1. janvāra līdz 1994. gada 1. janvārim:

i) no 1995. gada 1. janvāra attiecībā uz transportlīdzekļiem, ko izmanto gan iekšzemes, gan starptautiskos pārvadājumos;

ii) no 1996. gada 1. janvāra attiecībā uz transportlīdzekļiem, ko izmanto vienīgi iekšzemes pārvadājumos.

2. Attiecībā uz M2 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, M3 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa ir no 5 līdz 10 tonnām, kā arī N2 kategorijas transportlīdzekļiem 2. un 3. pantu piemēro:

a) transportlīdzekļiem, kas reģistrēti pēc 2005. gada 1. janvāra - ne vēlāk kā no 2005. gada 1. janvāra;

b) transportlīdzekļiem, kas atbilst Direktīvā 88/77/EEK [7] noteiktajiem ierobežojumiem un kas reģistrēti laikposmā no 2001. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 1. janvārim:

i) ne vēlāk kā no 2006. gada 1. janvāra attiecībā uz transportlīdzekļiem, ko izmanto gan iekšzemes, gan starptautiskos pārvadājumos;

ii) ne vēlāk kā no 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz transportlīdzekļiem, ko izmanto vienīgi iekšzemes pārvadājumos.

3. Sākot ar 2005. gada 1. janvāri, dalībvalstis uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, var nepiemērot 2. un 3. panta noteikumus M2 kategorijas transportlīdzekļiem un N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa ir no 3,5 līdz 7,5 tonnām, kuri ir reģistrēti valsts reģistrā un kuri nepārvietojas citas dalībvalsts teritorijā.

5. pants

1. Ātruma ierobežošanas ierīcēm, kas minētas 2. un 3. pantā, jāatbilst tehniskajām prasībām, kuras noteiktas Direktīvas 92/24/EEK [8] pielikumā. Tomēr visus transportlīdzekļus, ko aptver šī direktīva un kas reģistrēti līdz 2005. gada 1. janvārim, var turpināt aprīkot ar ātruma ierobežošanas ierīcēm, kuras atbilst valstu kompetento iestāžu izstrādātajām tehniskajām prasībām.

2. Ātruma ierobežošanas ierīces uzstāda dalībvalstu apstiprinātās darbnīcās vai struktūrās."

2. Iekļauj šādu pantu:

"6.a pants

Īstenojot ceļu satiksmes drošības rīcības programmu laikposmam no 2002. līdz 2010. gadam, Komisija izvērtē to, kāda ietekme uz satiksmes drošību un ceļu satiksmi ir ātruma ierobežošanas ierīču, ko izmanto M2 kategorijas transportlīdzekļos un N2 kategorijas transportlīdzekļos, kuru maksimālā masa nepārsniedz 7,5 tonnas, pielāgošanai šajā direktīvā noteiktajiem ātrumiem.

Ja vajadzīgs, Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus."

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2005. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 5. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

T. Pedersen

[1] OV C 270 E, 25.9.2001., 77. lpp.

[2] OV C 48, 21.2.2002., 47. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2002. gada 7. februāra Atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī), Padomes 2002. gada 25. jūnija Kopējā nostāja (OV C 228 E, 25.9.2002., 14. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2002. gada 24. septembra Lēmums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[4] OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.

[5] OV C 218, 31.7.2000., 1. lpp.

[6] Padomes Direktīva 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/116/EK (OV L 18, 21.1.2002., 1. lpp.).

[7] Padomes Direktīva 88/77/EEK (1987. gada 3. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļos izmantojamiem dīzeļdzinējiem (OV L 36, 9.2.1988., 33. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/27/EK (OV L 107, 18.4.2001., 10. lpp.).

[8] Padomes Direktīva 92/24/EEK (1992. gada 31. marts) par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (OV L 129, 14.5.1992., 154. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša