EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002L0008

Komisijas Direktīva 2002/8/EK (2002. gada 6. februāris), ar kuru groza Direktīvas 72/168/EEK un 72/180/EEK par īpašībām un obligātajiem nosacījumiem dārzeņu un lauksaimniecības šķirņu pārbaudēm

OV L 37, 7.2.2002., 7./8. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 134 - 135

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 14/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/8/oj

32002L0008Oficiālais Vēstnesis L 037 , 07/02/2002 Lpp. 0007 - 0008


Komisijas Direktīva 2002/8/EK

(2002. gada 6. februāris),

ar kuru groza Direktīvas 72/168/EEK un 72/180/EEK par īpašībām un obligātajiem nosacījumiem dārzeņu un lauksaimniecības šķirņu pārbaudēm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 29. septembra Direktīvu 70/457/EEK par kopējo lauksaimniecības augu šķirņu katalogu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/96/EK [2], un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 29. septembra Direktīvu 70/458/EEK par dārzeņu sēklu tirdzniecību [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/96/EK, un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas 1972. gada 14. aprīļa Direktīvā par īpašību un obligāto nosacījumu noteikšanu dārzeņu šķirņu pārbaudēm [4] un 1972. gada 14. aprīļa Direktīvā 72/180/EEK, ar ko nosaka īpašības un minimālos nosacījumus lauksaimniecības sugu pārbaudei [5], ievērojot šķirņu oficiālo apstiprināšanu dalībvalstu katalogos, ir noteiktas īpašības, kuras kā minimums ir jāaplūko dažādu sugu pārbaudēs, kā arī minimālās prasības pārbaužu veikšanai.

(2) Pārbaužu pamatnostādnes attiecībā uz dažām sugām nesen ir izdevusi Kopienas Augu šķirņu biroja Administratīvā padome, kas izveidota ar Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību [6], kura grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2506/95 [7].

(3) Ir jāievieš konsekvence, no vienas puses, pārbaudes pamatnostādnēs un, no otras puses, to īpašību noteikšanā, kas obligāti aplūkojamas, pārbaudot sugas, un obligāto prasību noteikšanā šo pārbaužu veikšanai.

(4) Atbilstīgi ir jāgroza Direktīvas 72/168/EEK un 72/180/EEK.

(5) Jaunie noteikumi ir jāpiemēro arī šķirnēm, kuras līdz 2002. gada 31. martam nav apstiprinātas iekļaušanai kopējos katalogos.

(6) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 72/168/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"1. pants

1. Dalībvalstis paredz, ka šķirņu apstiprināšanai veiktās pārbaudes attiecas vismaz uz šādām īpašībām:

a) tomātiem (Lycopersicon lycopersicum L Karsten ex Farw.), puraviem (Allium porrum L.), baltajām pupiņām (Phaseolus vulgaris L.), kāpostiem (Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef.), ziedkāpostiem (Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. botrytis L.) un salātiem (Lactuca sativa L.), tām īpašībām, kas uzskaitītas attiecīgajās pārbaudes pamatnostādnēs ar nosaukumu "Atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaužu protokols", kuras, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 2100/94 [8] 56. pantu, izdevusi Kopienas Augu šķirņu biroja Administratīvā padome, un kuras publicētas "Kopienas Augu Šķirņu Biroja Oficiālajā Biļetenā".

Norāda visas īpašības, ar noteikumu, ka vienas īpašības konstatēšana nepadara neiespējamu kādas citas īpašības novērošanu un ar noteikumu, ka īpašības iezīmes neaizkavē vides apstākļi, kādos veic pārbaudi. Šis noteikums neierobežo to noteikumu piemērošanu, kas attiecas uz dārzeņu šķirnēm;

b) citām dārzeņu sugām – I pielikumā uzskaitītās īpašības.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka:

a) attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitītajām dārzeņu sugām pārbaužu laikā izpilda obligātās prasības pārbaudes veikšanai attiecībā uz izpētes nolūku un audzēšanas apstākļiem, kā izklāstīts 1. punkta a) apakšpunktā minētajā pārbaudes pamatnostādnē;

b) attiecībā uz citām dārzeņu sugām pārbaužu laikā izpilda obligātās prasības, kas uzskaitītas II pielikumā."

2. Direktīvas I pielikumā 2., 9., 12., 13., 14., 26., 29. un 33. punktu svītro.

3. Direktīvas II pielikuma A daļā 2., 9., 12., 13., 14., 26., 29. un 33. punktu svītro.

2. pants

Direktīvu 72/180/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"1. pants

1. Dalībvalstis nosaka, ka oficiālajās pārbaudēs, kuras veic šķirņu pieņemšanai, aplūko vismaz šādas īpašības:

a) attiecībā uz īpašībām saistībā ar atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi:

i) kviešiem (Triticum aestivum L.) un kukurūzai (Zea mays L.) – tās īpašības, kas uzskaitītas attiecīgajās pārbaudes pamatnostādnēs ar nosaukumu "Atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaužu protokols", kuras, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 2100/94 [*] OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp. 56. pantu, izdevusi Kopienas Augu šķirņu biroja Administratīvā padome, un kuras publicētas "Kopienas Augu Šķirņu Biroja Oficiālajā Biļetenā".

Norāda visas īpašības, ar noteikumu, ka vienas īpašības konstatēšana nepadara neiespējamu kādas citas īpašības novērošanu, un ar noteikumu, ka īpašības iezīmes neaizkavē vides apstākļi, kādos veic pārbaudi. Šis noteikums neierobežo to noteikumu piemērošanu, kuri attiecas uz lauksaimniecības šķirnēm,

ii) citām lauksaimniecības augu sugām – tās īpašības, kas uzskaitītas I pielikuma A daļā;

b) īpašībām saistībā ar saimniecisko īpašību pārbaudi – īpašības, kas uzskaitītas I pielikuma B daļā.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka:

a) attiecībā uz kviešiem (Triticum aestivum L.) un kukurūzu (Zea mays L.) pārbaužu laikā izpilda minimālās prasības pārbaužu veikšanai attiecībā uz izpētes nolūku un audzēšanas apstākļiem, kā izklāstīts 1. punkta a) apakšpunkta i) daļā minētajās pārbaudes pamatnostādnēs;

b) attiecībā uz citām lauksaimniecības sugām pārbaužu laikā izpilda minimālās prasības pārbaužu veikšanai, kas uzskaitītas II pielikumā."

2. Direktīvas I pielikuma A daļā:

a) 39. punktā svītro vārdus "Mīkstie kvieši" un "Triticum aestivum L.";

b) svītro 41. punktu.

3. Direktīvas II pielikumā:

a) vārdus "3.1. Autogāmas sugas" aizstāj ar vārdiem "3.1. Pašapputes sugas, izņemot kviešus";

b) svītro 3.3. punktu.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai, vēlākais, līdz 2002. gada 31. martam nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Šī direktīva attiecas uz visām šķirnēm, kuras līdz 2002. gada 31. martam nav pieņemtas iekļaušanai attiecīgi kopējā dārzeņu šķirņu katalogā vai kopējā lauksaimniecības augu šķirņu katalogā.

Ja oficiālās pārbaudes, ko veic šķirņu iekļaušanai katalogā, līdz minētajai dienai pilnībā vai daļēji ir sākušās saskaņā ar Direktīvas 72/168/EEK vai 72/180/EEK sākotnējiem noteikumiem, tad attiecīgajām šķirnēm neprasa veikt jaunu pārbaudi, lai parādītu atbilstību jaunajiem noteikumiem.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 6. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 225, 12.10.1970., 1. lpp.

[2] OV L 25, 1.2.1999., 27. lpp.

[3] OV L 225, 12.10.1970., 7. lpp.

[4] OV L 103, 2.5.1972., 6. lpp.

[5] OV L 108, 8.5.1972., 8. lpp.

[6] OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.

[7] OV L 258, 28.10.1995., 3. lpp.

[8] OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša