Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002L0078

Komisijas Direktīva 2002/78/EK (2002. gada 1. oktobris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām

OV L 267, 4.10.2002., 23./26. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 525 - 528
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 525 - 528
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 525 - 528
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 525 - 528
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 525 - 528
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 525 - 528
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 525 - 528
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 525 - 528
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 525 - 528
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 038 Lpp. 146 - 149
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 038 Lpp. 146 - 149
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 016 Lpp. 188 - 191

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/78/oj

32002L0078Oficiālais Vēstnesis L 267 , 04/10/2002 Lpp. 0023 - 0026


Komisijas Direktīva 2002/78/EK

(2002. gada 1. oktobris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2001/116/EK [2], un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 71/320/EEK (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/12/EK [4], un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1) Direktīva 71/320/EEK ir viena no atsevišķām direktīvām, kas attiecas uz EK tipa apstiprināšanas procedūru, kura izstrādāta saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK. Līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK paredzētie noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz Direktīvu 71/320/EEK.

(2) Neuzskata par vajadzīgu piemērot prasības, kas attiecas uz rezerves bremžu uzliku komplektu apstiprināšanu, tiem komplektiem, kurus lieto bremžu sistēmas apstiprināšanas testu laikā, ar noteikumu, ka šādus komplektus var identificēt saskaņā ar šīs direktīvas prasībām.

(3) Nepieciešams precizēt Direktīvas 71/320/EEK piemērošanu attiecībā uz rezerves bremžu uzliku komplektu iepakojumu un marķējumu. Jānošķir tie rezerves bremžu uzliku komplekti, kas ir identiski oriģinālajiem komplektiem, ko piegādā konkrētajiem transportlīdzekļiem, un tie komplekti, kas nav identiski oriģinālajiem komplektiem.

(4) Attiecīgi jāgroza Direktīva 71/320/EEK.

(5) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 71/320/EEK I, IX un XV pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

No 2003. gada 1. janvāra dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar transportlīdzekļu bremžu sistēmām, neaizliedz rezerves bremžu uzliku pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā, ja rezerves bremžu uzlikas atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 71/320/EEK prasībām.

3. pants

1. No 2003. gada 1. jūnija dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar transportlīdzekļu bremžu sistēmām, var aizliegt rezerves bremžu uzliku pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā, ja rezerves bremžu uzlikas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 71/320/EEK prasībām.

2. Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem dalībvalstis atļauj rezerves bremžu uzliku pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā, kuras paredzētas tiem transportlīdzekļu tipiem, kuriem tika izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts pirms Direktīvas 71/320/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/12/EK, stāšanās spēkā un saskaņā ar nosacījumu, ka šādas bremžu uzlikas nav pretrunā ar noteikumiem, kas paredzēti Direktīvas 71/320/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/12/EK, iepriekšējā variantā, kurš tika piemērots laikā, kad šie transportlīdzekļi tika nodoti ekspluatācijā. Katrā ziņā šīs bremžu uzlikas nedrīkst saturēt azbestu.

4. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2002. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 1. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[2] OV L 18, 21.1.2002., 1. lpp.

[3] OV L 202, 6.9.1971., 37. lpp.

[4] OV L 81, 18.3.1998., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 71/320/EEK pielikumus groza šādi:

1. Direktīvas I pielikuma 2.punktam pievieno šādu 2.3. līdz 2.3.4.punktu:

"2.3. Bremžu uzlikas un bremžu uzliku komplekti

2.3.1. Bremžu uzliku komplektiem, kurus lieto, lai nomainītu detaļas to ekspluatācijas termiņa beigās, jāatbilst XV pielikuma prasībām tām transportlīdzekļu kategorijām, kuras norādītas XV pielikuma 1.1. punktā.

2.3.2. Tomēr, ja bremžu uzliku komplekti ir tā tipa, uz kuru attiecas IX pielikuma papildinājuma 1.2. punkts, un ir paredzēti uzmontēšanai transportlīdzeklim/asij/bremzei, uz kuru attiecas konkrētais tipa apstiprinājuma dokuments, šiem komplektiem nav jāatbilst XV pielikuma prasībām, ar noteikumu, ka tie atbilst 2.3.2.1. līdz 2.3.2.2. punkta prasībām.

2.3.2.1. Marķēšana

Uz bremžu komplektiem jābūt vismaz šādam identifikācijas marķējumam:

2.3.2.1.1. Transportlīdzekļa un/vai detaļas ražotāja nosaukums vai preču zīme.

2.3.2.1.2. Bremžu uzliku komplekta marka un detaļas numurs, kā reģistrēts 2.3.4. punktā minētajā informācijā.

2.3.2.2. Iepakojums

Bremžu uzliku komplektus katrai asij iepako atbilstīgi šādām prasībām:

2.3.2.2.1. Katrs iepakojums jāizveido un jāaizzīmogo tā, lai varētu konstatēt tā iepriekšēju atvēršanu.

2.3.2.2.2. Uz katra iepakojuma jābūt vismaz šādai informācijai:

2.3.2.2.2.1. Iepakoto bremžu uzliku komplektu skaits.

2.3.2.2.2.2. Transportlīdzekļa un/vai detaļas ražotāja nosaukums vai preču zīme.

2.3.2.2.2.3. Bremžu uzliku komplekta(-u) marka un detaļas numurs(-i), kā reģistrēts 2.3.4. punktā minētajā informācijā.

2.3.2.2.2.4. Atsevišķas ass detaļas numurs(-i), kā reģistrēts 2.3.4. punktā minētajā informācijā.

2.3.2.2.2.5. Pietiekama informācija patērētājam, lai noteiktu transportlīdzekļus/asis/bremzes, kurām iepakotais bremžu uzliku komplekts ir apstiprināts.

2.3.2.2.3. Katrā iepakojumā jābūt montāžas instrukcijai ar īpašu norādi uz palīgdetaļām un norādi, ka bremžu uzliku komplekti jāapmaina atsevišķi katrai asij.

2.3.2.2.3.1. Montāžas instrukcijas var arī piegādāt atsevišķā caurspīdīgā iepakojumā kopā ar bremžu uzliku komplekta iepakojumu.

2.3.3. Bremžu uzliku komplektiem, kurus piegādā transportlīdzekļu ražotājiem lietošanai tikai transportlīdzekļu montāžas laikā, nav jāatbilst iepriekšminētajām 2.3.2.1. un 2.3.2.2. punkta prasībām.

2.3.4. Transportlīdzekļa ražotājs iesniedz tehniskajam dienestam un/vai apstiprināšanas iestādei elektroniskā formātā vajadzīgo informāciju, kas veido saikni starp būtiskajiem detaļu numuriem un tipa apstiprinājuma dokumentāciju.

Šajā informācijā iekļauj šādas ziņas:

- transportlīdzekļa marka(-as) un tips(-i),

- bremžu uzlikas marka (-as) un tips (-i),

- bremžu uzliku komplektu detaļas numurs(-i) un skaits,

- atsevišķas ass komplekta detaļas numurs(-i),

- attiecīgā transportlīdzekļa tipa(-u) bremžu sistēmas tipa apstiprinājuma numurs."

2. Direktīvas IX pielikuma 1. papildinājumu groza šādi:

a)

EK tipa apstiprinājuma sertifikāta teksta pirmo rindu aizvieto ar šo:

"Paziņojums [1], kas attiecas uz;"

b) EK tipa apstiprinājuma sertifikāta papildpielikuma 1.2., 1.2.1. un 1.2.2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1.2. Bremžu uzlikas

1.2.1. Bremžu uzlikas, kas testētas atbilstīgi visiem attiecīgajiem II pielikuma nosacījumiem

1.2.1.1. Bremžu uzliku marka(-as) un tips(-i):

1.2.2. Alternatīvas bremžu uzlikas, kas testētas atbilstīgi XII pielikuma prasībām

1.2.2.1. Bremžu uzliku marka(-as) un tips(-i):"

3. Direktīvas XV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 6.1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"Rezerves bremžu uzliku komplektus, kas atbilst tipam, kurš apstiprināts atbilstīgi šīs direktīvas prasībām, iepako atsevišķi katrai asij.";

b) pielikuma 6.3.4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"pietiekama informācija patērētājam, lai palīdzētu noteikt transportlīdzekļus/asis/bremzes, kurām iepakotais bremžu uzliku komplekts ir apstiprināts."

[1] Pēc tās personas lūguma, kura iesniegusi pieteikumu, lai saņemtu Direktīvas 71/320/EEK XV pielikumā minēto apstiprinājumu, tipa apstiprināšanas iestāde sniedz Direktīvas 71/320/EEK IX pielikuma 3. papildinājumā minēto informāciju. Tomēr šo informāciju nesniedz nolūkiem, kas nav Direktīvas 71/320/EEK XV pielikumā minētā apstiprināšana.

--------------------------------------------------

Augša