EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32002L0072

Komisijas Direktīva 2002/72/EK (2002. gada 6. augusts), kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 220, 15.8.2002., 18./58. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 535 - 575
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 535 - 575
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 535 - 575
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 535 - 575
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 535 - 575
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 535 - 575
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 535 - 575
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 535 - 575
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 535 - 575
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 036 Lpp. 84 - 124
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 036 Lpp. 84 - 124

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/04/2011; Atcelts ar 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/72/oj

32002L0072

Komisijas Direktīva 2002/72/EK (2002. gada 6. augusts), kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiemDokuments attiecas uz EEZ.

Oficiālais Vēstnesis L 220 , 15/08/2002 Lpp. 0018 - 0058
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 29 Lpp. 535 - 575
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 29 Lpp. 535 - 575
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 29 Lpp. 535 - 575
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 29 Lpp. 535 - 575
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 29 Lpp. 535 - 575
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 29 Lpp. 535 - 575
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 29 Lpp. 535 - 575
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 29 Lpp. 535 - 575
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 29 Lpp. 535 - 575


Komisijas Direktīva 2002/72/EK

(2002. gada 6. augusts),

kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/109/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem [1], un jo īpaši tās 3. pantu,

apspriedusies ar Pārtikas zinātnisko komiteju,

tā kā:

(1) Komisijas 1990. gada 23. februāra Direktīvā 90/128/EEK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/17/EK [3], ir izdarīti daudzi, būtiski grozījumi; tādēļ skaidrības un lietderības labad tā būtu jākonsolidē.

(2) Direktīvas 89/109/EEK 2. pantā ir noteikts, ka no materiāliem un izstrādājumiem gatavā formā to komponenti nedrīkst pāriet uz pārtikas produktiem tādos daudzumos, kas var apdraudēt cilvēku veselību vai radīt nepieņemamas pārtikas produktu sastāva izmaiņas.

(3) Šā mērķa sasniegšanai attiecībā uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem piemērots līdzeklis ir īpaša direktīva, kuras vispārīgie noteikumi ir piemērojami arī attiecīgajam gadījumam, Direktīvas 89/109/EEK 3. panta nozīmē.

(4) Šīs direktīvas darbības jomai jāsakrīt ar Padomes Direktīvas 82/711/EEK [4] jomu.

(5) Šīs direktīvas noteikumi nav attiecināmi uz jonu apmaiņas sveķiem, uz šiem materiāliem un izstrādājumiem attieksies kāda turpmāk pieņemta īpaša direktīva.

(6) Silikoni būtu jāuzskata par elastomēriem, nevis par plastmasu, un tāpēc plastmasas definīcija uz tiem nebūtu attiecināma.

(7) Tāda apstiprinātu vielu saraksta izveide, kurā ir norādīta kopējās migrācijas robeža un vajadzības gadījumā citi īpaši ierobežojumi, būs pietiekama, lai sasniegtu Direktīvas 89/109/EEK 2. pantā noteikto mērķi.

(8) Bez monomēriem un citām Kopienā novērtētām un atļautām izejvielām ir arī tādi monomēri un izejvielas, kas ir novērtētas un atļautas vismaz vienā dalībvalstī un ko var turpināt izmantot līdz to novērtēšanai Pārtikas zinātniskajā komitejā un līdz lēmuma pieņemšanai par to iekļaušanu Kopienas sarakstā; šo direktīvu tādējādi noteiktā laikā attiecinās arī uz vielām un nozarēm, uz kurām tā pagaidām neattiecas.

(9) Pašreizējais piedevu saraksts ir nepilnīgs, jo tajā nav iekļautas visas vielas, kuras pašreiz ir atzītas vienā vai vairākās dalībvalstīs; minētās vielas attiecīgi turpina reglamentēt ar dalībvalstu tiesību aktiem līdz lēmumam par to iekļaušanu Kopienas sarakstā.

(10) Šajā direktīvā ir noteiktas tikai dažu vielu specifikācijas. Tāpēc pārējās vielas, kam var būt vajadzīgs noteikt specifikācijas, līdz Kopienas lēmuma pieņemšanai turpina šajā sakarā reglamentēt ar dalībvalstu tiesību aktiem.

(11) Dažām piedevām ierobežojumus, kas noteikti šajā direktīvā, vēl nevar piemērot visos gadījumos, kamēr nav savākti un novērtēti visi dati, kuri vajadzīgi, lai labāk novērtētu iedarbību uz patērētāju dažos īpašos gadījumos; tāpēc šīs piedevas ir iekļautas citā sarakstā, atsevišķi no piedevām, kuras pilnībā reglamentē Kopienā.

(12) Direktīvā 82/711/EEK izklāstīti plastmasas materiālu un izstrādājumu komponentu migrācijas pārbaudes pamatnoteikumi, un ar Padomes Direktīvu 85/572/EEK [5] ir izveidots migrācijas pārbaudei izmantojamo pārtikas aizstājēju saraksts.

(13) Noteikt kādas vielas daudzumu gatavā materiālā vai izstrādājumā ir vienkāršāk nekā noteikt tās īpatnējo migrācijas pakāpi. Tāpēc noteiktos apstākļos būtu pieļaujams pārbaudīt atbilstību, nosakot tās daudzumu, nevis īpatnējo migrācijas pakāpi.

(14) Dažu veidu plastmasai ir izstrādāti vispāratzīti difūzijas modeļi, kas pamatojas uz eksperimentāliem datiem un kas dod iespēju novērtēt vielas migrācijas pakāpi konkrētos apstākļos bez sarežģītas, dārgas un laikietilpīgas pārbaudes.

(15) Pēc kopējās migrācijas robežas novērtē materiāla inertumu, un tā pasargā no nevēlamām pārtikas produktu sastāva izmaiņām, turklāt mazina vajadzību pēc vairāku īpatnējo migrācijas robežu vai citu ierobežojumu noteikšanas, tādā veidā nodrošinot efektīvu kontroli.

(16) Padomes Direktīvā 78/142/EEK [6] noteikts pieļaujamais vinilhlorīda daudzums plastmasas materiālos un izstrādājumos, kas no tā izgatavoti, pieļaujamais vinilhlorīda izdalīšanās daudzums no šiem materiāliem un izstrādājumiem, un Direktīvā 80/766/EEK [7] un Direktīvā 81/432/EEK [8] noteiktas Kopienas analīžu metodes šo robežu kontrolei.

(17) Ņemot vērā iespējamo atbildību, Direktīvas 89/109/EEK 6. panta 5. punktā paredzētā rakstiskā deklarācija ir vajadzīga visos gadījumos, kad profesionāli izmanto plastmasas materiālus un izstrādājumus, kurus to īpašību dēļ nav tieši paredzēts izmantot saistībā ar pārtiku.

(18) Komisijas Direktīvā 80/590/EEK [9] noteikts simbols, ar ko var apzīmēt jebkuru materiālu un izstrādājumu, kuram paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem.

(19) Lai sasniegtu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu brīvas aprites nodrošināšanas pamatmērķi, kam paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem, saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešams izstrādāt plastmasas un atļauto vielu definēšanas noteikumus. Šī direktīva aprobežojas ar to, kas nepieciešams, lai sasniegtu izvirzītos mērķus saskaņā ar Līguma 5. panta trešo daļu.

(20) Saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK 3. pantu Pārtikas zinātniskajā komitejā ir apspriesti noteikumi, kas var ietekmēt sabiedrības veselību.

(21) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu.

(22) Šī direktīva neierobežo VII pielikuma B daļā noteiktos termiņus, kādos dalībvalstīm jāievēro Direktīva 90/128/EEK, un tiesību aktus, ar kuriem to groza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva ir īpaša Direktīvas 89/109/EEK 3. panta nozīmē.

2. Šo direktīvu piemēro attiecībā uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem un to daļām, kas:

a) sastāv tikai no plastmasas; vai

b) sastāv no diviem vai vairākiem materiālu slāņiem, kuri savukārt sastāv tikai no plastmasas un ir savienoti ar līmvielām vai citiem līdzekļiem,

un kam gatava produkta formā ir paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem vai kas saskaras ar pārtikas produktiem un ir paredzēti šim nolūkam.

3. Šajā direktīvā "plastmasa" ir organiski lielmolekulāri savienojumi, ko polimerizācijā, polikondensācijā, polipievienošanā vai citos līdzīgos procesos iegūst no molekulām ar mazāku molekulmasu, vai ķīmiski pārveidojot dabīgās makromolekulas. Šādiem lielmolekulāriem savienojumiem var pievienot citas vielas vai materiālus.

Tomēr par "plastmasu" neuzskata:

a) lakotu vai nelakotu reģenerētas celulozes plēvi, uz kuru attiecas Komisijas Direktīva 93/10/EEK [10];

b) elastomērus un dabīgo un sintētisko kaučuku;

c) ar plastmasu modificētu vai nemodificētu papīru un kartonu;

d) virsmas pārklājumus, kurus iegūst no:

- parafīniem, to skaitā sintētiskajiem parafīniem un/vai sīkkristāliskiem vaskiem,

- pirmajā ievilkumā minēto vasku maisījumiem un/vai to maisījumiem ar plastmasu;

e) jonu apmaiņas sveķus;

f) silikonus.

4. Līdz turpmākam Komisijas lēmumam šo direktīvu nepiemēro attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas sastāv no diviem vai vairākiem slāņiem, no kuriem viens vai vairāki nesastāv tikai no plastmasas, pat tad, ja tas slānis, kuram paredzēts tieši saskarties ar pārtikas produktiem, sastāv tikai no plastmasas.

2. pants

No plastmasas materiāliem un izstrādājumiem to komponenti nepāriet pārtikas produktos tādā daudzumā, kas pārsniedz 10 miligramus uz materiāla vai izstrādājuma virsmas kvadrātdecimetru (mg/dm2) (kopējās migrācijas robeža). Tomēr šī robeža ir 60 miligrami komponentu, kas izdalās uz kilogramu pārtikas produkta (mg/kg), šādos gadījumos:

a) izstrādājumiem, kas ir trauki vai kas tiem pielīdzināmi, vai ko var piepildīt, un kuru tilpums nav mazāks par 500 mililitriem (ml) un nav lielāks par 10 litriem (l);

b) izstrādājumiem, ko var piepildīt un kuriem nav iespējams aprēķināt to virsmu, kas saskaras ar pārtikas produktiem;

c) vākiem, starplikām, aizbāžņiem vai līdzīgām noslēgšanas ierīcēm.

3. pants

1. To plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai, uz kuriem attiecas minētie ierobežojumi, var izmantot tikai II pielikuma A un B iedaļā uzskaitītos monomērus un citas izejvielas.

2. Neskarot 1. punktu, II pielikuma B iedaļā uzskaitītos monomērus un citas izejvielas var turpināt izmantot līdz to novērtēšanai Pārtikas zinātniskajā komitejā vēlākais līdz 2004. gada 31. decembrim.

3. Sarakstu II pielikuma A iedaļā var grozīt:

- saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK II pielikumā norādītajiem kritērijiem pievienojot II pielikuma B iedaļā uzskaitītās vielas, vai

- saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK 3. pantu iekļaujot "jaunas vielas", t.i., vielas, kuras nav uzskaitītas ne II pielikuma A, ne B iedaļā.

4. Dalībvalstis savās teritorijās atļauj izmantot jaunas vielas tikai saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK 4. pantā noteikto procedūru.

5. Sarakstos, kas ir ievietoti II pielikuma A un B iedaļā, vēl nav iekļauti monomēri un citas izejvielas, ko lieto tikai, lai iegūtu:

- virsmas pārklājumus no sveķiem vai polimerizācijas produktiem, kas ir šķidrā, pulvera vai dispersā formā, piemēram, lakas, emaljas, krāsas u.c.,

- epoksīdsveķus,

- līmvielas un lipšanas veicinātājus,

- tipogrāfijas krāsas.

4. pants

Nepilnīgs to piedevu saraksts, kuras var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai, šo piedevu izmantošanas ierobežojumi un/vai specifikācijas noteiktas III pielikuma A un B iedaļā.

Vielām, kas ir iekļautas III pielikuma B iedaļā, īpatnējās migrācijas robežas piemēro no 2004. gada 1. janvāra, kad ir veikta atbilstības pārbaude ar pārtikas aizstājēju D vai pārbaudāmajā vidē aizstājējtestos, kā noteikts Direktīvā 82/711/EEK un Direktīvā 85/572/EEK.

5. pants

Saskarē ar pārtikas produktiem drīkst izmantot tikai tos bakteriālajā fermentācijā iegūtos produktus, kas minēti IV pielikumā.

6. pants

1. Vispārējas specifikācijas attiecībā uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem noteiktas V pielikuma A daļā. Citas specifikācijas, kas attiecas uz dažām II, III un IV pielikumā iekļautajām vielām, noteiktas V pielikuma B daļā.

2. Ailē "Ierobežojumi un/vai specifikācijas" iekavās norādīto ciparu nozīme izskaidrota VI pielikumā.

7. pants

Īpatnējās migrācijas robežas, kas noteiktas II pielikumā iekļautajā sarakstā, ir izteiktas mg/kg. Tomēr šīs robežas ir izteiktas mg/dm2 šādos gadījumos:

a) izstrādājumiem, kas ir trauki vai tiem pielīdzināmi vai ko var piepildīt, un kuru tilpums ir mazāks par 500 ml vai lielāks par 10 l;

b) loksnēm, plēvēm vai citiem materiāliem, ko nevar piepildīt un attiecībā uz ko nav iespējams aprēķināt attiecību starp šādu materiālu virsmas laukumu un to pārtikas produktu daudzumu, kuri ar to saskaras.

Šajos gadījumos, lai II pielikumā mg/kg noteiktās robežas izteiktu mg/dm2, tās dala ar pieņemto pārrēķina koeficientu 6.

8. pants

1. Atbilstību migrācijas robežām pārbauda saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 82/711/EEK un Direktīvā 85/572/EEK, un papildu noteikumiem, kas izklāstīti I pielikumā.

2. Atbilstības īpatnējām migrācijas robežām pārbaude, kas paredzēta 1. punktā, nav obligāta, ja var konstatēt, ka atbilstība 2. pantā noteiktajai kopējās migrācijas robežai liecina, ka īpatnējās migrācijas robežas nav pārsniegtas.

3. Atbilstības īpatnējām migrācijas robežām pārbaude, kas paredzēta 1. punktā, nav obligāta, ja, pieņemot, ka notikusi vielas atlikuma pilnīga migrācija materiālā vai izstrādājumā, var konstatēt, ka nav iespējams pārsniegt īpatnējo migrācijas robežu.

4. Atbilstības īpatnējām migrācijas robežām pārbaudi, kas paredzēta 1. punktā, var nodrošināt, nosakot vielas daudzumu gatavā materiālā vai izstrādājumā, ja attiecība starp šo daudzumu un vielas īpatnējo migrācijas vērtību ir noteikta, atbilstīgi eksperimentējot vai izmantojot vispāratzītus difūzijas modeļus, kuri pamatojas uz zinātniskiem datiem. Lai pierādītu materiāla vai izstrādājuma neatbilstību, aprēķinātā migrācijas vērtība obligāti jāapstiprina eksperimentālās pārbaudēs.

9. pants

1. Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK 6. panta 5. punktu pievieno rakstisku deklarāciju.

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas pēc to īpašībām ir tieši paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

10. pants

1. Direktīvu 90/128/EEK, kas grozīta ar VII pielikuma A daļā minētajām direktīvām, atceļ, neierobežojot dalībvalstu saistības, kuras attiecas uz VII pielikuma B daļā noteiktajiem pārņemšanas un piemērošanas termiņiem.

2. Norādes uz atceltajām direktīvām uzskata par norādēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar korelācijas tabulu VIII pielikumā.

11. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 6. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 40, 11.2.1989., 38. lpp.

[2] OV L 75, 21.3.1990., labots ar OV L 349, 13.12.1990., 26. lpp.

[3] OV L 58, 28.2.2002., 19. lpp.

[4] OV L 297, 23.10.1982., 26. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/48/EK (OV L 222, 12.8.1997., 10. lpp.).

[5] OV L 372, 31.12.1985., 14. lpp.

[6] OV L 44, 15.2.1978., 15. lpp.

[7] OV L 213, 16.8.1980., 42. lpp.

[8] OV L 167, 24.6.1981., 6. lpp.

[9] OV L 151, 19.6.1980., 21. lpp.

[10] OV L 93, 17.4.1993., 27. lpp. Direktīva, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/111/EK (OV L 310, 14.12.1993., 41. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

PAPILDU NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI, PĀRBAUDOT ATBILSTĪBU MIGRĀCIJAS ROBEŽĀM

Vispārīgi noteikumi

1. Salīdzinot migrācijas pārbaužu rezultātus, kas iegūti pēc Direktīvas 82/711/EEK pielikumā noteiktajām metodēm, parasti pieņem, ka visu pārtikas aizstājēju blīvums ir 1. Vielas vai vielu daudzums miligramos, kas izdalās uz litru pārtikas aizstājēja (mg/l), tādējādi skaitliski atbilst vielas vai vielu daudzumam miligramos, kurš izdalās uz kilogramu pārtikas aizstājēja, un, ņemot vērā Direktīvas 85/572/EEK noteikumus, vielas vai vielu daudzumam miligramos, kas izdalās uz kilogramu pārtikas produkta.

2. Ja migrācijas pārbaudes izdara paraugiem, kas ņemti no materiāla vai izstrādājuma, vai paraugiem, kuri izgatavoti šim nolūkam, un pārtikas produkta vai pārtikas aizstājēja daudzumi, kas saskaras ar paraugu, atšķiras no tiem, kurus izmanto faktiskajos materiāla vai priekšmeta izmantošanas apstākļos, iegūtos rezultātus koriģē pēc šādas formulas:

+++++ TIFF +++++

kur:

M | migrācija, mg/kg; |

m | migrācijas pārbaudē no parauga izdalījušās vielas masa, mg; |

a1 | parauga virsmas laukums (dm2), kas migrācijas pārbaudē saskaras ar pārtikas produktu vai pārtikas aizstājēju; |

a2 | materiāla vai izstrādājuma virsmas laukums (dm2) faktiskajos izmantošanas apstākļos; |

q | tā pārtikas produkta daudzums gramos, kas saskaras ar materiālu vai izstrādājumu faktiskajos izmantošanas apstākļos. |

3. Migrāciju nosaka materiālam vai izstrādājumam, vai, ja tas nav iespējams, izmantojot paraugus, kas ņemti no materiāla vai izstrādājuma, vai, vajadzības gadījumā, materiāla vai izstrādājuma reprezentatīvus paraugus.

Paraugam nodrošina tādu saskari ar pārtikas produktu vai pārtikas aizstājēju, kas ir reprezentatīva saskares apstākļiem faktiskajā izmantojumā. Šim nolūkam pārbaudi izdara tā, lai ar pārtikas produktu vai pārtikas aizstājēju saskartos tikai tās parauga daļas, kam ar pārtikas produktiem paredzēts saskarties faktiskajā izmantojumā. Šis nosacījums ir īpaši svarīgs attiecībā uz vairākslāņu materiāliem un izstrādājumiem, vākiem u.c.

Migrācijas pārbaude vākiem, starplikām, aizbāžņiem vai līdzīgām noslēgšanas ierīcēm jāveic, izmantojot šos izstrādājumus traukiem, kuriem tie ir paredzēti, tādā veidā, kas atbilst noslēgšanas apstākļiem parastā vai paredzamā izmantojumā.

Visos gadījumos atbilstību migrācijas robežām ir pieļaujams pierādīt ar stingrāku pārbaudi.

4. Saskaņā ar šīs direktīvas 8. panta noteikumiem materiāla vai izstrādājuma parauga saskari ar pārtikas produktu vai attiecīgu pārtikas aizstājēju saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 82/711/EEK un Direktīvā 85/572/EEK, nodrošina tik ilgi un tādā temperatūrā, kāda izraudzīta atbilstīgi saskares apstākļiem faktiskajā izmantojumā. Pēc noteiktā laika pārtikas produktam vai pārtikas aizstājējam analītiski nosaka to vielu kopējo daudzumu (kopējo migrāciju) un/vai īpatnējo vienas vai vairāku vielu daudzumu (īpatnējo migrāciju), kas izdalījušās no parauga.

5. Ja ir paredzēts, ka materiāls vai izstrādājums atkārtoti saskarsies ar pārtikas produktiem, migrācijas pārbaudi vai pārbaudes veic trīs reizes ar vienu paraugu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvā 82/711/EEK, ikreiz izmantojot citu pārtikas vai pārtikas aizstājēja vai pārtikas aizstājēju paraugu. Atbilstību pārbauda, pamatojoties uz trešajā pārbaudē konstatēto migrācijas pakāpi. Tomēr, ja ir neapstrīdams pierādījums, ka otrajā un trešajā pārbaudē migrācijas pakāpe nepalielinās, un ja pirmajā pārbaudē migrācijas robeža vai robežas nav pārsniegtas, tad turpmāka pārbaude nav vajadzīga.

Īpašie noteikumi, kas attiecas uz kopējo migrāciju

6. Ja izmanto to pārtikas aizstājēju šķīdumu ūdenī, kas norādīti Direktīvā 82/711/EEK un Direktīvā 85/572/EEK, no parauga izdalījušos vielu kopējo daudzumu var analītiski noteikt, iztvaicējot pārtikas aizstājēju un nosverot atlikumu.

Ja izmanto rektificētu olīveļļu vai kādu no tās aizstājējiem, var izmantot turpmāk aprakstīto procedūru.

Materiāla vai izstrādājuma paraugu nosver pirms un pēc saskares ar pārtikas aizstājēju. Parauga absorbēto pārtikas aizstājēju ekstrahē un nosaka kvantitatīvi. Konstatēto pārtikas aizstājēja daudzumu atņem no parauga masas, kas noteikta pēc saskares ar pārtikas aizstājēju. Starpība starp sākotnējo masu un koriģēto galīgo masu raksturo analizētā parauga kopējo migrāciju.

Ja materiālam vai izstrādājumam ir paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem atkārtoti un ja 5. punktā aprakstīto pārbaudi tehniski nav iespējams veikt, šo pārbaudi drīkst modificēt ar noteikumu, ka tādējādi var noteikt migrācijas pakāpi trešajā pārbaudē. Viena no iespējamām modifikācijām ir aprakstīta turpmāk.

Pārbaudi veic trim identiskiem materiāla vai izstrādājuma paraugiem. Vienam no tiem izdara attiecīgo pārbaudi un nosaka kopējo migrāciju (M1). Otrais un trešais paraugs tiek pakļauts tādai pašai temperatūrai, bet saskares laiks divreiz un trīsreiz pārsniedz norādīto; katrā atsevišķā gadījumā nosaka kopējo migrāciju (attiecīgi M2 un M3).

Materiālu vai izstrādājumu uzskata par atbilstīgu, ja M1 vai M3 — M2 nepārsniedz kopējās migrācijas robežu.

7. Tāpēc materiāls vai izstrādājums, kam kopējās migrācijas robeža pārsniegta ne vairāk kā par turpmāk minēto analītisko pielaidi, uzskatāms par atbilstīgu šai direktīvai.

Ievēro šādas analītiskās pielaides:

- 20 mg/kg vai 3 mg/dm2, migrācijas testos izmantojot rektificētu olīveļļu vai tās aizstājējus,

- 12 mg/kg vai 2 mg/dm2, migrācijas testos izmantojot citus Direktīvā 82/711/EEK un Direktīvā 85/572/EEK minētos pārtikas aizstājējus.

8. Neierobežojot Direktīvas 82/711/EEK 3. panta 2. punkta noteikumus, migrācijas pārbaudes ar rektificētu olīveļļu vai tās aizstājējiem neizdara, lai pārbaudītu atbilstību kopējai migrācijas robežai gadījumos, kad ir neapšaubāmi pierādījumi tam, ka norādītā analītiskā metode ir tehniski neatbilstoša.

Visos šādos gadījumos vielām, uz ko neattiecas īpatnējās migrācijas robežas vai citi ierobežojumi, kuri minēti sarakstā II pielikumā, attiecīgi piemēro vispārīgu īpatnējo migrācijas robežu, kas ir 60 mg/kg vai 10 mg/dm2. Tomēr visu noteikto īpatnējo migrāciju vērtību summa nedrīkst pārsniegt kopējo migrācijas robežu.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

TO MONOMĒRU UN CITU IZEJVIELU SARAKSTS, KO VAR IZMANTOT PLASTMASAS MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANĀ

VISPĀRĪGS IEVADS

1. Šajā pielikumā iekļauts monomēru un citu izejvielu saraksts. Sarakstā ir iekļautas:

- vielas, kuras lielmolekulāru savienojumu ražošanai tiek pakļautas polimerizācijai, ieskaitot polikondensāciju, polipievienošanu vai citus līdzīgus procesus,

- dabīgas vai sintētiskas lielmolekulāras vielas, ko izmanto modificētu lielmolekulāru savienojumu ražošanai, ja to sintezēšanai vajadzīgie monomēri vai citas izejvielas nav iekļautas sarakstā,

- vielas, kuras izmanto esošo dabīgo vai sintētisko lielmolekulāro vielu modificēšanai.

2. Sarakstā neiekļauj izmantošanai atļauto skābju, fenolu vai spirtu alumīnija, amonija, kalcija, dzelzs, magnija, kālija, nātrija un cinka sāļus (tostarp dubultsāļus un skābos sāļus), ko arī ir atļauts izmantot. Tomēr sarakstos ir iekļauti nosaukumi, kas satur vārdus "…skābe (skābes), sāļi", ja attiecīgā brīvā skābe vai attiecīgās brīvās skābes nav minētas. Tādos gadījumos ar terminu "sāļi" apzīmē "alumīnija, amonija, kalcija, dzelzs, magnija, kālija, nātrija un cinka sāļus".

3. Sarakstā nav iekļautas arī šādas vielas, kaut gan to klātbūtne ir iespējama:

a) vielas, kas varētu būt gatavā produktā kā:

- lietoto vielu piemaisījumi,

- reakcijas starpprodukti,

- sadalīšanās produkti;

b) oligomēri un dabīgās vai sintētiskās lielmolekulāras vielas un to maisījumi, ja sintezēšanai vajadzīgie monomēri vai izejvielas ir iekļautas sarakstā;

c) izmantošanai atļauto vielu maisījumi.

Materiāli un izstrādājumi, kas satur a), b) un c) apakšpunktā norādītās vielas, atbilst prasībām, kas noteiktas Direktīvas 89/109/EEK 2. pantā.

4. Vielām ir laba tehniskā kvalitāte attiecībā uz to tīrībai noteiktajiem kritērijiem.

5. Sarakstā iekļauta šāda informācija:

- 1. ailē (Identifikācijas Nr.): sarakstā iekļauto vielu EEK iepakojuma materiāla identifikācijas numurs,

- 2. ailē (CAS Nr.): CAS (Chemical Abstracts Service) reģistrācijas numurs,

- 3. ailē (Nosaukums): ķīmiskais nosaukums,

- 4. ailē (Ierobežojumi un/vai specifikācijas): Tie (tās) var būt:

- īpatnējā migrācijas robeža (SMR),

- maksimāli pieļaujamais vielas daudzums gatavā materiālā vai izstrādājumā (QM),

- maksimāli pieļaujamais vielas daudzums gatavā materiālā vai izstrādājumā, kas izteikts mg uz 6 dm2 virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem (QMA),

- kāds cits īpaši minēts ierobežojums,

- jebkāda veida specifikācija, kas attiecas uz vielu vai polimēru.

6. Ja uz vielu, kas norādīta sarakstā kā atsevišķs savienojums, attiecas arī kāds vispārējs termins, tad šai vielai piemēro tos ierobežojumus, kuri norādīti atsevišķajam savienojumam.

7. Ja pastāv kāda neatbilstība starp CAS numuru un ķīmisko nosaukumu, tad ķīmiskajam nosaukumam ir prioritāte attiecībā pret CAS numuru. Ja Einecs norādītais CAS numurs neatbilst CAS reģistrā norādītajam CAS numuram, izmanto CAS reģistrā norādīto CAS numuru.

8. Tabulas 4. ailē ir lietoti vairāki saīsinājumi vai frāzes, kuru nozīme ir šāda:

DL = analīzes metodes noteikšanas robeža;

GP = gatavais materiāls vai izstrādājums;

NCO = izocianātu daļa;

NN = nav nosakāms. Šajā direktīvā vārdi — "nav nosakāms" — nozīmē to, ka viela nav jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi, ar ko to būtu jānosaka pie norādītās noteikšanas robežas (DL). Ja šādas metodes pašlaik nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie noteikšanas robežas;

QM = maksimāli pieļaujamais vielas atlikuma daudzums materiālā vai izstrādājumā;

QM (T) = maksimāli pieļaujamais vielas atlikuma daudzums materiālā vai izstrādājumā, kas izteikts kā norādītās vielas vai vielu vai grupu kopējais daudzums. Šajā direktīvā vielas daudzums materiālā vai izstrādājumā būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašlaik nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās robežas;

QMA = maksimāli pieļaujamais vielas atlikuma daudzums gatavā materiālā vai izstrādājumā, kas izteikts mg uz 6 dm2 virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem. Šajā direktīvā vielas daudzums materiāla vai izstrādājuma virsmā būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašreiz nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās vērtības;

QMA = maksimāli pieļaujamais vielas atlikuma daudzums materiālā vai izstrādājumā, kas izteikts kā norādītās vielas vai vielu vai grupu kopējais daudzums (mg) uz 6 dm2 virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem. Šajā direktīvā vielas daudzums materiāla vai izstrādājuma virsmā būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašreiz nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās robežas;

SMR = īpatnējā migrācijas robeža pārtikā vai pārtikas aizstājējā, ja vien nav norādīts citādi. Šajā direktīvā vielas īpatnējā migrācija būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašreiz nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās robežas;

SMR = īpatnējā migrācijas robeža pārtikā vai pārtikas aizstājējā, kas izteikta kā norādītās grupas vai vielas vai vielu kopējais daudzums. Šajā direktīvā vielu īpatnējā migrācija būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašlaik nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās vērtības.

A iedaļa

Izmantošanai atļauto monomēru un citu izejvielu saraksts

Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

10030 | 000514–10–3 | abietīnskābe | |

10060 | 000075–07–0 | acetaldehīds | SMR (T) = 6 mg/kg (2) |

10090 | 000064–19–7 | etiķskābe | |

10120 | 000108–05–4 | etiķskābes vinilesteris | SMR = 12 mg/kg |

10150 | 000108–24–7 | etiķskābes anhidrīds | |

10210 | 000074–86–2 | acetilēns | |

10630 | 000079–06–1 | akrilamīds | SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg) |

10660 | 015214–89–8 | 2-akrilamido-2-metilpropānsulfonskābe | SMR = 0,05 mg/kg |

10690 | 000079–10–7 | akrilskābe | |

10750 | 002495–35–4 | akrilskābes benzilesteris | |

10780 | 000141–32–2 | akrilskābes n-butilesteris | |

10810 | 002998–08–5 | akrilskābes sec-butilesteris | |

10840 | 001663–39–4 | akrilskābes terc-butilesteris | |

11000 | 050976–02–8 | akrilskābes diciklopentadienilesteris | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |

11245 | 002156–97–0 | akrilskābes dodecilesteris | SMR = 0,05 mg/kg 2 |

11470 | 000140–88–5 | akrilskābes etilesteris | |

11510 | 000818–61–1 | akrilskābes hidroksietilesteris | skat. "akrilskābes etilēnglikola monoesteris" |

11530 | 000999–61–1 | akrilskābes 2-hidroksipropilesteris | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |

11590 | 000106–63–8 | akrilskābes izobutilesteris | |

11680 | 000689–12–3 | akrilskābes izopropilesteris | |

11710 | 000096–33–3 | akrilskābes metilesteris | |

11830 | 000818–61–1 | akrilskābes etilēnglikola monoesteris | |

11890 | 002499–59–4 | akrilskābes n-oktilesteris | |

11980 | 000925–60–0 | akrilskābes propilesteris | |

12100 | 000107–13–1 | akrilnitrils | SMR = NN (DL = 0,020 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi) |

12130 | 000124–04–9 | adipīnskābe | |

12265 | 004074–90–2 | adipīnskābes divinilesteris | QM = 5 mg/kg FP. Vai izmanto tikai kā komonomēru. |

12280 | 002035–75–8 | adipīnskābes anhidrīds | |

12310 | | albumīns | |

12340 | | albumīns, koagulēts ar formaldehīdu | |

12375 | | alifātiskie taisnas virknes vienvērtīgie piesātinātie pirmējie spirti (C4-C22) | |

12670 | 002855–13–2 | 1-amino-3-aminometil-3,5,5 trimetilcikloheksāns | SMR = 6 mg/kg |

12761 | 000693–57–2 | 12-aminododekānskābe | SMR = 0,05 mg/kg |

12763 | 000141–43–5 | 2-aminoetanols | SMR = 0,05 mg/kg. Nav paredzēts izmantošanai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs D, un tikai zem PET slāņa netiešā saskarē ar pārtiku |

12765 | 084434–12–8 | N-(2-aminoetil)-beta-alanīns, nātrija sāls | SMR = 0,05 mg/kg |

12788 | 002432–99–7 | 11-aminoundekānskābe | SMR = 5 mg/kg |

12789 | 007664–41–7 | amonjaks | |

12820 | 000123–99–9 | azelaīnskābe | |

12970 | 004196–95–6 | azelaīnskābes anhidrīds | |

13000 | 001477–55–0 | 1,3-benzodimetānamīns | SMR = 0,05 mg/kg |

13060 | 004422–95–1 | 1,3,5-benzotrikarbonskābes trihlorīds | QMA = 0,05 mg/6 dm2 (nosaka kā 1,3,5-benzoltrikarbonskābi) |

13075 | 000091–76–9 | benzguanamīns | skat. "2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns" |

13090 | 000065–85–0 | benzoskābe | |

13150 | 000100–51–6 | benzilspirts | |

13180 | 000498–66–8 | biciklo(2.2.1)hept-2-ēns (= Norbornēns) | SMR = 0,05 mg/kg |

13210 | 001761–71–3 | bis(4-aminocikloheksil)metāns | SMR = 0,05 mg/kg |

13326 | 000111–46–6 | bis(2-hidroksietil)ēteris | skat. "dietilēnglikols" |

13380 | 000077–99–6 | 2,2-bis(hidroksimetil)-1-butanols | skat. "1,1,1-trimetilolpropāns" |

13390 | 000105–08–8 | 1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksāns | |

13395 | 004767–03–7 | 2,2-bis(hidroksimetil)propionskābe | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |

13480 | 000080–05–7 | 2,2-bis(4-hidroksifenil)propāns | SMR = 3 mg/kg |

13510 | 001675–54–3 | 2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(2,3-epoksipropil)ēteris (=BADGE) | Saskaņā ar Komisijas 2002. gada 20. februāra Direktīvu 2002/16/EK par dažu epoksiatvasinājumu izmantošanu materiālos un izstrādājumos, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem (OV L 51, 22.2.2002., 27. lpp.) |

13530 | 038103–06–9 | 2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(ftālskābes anhidrīds) | SMR = 0,05 mg/kg |

13550 | 000110–98–5 | bis(hidroksipropil)ēteris | skat. "dipropilēnglikols" |

13560 | 0005124–30–1 | bis-(4-izocianocikloheksil)metāns | skat. "dicikloheksilmetān-4,4-diizocianāts" |

13600 | 047465–97–4 | 3,3-bis(3-metil-4-hidroksifenil)2-indolinons | SMR = 1,8 mg/kg |

13607 | 000080–05–7 | bisfenols A | skat. "2,2-bis(4-hidroksifenil)propāns" |

13610 | 001675–54–3 | bisfenola A bis(2,3-epoksipropil)ēteris | skat. "2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(2,3-epoksipropil)ēteris" |

13614 | 038103–06–9 | bisfenola A bis(ftālskābes anidrīds) | skat. "2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(ftālskābes anhidrīds)" |

13617 | 000080–09–1 | bisfenols S | skat. "4,4"-dihidroksidifenilsulfons |

13620 | 010043–35–3 | borskābe | SMR (T) = 6 mg/kg (23) (izteikts borā) neierobežojot noteikumus Direktīvā 98/83/EK par ūdeni iedzīvotāju vajadzībām (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.). |

13630 | 000106–99–0 | butadiēns | QM = 1 mg/kg FP vai SMR = nav nosakāms (DL = 0,020 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi) |

13690 | 000107–88–0 | 1,3-butāndiols | |

13720 | 000110–63–4 | 1,4-butāndiols | SMR (T) = 0,05 mg/kg (24) |

13780 | 002425–79–8 | 1,4-butāndiol bis(2,3-epoksipropil)ēteris | QM = 1 mg/kg FP (izteikts kā epoksigrupa, Mw = 43) |

13810 | 000505–65–7 | 1,4-butāndiola formāls | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |

13840 | 000071–36–3 | 1-butanols | |

13870 | 000106–98–9 | 1-butēns | |

13900 | 000107–01–7 | 2-butēns | |

13932 | 000598–32–3 | 3-butēn-2-ols | QMA = NN (DL = 0,02 mg/6 dm2). Izmantojams tikai kā komonomērs polimēru piedevas ražošanai |

14020 | 000098–54–4 | 4-terc-butilfenols | SMR = 0,05 mg/kg |

14110 | 000123–72–8 | butiraldehīds | |

14140 | 000107–92–6 | sviestskābe | |

14170 | 000106–31–0 | butiranhidrīds | |

14200 | 000105–60–2 | kaprolaktāms | SMR (T) = 15 mg/kg (5) |

14230 | 002123–24–2 | kaprolaktāma nātrija sāls | SMR (T) = 15 mg/kg (5) (izteikts kaprolaktāmā) |

14320 | 000124–07–2 | kaprilskābe | |

14350 | 000630–08–0 | oglekļa monoksīds | |

14380 | 000075–44–5 | karbonilhlorīds | QM = 1 mg/kg FP |

14411 | 008001–79–4 | rīcineļļa | |

14500 | 009004–34–6 | celuloze | |

14530 | 007782–50–5 | hlors | |

14570 | 000106–89–8 | 1-hlor-2,3-epoksipropāns | skat. "epihlorhidrīns" |

14650 | 000079–38–9 | hlortrifluoretilēns | QMA = 0,5 mg/6 dm2 |

14680 | 000077–92–9 | citronskābe | |

14710 | 000108–39–4 | m-krezols | |

14740 | 000095–48–7 | o-krezols | |

14770 | 000106–44–5 | p-krezols | |

14841 | 000599–64–4 | 4-kumilfenols | SMR = 0,05 mg/kg |

14880 | 000105–08–8 | 1,4-cikloheheksāndimetanols | skat. "1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksāns:" |

14950 | 003173–53–3 | cikloheksilizocianāts | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) (26) |

15030 | 000931–88–4 | ciklooktēns | SMR = 0,05 mg/kg. Izmantošanai tikai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs A |

15070 | 001647–16–1 | 1,9-dekadiēns | SMR = 0,05 mg/kg |

15095 | 000334–48–5 | dekānskābe (kaprīnskābe) | |

15100 | 000112–30–1 | 1-dekanols | |

15130 | 000872–05–9 | 1-decēns | SMR = 0,05 mg/kg |

15250 | 000110–60–1 | 1,4-diaminobutāns | |

15272 | 000107–15–3 | 1,2-diaminoetāns | skat. "etilēndiamīns" |

15274 | 000124–09–4 | 1,6-diaminoheksāns | skat. "heksametilēndiamīns:" |

15310 | 000091–76–9 | 2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns | QMA = 5 mg/6 dm2 |

15370 | 003236–53–1 | 1,6-diamino-2,2,4-trimetilheksāns | QMA = 5 mg/6 dm2 |

15400 | 003236–54–2 | 1,6-diamino-2,4,4-trimetilheksāns | QMA = 5 mg/6 dm2 |

15565 | 000106–46–7 | 1,4-dihlorbenzols | SMR = 12 mg/kg |

15610 | 000080–07–9 | 4,4′-dihlordifenilsulfons | SMR = 0,05 mg/kg |

15700 | 005124–30–1 | dicikloheksilmetān-4,4′-diizocianāts | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO (26)) |

15760 | 000111–46–6 | dietilēnglikols | SMR (T) = 30 mg/kg (3) |

15790 | 000111–40–0 | dietilēntriamīns | SMR = 5 mg/kg |

15820 | 000345–92–6 | 4,4′-difluorbenzofenons | SMR = 0,05 mg/kg |

15880 | 000120–80–9 | 1,2-dihidroksibenzols | SMR = 6 mg/kg |

15910 | 000108–46–3 | 1,3-dihidroksibenzols | SMR = 2,4 mg/kg |

15940 | 000123–31–9 | 1,4-dihidroksibenzols | SMR = 0,6 mg/kg |

15970 | 000611–99–4 | 4,4′-dihidroksibenzofenons | SMR (T) = 6 mg/kg (15) |

16000 | 000092–88–6 | 4,4′-dihidroksibifenils | SMR = 6 mg/kg |

16090 | 000080–09–1 | 4,4′-dihidroksidifenilsulfons | SMR = 0,05 mg/kg |

16150 | 000108–01–0 | dimetilaminoetanols | SMR = 18 mg/kg |

16240 | 000091–97–4 | 3,3′-dimetil-4,4′ -diizocianobifenils | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26) |

16360 | 000576–26–1 | 2,6-dimetilfenols | SMR = 0,05 mg/kg |

16390 | 000126–30–7 | 2,2′-dimetil-1,3-propāndiols | SMR = 0,05 mg/kg |

16450 | 000646–06–0 | 1,3-dioksolāns | SMR = 0,05 mg/kg |

16480 | 000126–58–9 | dipentaeritrīts | |

16570 | 004128–73–8 | difenilēter-4,4′-diizocianāts | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26) |

16600 | 005873–54–1 | difenilmetil-2,4′-diizocianāts | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26) |

16630 | 000101–68–8 | difenilmetil-4,4′-diizocianāts | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26) |

16650 | 000127–63–9 | difenilsulfons | SMR (T) = 3 mg/kg (25) |

16660 | 000110–98–5 | dipropilēnglikols | |

16690 | 001321–74–0 | divinilbenzols | QMA = 0,01 mg/6 dm2 vai SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, iekļauta analītiskā pielaide) divinilbenzola un etilvinilbenzola summai un atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām) |

16694 | 013811–50–2 | N, N′-divinil-2-imidazolidinons | QM = 5 mg/kg FP |

16697 | 000693–23–2 | n-dodekāndiskābe | |

16704 | 000112–41–4 | 1-dodecēns | SMR = 0,05 mg/kg |

16750 | 000106–89–8 | epihlorohidrīns | QM = 1 mg/kg FP |

16780 | 000064–17–5 | etanols | |

16950 | 000074–85–1 | etilēns | |

16960 | 000107–15–3 | etilēndiamīns | SMR = 12 mg/kg |

16990 | 000107–21–1 | etilēnglikols | SMR (T) = 30 mg/kg (3) |

17005 | 000151–56–4 | etilēnimīns | SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg) |

17020 | 000075–21–8 | etilēnoksīds | QM = 1 mg/kg FP |

17050 | 000104–76–7 | 2-etil-1-heksanols | SMR = 30 mg/kg |

17160 | 000097–53–0 | eigenols | SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi) |

17170 | 061788–47–4 | taukskābes, kokosriekstu | |

17200 | 068308–53–2 | taukskābes, sojas | |

17230 | 061790–12–3 | Taukskābes, taleļļas | |

17260 | 000050–00–0 | formaldehīds | SMR (T) = 15 mg/kg (22) |

17290 | 000110–17–8 | fumārskābe | |

17530 | 000050–99–7 | glikoze | |

18010 | 000110–94–1 | glutārskābe | |

18070 | 000108–55–4 | glutārskābes anhidrīds | |

18100 | 000056–81–5 | glicerīns | |

18220 | 068564–88–5 | N-heptilaminoundekānskābe | SMR = 0,05 mg/kg (1) |

18250 | 000115–28–6 | heksahlorendometilēntetrahidroftālskābe | SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg) |

18280 | 000115–27–5 | heksahlorendometilēntetrahidroftālskābes anhidrīds | SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg) |

18310 | 036653–82–4 | 1-heksadekanols | |

18430 | 000116–15–4 | heksafluorpropilēns | SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg) |

18460 | 000124–09–4 | heksametilēndiamīns | SMR = 2,4 mg/kg |

18640 | 000822–06–0 | heksametilēndiizocianāts | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26) |

18670 | 000100–97–0 | heksametilēntetramīns | SMR (T) = 15 mg/kg (22) (izteikts formaldehīdā) |

18820 | 000592–41–6 | 1-heksēns | SMR = 3 mg/kg |

18867 | 000123–31–9 | hidrohinons | skat. "1,4-dihidroksibenzols" |

18880 | 000099–96–7 | p-hidroksibenzoskābe | |

18897 | 016712–64–4 | 6-hidroksi-2-naftēnkarbonskābe | SMR = 0,05 mg/kg |

18898 | 000103–90–2 | n-(4-hidroksifenil)acetamīds | Izmantošanai tikai šķidrajiem kristāliem un aiz barjerslāņa daudzslāņu plastmasās |

19000 | 000115–11–7 | izobutēns | |

19060 | 000109–53–5 | izobutilvinilēteris | QM = 5 mg/kg FP |

19110 | 04098–71–9 | 1-izociano-3-izocianometil-3,5,5-trimetilcikloheksāns | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO)(26) |

19150 | 000121–91–5 | izoftālskābe | SMR = 5 mg/kg |

19210 | 001459–93–4 | izoftālskābes dimetilesteris | SMR = 0,05 mg/kg |

19243 | 000078–79–5 | izoprēns | skat. "2-metil-1,3-butadiēns" |

19270 | 000097–65–4 | itakonskābe | |

19460 | 000050–21–5 | pienskābe | |

19470 | 000143–07–7 | laurīnskābe | |

19480 | 002146–71–6 | laurīnskābes vinilesteris | |

19490 | 000947–04–6 | laurolaktāms | SMR = 5 mg/kg |

19510 | 011132–73–3 | lignoceluloze | |

19540 | 000110–16–7 | maleīnskābe | SMR (T) = 30 mg/kg (4) |

19960 | 000108–31–6 | maleīnskābes anhidrīds | SMR (T) = 30 mg/kg (4) |

19975 | 000108–78–1 | melamīns | skat. "2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns" |

19990 | 000079–39–0 | metakrilamīds | SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi) |

20020 | 000079–41–4 | metakrilskābe | |

20050 | 000096–05–9 | metakrilskābes alilesteris | SMR = 0,05 mg/kg |

20080 | 002495–37–6 | metakrilskābes benzilesteris | |

20110 | 000097–88–1 | metakrilskābes butilesteris | |

20140 | 002998–18–7 | metakrilskābes sec-butilesteris | |

20170 | 000585–07–9 | metakrilskābes terc-butilesteris | |

20260 | 000101–43–9 | metakrilskābes cikloheksilesteris | SMR = 0,05 mg/kg |

20410 | 002082–81–7 | metakrilskābes diesteris ar 1,4-butāndiolu | SMR = 0,05 mg/kg |

20530 | 002867–47–2 | metakrilskābes 2-(dimetilamino)-etilesteris | SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi) |

20590 | 000106–91–2 | metakrilskābes 2,3-epoksipropilesteris | QMA = 0,02 mg/6 dm2 |

20890 | 000097–63–2 | metakrilskābes etilesteris | |

21010 | 000097–86–9 | metakrilskābes izobutilesteris | |

21100 | 004655–34–9 | metakrilskābes izopropilesteris | |

21130 | 000080–62–6 | metakrilskābes metilesteris | |

21190 | 000868–77–9 | metakrilskābes monoesteris ar etilēnglikolu | |

21280 | 002177–70–0 | metakrilskābes fenilesteris | |

21340 | 002210–28–8 | metakrilskābes propilesteris | |

21460 | 000760–93–0 | metakrilskābes anhidrīds | |

21490 | 000126–98–7 | metakrilnitrils | SMR = NN (DL = 0,020 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi) |

21520 | 001561–92–8 | metalilsulfoskābes nātrija sāls | SMR = 5 mg/kg |

21550 | 000067–56–1 | metanols | |

21640 | 000078–79–5 | 2-metil-1,3-butadiēns | QM = 1 mg/kg FP vai SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi) |

21730 | 000563–45–1 | 3-metil-1-butēns | QMA = 0,006 mg/6 dm2. Izmantošanai tikai polipropilēnā |

21765 | 106246–33–7 | 4,4′-metilēn-bis(3-hlor-2,6-dietilanilīns) | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |

21821 | 000505–65–7 | 1,4-(metilēndioksi)butāns | skat. "1,4-butāndiola formāls" |

21940 | 000924–42–5 | N-metilolakrilamīds | SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg) |

22150 | 000691–37–2 | 4-metil-1-pentēns | SMR = 0,02 mg/kg |

22331 | 025513–64–8 | 1,6-diamino-2,4,4-trimetilheksāna (40 % m/m) un 1,6-diamino-2,4, 4-trimetilheksāna (60 % m/m) maisījums | QMA = 5 mg/6 dm2 |

22332 | 028679–16–5 | 2,2,4-trimetilheksān-1,6-diizocianāta (40 % m/m) un 2,4,4-trimetilheksān-1, 6-diizocianāta (60 % m/m) maisījums | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26) |

22350 | 000544–63–8 | miristīnskābe | |

22360 | 001141–38–4 | 2,6-naftalīndikarbonskābe | SMR = 5 mg/kg |

22390 | 000840–65–3 | 2,6-naftalīndikarbonskābes dimetilesteris | SMR = 0,05 mg/kg |

22420 | 003173–72–6 | 1,5-naftalīndiizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26) |

22437 | 000126–30–7 | neopentilglikols | skat. "2,2-dimetil-1,3-propāndiols" |

22450 | 009004–70–0 | nitroceluloze | |

22480 | 000143–08–8 | 1-nonanols | |

22550 | 000498–66–8 | norbornēns | skat. "biciklo(2.2.1)hept-2-ēns" |

22570 | 000112–96–9 | oktadecilizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26) |

22600 | 000111–87–5 | 1-oktanols | |

22660 | 000111–66–0 | 1-oktēns | SMR = 15 mg/kg |

22763 | 000112–80–1 | oleīnskābe | |

22778 | 007456–68–0 | 4,4′-oksi-bis(benzosulfonilazīds) | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |

22780 | 000057–10–3 | palmitīnskābe | |

22840 | 000115–77–5 | pentaeritrīts | |

22870 | 000071–41–0 | 1-pentanols | |

22900 | 000109–67–1 | 1-pentēns | SMR = 5 mg/kg |

22937 | 001623–05–8 | perfluorpropilperfluorvinilēteris | SMR = 0,05 mg/kg |

22960 | 000108–95–2 | fenols | |

23050 | 000108–45–2 | 1,3-fenilēndiamīns | SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi) |

23155 | 000075–44–5 | fosgēns | skat. "karbonilhlorīds" |

23170 | 007664–38–2 | fosforskābe | QM = NN (DL = 1 mg/kg FP) |

23175 | 000122–52–1 | fosforpaskābes trietilesteris | SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg) |

23187 | | ftālskābe | skat. "tereftālskābe" |

23200 | 000088–99–3 | o-ftālskābe | |

23230 | 000131–17–9 | ftālskābes dialilesteris | SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg) |

23380 | 000085–44–9 | ftalskābes anhidrīds | |

23470 | 000080–56–8 | a-pinēns | |

23500 | 000127–91–3 | b-pinēns | |

23547 | 009016–00–6 063148–62–9 | polidimetilsiloksāns (Mw > 6800) | Atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām |

23590 | 025322–68–3 | polietilēnglikols | |

23651 | 025322–69–4 | polipropilēnglikols | |

23740 | 000057–55–6 | 1,2-propāndiols | |

23770 | 000504–63–2 | 1,3-propāndiols | SMR = 0,05 mg/kg |

23800 | 000071–23–8 | 1-propanols | |

23830 | 000067–63–0 | 2-propanols | |

23860 | 000123–38–6 | propionaldehīds | |

23890 | 000079–09–4 | propionskābe | |

23920 | 000105–38–4 | propionskābes vinilesteris | SMR(T) = 6 mg/kg (2) |

23950 | 000123–62–6 | propionskābes anhidrīds | |

23980 | 000115–07–1 | propilēns | |

24010 | 000075–56–9 | propilēnoksīds | QM = 1 mg/kg FP |

24051 | 000120–80–9 | pirokatehīns | skat. "1,2-dihidroksibenzols" |

24057 | 000089–32–7 | piromelītskābes anhidrīds | SMR = 0,05 mg/kg (izteikts piromelītskābē) |

24070 | 073138–82–6 | sveķskābes un kolofonijskābes | |

24072 | 000108–46–3 | rezorcīns | skat. "1,3-dihidroksibenzols" |

24073 | 000101–90–6 | rezorcīna diglicidilēteris | QMA = 0,005 mg/6 dm2. Nav paredzēts izmantošanai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs D, un tikai zem PET slāņa netiešā saskarē ar pārtiku |

24100 | 008050–09–7 | kolofonijs | |

24130 | 008050–09–7 | kolofonijsveķi | skat. "kolofonijs" |

24160 | 008052–10–6 | kolofonija taleļļa | |

24190 | 009014–63–5 | sveķaina koksne | |

24250 | 009006–04–6 | dabīgais kaučuks | |

24270 | 000069–72–7 | salicilskābe | |

24280 | 000111–20–6 | sebacīnskābe | |

24430 | 002561–88–8 | sebacīnskābes anhidrīds | |

24475 | 001313–82–2 | nātrija sulfīds | |

24490 | 000050–70–4 | sorbīts | |

24520 | 008001–22–7 | sojaspupu eļļa | |

24540 | 009005–25–8 | pārtikas ciete | |

24550 | 000057–11–4 | stearīnskābe | |

24610 | 000100–42–5 | stirols | |

24760 | 026914–43–2 | stirolsulfonskābe | SMR = 0,05 mg/kg |

24820 | 000110–15–6 | dzintarskābe | |

24850 | 000108–30–5 | dzintarskābes anhidrīds | |

24880 | 000057–50–1 | saharoze | |

24887 | 006362–79–4 | 5-sulfoizoftālskābes mononātrija sāls | SMR = 5 mg/kg |

24888 | 003965–55–7 | 5-sulfoizoftālskābes mononātrija sāls dimetilesteris | SMR = 0,05 mg/kg |

24910 | 000100–21–0 | tereftālskābe | SMR = 7,5 mg/kg |

24940 | 000100–20–9 | tereftālskābes dihloranhidrīds | SMR(T) = 7,5 mg/kg (izteikts tereftālskābē) |

24970 | 000120–61–6 | tereftālskābes dimetilesteris | |

25080 | 001120–36–1 | 1-tetradecēns | SMR = 0,05 mg/kg |

25090 | 000112–60–7 | tetraetilēnglikols | |

25120 | 000116–14–3 | tetrafluoretilēns | SMR = 0,05 mg/kg |

25150 | 000109–99–9 | tetrahidrofurāns | SMR = 0,6 mg/kg |

25180 | 000102–60–3 | N, N, N′, N′, -tetra bis(2-hidroksipropil)etilēndiamīns | |

25210 | 000584–84–9 | 2,4-toluildiizocianāts | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26) |

25240 | 000091–08–7 | 2,6-toluildiizocianāts | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26) |

25270 | 026747–90–0 | 2,4-toluildiizocianāta dimērs | QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26) |

25360 | | trialkil(C5-C15)etiķskābes 2,3-epoksipropilesteris | QM = 1 mg/kg FP (izteikts kā epoksigrupa, Mw = 43) |

25380 | — | trialkil(C7-C17)etiķskābes vinilesteri (= Vinilversatāts) | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |

25385 | 000102–70–5 | trialilamīns | atbilst V pielikumā noteiktajiem normatīviem |

25420 | 000108–78–1 | 2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns | SMR = 30 mg/kg |

25450 | 026896–48–0 | triciklodekāndimetanols | SMR = 0,05 mg/kg |

25510 | 000112–27–6 | trietilēnglikols | |

25600 | 000077–99–6 | 1,1,1-trimetilolpropāns | SMR = 6 mg/kg |

25840 | 003290–92–4 | 1,1,1-trimetilolpropāntrimetakrilāts | SMR = 0,05 mg/kg |

25900 | 000110–88–3 | trioksāns | QM = 0,05 mg/kg |

25910 | 024800–44–0 | tripropilēnglikols | |

25927 | 027955–94–8 | 1,1,1-t ris(4-hidroksifenil)etāns | QM = 0,5 mg/kg FP. Izmantošanai tikai polikarbonātos |

25960 | 000057–13–6 | urīnviela | |

26050 | 000075–01–4 | vinilhlorīds | skat. Padomes Direktīvu 78/142/EEK |

26110 | 000075–35–4 | vinilidēnhlorīds | QM = 5 mg/kg FP vai SMR = NN (DL = 0,05 mg/kg) |

26140 | 000075–38–7 | vinilidēnfluorīds | SMR = 5 mg/kg |

26155 | 001072–63–5 | 1-vinilimidazols | QM = 5 mg/kg FP |

26170 | 003195–78–6 | N-vinil-N-metilacetamīds | QM = 2 mg/kg FP |

26320 | 002768–02–7 | viniltrimetoksisilāns | QM = 5 mg/kg FP |

26360 | 007732–18–5 | ūdens | atbilstīgi Direktīvai 98/83/EK |

B iedaļa

To monomēru un citu izejvielu saraksts, kurus var turpināt izmantot līdz lēmumam par iekļaušanu A iedaļā

Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

10599/90A | 061788–89–4 | taukskābes, (C18) nepiesātinātās, dimēri, destilētas | |

10599/91 | 061788–89–4 | taukskābes, (C18) nepiesātinātās, dimēri, nedestilētas | |

10599/92A | 068783–41–5 | taukskābes, (C18) nepiesātinātās, dimēri, hidrogenētas, destilētas | |

10599/93 | 068783–41–5 | taukskābes, (C18) nepiesātinātās, dimēri, hidrogenētas, nedestilētas | |

11500 | 000103–11–7 | akrilskābes 2-etilheksilesteris | |

13050 | 000528–44–9 | 1,2,4-benzotrikarbonskābe | skat. "trimelītskābe" |

14260 | 000502–44–3 | kaprolaktons | |

14800 | 003724–65–0 | krotonskābe | |

15730 | 000077–73–6 | diciklopentadiēns | |

16210 | 006864–37–5 | 3,3′-dimetil-4,4-diaminodicikloheksilmetāns | |

17110 | 016219–75–3 | 5-etilidēnbiciklo[2.2.1]hept-2-ēns | |

18370 | 000592–45–0 | 1,4-heksadiēns | |

18700 | 000629–11–8 | 1,6-heksāndiols | |

21370 | 010595–80–9 | metakrilskābes 2-sulfoetilesteris | |

21400 | 054276–35–6 | metakrilskābes sulfopropilesteris | |

21970 | 000923–02–4 | N-metilolmetakrilamīds | |

22210 | 000098–83–9 | a-metilstirols | |

25540 | 000528–44–9 | trimelītskābe | QM(T) = 5 mg/kg FP |

25550 | 000552–30–7 | trimelītskābes anhidrīds | QM(T) = 5 mg/kg FP (izteikts trimelītskābē) |

26230 | 000088–12–0 | vinilpirolidons | |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

NEPILNĪGS TO PIEDEVU SARAKSTS, KURAS VAR IZMANTOT PLASTMASAS MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAI

VISPĀRĪGS IEVADS

1. Šajā pielikumā ir šādu vielu saraksti:

a) vielas, ko iekļauj plastmasu sastāvā tehnisko īpašību nodrošināšanai gatavā produktā. Paredzēts, ka tās saglabājas gatavos izstrādājumos;

b) vielas, ko izmanto, lai nodrošinātu polimerizācijai piemērotu vidi (piemēram, emulgatori, virsmas aktīvās vielas, bufervielas u.c.).

Sarakstā nav iekļautas vielas, kas tieši ietekmē polimēru veidošanos (piemēram, katalītiska sistēma).

2. Sarakstā nav iekļauti izmantošanai atļauto skābju, fenolu vai spirtu alumīnija, amonija, kalcija, dzelzs, magnija, kālija, nātrija un cinka sāļi (tostarp dubultsāļi un skābie sāļi), ko arī ir atļauts izmantot. Tomēr sarakstos ir norādīti nosaukumi, kas satur vārdus — "…skābe vai skābes, sāļi", ja attiecīgā brīvā skābe vai attiecīgās brīvās skābes nav minētas. Šādos gadījumos ar terminu "sāļi" apzīmē "alumīnija, amonija, kalcija, dzelzs, magnija, kālija, nātrija un cinka sāļus".

3. Sarakstā nav iekļautas šādas vielas, kaut gan to klātbūtne ir iespējama:

a) vielas, kas varētu būt gatavā produktā, piemēram:

- lietoto vielu piemaisījumi,

- reakcijas starpprodukti,

- sadalīšanās produkti;

b) izmantošanai atļauto vielu maisījumi.

Materiāli un izstrādājumi, kas satur a) un b) apakšpunktā norādītās vielas, atbilst Direktīvas 89/109/EEK 2. pantā noteiktajām prasībām.

4. Vielām ir laba tehniskā kvalitāte attiecībā uz to tīrībai noteiktajiem kritērijiem.

5. Sarakstā iekļauta šāda informācija:

- 1. ailē (Identifikācijas Nr.): sarakstā iekļauto vielu EEK iepakojuma materiāla identifikācijas numurs,

- 2. ailē (CAS Nr.): CAS (Chemical Abstracts Service) reģistrācijas numurs,

- 3. ailē (Nosaukums): ķīmiskais nosaukums,

- 4. ailē (Ierobežojumi un/vai specifikācijas). Tie (tās) var būt:

- īpatnējā migrācijas robeža (SMR),

- maksimāli pieļaujamais vielas daudzums gatavā materiālā vai izstrādājumā (QM),

- maksimāli pieļaujamais vielas daudzums gatavā materiālā vai izstrādājumā, kas izteikts mg uz 6 dm2 virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem (QMA),

- kāds cits īpaši paredzēts ierobežojums,

- jebkāda veida specifikācija, kas attiecas uz vielu vai polimēru.

6. Ja uz vielu, kas norādīta sarakstā kā atsevišķs savienojums, attiecas arī kāds vispārējs termins, tad šai vielai piemēro ierobežojumus, kas norādīti atsevišķajam savienojumam.

7. Ja pastāv kāda neatbilstība starp CAS numuru un ķīmisko nosaukumu, tad ķīmiskajam nosaukumam ir prioritāte attiecībā pret CAS numuru. Ja Einecs norādītais CAS numurs neatbilst CAS reģistrā norādītajam CAS numuram, tad izmanto CAS reģistrā norādīto CAS numuru.

A iedaļa

Nepilnīgs to piedevu saraksts, kas ir pilnībā saskaņotas Kopienā

Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

30000 | 000064–19–7 | etiķskābe | |

30045 | 000123–86–4 | etiķskābes butilesteris | |

30080 | 004180–12–5 | vara acetāts | SMR (T) = 30 mg/kg (7) (izteikts varā) |

30140 | 000141–78–6 | etiķskābes etilesteris | |

30280 | 000108–24–7 | etiķskābes anhidrīds | |

30295 | 000067–64–1 | acetons | |

30370 | — | acetiletiķskābes sāļi | |

30400 | — | acetilēti glicerīdi | |

30610 | — | no dabīgiem taukiem un eļļām iegūtas taisnas virknes (C2-C24) alifātiskās monokarbonskābes, to mono-, di- un triglicerīnesteri (ieskaitot zarotas virknes taukskābes parastajā daudzumā) | |

30612 | — | sintētiski iegūtās taisnas virknes (C2-C24) alifātiskās monokarbonskābes, to mono-, di- un triglicerīnesteri | |

30960 | — | alifātisko monokarbonskābju (C6-C22) poliglicerīnesteri | |

31328 | — | no dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas taukiem un eļļām iegūtas taukskābes | |

31530 | 123968–25–2 | akrilskābes 2,4-di-terc - pentil-6-(1-(3,5-di-terc - pentil-2-hidroksifenil) etil)fenilesteris | SMR = 5 mg/kg |

31730 | 000124–04–9 | adipīnskābe | |

33120 | — | Alifātiskie taisnas virknes vienvērtīgie piesātinātie pirmējie spirti (C4-C24) | |

33350 | 009005–32–7 | algīnskābe | |

33801 | — | n-alkil(C10-C13)benzosulfonskābe | SMR = 30 mg/kg |

34240 | — | alkil(C10-C20)sulfonskābes fenolu esteri | SMR = 6 mg/kg. Atļauts līdz 2002. gada 1. janvārim |

34281 | — | taisnas virknes pirmējo ar pārskaitļa oglekļa atomu skaitu alkil(C8-C22) sulfoskābes | |

34475 | — | alumīnija kalcija hidroksofosfīta hidrāts | |

34480 | — | alumīnija šķiedras, pārslas un pulveri | |

34560 | 021645–51–2 | alumīnija hidroksīds | |

34690 | 011097–59–9 | alumīnija magnija hidroksokarbonāts | |

34720 | 001344–28–1 | alumīnija oksīds | |

35120 | 013560–49–1 | 3-aminokrotonskābes diesteris ar bis(2-hidroksietil)tioēteri | |

35160 | 006642–31–5 | 6-amino-1,3-dimetiluracils | SMR = 5 mg/kg |

35170 | 000141–43–5 | 2-aminoetanols | SMR = 0,05 mg/kg. Nav paredzēts izmantošanai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs D, un tikai zem PET slāņa netiešā saskarē ar pārtiku |

35284 | 000111–41–1 | N-(2-aminoetil)etanolamīns | SMR = 0,05 mg/kg. Nav paredzēts izmantošanai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs D, un tikai zem PET slāņa netiešā saskarē ar pārtiku |

35320 | 007664–41–7 | amonjaks | |

35440 | 001214–97–9 | amonija bromīds | |

35600 | 001336–21–6 | amonija hidroksīds | |

35840 | 000506–30–9 | arahīnskābe | |

35845 | 007771–44–0 | arahidonskābe | |

36000 | 000050–81–7 | askorbīnskābe | |

36080 | 000137–66–6 | askorbilpalmitāts | |

36160 | 010605–09–1 | askorbilstearāts | |

36640 | 000123–77–3 | azodikarbonamīds | Izmantošanai tikai par putu veidotāju vielu |

36840 | 012007–55–5 | bārija tetraborāts | SMR(T) = 1 mg/kg (izteikts bārijā) (12) un SMR(T) = 6 mg/kg (23) (izteikts borā), neierobežojot noteikumus Direktīvā 98/83/EK par ūdeni iedzīvotāju vajadzībām (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.). |

36880 | 008012–89–3 | vasks | |

36960 | 003061–75–4 | behenamīds | |

37040 | 000112–85–6 | behenskābe | |

37280 | 001302–78–9 | bentonīts | |

37360 | 000100–52–7 | benzaldehīds | Atbilstīgi 9. piezīmei VI pielikumā |

37600 | 000065–85–0 | benzoskābe | |

37680 | 000136–60–7 | benzoskābes butilesteris | |

37840 | 000093–89–0 | benzoskābes etilesteris | |

38080 | 000093–58–3 | benzoskābes metilesteris | |

38160 | 002315–68–6 | benzoskābes propilesteris | |

38320 | 005242–49–9 | 4-(2-benzoksazolil)-4′-(5-metil-2-benzoksazolil)stilbēns | Atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām |

38510 | 136504–96–6 | 1,2-bis(3-aminopropil)etilēndiamīna polimērs ar N-butil-2,2- 6,6- tetrametil-4-piperidīnamīnu un 2,4,6-trihlor-1,3,5-triazīnu | SMR = 5 mg/kg |

38515 | 001533–45–5 | 4,4′-bis(2-benzoksazolil)stilbēns | SMR = 0,05 mg/kg (1) |

38810 | 080693–00–1 | bis(2,6-di-terc-butil-4-metilfenil)pentaeritrītdifosfīts | SMR = 5 mg/kg (fosfīta and fosfāta summa) |

38840 | 154862–43–8 | bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritrītdifosfīts | SMR = 5 mg/kg (pašas vielas, tās oksidētās formas - bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritrītfosfāta un tās hidrolīzes produkta-2,4-dikumilfenola-summa) |

38879 | 135861–56–2 | bis(3,4-dimetilbenzilidēn)sorbitols | |

38950 | 079072–96–1 | bis(4-etilbenzilidēn)sorbitols | |

39200 | 006200–40–4 | bis(2-hidroksietil)-2-hidroksipropil-3-(dodeciloksi)metilammonija hlorīds | SMR = 1,8 mg/kg |

39815 | 182121–12–6 | 9,9-bis(metoksimetil)fluorēns | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |

39890 | 087826–41–3 069158–41–4 054686–97–4 081541–12–0 | bis(metilbenzilidēn)sorbitols | |

39925 | 129228–21–3 | 3,3-bis(metoksimetil)-2,5-dimetilheksāns | SMR = 0,05 mg/kg |

40120 | 068951–50–8 | bis(polietilēnglikol)hidroksimetilfosfonāts | SMR = 0,6 mg/kg |

40320 | 010043–35–3 | borskābe | SMR(T) = 6 mg/kg (23) (izteikts borā), neierobežojot noteikumus Direktīvā 98/83/EK par ūdeni iedzīvotāju vajadzībām (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.). |

40400 | 010043–11–5 | bora nitrīds | |

40570 | 000106–97–8 | butāns | |

40580 | 000110–63–4 | 1,4-butāndiols | SMR (T) = 0,05 mg/kg (24) |

41040 | 005743–36–2 | kalcija butirāts | |

41120 | 010043–52–4 | kalcija hlorīds | |

41280 | 001305–62–0 | kalcija hidroksīds | |

41520 | 001305–78–8 | kalcija oksīds | |

41600 | 012004–14–7 037293–22–4 | kalcija sulfoalumināts | |

41680 | 000076–22–2 | kampars | Atbilstīgi 9. piezīmei VI pielikumā |

41760 | 008006–44–8 | kandelilvasks | |

41840 | 000105–60–2 | kaprolaktāms | SMR(T) = 15 mg/kg (5) |

41960 | 000124–07–2 | kaprilskābe | |

42160 | 000124–38–9 | oglekļa dioksīds | |

42320 | 007492–68–4 | vara karbonāts | SMR(T) = 30 mg/kg (7) |

42500 | — | ogļskābes sāļi | |

42640 | 009000–11–7 | karboksimetilceluloze | |

42720 | 008015–86–9 | karnubas vasks | |

42800 | 009000–71–9 | kazeīns | |

42960 | 064147–40–6 | rīcineļļa, dehidratēta | |

43200 | — | rīcineļļas mono- un diglicerīdi | |

43280 | 009004–34–6 | celuloze | |

43300 | 009004–36–8 | celulozes acetāts butirāts | |

43360 | 068442–85–3 | celuloze, reģenerēta | |

43440 | 008001–75–0 | cerezīns | |

43515 | — | no kokosriekstiem iegūto taukskābju holīnesteru hlorīdi | QMA = 0,9 mg/6 dm2 |

44160 | 000077–92–9 | citronskābe | |

44640 | 000077–93–0 | citronskābes trietilesteris | |

45195 | 007787–70–4 | vara bromīds | SMR(T) = 30 mg/kg (7) (izteikts varā) |

45200 | 001335–23–5 | vara jodīds | SMR (T) = 30 mg/kg (7) (izteikts varā), un SMR = 1 mg/kg (11) (izteikts jodā) |

45280 | — | kokvilnas šķiedra | |

45450 | 068610–51–5 | p-krezil-diklopentadiēna un izobutilēna kopolimērs | SMR = 0,05 mg/kg |

45560 | 014464–46–1 | kristobalīts | |

45760 | 000108–91–8 | cikloheksilamīns | |

45920 | 009000–16–2 | dammārsveķi | |

45940 | 000334–48–5 | n-dekānskābe | |

46070 | 010016–20–3 | a-dekstrīns | |

46080 | 007585–39–9 | b-dekstrīns | |

46375 | 061790–53–2 | diatomīts | |

46380 | 068855–54–9 | diatomīts, sakausēts ar kalcinēto sodu | |

46480 | 032647–67–9 | dibenzilidēnsorbitols | |

46790 | 004221–80–1 | 3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzoskābes 2,4-di-terc-butilfenilesteris | |

46800 | 067845–93–6 | 3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzoskābes heksadecilesteris | |

46870 | 003135–18–0 | 3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzilfosfonskābes dioktadecilesteris | |

46880 | 065140–91–2 | 3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzilfosfonskābes monoetilestera kalcija sāls | SMR = 6 mg/kg |

47210 | 026427–07–6 | dibutiltioalvskābes polimērs [= tio-bis(butilalvas sulfīda polimērs] | Atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām |

47440 | 000461–58–5 | diciāndiamīds | |

47540 | 027458–90–8 | di-terc-dodecildisulfīds | SMR = 0,05 mg/kg |

47680 | 000111–46–6 | dietilēnglikols | SMR (T) = 30 mg/kg (3) |

48460 | 000075–37–6 | 1,1-difluoretāns | |

48620 | 000123–31–9 | 1,4-dihidroksibenzols | SMR = 0,6 mg/kg |

48720 | 000611–99–4 | 4,4′-dihidroksibenzofenons | SMR (T) = 6 mg/kg (15) |

49485 | 134701–20–5 | 2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenols | SMR = 1 mg/kg |

49540 | 000067–68–5 | dimetilsulfoksīds | |

51200 | 000126–58–9 | dipentaeritrīts | |

51700 | 147315–50–2 | 2-(4,6-difenil-1,3,5-triazīn-2-il)-5-(heksiloksi)fenols | SMR = 0,05 mg/kg |

51760 | 025265–71–8 000110–98–5 | dipropilēnglikols | |

52640 | 016389–88–1 | dolomīts | |

52645 | 010436–08–5 | cis-11-eikozēnamīds | |

52720 | 000112–84–5 | erukskābes amīds | |

52730 | 000112–86–7 | erukskābe | |

52800 | 000064–17–5 | etanols | |

53270 | 037205–99–5 | etilkarboksimetilceluloze | |

53280 | 009004–57–3 | etilceluloze | |

53360 | 000110–31–6 | N, N′-etilēn-bis-oleīnskābes amīds | |

53440 | 005518–18–3 | N, N′-etilēn-bis-palmitīnskābes amīds | |

53520 | 000110–30–5 | N, N′-etilēn-bis-stearīnskābes amīds | |

53600 | 000060–00–4 | etilēndiamīntetraetiķskābe | |

53610 | 054453–03–1 | etilēndiamīntetraetiķskābes vara sāls | SMR (T) = 30 mg/kg (7) (izteikts varā) |

53650 | 000107–21–1 | etilēnglikols | SMR (T) = 30 mg/kg (3) |

54005 | 005136–44–7 | etilēn-N-palmitamido-N′-stearīnskābes amīds | |

54260 | 009004–58–4 | etilhidroksietilceluloze | |

54270 | — | etilhidroksimetilceluloze | |

54280 | — | etilhidroksipropilceluloze | |

54300 | 118337–09–0 | 2,2′-etilidēn-bis(4,6-di-terc-butilfenyil)fluorfosfonīts | SMR = 6 mg/kg |

54450 | — | no dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas produktiem iegūti tauki un eļļas | |

54480 | — | no dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas produktiem iegūti hidrogenēti tauki un eļļas | |

54930 | 025359–91–5 | formaldehīda-1-naftola kopolimērs [= poli(1-hidroksinaftilmetāns)] | SMR = 0,05 mg/kg |

55040 | 000064–18–6 | skudrskābe | |

55120 | 000110–17–8 | fumārskābe | |

55190 | 029204–02–2 | gadoleīnskābe | |

55440 | 009000–70–8 | želatīns | |

55520 | — | stiklšķiedra | |

55600 | — | stikla mikrolodītes | |

55680 | 000110–94–1 | glutārskābe | |

55920 | 000056–81–5 | glicerīns | |

56020 | 099880–64–5 | glicerīna dibehenāts | |

56360 | — | etiķskābes glicerīna esteri | |

56486 | — | glicerīna esteri ar taisnas virknes ar pārskaitļa oglekļa atomu skaitu (C14-C18) alifātiskajām piesātinātajām karbonskābēm, un taisnas virknes ar pārskaitļa oglekļa atomu skaitu (C16-C18) alifātiskajām nepiesātinātajām karbonskābēm | |

56487 | — | glicerīna sviestskābes esteri | |

56490 | — | glicerīna erukskābes esteri | |

56495 | — | glicerīna 12-hidroksistearīnskābes esteri | |

56500 | — | glicerīna laurīnskābes esteri | |

56510 | — | glicerīna linolskābes esteri | |

56520 | — | glicerīna miristīnskābes esteri | |

56540 | — | glicerīna oleīnskābes esteri | |

56550 | — | glicerīna palmitīnskābes esteri | |

56565 | — | glicerīna nonānskābes esteri | |

56570 | — | glicerīna propionskābes esteri | |

56580 | — | glicerīna ricinoleīnskābes esteri | |

56585 | — | glicerīna stearīnskābes esteri | |

56610 | 030233–64–8 | glicerīna monobehenāts | |

56720 | 026402–23–3 | glicerīna monoheksanoāts | |

56800 | 030899–62–8 | glicerīna monolaurāts diacetāts | |

56880 | 026402–26–6 | glicerīna monooktanoāts | |

57040 | — | glicerīna monooleāts, esteris ar askorbīnskābi | |

57120 | — | glicerīna monooleāts, esteris ar citronskābi | |

57200 | — | glicerīna monopalmitināts, esteris ar askorbīnskābi | |

57280 | — | glicerīna monopalmitināts, esteris ar citronskābi | |

57600 | — | glicerīna monostearāts, esteris ar askorbīnskābi | |

57680 | — | glicerīna monosterarāts, esteris ar citronskābi | |

57800 | 018641–57–1 | glicerīna tribehenāts | |

57920 | 000620–67–7 | glicerīna triheptanoāts | |

58300 | — | glicīna sāļi | |

58320 | 007782–42–5 | grafīts | |

58400 | 009000–30–0 | guārsveķi | |

58480 | 009000–01–5 | gumiarābiks | |

58720 | 000111–14–8 | heptānskābe | |

59360 | 000142–62–1 | heksānskābe | |

59760 | 019569–21–2 | huntīts | |

59990 | 007647–01–0 | hlorūdeņražskābe | |

60030 | 012072–90–1 | hidromagnezīts | |

60080 | 012304–65–3 | hidrotalcīts | |

60160 | 000120–47–8 | 4-hidroksibenzoskābes etilesteris | |

60180 | 004191–73–5 | 4-hidroksibenzoskābes izopropilesteris | |

60200 | 000099–76–3 | 4-hidroksibenzoskābes metilesteris | |

60240 | 000094–13–3 | 4-hidroksibenzoskābes propilesteris | |

60480 | 003864–99–1 | 2-(2′-hidroksi-3,5′-di-terc-butilfenil)-5-hlorbenztriazols | SMR (T) = 30 mg/kg (19) |

60560 | 009004–62–0 | hidroksietilceluloze | |

60880 | 009032–42–2 | hidroksietilmetilceluloze | |

61120 | 009005–27–0 | hidroksietilciete | |

61390 | 037353–59–6 | hidroksimetilceluloze | |

61680 | 009004–64–2 | hidroksipropilceluloze | |

61800 | 009049–76–7 | hidroksipropilciete | |

61840 | 000106–14–9 | 12-hidroksistearīnskābe | |

62140 | 006303–21–5 | fosforapskābe (hipofosforpaskābe) | |

62240 | 001332–37–2 | dzelzs oksīds | |

62450 | 000078–78–4 | izopentāns | |

62640 | 008001–39–6 | sumahu vasks | |

62720 | 001332–58–7 | kaolīns | |

62800 | — | kaolīns, kalcinēts | |

62960 | 000050–21–5 | pienskābe | |

63040 | 000138–22–7 | pienskābes butilesteris | |

63280 | 000143–07–7 | laurīnskābe | |

63760 | 008002–43–5 | lecitīns | |

63840 | 000123–76–2 | levulīnskābe | |

63920 | 000557–59–5 | lignocerīnskābe | |

64015 | 000060–33–3 | linolskābe | |

64150 | 028290–79–1 | linolēnskābe | |

64500 | — | lizīna sāļi | |

64640 | 001309–42–8 | magnija hidroksīds | |

64720 | 001309–48–4 | magnija oksīds | |

64800 | 00110–16–7 | maleīnskābe | SMR (T) = 30 mg/kg (4) |

65020 | 006915–15–7 | ābolskābe | |

65040 | 000141–82–2 | malonskābe | |

65520 | 000087–78–5 | mannīts, mannitols | |

65920 | 066822–60–4 | N-metakriloiloksietil-N, N-dimetil-N-karboksimetilamonija hlorīda nātrija sāls -oktadecilmetakrilāta-etilmetakrilāta-cikloheksilmetakrilāta -N-vinil-2-pirolidona kopolimēri | |

66200 | 037206–01–2 | metilkarboksimetilceluloze | |

66240 | 009004–67–5 | metilceluloze | |

66560 | 004066–02–8 | 2,2′-metilēn-bis(4-metil-6-cikloheksilfenols) | SMR (T) = 3 mg/kg (6) |

66580 | 000077–62–3 | 2,2′-metilēn-bis(4-metil-6-(1-metilcikloheksil)fenols) | SMR (T) = 3 mg/kg (6) |

66640 | 009004–59–5 | metiletilceluloze | |

66695 | — | metilhidroksimetilceluloze | |

66700 | 009004–65–3 | metilhidroksipropilceluloze | |

66755 | 002682–20–4 | 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons | SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi) |

67120 | 012001–26–2 | vizla | |

67170 | — | 5,7-di-terc-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-2(3H)-benzfuranona (80 līdz 100 % m/m) un 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-di-metilfenil)-2(3H)-benzofuranona (0 līdz 20 % m/m) maisījums | SMR = 5 mg/kg |

67180 | — | ftālskābes n-decil-n-oktilestera (50 % m/m), ftālskābes di-n-decilestera (25 % m/m) un ftālskābes di-n-oktilestera (25 % m/m) maisījums | SMR = 5 mg/kg (1) |

67200 | 001317–33–5 | molibdēna disulfīds | |

67840 | — | Montānskābes un/vai to etilēnglikola esteri, un/vai 1,3-butāndiola esteri un/vai glicerīna esteri | |

67850 | 008002–53–7 | montānvasks | |

67891 | 000544–63–8 | miristīnskābe | |

68040 | 003333–62–8 | 7-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilkumarīns | |

68125 | 037244–96–5 | nefelīna sienīts | |

68145 | 080410–33–9 | 2,2′, 2″-nitril(trietil-tris(3,3′,5,5″-tetra-terc-butil-1,1′bi-fenil-2,2′-diil)fosfīts) | SMR = 5 mg/kg (fosfīta un fosfāta summa) |

68960 | 000301–02–0 | oleīnskābes amīds | |

69040 | 000112–80–1 | oleīnskābe | |

69760 | 000143–28–2 | oleilspirts | |

70000 | 070331–94–1 | 2,2′-oksamido-bis[etil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-propionāts] | |

70240 | 012198–93–5 | ozokerīts | |

70400 | 000057–10–3 | palmitīnskābe | |

71020 | 000373–49–9 | palmitoleīnskābe | |

71440 | 009000–69–5 | pektīns | |

71600 | 000115–77–5 | pentaeritrīts | |

71635 | 025151–96–6 | pentaeritrīta dioleāts | SMR = 0,05 mg/kg. Nav paredzēts izmantošanai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs D |

71670 | 178671–58–4 | pentaeritrīt-tetra-bis(2-ciano-3,3-difenilakrilāts) | SMR = 0,05 mg/kg |

71680 | 006683–19–8 | pentaeritrīt-tetra-bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-propionāts] | |

71720 | 000109–66–0 | pentāns | |

72640 | 007664–38–2 | fosforskābe | |

73160 | — | fosforskābes mono- un di-n-alkil(C16 un C18)esteri | SMR = 0,05 mg/kg |

73720 | 000115–96–8 | fosforskābes trihloretilesteris | SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi) |

74010 | 145650–60–8 | fosforpaskābes bis(2,4-di-terc-butil-6-metilfhenil)etilesteris | SMR = 5 mg/kg (fosfīta un fosfāta summa) |

74240 | 031570–04–4 | fosforpaskābes tris(2,4-di-terc-butilfenil)esteris | |

74480 | 000088–99–3 | o-ftālskābe | |

76320 | 000085–44–9 | ftālskābes anhidrīds | |

76721 | 009016–00–6 063148–62–9 | polidimetilsiloksāns (Mw > 6 800) | Atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām |

76730 | — | (g-hidroksipropil)polidimetilsiloksāns | SMR = 6 mg/kg |

76865 | — | 1,2-propāndiola un/vai 1,3- un/vai 1,4-butāndiola un/vai polipropilēnglikola poliesteri ar adipīnskābi, arī ar gala grupām, kas ir etiķskābes vai taukskābju C10 -C18 vai n-oktanola un/vai n-decanola atlikumi | SMR = 30 mg/kg |

76960 | 025322–68–3 | polietilēnglikols | |

77600 | 061788–85–0 | polietilēnglikola esteris ar hidrogenētu rīcineļļu | |

77702 | — | polietilēnglikola esteri ar alifātiskajām monokarbonskābēm (C6-C22), un to amonija un nātrija sulfāti | |

77895 | 068439–49–6 | polietilēnglikol(EO = 2-6) monoalkil(C16-C18)ēteri | SMR = 0,05 mg/kg |

79040 | 009005–64–5 | polietilēnglikola sorbitmonolaurāts | |

79120 | 009005–65–6 | polietilēnglikola sorbitmonooleāts | |

79200 | 009005–66–7 | polietilēnglikola sorbitmonopalmitāts | |

79280 | 009005–67–8 | polietilēnglikola sorbitmonostearāts | |

79360 | 009005–70–3 | polietilēnglikola sorbittrioleāts | |

79440 | 009005–71–4 | polietilēnglikola sorbittristearāts | |

80240 | 029894–35–7 | poliglicerīna ricinoleāts | |

80640 | — | polioksialkil(C2-C4)dimetilpolisiloksāns | |

80720 | 008017–16–1 | polifosforskābes | |

80800 | 025322–69–4 | polipropilēnglikols | |

81220 | 192268–64–7 | poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamino]-1,3,5-triazīn-2,4-diil][(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]- 1,6-heksāndiil-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-a-[N, N, N′, N′-tetrabutil- N′-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N′-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilamino)-heksil]-[1,3,5-triazīn-2,4,6-triamīn]-w- N, N, N′, N′-tetrabutil-1,3,5-triazīn-2,4-diamīns | SMR = 5 mg/kg |

81515 | 087189–25–1 | poli(cinka glicerolāts) | |

81520 | 007758–02–3 | kālija bromīds | |

81600 | 001310–58–3 | kālija hidroksīds | |

81760 | — | misiņa, bronzas, vara, nerūsējošā tērauda, alvas un vara, alvas un dzelzs sakausējumu pulveri, pārslas un šķiedras | SMR (T) = 30 mg/kg (7) (izteikts varā) SMR = 48 mg/kg (izteikts dzelzī) |

81840 | 000057–55–6 | 1,2-propāndiols | |

81882 | 000067–63–0 | 2-propanols | |

82000 | 000079–09–4 | propionskābe | |

82080 | 009005–37–2 | 1,2-propilēnglikola algināts | |

82240 | 022788–19–8 | 1,2-propilēnglikola dilaurāts | |

82400 | 000105–62–4 | 1,2-propilēnglikola dioleāts | |

82560 | 033587–20–1 | 1,2-propilēnglikola dipalmitāts | |

82720 | 006182–11–2 | 1,2-propilēnglikola distearāts | |

82800 | 027194–74–7 | 1,2-propilēnglikola monolaurāts | |

82960 | 001330–80–9 | 1,2-propilēnglikola monooleāts | |

83120 | 029013–28–3 | 1,2-propilēnglikola monopalmitāts | |

83300 | 001323–39–3 | 1,2-propilēnglikola monostearāts | |

83320 | — | propilhidroksietilceluloze | |

83325 | — | propilhidroksimetilceluloze | |

83330 | — | propilhidroksipropilceluloze | |

83440 | 002466–09–3 | pirofosforskābe | |

83455 | 013445–56–2 | pirofosforpaskābe | |

83460 | 012269–78–2 | pirofilīts | |

83470 | 014808–60–7 | kvarcs | |

83599 | 068442–12–6 | oleīnskābes 2-merkaptoetilestera reakciju produkti ar dihlordimetilalvu, nātrija sulfīdu un trihlormetilalvu | SMR (T) = 0,18 mg/kg (16) (izteikts alvā) |

83610 | 073138–82–6 | sveķskābes un kolofonijskābes | |

83840 | 008050–09–7 | kolofonijs | |

84000 | 008050–31–5 | kolofonija esteris ar glicerīnu | |

84080 | 008050–26–8 | kolofonija esteris ar pentaeritrītu | |

84210 | 065997–06–0 | kolofonijs, hidrogenēts | |

84240 | 065997–13–9 | hidrogenēta kolofonija esteris ar glicerīnu | |

84320 | 008050–15–5 | hidrogenēta kolofonija esteris ar metanolu | |

84400 | 064365–17–9 | hidrogenēta kolofonija esteris ar penateritrītu | |

84560 | 009006–04–6 | dabīgais kaučuks | |

84640 | 000069–72–7 | salicilskābe | |

85360 | 000109–43–3 | sebacīnskābes dibutilesteris | |

85600 | — | silikāti, dabīgie | |

85610 | — | silanēti dabīgie silikāti (izņemot azbestu) | |

85680 | 001343–98–2 | silīcijskābe | |

85840 | 053320–86–8 | silīcijskābes litijmagnēzija nātrija sāls | SMR (T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā) |

86000 | — | silīcijskābe, sililēta | |

86160 | 000409–21–2 | silīcija karbīds | |

86240 | 007631–86–9 | silīcija dioksīds | |

86285 | — | silīcija dioksīds, silanēts | |

86560 | 007647–15–6 | nātrija bromīds | |

86720 | 001310–73–2 | nātrija hidroksīds | |

87040 | 001330–43–4 | nātrija tetraborāts | SMR (T) = 6 mg/kg (23) (izteikts borā) neierobežojot noteikumus Direktīvā 98/83/EK par ūdeni iedzīvotāju vajadzībām (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.). |

87200 | 000110–44–1 | sorbīnskābe | |

87280 | 029116–98–1 | sorbīndioleāts | |

87520 | 062568–11–0 | sorbīnmonobehenāts | |

87600 | 001338–39–2 | sorbīnmonolaurāts | |

87680 | 001338–43–8 | sorbīnmonooleāts | |

87760 | 026266–57–9 | sorbīnmonopalmitāts | |

87840 | 001338–41–6 | sorbīnmonostearāts | |

87920 | 061752–68–9 | sorbīntetrastearāts | |

88080 | 026266–58–0 | sorbīntrioleāts | |

88160 | 054140–20–4 | sorbīntripalmitāts | |

88240 | 026658–19–5 | sorbīntristearāts | |

88320 | 000050–70–4 | sorbīts | |

88600 | 026836–47–5 | sorbīta monostearāts | |

88640 | 008013–07–8 | sojaspupu eļļa, epoksidēta | Atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām |

88800 | 009005–25–8 | pārtikas ciete | |

88880 | 068412–29–3 | ciete, hidrolizēta | |

88960 | 000124–26–5 | stearamīds | |

89040 | 000057–11–4 | stearīnskābe | |

89200 | 007617–31–4 | vara stearāts | SMR(T) = 30 mg/kg (7) (izteikts varā) |

89440 | — | stearīnskābes esteri ar etilēnglikolu | SMR(T) = 30 mg/kg (3) |

90720 | 058446–52–9 | stearoilbenzoilmetāns | |

90800 | 005793–94–2 | stearoil-2-laktilskābes kalcija sāls | |

90960 | 000110–15–6 | dzintarskābe | |

91200 | 000126–13–6 | saharozes acetāts izobutirāts | |

91360 | 000126–14–7 | saharozes oktaacetāts | |

91840 | 007704–34–9 | sērs | |

91920 | 007664–93–9 | sērskābe | |

92030 | 010124–44–4 | vara sulfāts | SMR(T) = 30 mg/kg (7) (izteikts varā) |

92080 | 014807–96–6 | talks | |

92150 | 001401–55–4 | miecskābes | Saskaņā ar JECFA noteiktajām specifikācijām |

92160 | 000087–69–4 | vīnskābe | |

92195 | — | taurīna sāļi | |

92205 | 057569–40–1 | tereftāliskābes diesteris ar 2,2′-metilēn-bis(4-metil-6-terc-butilfenols) | |

92350 | 000112–60–7 | tetraetilēnglikols | |

92640 | 000102–60–3 | N, N, N′, N′-tetrakis(2-hidroksipropil)etilēndiamīns | |

92700 | 078301–43–6 | 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoksipropil)-7-oksa-3,20-diazadispiro-(5.1.11.2)-heneikozān-21-ona polimērs | SMR = 5 mg/kg |

92930 | 120218–34–0 | tiodietanol bis(5-metoksikarbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridīn-3-karboksilāts) | SMR = 6 mg/kg |

93440 | 013463–67–7 | titāna dioksīds | |

93520 | 000059–02–9 010191–41–0 | a-tokoferols | |

93680 | 009000–65–1 | tragakantsveķi | |

93720 | 000108–78–1 | 2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns | SMR = 30 mg/kg |

94320 | 000112–27–6 | trietilēnglikols | |

94960 | 000077–99–6 | 1,1,1-trimetilolpropāns | SMR = 6 mg/kg |

95200 | 001709–70–2 | 1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzil)benzols | |

95270 | 161717–32–4 | 2,4,6-tris(terc-butil)fenil 2-butil-2-etil-1,3-propāndiolfosfīts | SMR = 2 mg/kg (fosfīta, fosfāta un hidrolīzes produkta summa = TTBP) |

95725 | 110638–71–6 | vermikulīta un citronskābes reakcijas produkta litija sāls | SMR(T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā) |

95855 | 007732–18–5 | ūdens | saskaņā ar Direktīvu 98/83/EEK |

95859 | — | attīrīti vaski, iegūti no naftas vai sintētisko ogļūdeņražu izejvielām | Saskaņā ar V pielikumā noteiktajām specifikācijām |

95883 | — | parafīnu vazelīneļļas, iegūtas no naftas ogļūdeņražu izejvielām | Saskaņā ar V pielikumā noteiktajām specifikācijām |

95905 | 013983–17–0 | vollastonīts | |

95920 | — | koksnes pulveris un šķiedra, neapstrādāta | |

95935 | 011138–66–2 | ksantānsveķi | |

96190 | 020427–58–1 | cinka hidroksīds | |

96240 | 001314–13–2 | cinka oksīds | |

96320 | 001314–98–3 | cinka sulfīds | |

B iedaļa

Nepilnīgs 4. panta otrajā daļā minēto piedevu saraksts

Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

30180 | 002180–18–9 | mangāna acetāts | SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā) |

31520 | 061167–58–6 | akrilskābes 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)- 4-metilfenile steris | SMR = 6 mg/kg |

31920 | 000103–23–1 | adipīnskābes bis(2-etilheksil)esteris | SMR = 18 mg/kg (1) |

34230 | — | alkil(C8-C22)sulfonskābes | SMR = 6 mg/kg |

35760 | 001309–64–4 | antimona trioksīds | SMR = 0,02 mg/kg, (izteikts antimonā, ieskaitot analītisko pielaidi) |

36720 | 017194–00–2 | bārija hidroksīds | SMR(T) = 1 mg/kg (12) (izteikts bārijā) |

36800 | 010022–31–8 | bārija nitrāts | SMR(T) = 1 mg/kg (12) (izteikts bārijā) |

38240 | 000119–61–9 | benzofenons | SMR = 0,6 mg/kg |

38560 | 007128–64–5 | 2,5-bis(5-terc-butil-2-benzoksazolil)tiofēns | SMR = 0,6 mg/kg |

38700 | 063397–60–4 | bis(2-karbobutoksietil)alvas-bis(izooktilmerkaptoacetāts) | SMR = 18 mg/kg |

38800 | 032687–78–8 | N, N′-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionil)hidrazīds | SMR = 15 mg/kg |

38820 | 026741–53–7 | bis(2,4-di-terc-butilfenil)pentaeritrītdifosfīts | SMR = 0,6 mg/kg |

39060 | 035958–30–6 | 1,1-bis(2-hidroksi-3,5-di-terc-butilfenil)etāns | SMR = 5 mg/kg |

39090 | — | N, N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amīns | SMR(T) = 1,2 mg/kg (13) |

39120 | — | N, N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amīna hidrogēnhlorīdi | SMR(T) = 1,2 mg/kg (13) izteikts trešējā amīnā (izteikts, izņemot HCl) |

40000 | 000991–84–4 | 2,4-bis(oktilmerkapto)- 6-(4-hidroksi-3,5-di-terc-butilanilīn)- 1,3,5-triazīns | SMR = 30 mg/kg |

40020 | 110553–27–0 | 2,4-bis-(oktiltiometil)-6-metilfenols | SMR = 6 mg/kg |

40160 | 061269–61–2 | N, N′-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)heksametilēndiamīna-1,2-dibrometāna kopolimērs | SMR = 2,4 mg/kg |

40800 | 013003–12–8 | 4,4′-Butilidēn-bis(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecilfosfīts) | SMR = 6 mg/kg |

40980 | 019664–95–0 | mangāna butirāts | SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā) |

42000 | 063438–80–2 | (2-karbobutoksietil)alvas-tris(izooktilmerkaptoacetāts) | SMR = 30 mg/kg |

42400 | 010377–37–4 | litija karbonāts | SMR(T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā) |

42480 | 000584–09–8 | rubīdija karbonāts | SMR = 12 mg/kg |

43600 | 004080–31–3 | 1-(3-hloralil)- 3,5,7-triaza-1-azonijdamantāna hlorīds | SMR = 0,3 mg/kg |

43680 | 000075–45–6 | hlordifluormetāns | SMR = 6 mg/kg un saskaņā ar V pielikumā noteiktajām specifikācijām |

44960 | 011104–61–3 | kobalta(II) oksīds | SMR(T) = 0,05 mg/kg (14) (izteikts kobaltā) |

45440 | — | krezolu butil- un stirilatvasinājumi | SMR = 12 mg/kg |

45650 | 006197–30–4 | 2-ciān-3,3-difenilakrilskābes 2-etilheksilesteris | SMR = 0,05 mg/kg |

46720 | 004130–42–1 | 2,6-di-terc-butil-4-etilfenols | QMA = 4,8 mg/6 dm2 |

47600 | 084030–61–5 | Di-n-dodecilalvas bis(izooktilmerkaptoacetāts) | SMR = 12 mg/kg |

48640 | 000131–56–6 | 2,4-dihidroksibenzofenons | SMR(T) = 6 mg/kg 15 |

48800 | 000097–23–4 | 2,2′-dihidroksi-5,5′-dihlordifenilmetāns | SMR = 12 mg/kg |

48880 | 000131–53–3 | 2,2′-dihidroksi-4-metoksibenzofenons | SMR(T) = 6 mg/kg (15) |

49600 | 026636–01–1 | dimetilalvas bis(izooktilmerkaptoacetāts) | SMR(T) = 0,18 mg/kg (16) (izteikts alvā) |

49840 | 002500–88–1 | dioktadecildisulfīds | SMR = 3 mg/kg |

50160 | — | Di-n-oktilalvas bis(n-alkil(C10-C16) merkaptoacetāts) | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

50240 | 010039–33–5 | di-n- oktilalvas bis(2-etilheksilmaleāts) | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

50320 | 015571–58–1 | di-n-oktilalvas bis(2-etilheksilmerkaptoacetāts) | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

50360 | — | di-n-oktilalvas bis(etilmaleāts) | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

50400 | 033568–99–9 | di-n-oktilalvas bis(izooktilmaleāts) | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

50480 | 026401–97–8 | di-n-octilalvas bis(izooktilmerkaptoacetāts) | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

50560 | — | di-n-oktilalvas 1,4-butāndiol-bis(merkaptoacetāts) | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

50640 | 003648–18–8 | di-n-oktilalvas dilaurāts | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

50720 | 015571–60–5 | di-n-oktilalvas dimaleāts | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

50800 | — | di-n-oktilalvas dimaleāts, esterificēts | SMT(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

50880 | — | di-n-oktilalvas dimaleāts, polimēri (N = 2-4) | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

50960 | 069226–44–4 | di-n-oktilalvas etilēnglikol-bis(merkaptoacetāts) | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

51040 | 015535–79–2 | di-n-oktilalvas merkaptoacetāts | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

51120 | — | di-n-oktilalvas tiobenzoāta 2-etilheksilmerkaptoacetāts | SMR(T) = 0,04 mg/kg (17) (izteikts alvā) |

51570 | 000127–63–9 | difenilsulfons | SMR(T) = 3 mg/kg (25) |

51680 | 000102–08–9 | N, N′-difeniltiourīnviela | SMR = 3 mg/kg |

52000 | 027176–87–0 | dodecilbenzosulfonskābe | SMR = 30 mg/kg |

52320 | 052047–59–3 | 2-(4-dodecilfenil)indols | SMR = 0,06 mg/kg |

52880 | 023676–09–7 | 4-etoksibenzoskābes etilesteris | SMR = 3,6 mg/kg |

53200 | 023949–66–8 | 2-etoksi-2′-etiloksanilīds | SMR = 30 mg/kg |

58960 | 000057–09–0 | heksadeciltrimetilamonija bromīds | SMR = 6 mg/kg |

59120 | 023128–74–7 | 1,6-heksametilēn-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionamīds) | SMR = 45 mg/kg |

59200 | 035074–77–2 | 1,6-heksametilēn-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts) | SMR = 6 mg/kg |

60320 | 070321–86–7 | 2-[2-hidroksi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil)benztriazols | SMR = 1,5 mg/kg |

60400 | 003896–11–5 | 2-(2′-hidroksi-3′-di-terc-butil-5′-metilfenil)- 5-hlorbenztriazols | SMR(T) = 30 mg/kg (19) |

60800 | 065447–77–0 | 1-(2-hidroksietil)- 4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametilpiperidīna-dzintarskābes dimetilestera kopolimērs | SMR = 30 mg/kg |

61280 | 003293–97–8 | 2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenons | SMR(T) = 6 mg/kg (15) |

61360 | 000131–57–7 | 2-hidroksi-4-metoksibenzofenons | SMR(T) = 6 mg/kg (15) |

61440 | 002440–22–4 | 2-(2′-hidroksi-5-metilfenil)benztriazols | SMR(T) = 30 mg/kg (19) |

61600 | 001843–05–6 | 2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenons | SMR(T) = 6 mg/kg (15) |

63200 | 051877–53–3 | mangāna laktāts | SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā) |

64320 | 010377–51–2 | litija jodīds | SMR(T) = 1 mg/kg (11) (izteikts jodā) un SMR (T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā) |

65120 | 007773–01–5 | mangāna hlorīds | SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā) |

65200 | 012626–88–9 | mangāna hidroksīds | SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā) |

65280 | 010043–84–2 | mangāna hipofosfīts | SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā) |

65360 | 011129–60–5 | mangāna oksīds | SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā) |

65440 | — | mangāna pirofosfīts | SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā) |

66360 | 085209–91–2 | 2,2′-metilēn-bis(4,6-di-terc — butilfenil)nātrija fosfāts | SML = 5 mg/kg |

66400 | 000088–24–4 | 2,2′-metilēn-bis(4-etil-6-terc-butilfenols) | SMR(T) = 1,5 mg/kg (20) |

66480 | 000119–47–1 | 2,2′-metilēn-bis(4-metil-6-terc-butilfenols) | SMR(T) = 1,5 mg/kg (20) |

67360 | 067649–65–4 | mono-n-dodecilalvas tris(izooktilmerkaptoacetāts) | SMR = 24 mg/kg |

67520 | 054849–38–6 | monometilalvas tris(izooktilmerkaptoacetāts) | SMR(T) = 0,18 mg/kg (16) (izteikts alvā) |

67600 | — | mono-n-oktilalvas tris(alkil(C10-C16)merkaptoacetāts | SMR(T) = 1,2 mg/kg (18) (izteikts alvā) |

67680 | 027107–89–7 | mono-n-oktilalvas tris(2-etilheksilmerkaptoacetāts) | SMR(T) = 1,2 mg/kg (18) (izteikts alvā) |

67760 | 026401–86–5 | mono-n-oktilalvas tris(izooktilmerkaptoacetāts) | SMR(T) = 1,2 mg/kg (18) (izteikts alvā) |

68078 | 027253–31–2 | neodekānskābes kobalta sāls | SMR(T) = 0,05 mg/kg (izteikts neodekānskābē) un SMR(T) = 0,05 mg/kg (14) (izteikts kobaltā). Nevar izmantot polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs D |

68320 | 002082–79–3 | oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts | SMR = 6 mg/kg |

68400 | 010094–45–8 | oktadecilerukamīds | SMR = 5 mg/kg |

68860 | 004724–48–5 | n-oktilfosfonskābe | SMR = 0,05 mg/kg |

69840 | 016260–09–6 | oleilpalmitamīds | SMR = 5 mg/kg |

72160 | 000948–65–2 | 2-fenilindols | SMR = 15 mg/kg |

72800 | 001241–94–7 | fosforskābes difenil-2-etilheksilesteris | SMR = 2,4 mg/kg |

73040 | 013763–32–1 | fosforskābes litija sāļi | SMR(T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā) |

73120 | 010124–54–6 | mangāna fosfāts | SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā) |

74400 | — | fosforskābes tris(nonil- un/vai dinonilfenil)esteris | SMR = 30 mg/kg |

77440 | — | polietilēnglikoldiricinoleāts | SMR = 42 mg/kg |

77520 | 061791–12–6 | polietilēnglikola rīcineļļas esteris | SMR = 42 mg/kg |

78320 | 009004–97–1 | polietilēnglikola monorīcinoleāts | SMR = 42 mg/kg |

81200 | 071878–19–8 | poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]- 1,3,5-triazīn-2,4-diil]-[(2,2,6,6- tetrametil-4-piperidil)-imino]heksametilēn[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino] | SMR = 3 mg/kg |

81680 | 007681–11–0 | kālija jodīds | SMR(T) = 1 mg/kg (11) (izteikts jodā) |

82020 | 019019–51–3 | kobalta propionāts | SMR(T) = 0,05 mg/kg (14) (izteikts kobaltā) |

83595 | 119345–01–6 | di-terc-butilfosfonīta un tāda bifenila reakcijas produkts, kas iegūts, 2,4-di-terc-butilfenola kondensācijā ar Frīdela-Krafta reakcijas produktu starp fosforpaskābes tihloranhidrīdu un bifenilu | SMR = 18 mg/kg un saskaņā ar V pielikumā noteiktajām specifikācijām |

83700 | 000141–22–0 | rīcinolskābe | SMR = 42 mg/kg |

84800 | 000087–18–3 | salicilskābes 4-terc-butilfenilesteris | SMR = 12 mg/kg |

84880 | 000119–36–8 | salicilskābes metilesteris | SMR = 30 mg/kg |

85760 | 012068–40–5 | silīcijskābes litija alumīnija sāls (2:1:1) | SMR(T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā) |

85920 | 012627–14–4 | litija silikāts | SMR(T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā) |

86800 | 007681–82–5 | nātrija jodīds | SMR(T) = 1 mg/kg (11) (izteikts jodā) |

86880 | — | nātrija monoalkildialkilfenoksibenzodisulfonāts | SMR = 9 mg/kg |

89170 | 013586–84–0 | stearīnskābes kobalta sāls | SMR(T) = 0,05 mg/kg (14) (izteikts kobaltā) |

92000 | 007727–43–7 | bārija sulfāts | SMR(T) = 1 mg/kg (12) (izteikts bārijā) |

92320 | — | glikolskābes tetradecil-polietilēnglikol(EO = 3–8)ēteris | SMR = 15 mg/kg |

92560 | 038613–77–3 | tetrakis(2,4-di-terc-butil-fenil)- 4,4′-bifenililēndifosfonīts | SMR = 18 mg/kg |

92800 | 000096–69–5 | 4,4′-tio bis(6-terc-butil-3-metilfenols) | SMR = 0,48 mg/kg |

92880 | 041484–35–9 | tiodietanol-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts) | SMR = 2,4 mg/kg |

93120 | 000123–28–4 | tiodipropionskābes didodecilesteris | SMR(T) = 5 mg/kg (21) |

93280 | 000693–36–7 | tiodipropionskābes dioktadecilesteris | SMR(T) = 5 mg/kg (21) |

94560 | 000122–20–3 | triizopropanolamīns | SMR = 5 mg/kg |

95000 | 028931–67–1 | trimetilolpropāntrimetakrilāta-metilmetakrilāta kopolimērs | |

95280 | 040601–76–1 | 1,3,5-tris(4-terc-butil-3-hidroksi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazīn-2,4,6(1H, 3H, 5H)-trions | SMR = 6 mg/kg |

95360 | 027676–62–6 | 1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzil)-1,3,5-triazīn-2,4,6(1H,3H,5H)-trions | SMR = 5 mg/kg |

95600 | 001843–03–4 | 1,1,3-tris(2-metil-4-hidroksi-5-terc-butilfenil)butāns | SMR = 5 mg/kg |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

BAKTERIĀLĀ FERMENTĀCIJĀ IEGŪTIE PRODUKTI

Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |

(1) | (2) | (3) | (4) |

18888 | 080181–31–3 | 3-hidroksibutānskābes-3-hidroksipentānskābes kopolimērs | SMR = 0,05 mg/kg izteikts krotonskābē (kā piemaisījums) un saskaņā ar V pielikumā noteiktajām specifikācijām |

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

SPECIFIKĀCIJAS

A daļa: Vispārīgās specifikācijas

No materiāliem un izstrādājumiem, ko ražo, izmantojot aromātiskos izocianātus vai krāsvielas, kuras iegūst azosametināšanas reakcijās, neizdalās pirmējie aromātiskie amīni (izteikti anilīnā) nosakāmā daudzumā (DL = 0,02 mg/kg pārtikas vai pārtikas aizstājēja, ieskaitot analītisko pielaidi). Šis ierobežojums tomēr neattiecas uz šajā direktīvā iekļauto pirmējo aromātisko amīnu migrācijas vērtību.

B daļa: Citas specifikācijas

Identifikācijas Nr. | CITAS SPECIFIKĀCIJAS |

| |

16690 | Divinilbenzols |

Tas var saturēt līdz 40 % etilvinilbenzola. |

18888 | 3-hidroksibutānskābes-3-hidroksipentānskābes kopolimērs |

Definīcija | Kopolimērus iegūst vadāmā fermentācijā ar Alcaligenes eutrophus cepa, par oglekļa avotiem izmantojot glikozes un propionskābes maisījumus. Izmantojamais organisms nav ģenētiski modificēts un ir iegūts no viena savvaļas organisma Alcaligenes eutrophus celma HI6 NCIMB 10442. Organisma pamatparaugus liofilizētā veidā glabā ampulās. No pamatparauga izgatavo paraugus, ko glabā šķidrā slāpeklī un izmanto potējamā materiāla sagatavošanai fermentatoram. Fermentatora paraugus katru dienu pārbauda gan mikroskopiski, gan uz vairākiem agariem dažādā temperatūrā, lai konstatētu koloniju morfoloģijas izmaiņas. Kopolimērus no termiski apstrādātām baktērijām izdala pārējo šūnu sastāvdaļu vadāmā fermentatīvā šķelšanā, mazgājot un žāvējot. Šos kopolimērus parasti piedāvā kausētu granulu veidā, kuru sastāvā ietilpst dažādas tādas piedevas, piemēram, kristālisko centru veidošanas aģenti, plastifikatori, pildvielas, stabilizatori un pigmenti, kas atbilst gan vispārējām, gan atsevišķām specifikācijām. |

Ķīmiskais nosaukums | poli(3-D-hidroksibutanoāts-ko-3-D-hidroksipentanoāts) |

CAS reģistrācijas numurs | 080181-31-3 |

+++++ TIFF +++++

Struktūrformula | kur n/(m + n) ir lielāks par nulli un mazāks vai vienāds ar 0,25 |

Vidējā molekulmasa | Ne mazāk par 150000 daltonu (nosakot pēc gelfiltrācijas hromatogrāfijas metodes). |

Pamatvielas saturs | Ne mazāk par 98 % poli(3-D-hidroksibutanoāta-ko-3-D-hidroksipentanoāta), analizējot pēc hidrolīzes kā 3-D-hidroksibutānskābes un 3-D-hidroksipentānskābes maisījumu. |

Apraksts | Pēc izdalīšanas balts, dzeltenbalts vai pelēkbalts pulveris |

Raksturīgās pazīmes |

Identifikācijas pārbaudes |

Šķīdība | Šķīst hlorētos ogļūdeņražos, piemēram, hloroformā un dihlormetānā, gandrīz nešķīst etanolā, alifātiskajos alkānos un ūdenī. |

Migrācija | Krotonskābes migrācija nedrīkst būt lielāka par 0,05 mg/kg pārtikas. |

Tīrība | Pirms granulēšanas izejmateriālā — kopolimēra pulverī ir jābūt: |

— slāpekļa saturs | Ne vairāk kā 2500 mg/kg plastmasas |

— cinka saturs | Ne vairāk kā 100 mg/kg plastmasas |

— vara saturs | Ne vairāk kā 5 mg/kg plastmasas |

— svina saturs | Ne vairāk kā 2 mg/kg plastmasas |

— arsēna saturs | Ne vairāk kā 1 mg/kg plastmasas |

— hroma saturs | Ne vairāk kā 1 mg/kg plastmasas |

23547 | Polidimetilsiloksāns (Mw > 6800) |

Minimālā viskozitāte 25 °C temperatūrā 100 × 10-6 m2/s (= 100 centistoksi) |

25385 | Trialilamīns |

40 mg/kg hidrogela, ievērojot, ka uz 1 kg pārtikas ir ne vairāk par 1,5 grami hidrogela. Izmantošanai tikai tādiem hidrogeliem, kas ir paredzēti netiešai saskarei ar pārtiku. |

38320 | 4-(2-benzoksazolil)- 4′-(5-metil-2-benzoksazolil)stilbēns |

Ne vairāk par 0,05 % m/m (izmantotās vielas daudzums/preparāta daudzums) |

43680 | hlordifluormetāns |

hlordifluormetāna saturs līdz 1 mg/kg vielas |

47210 | Dibutiltioalvskābes polimērs |

Molekulas struktūrvienība = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2) |

76721 | polidimetilsiloksāns (M > 6800) |

Minimālā viskozitāte 25 °C temperatūrā 100 × 10-6 m2/s (= 100 centistoksi) |

83595 | Di-terc — butilfosfonīta un tāda bifenila reakcijas produkts, kas iegūts, 2,4-di-terc-butilfenola kondensācijā ar Frīdela-Krafta reakcijas produktu starp fosforpaskābes tihloranhidrīdu un bifenilu |

Sastāvs: 4,4′-bifenilēn-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts] (CAS Nr. 38613–77–3) (36-46 % m/m [1]),4,3′-bifenilēn-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts] (CAS Nr. 118421–00–4 (17-23 % m/m [1]),3,3′-bifenilēn-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts] (CAS Nr. 118421–01–5) (1-5 % m/m [1]),4-bifenilēn-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts (CAS Nr. 91362–37–7) (11-19 % m/m [1]),tris(2,4-di-terc-butilfenil)fosfīts (CAS Nr. 31570–04–4) (9-18 % m/m [1]),4,4′-bifenilēn-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonāt-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts (CAS Nr. 112949–97–0) (< 15 % m/m [1]), |

Citas specifikācijas: fosfora saturs no 5,4 % līdz 5,9 %skābes skaitlis ne lielāks par 10 mg KOH /1gkušanas temperatūra 85-110 °C |

88640 | Sojaspupu eļļa, epoksidēta |

Epoksīdu saturs < 8 %, joda skaitlis < 6 |

95859 | Attīrīti vaski, iegūti no naftas vai sintētisko ogļūdeņražu izejvielām |

Produktam jāatbilst šādām specifikācijām: ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu molekulā līdz 25-ne vairāk par 5 % (m/m)Viskozitāte 100 °C temperatūrā 11 × 10-6 m2/s (= 11 centistoksi)Vidējā molekulmasa vismaz 500 |

95883 | Parafīnu vazelīneļļas, iegūtas no naftas ogļūdeņražu izejvielām |

Produktam jāatbilst šādām specifikācijām: ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu molekulā līdz 25-ne vairāk par 5 % (m/m)Viskozitāte 100 °C temperatūrā 8,5 × 10-6 m2/s (= 8,5 centistoksi)Vidējā molekulmasa vismaz 480 |

[1] izmantotais vielas daudzums/preparāta daudzums

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

PIEZĪMES, KAS ATTIECAS UZ AILI "IEROBEŽOJUMI UN/VAI SPECIFIKĀCIJAS"

() Uzmanību: iespējams, ka SMR varētu būt pārsniegta taukus saturošas pārtikas aizstājējos.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 10060 un 23920.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 15760, 16990, 47680, 53650 un 89440.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 19540, 19960 un 64800.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 14200, 14230 un 41840.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 66560 un 66580.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725.

() Brīdinājums: iespējams, ka vielas migrācija pasliktina tās pārtikas organoleptiskās īpašības, kura ar to saskaras, un ka gatavais produkts neatbilst Direktīvas 89/109/EEK 2. panta otrā ievilkuma noteikumiem.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 45200, 64320, 81680 un 86800.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 36720, 36800, 36840, un 92000.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 39090 un 39120.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 44960, 68078, 82020 un 89170.

() SMLR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 un 61600.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 49600, 67520 un 83599.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 67600, 67680 un 67760.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 60400, 60480 un 61440.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 66400 un 66480.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 93120 un 93280.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 17260 un 18670.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 13620, 36840, 40320 un 87040.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 13720 un 40580.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 16650 un 51570.

() SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 un 25270.

--------------------------------------------------

VII PIELIKUMS

A daļa

ATCELTĀ DIREKTĪVA UN TĀS GROZĪJUMI

(minēti 10. panta 1. punktā)

Komisijas Direktīva 90/128/EEK (OV L 349, 13.12.1990., 26. lpp.)

Komisijas Direktīva 92/39/EEK (OV L 168, 23.6.1992., 21. lpp.)

Komisijas Direktīva 93/9/EEK (OV L 90, 14.4.1993., 26. lpp.)

Komisijas Direktīva 95/3/EK (OV L 41, 23.2.1995., 44. lpp.)

Komisijas Direktīva 96/11/EK (OV L 61, 12.3.1996., 26. lpp.)

Komisijas Direktīva 1999/91/EK (OV L 310, 4.12.1999., 41. lpp.)

Komisijas Direktīva 2001/62/EK (OV L 221, 17.8.2001., 18. lpp.)

Komisijas Direktīva 2002/17/EK (OV L 58, 28.2.2002., 19. lpp.)

B daļa

TERMIŅI TRANSPONĒŠANAI VALSTS TIESĪBU AKTOS

(minēti 10. panta 1. punktā)

Direktīva | Termiņi |

Transponēšanai | Atļaut to produktu tirdzniecību, kuri atbilst šai direktīvai | Aizliegt to produktu tirdzniecību, kuri neatbilst šai direktīvai |

90/128/EEK (OV L 349, 13.12.1990., 26. lpp.) | gada 31. decembris1990. | gada 1. janvāris 1991. | gada 1. janvāris 1993. |

92/39/EEK (OV L 168, 23.6.1992., 21. lpp.) | gada 31. decembris 1992. | gada 31. marts 1994. | gada 1. aprīlis 1995. |

93/9/EEK (OV L 90, 14.4.1993., 26. lpp.) | gada 1. aprīlis 1994. | gada 1. aprīlis1994. | gada 1. aprīlis1996. |

95/3/EK (OV L 41, 23.2.1995., 44. lpp.) | gada 1. aprīlis 1996. | gada 1. aprīlis1996. | gada 1. aprīlis1998. |

96/11/EK (OV L 61, 12.3.1996., 26. lpp.) | gada 1. janvāris 1997. | gada 1. janvāris1997. | gada 1. janvāris1999. |

1999/91/EK (OV L 310, 4.12.1999., 41. lpp.) | gada 31. decembris 2000. | gada 1. janvāris 2002. | gada 1. janvāris 2003. |

2001/62/EK (OV L 221, 17.8.2001., 18. lpp.) | gada 30. novembris2002. | gada 1. decembris 2002. | gada 1. decembris 2002. |

2002/17/EK (OV L 58, 28.2.2002., 19. lpp.) | gada 28. februāris 2003. | gada 1. marts 2003. | gada 1. marts 2004. gada 1. marts 2003. attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas satur divinilbenzolu |

--------------------------------------------------

VIII PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Direktīvā 90/128/EEK | Šajā direktīvā |

1. pants | 1. pants |

2. pants | 2. pants |

3. pants | 3. pants |

3.a pants | 4. pants |

3.b pants | 5. pants |

3.c pants | 6. pants |

4. pants | 7. pants |

5. pants | 8. pants |

6. pants | 9. pants |

– | 10. pants |

– | 11. pants |

– | 12. pants |

I PIELIKUMS | I PIELIKUMS |

II PIELIKUMS | II PIELIKUMS |

III PIELIKUMS | III PIELIKUMS |

IV PIELIKUMS | IV PIELIKUMS |

V PIELIKUMS | V PIELIKUMS |

VI PIELIKUMS | VI PIELIKUMS |

– | VII PIELIKUMS |

– | VIII PIELIKUMS |

--------------------------------------------------

Augša