EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002L0071

Komisijas Direktīva 2002/71/EK (2002. gada 19. augusts), ar kuru groza pielikumus Padomes Direktīvās 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielvielu (formotiona, dimetoāta un oksidemetonmetila) maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiemDokuments attiecas uz EEZ

OV L 225, 22.8.2002., 21./28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 560 - 567
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 560 - 567
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 560 - 567
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 560 - 567
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 560 - 567
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 560 - 567
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 560 - 567
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 560 - 567
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 560 - 567
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 30 - 37
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 30 - 37

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/71/oj

32002L0071Oficiālais Vēstnesis L 225 , 22/08/2002 Lpp. 0021 - 0028


Komisijas Direktīva 2002/71/EK

(2002. gada 19. augusts),

ar kuru groza pielikumus Padomes Direktīvās 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielvielu (formotiona, dimetoāta un oksidemetonmetila) maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/66/EK [2], un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/66/EK, un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/66/EK, un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/66/EK, un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1) Labībai un augu izcelsmes produktiem, tajā skaitā augļiem un dārzeņiem, atliekvielu daudzumi atspoguļo minimālo pesticīdu daudzumu, kas vajadzīgs, lai efektīvi aizsargātu augus, un ko piemēro tādā veidā, lai atliekvielu daudzums būtu gan mazākais iespējamais, gan pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa, jo īpaši attiecībā uz vides aizsardzību un devu, ko patērētāji uzņem ar uzturu. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem atliekvielu daudzumi atspoguļo ar pesticīdiem apstrādātās labības un augu izcelsmes produktu devas, ko uzņēmuši dzīvnieki un, attiecīgā gadījumā, veterinārmedicīnisko līdzekļu lietošanas tiešās sekas. Kopienas maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (MAD) atspoguļo šādu atliekvielu galīgo ierobežojumu, kas varētu būt produktos, kuru ražotāji ievērojuši labu lauksaimniecības praksi.

(2) MAD attiecībā uz pesticīdiem regulāri jāpārskata, un šos daudzumus var mainīt, lai ņemtu vērā jaunāko informāciju un datus. Par MAD nosaka zemāko analītiski nosakāmo līmeni, ja atļauta augu aizsardzības līdzekļu izmantošana nerada nosakāmus pesticīdu atliekvielu daudzumus pārtikas produktā vai uz tā vai ja attiecīgos līdzekļus nav atļauts izmantot, vai ja par izmantošanu, ko atļāvušas dalībvalstis, nav iesniegti vajadzīgie dati, vai ja nav iesniegti vajadzīgie dati par izmantošanu trešās valstīs, kuras dēļ rodas atliekvielas tādos pārtikas produktos vai uz tiem, kas var iekļūt apritē Kopienas tirgū.

(3) Attiecībā uz dimetoātu un oksidemetonmetilu dažas dalībvalstis ir informējušas Komisiju par savu vēlmi pārskatīt valstī noteiktos MAD saskaņā ar Direktīvas 90/642/EEK 8. pantu, ņemot vērā radušās bažas par patērētāju uzņemto devu. Tās iesniedza Komisijai priekšlikumus par Kopienas MAD pārskatīšanu. Komisija secināja, ka piesardzības nolūkā varētu mainīt dažus MAD, ņemot vērā iespējamo risku, kam pakļauti patērētāji. Lai pienācīgi aizsargātu patērētāju, dalībvalstīm jāveic riska vadības papildpasākumi. Lai atļautie lietojuma veidi neizraisītu MAD pārsniegšanu, attiecībā uz dimetoātu un oksidemetonmetilu dalībvalstīm jāpārskata esošās atļaujas saskaņā ar 4. pantu Direktīvā 91/414/EEK [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/64/EK [7].

(4) Šajā direktīvā minēto pesticīdu ietekmi, kam patērētājs, lietojot pārtikas produktus, ir pakļauts mūža garumā, atkārtoti novērtēja saskaņā ar Kopienas procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes [8]. Aprēķināts, ka šajā direktīvā noteiktie MAD neizraisīs pieļaujamo diennakts devu (PDD) pārsniegšanu. PDD oksidemetonmetilam ir 0,0003 mg/kg ķermeņa svara (JMPR 1989), bet akūtā standartdeva (ASD) ir 0,005 mg/kg ķermeņa svara; PDD dimetoātam ir 0,002 mg/kg ķermeņa svara (JMPR 1996), bet ASD ir 0,03 mg/kg ķermeņa svara.

(5) Pesticīdu akūto ietekmi, kam patērētājs var tikt pakļauts, lietojot konkrētus pārtikas produktus, kuros var būt minētā pesticīda atliekvielas, attiecīgos gadījumos atkārtoti novērtēja saskaņā ar Kopienas procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes. Secināja, ka pesticīdu atliekvielu esamība produktos tādā daudzumā, kas ir vienāds vai mazāks par šajā direktīvā paredzēto MAD, neizraisīs akūtu saindēšanos.

(6) Attiecībā uz formotiona lietojumu ziņu nav visā pasaulē. Tā kā nav pietiekamu datu par formotiona atliekvielām un toksikoloģiju, tad attiecībā uz tā esamību visos produktos ir lietderīgi maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus noteikt zemākajā analītiski nosakāmajā līmenī.

(7) Pasaules Tirdzniecības organizācijā ar Kopienas tirdzniecības partneriem apspriedās par šajā direktīvā paredzētajiem formotiona, dimetoāta un oksidemetonmetila līmeņiem un ņēma vērā šajā sakarā saņemtās piezīmes.

(8) Ņēma vērā Augu zinātniskās komitejas atzinumus, jo īpaši skaidrojumus un ieteikumus attiecībā uz metodoloģiju, kas jāievēro, lai aizsargātu ar pesticīdiem apstrādātu lauksaimniecības produktu patērētājus.

(9) Tādēļ jāgroza Direktīvu 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumi.

(10) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā svītro ierakstus attiecībā uz "dimetoātu", "ometoātu", "formotionu", "oksidemetonmetilu", "demeton-S-metilu" un "demeton-S-metilsulfonu".

2. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļā pievieno šādas rindas:

"Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums(mg/kg) |

Oksidemetonmetils (oksidemetonmetila un ar oksidemetonmetilu izteikta demeton-S-metilsulfona kopējais daudzums) | 0,1 Mieži un auzas 0,02 Citi graudaugi |

Dimetoāts (dimetoāta un ar dimetoātu izteikta ometoāta kopējais daudzums) | 0,3 Kvieši, rudzi un tritikāle 0,02 Citi graudaugi |

Formotions | 0,02 Graudaugi |

3. pants

Direktīvas 86/363/EEK II pielikuma B daļā pievieno šādas rindas:

"Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg) |

Gaļā, tostarp taukos, gaļas izstrādājumos, subproduktos un dzīvnieku taukos, kuri uzskaitīti I pielikumā un kuru KN kodi ir 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex 0208, 020900, 0210, 160100 un 1602 | Pienā un piena produktos, kuri uzskaitīti I pielikumā un kuru KN kodi ir 0401, 0402, 040500 un 0406 | Svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kuri uzskaitīti I pielikumā un kuru KN kodi ir 040700 un 0408 |

Oksidemetonmetils (oksidemetonmetila un ar oksidemetonmetilu izteikta demeton-S-metilsulfona kopējais daudzums) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

4. pants

Šīs direktīvas pielikumā uzskaitītos maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus pievieno tiem daudzumiem vai ar tiem aizstāj tos daudzumus, kas Direktīvas 90/642/EEK II pielikumā minēti attiecīgo pesticīdu sakarā.

5. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2002. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Šos noteikumus dalībvalstis piemēro no 2003. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

6. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 19. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp.

[2] OV L 192, 20.7.2002., 47. lpp.

[3] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[4] OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.

[5] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[6] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[7] OV L 189, 18.7.2002., 27. lpp.

[8] Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus (MAD) | Pesticīdu atliekvielas un maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums (mg/kg) |

Formotions | Oksidemetonmetils (oksidemetonmetila un ar oksidemetonmetilu izteikta demeton-S-metilsulfona kopējais daudzums) | Dimetoāts (dimetoāta un ar dimetoātu izteikta ometoāta kopējais daudzums) |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti | | 0,02 | |

(i)CITRUSAUGĻI | 0,02 | | 0,02 |

Greipfrūti | | | |

Citroni | | | |

Laimi | | | |

Mandarīni (tostarp klementīni un pārējie hibrīdi) | | | |

Apelsīni | | | |

Pampelmūzes | | | |

Citi | | | |

(ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) | 0,05 | | 0,05 |

Mandeles | | | |

Brazīlijas rieksti | | | |

Indijas rieksti | | | |

Ēdamie kastaņi | | | |

Kokosrieksti | | | |

Lazdu rieksti | | | |

Makadāmijas rieksti | | | |

Pekanrieksti | | | |

Priežu rieksti | | | |

Pistācijas | | | |

Valrieksti | | | |

Citi | | | |

(iii)SĒKLEŅI | 0,02 | | 0,02 |

Āboli | | | |

Bumbieri | | | |

Cidonijas | | | |

Citi | | | |

(iv)KAULEŅI | 0,02 | | |

Aprikozes | | | |

Ķirši | | | 1 |

Persiki (tostarp nektarīni un līdzīgi hibrīdi) | | | |

Plūmes | | | |

Citi | | | 0,02 |

(v)OGAS UN SĪKIE AUGĻI | 0,02 | | 0,02 |

(a)Galda un vīna vīnogas

Galda vīnogas | | | |

Vīna vīnogas | | | |

(b)Zemenes (izņemot meža zemenes) | | | |

(c)Stublāju augļi (izņemot savvaļas)

Kazenes (Rubus fruticosus) | | | |

Kazenes (Rubus arcticus) | | | |

Kazeņavenes | | | |

Avenes | | | |

Citi | | | |

(d)Citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas)

Mellenes | | | |

Dzērvenes | | | |

Jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | | | |

Ērkšķogas | | | |

Citi | | | |

(e)Savvaļas ogas un savvaļas augļi | | | |

(vi)DAŽĀDI | 0,02 | | |

Avokado | | | |

Banāni | | | |

Dateles | | | |

Vīģes | | | |

Kivi | | | |

Kumkvati | | | |

Ličī | | | |

Mango | | | |

Olīvas | | | 2 |

Pasifloru augļi | | | |

Ananasi | | | |

Granātāboli | | | |

Citi | | | 0,02 |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi | 0,02 | | |

(i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | | 0,02 | 0,02 |

Galda bietes | | | |

Burkāni | | | |

Sakņu selerijas | | | |

Mārrutki | | | |

Topinambūri | | | |

Pastinaki | | | |

Pētersīļu saknes | | | |

Redīsi | | | |

Puravlapu plostbārži | | | |

Batātes | | | |

Kāļi | | | |

Rāceņi | | | |

Jamsi | | | |

Citi | | | |

(ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | | 0,02 | |

Ķiploki | | | |

Sīpoli | | | |

Šalotes sīpoli | | | |

Loki | | | 2 |

Citi | | | 0,02 |

(iii)AUGĻU DĀRZEŅI | | 0,02 | 0,02 |

(a)Nakteņaugi

Tomāti | | | |

Pipari | | | |

Baklažāni | | | |

Citi | | | |

(b)Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

Gurķi | | | |

Pipargurķīši | | | |

Tumšzaļie kabači | | | |

Citi | | | |

(c)Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

Melones | | | |

Ķirbji | | | |

Arbūzi | | | |

Citi | | | |

(d)Saldā kukurūza | | | |

(iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI

(a)Ziedoši kāpostu dārzeņi | | 0,02 | |

Sparģeļkāposti (tostarp brokoļi) | | | |

Ziedkāposti | | | 0,2 |

Citi | | | 0,02 |

(b)Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

Briseles kāposti | | 0,05 | 0,3 |

Galviņkāposti | | 0,05 | 1 |

Citi | | 0,02 | 0,02 |

(c)Kāpostu lapu dārzeņi | | 0,02 | 0,02 |

Ķīnas kāposti | | | |

Lapu kāposti | | | |

Citi | | | |

(d)Kolrābji | | 0,05 | 0,02 |

(v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

(a)Lapu salāti un līdzīgi | | 0,05 | |

Kressalāti | | | |

Salātu baldriņi | | | |

Dārza salāti | | | 0,5 |

Platlapu cigoriņi | | | |

Citi | | | 0,02 |

(b)Spināti un līdzīgi | | 0,02 | 0,02 |

Spināti | | | |

Lapu bietes | | | |

Citi | | | |

(c)Ūdenskreses | | 0,02 | 0,02 |

(d)Lapu cigoriņi | | 0,02 | 0,02 |

(e)Garšaugi | | 0,02 | 0,02 |

Kārveles | | | |

Maurloki | | | |

Pētersīļi | | | |

Kātu selerijas | | | |

Citi | | | |

(vi)PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) | | 0,02 | |

Pupiņas (ar pākstīm) | | | |

Pupiņas (bez pākstīm) | | | |

Zirņi (ar pākstīm) | | | 1 |

Zirņi (bez pākstīm) | | | |

Citi | | | 0,02 |

(vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) | | 0,02 | 0,02 |

Sparģeļi | | | |

Lapu artišoki | | | |

Selerijas | | | |

Fenheļi | | | |

Artišoki | | | |

Puravi | | | |

Rabarberi | | | |

Citi | | | |

(viii)SĒNES | | 0,02 | 0,02 |

Kultivētās sēnes | | | |

Savvaļas sēnes | | | |

3.Pākšaugi | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Pupas | | | |

Lēcas | | | |

Zirņi | | | |

Citi | | | |

4.Eļļas augu sēklas | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Linsēklas | | | |

Zemesrieksti | | | |

Magoņu sēklas | | | |

Sezama sēklas | | | |

Saulgriežu sēklas | | | |

Rapšu sēklas | | | |

Sojas pupas | | | |

Sinepju sēklas | | | |

Kokvilnas sēklas | | | |

Citi | | | |

5.Kartupeļi | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Agrie kartupeļi | | | |

Galda kartupeļi | | | |

6.Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

7.Apiņi (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------

Augša