EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002L0054

Padomes Direktīva 2002/54/EK (2002. gada 13. jūnijs) par biešu sēklu tirdzniecību

OV L 193, 20.7.2002., 12./32. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 292 - 312
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 292 - 312
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 292 - 312
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 292 - 312
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 292 - 312
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 292 - 312
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 292 - 312
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 292 - 312
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 292 - 312
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 150 - 170
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 150 - 170
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 056 Lpp. 223 - 243

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/oj

32002L0054Oficiālais Vēstnesis L 193 , 20/07/2002 Lpp. 0012 - 0032


Padomes Direktīva 2002/54/EK

(2002. gada 13. jūnijs)

par biešu sēklu tirdzniecību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

tā kā:

(1) Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvā 66/400/EEK par biešu sēklu tirdzniecību [2] bieži ir izdarīti būtiski grozījumi [3]. Tāpēc skaidrības un lietderības labad minētā regula būtu jāsistematizē.

(2) Cukurbiešu un lopbarības biešu (turpmāk "bietes") audzēšana ieņem svarīgu vietu Kopienas lauksaimniecībā.

(3) Labi biešu audzēšanas rezultāti galvenokārt ir atkarīgi no piemērotu sēklu izmantošanas.

(4) Kopienas biešu audzēšanā tiks panākts lielāks ražīgums, ja attiecībā uz tirdzniecībā pieļaujamo šķirņu izvēli dalībvalstis piemēros vienotus un cik iespējams stingrus noteikumus. Tāpēc Padomes Direktīvā 2002/53/EK [4] ir paredzēts kopējs lauksaimniecības augu šķirņu katalogs.

(5) Piemērošanai Kopienā būtu jāizveido vienota sertificēšanas sistēma, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta dalībvalstu sistēmu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sistēmu piemērošanā. Iekšējā tirgus nostiprināšanas labad Kopienas sistēma būtu jāpiemēro Kopienā, nepieļaujot, ka dalībvalstis varētu vienpusēji atkāpties no sistēmas ievērošanas, līdz ar to traucējot brīvu sēklu apriti Kopienā.

(6) Kā likums biešu sēklu tirdzniecība būtu pieļaujama tikai tad, ja sēklas ir oficiāli pārbaudītas un saskaņā ar sertificēšanas noteikumiem sertificētas kā bāzes sēklas vai sertificētas sēklas. Tehnisko terminu "bāzes sēklas" un "sertificētas sēklas" izvēles pamatā ir jau pastāvošā starptautiskā terminoloģija. Dažos īpašos gadījumos būtu jābūt iespējai laist tirgū selekcionētas sēklas no sēklu paaudzēm, kas audzētas pirms bāzes sēklām, un neapstrādātas sēklas.

(7) Kopienas noteikumi nebūtu jāpiemēro sēklām, kas paredzētas eksportam uz trešām valstīm.

(8) Lai uzlabotu Kopienas biešu sēklu kvalitāti, būtu jāparedz atsevišķas prasības, cita starpā attiecībā uz poliploīdiju, viendīgstu sēklām, segmentēšanu, analītisko tīrību, dīdzību un mitruma saturu.

(9) Lai nodrošinātu sēklu identitāti, ir jāparedz Kopienas noteikumi par iepakojumu, paraugu ņemšanu, aizzīmogošanu un marķēšanu. Tālab uz etiķetēm būtu jābūt norādēm, kas ir vajadzīgas gan oficiālai kontrolei, gan lauksaimnieku informēšanai, un tām skaidri ir jāatspoguļo Kopienas līmenī veiktā sertificēšana.

(10) Būtu jāievieš noteikumi attiecībā uz ķīmiski apstrādātu sēklu un bioloģiskai audzēšanai piemērotu sēklu tirdzniecību, kā arī noteikumi attiecībā uz to šķirņu saglabāšanu, ko apdraud ģenētiskā erozija, paredzot lietošanu in situ.

(11) Būtu jāpieļauj atkāpes no dažiem nosacījumiem, neskarot Līguma 14. panta noteikumus. Dalībvalstīm, kas izmanto šīs atkāpes, būtu jāsniedz savstarpēja administratīvā palīdzība attiecībā uz pārbaudi.

(12) Lai nodrošinātu to, ka tirdzniecībā tiek ievērotas gan prasības attiecībā uz sēklu kvalitāti, gan noteikumi, kas nodrošinātu to identitāti, dalībvalstīm būtu jāparedz atbilstīgi kontroles pasākumi.

(13) Neskarot Līguma 30. pantu, uz sēklām, kas atbilst minētajām prasībām, nebūtu jāattiecina nekādi tirdzniecības ierobežojumi, izņemot tos, kas paredzēti Kopienas noteikumos.

(14) Ievērojot atsevišķus nosacījumus, sēklas, kas citā valstī pavairotas no kādā dalībvalstī sertificētām bāzes sēklām, būtu jāsertificē kā sēklas, kas pavairotas minētajā dalībvalstī.

(15) Būtu jāparedz, ka trešās valstīs novāktu biešu sēklu tirdzniecība Kopienā ir atļauta tikai tad, ja šīm sēklām ir tādas pašas garantijas kā sēklām, kas ir oficiāli sertificētas Kopienā un atbilst Kopienas noteikumiem.

(16) Laikposmos, kad apgāde ar dažādu kategoriju sertificētām sēklām ir apgrūtināta, uz laiku būtu jāpieļauj, ka tiek tirgotas tādu kategoriju sēklas, uz kurām attiecas prasības, kas nav tik stingras, un sēklu šķirnes, kas nav iekļautas Kopējā šķirņu katalogā vai attiecīgās valsts šķirņu katalogā.

(17) Lai saskaņotu sertificēšanas tehniskās metodes, ko izmanto dalībvalstīs, un varētu salīdzināt Kopienas teritorijā sertificētas un no trešām valstīm ievestas sēklas, dalībvalstīs būtu jāievieš Kopienas salīdzinošās pārbaudes, lai ik gadus a posteriori varētu pārbaudīt dažādas sēklas, kas atzītas par "sertificētām sēklām".

(18) Vēlams organizēt īslaicīgus eksperimentus, lai rastu labākus alternatīvus variantus dažiem elementiem, kas veido sertificēšanas sistēmas, kuras pieņemtas saskaņā ar šo direktīvu.

(19) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību [5].

(20) Šai direktīvai nebūtu jāietekmē dalībvalstu saistības attiecībā uz V pielikuma B daļā minēto direktīvu pārņemšanas termiņiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz biešu sēklu audzēšanu, kuras mērķis ir šo sēklu tirdzniecība, kā arī uz sēklu tirdzniecību Kopienā.

To nepiemēro biešu sēklām, attiecībā uz ko ir pierādīts, ka tās ir paredzētas eksportam uz trešām valstīm.

2. pants

1. Šajā direktīvā

a) "tirdzniecība": izmantošanai komerciālos nolūkos paredzētu sēklu pārdošana, glabāšana ar mērķi pārdot, piedāvāšana pārdošanai un jebkura veida realizēšana, piegāde vai nodošana trešām personām par atlīdzību vai bez tās.

Par tirdzniecību neuzskata tādu sēklu pārdošanu, kas nav domātas šķirnes komerciālai izmantošanai, piemēram, turpmāk minētās darbības:

- sēklu piegāde oficiālām pārbaudes un kontroles iestādēm,

- sēklu piegāde pakalpojumu sniedzējiem pārstrādei vai iepakošanai ar noteikumu, ka pakalpojumu sniedzējs neiegūst īpašumtiesības uz šādi piegādātām sēklām.

Sēklu piegādi pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar atsevišķiem nosacījumiem, lai ražotu atsevišķas lauksaimniecības izejvielas rūpnieciskiem mērķiem, vai sēklu pavairošanu minētajiem mērķiem neuzskata par tirdzniecību ar noteikumu, ka pakalpojumu sniedzējs neiegūst īpašumtiesības nedz uz šādi piegādātām sēklām, nedz uz ievākto produktu. Sēklu piegādātājs iesniedz sertificēšanas iestādei ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma attiecīgo daļu kopiju, kur norādīti standarti un nosacījumi, kam pašlaik atbilst piegādātās sēklas.

Nosacījumus šā panta piemērošanai nosaka saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru;

b) "bietes": Beta vulgaris L. sugas cukurbietes un lopbarības bietes;

c) "bāzes sēklas": sēklas –

i) kas ir audzētas selekcionāra pārziņā saskaņā ar pieņemto šķirnes saglabāšanas praksi;

ii) kas paredzētas tādu sēklu ražošanai, kas ietilpst "sertificētu sēklu" kategorijā;

iii) kas, ievērojot 5. panta noteikumus, atbilst I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz bāzes sēklām un

iv) kas oficiālā pārbaudē ir atzītas par iepriekš minētajiem nosacījumiem atbilstīgām;

d) "sertificētas sēklas": sēklas –

i) kas ir tieši cēlušās no bāzes sēklām;

ii) kas ir paredzētas biešu ražošanai;

iii) kas, ievērojot 5. panta b) apakšpunkta noteikumus, atbilst I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz sertificētām sēklām un

iv) - kas oficiālā pārbaudē ir atzītas par iepriekš minētajiem nosacījumiem atbilstīgām vai

- attiecībā uz I pielikuma A daļā izklāstītajiem nosacījumiem – par kurām ir konstatēts, oficiālā pārbaudē vai arī pārbaudē, kas veikta oficiālā uzraudzībā, ka minētie nosacījumi ir izpildīti;

e) "viendīgstu sēklas": sēklas, kas ģenētiski ir viendīgstu sēklas;

f) "precīzās izsējas sēklas": sēklas, kas paredzētas izmantošanai precīzās izsējas aparātos un kas saskaņā ar norādēm I pielikuma B daļas 3. punkta b) apakšpunkta bb) un cc) daļā attīsta tikai vienu dīgstu;

g) "oficiāli noteikumi": noteikumi, kurus paredzējušas –

i) valsts iestādes vai

ii) jebkura juridiska persona, kuras darbību reglamentē publiskās vai privātās tiesības, kas darbojas valsts pakļautībā, vai

iii) attiecībā uz palīgdarbībām, ko arī kontrolē valsts, jebkura fiziska persona, kas šim nolūkam ir atbilstīgi zvērināta;

ar noteikumu, ka ii) un iii) apakšpunktā minētās personas negūst personisku labumu no šādiem pasākumiem;

h) "mazie EK iepakojumi": iepakojumi, kuros ir šādas sertificētas sēklas:

i) viendīgstu vai precīzās izsējas sēklas: nepārsniedzot skaita limitu 100000 sēklu čemuru vai graudu vai neto svara limitu 2,5 kg, vajadzības gadījumā izslēdzot pesticīdu granulas, vielas lodīšu veidā vai cietas piedevas;

ii) sēklas, kas nav viendīgstu vai precīzās izsējas sēklas: nepārsniedzot neto svara limitu 10 kg un vajadzības gadījumā izslēdzot pesticīdu granulas, vielas lodīšu veidā vai cietas piedevas.

2. Šķirņu dažādos veidus, tajā skaitā komponentus, ko var sertificēt saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, var precizēt un definēt saskaņā ar 28. panta 2. punktā noteikto procedūru.

3. Veicot pārbaudi oficiālā uzraudzībā, kas paredzēta 1. punkta d) apakšpunkta iv) daļas otrajā ievilkumā, jāievēro šādas prasības:

a) inspektori:

i) ir ieguvuši vajadzīgo tehnisko kvalifikāciju;

ii) negūst personisku labumu saistībā ar pārbaužu veikšanu;

iii) viņiem ir oficiālas licences, ko izsniegusi attiecīgās dalībvalsts sēklu sertificēšanas iestāde, un šī licencēšana ietver inspektoru zvērināšanu vai to parakstu uz rakstiska paziņojuma par apņemšanos ievērot noteikumus, kas attiecas uz oficiālām pārbaudēm;

iv) viņi veic pārbaudes oficiālā uzraudzībā saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro oficiālām pārbaudēm;

b) pārbaudāmā sēklu kultūra ir audzēta no sēklām, kas ir izgājušas oficiālu pēckontroli, kuras rezultāti ir bijuši apmierinoši;

c) attiecīgu daļu no sēklu kultūrām pārbauda oficiāli inspektori. Šī daļa ir 10 % pašapputes kultūrām un 20 % savstarpējas apputes kultūrām vai attiecīgi 5 % un 15 % tām sugām, kam dalībvalstis ir paredzējušas oficiālas sēklu pārbaudes laboratorijā, izmantojot morfoloģiskas, fizioloģiskas vai, ja vajadzīgs, bioķīmiskas procedūras, lai identificētu šķirni un noteiktu šķirnes tīrību;

d) daļu no sēklu kultūrām ievākto sēklu partiju paraugu paņem oficiālai pēckontrolei un, ja vajadzīgs, oficiālai sēklu pārbaudei laboratorijā attiecībā uz šķirņu identitāti un tīrību.

Dalībvalstis nosaka sodus, kas piemērojami gadījumos, kad tiek pārkāpti šā punkta pirmās daļas noteikumi, kuri reglamentē pārbaudi oficiālā uzraudzībā. Valstu noteiktajiem sodiem ir jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem. Sankcijas var ietvert pirmās daļas a) apakšpunkta iii) daļā minētā apstiprinājuma atņemšanu. Ja oficiāli licencēti inspektori tīši vai nolaidības dēļ pārkāpj noteikumus, kas regulē oficiālās pārbaudes, par sodu var paredzēt pirmās daļas a) apakšpunkta iii) daļā minētā apstiprinājuma atņemšanu. Šāda pārkāpuma gadījumā anulē visus pārbaudāmo sēklu sertificējumus, ja vien nevar pierādīt, ka šīs sēklas joprojām atbilst visām attiecīgajām prasībām.

4. Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var paredzēt turpmākus pasākumus, kas piemērojami pārbaužu veikšanai oficiālā uzraudzībā.

Līdz šādu pasākumu pieņemšanai ievēro Komisijas Lēmuma 89/540/EEK [6] 2. pantā izklāstītos nosacījumus.

3. pants

1. Dalībvalstis nosaka, ka biešu sēklas var laist tirgū tikai tad, ja tās ir oficiāli sertificētas kā "bāzes sēklas" vai "sertificētas sēklas".

2. Dalībvalstis nodrošina, ka sēklu oficiālās pārbaudes veic saskaņā ar pašreizējām starptautiskajām metodēm tiktāl, ciktāl tādas pastāv.

4. pants

Neatkarīgi no 3. panta 1. punkta dalībvalstis nosaka, ka tirgū var laist:

- selekcionētas sēklas no sēklu paaudzēm, kas audzētas pirms bāzes sēklām, un

- neapstrādātas sēklas, ko tirgo pārstrādei, ar noteikumu, ka ir nodrošināta sēklu identitāte.

5. pants

Atkāpjoties no 3. panta noteikumiem, dalībvalstis var:

a) atļaut bāzes sēklu, kas neatbilst I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz dīdzību, oficiālu sertificēšanu un tirdzniecību; tālab tiek paredzēti visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka piegādātājs garantē konkrētu dīdzību, ko tas tirdzniecības mērķiem norāda uz īpašas etiķetes, uz kuras ir viņa vārds, adrese un sēklu partijas identifikācijas numurs;

b) lai nodrošinātu ātru apgādi ar sēklām, atļaut "bāzes sēklu" un "sertificētu sēklu" kategorijai atbilstošu sēklu oficiālu sertificēšanu un laišanu tirgū līdz pirmajam pircējam, neraugoties uz to, ka nav pabeigta oficiālā pārbaude par atbilstību I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz dīdzību. Sertificējumu piešķir tikai, ja ir iesniegts pagaidu analītisks ziņojums par sēklām un ar noteikumu, ka ir norādīts pirmā saņēmēja vārds un adrese; veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka piegādātājs garantē pagaidu analīzē apliecināto dīdzību; šo dīdzību tirdzniecības mērķiem norāda uz īpašas etiķetes, uz kuras ir piegādātāja vārds, adrese un partijas identifikācijas numurs.

Šos noteikumus nepiemēro sēklām, kas ir ievestas no trešām valstīm, izņemot gadījumus, kad 22. pantā ir attiecībā uz pavairošanu ārpus Kopienas noteikts citādi.

Dalībvalstis, kas izmanto a) vai b) apakšpunktā paredzētās atkāpes, cita citai sniedz administratīvu palīdzību attiecībā uz kontroli.

6. pants

1. Neatkarīgi no 3. panta 1. punkta dalībvalstis var atļaut ražotājiem savā teritorijā laist tirgū:

a) nelielus sēklu daudzumus zinātniskiem mērķiem vai selekcijai;

b) attiecīgus sēklu daudzumus citām pārbaudēm vai izmēģinājumiem ar noteikumu, ka tās pieder šķirnēm, par kurām attiecīgajā dalībvalstī ir iesniegts pieteikums par iekļaušanu katalogā.

Attiecībā uz ģenētiski modificētu materiālu šādu atļauju var piešķirt tikai tad, ja ir veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai novērstu negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Šajā sakarā veicamajam vides apdraudējuma novērtējumam atbilstīgi piemēro Direktīvas 2002/53/EEK 7. panta 4. punkta noteikumus.

2. Nolūkus, kādos var piešķirt 1. punkta b) apakšpunktā minētās atļaujas, noteikumus, kas attiecas uz iepakojumu marķēšanu, daudzumus, kā arī nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var piešķirt šīs atļaujas, nosaka saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. Atļaujas, ko dalībvalstis līdz 1998. gada 14. decembrim piešķīrušas pašu teritorijā reģistrētiem ražotājiem 1. punktā izklāstītajiem nolūkiem, paliek spēkā līdz 2. punktā minēto noteikumu pieņemšanai. Pēc tam visām šīm atļaujām jāsaskan ar noteikumiem, kas paredzēti saskaņā ar 2. punktu.

7. pants

Attiecībā uz I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem dalībvalstis var izvirzīt papildu vai stingrākas prasības savā teritorijā iegūtu sēklu sertificēšanai.

8. pants

Dalībvalstis nodrošina to, ka varbūtēji paredzētu ģenealoģisko komponentu aprakstu pēc selekcionāra pieprasījuma uzskata par konfidenciālu.

9. pants

1. Dalībvalstis pieprasa, lai paraugus šķirņu un sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkā ņemtu oficiāli saskaņā ar atbilstīgām metodēm.

2. Sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkā paraugus ņem no viendabīgām partijām; partijas maksimālais svars un parauga obligātais svars ir norādīts II pielikumā.

10. pants

1. Dalībvalstis pieprasa, lai bāzes sēklas un sertificētās sēklas tirgotu tikai pietiekami viendabīgās partijās un aizzīmogotos iepakojumos, uz kuriem pēc vajadzības saskaņā ar 11., 12. vai 13. pantu ir norādīta zīmogošanas sistēma un marķējums.

2. Attiecībā uz nelielu daudzumu tirdzniecību galapatērētājam dalībvalstis var paredzēt atkāpes no 1. punkta noteikumiem attiecībā uz iepakojumu, zīmogošanu un marķēšanu.

11. pants

1. Dalībvalstis pieprasa, lai bāzes sēklu un sertificētu sēklu iepakojumi, izņemot gadījumus, kad sertificētas sēklas ir mazos EK iepakojumos, tiktu aizzīmogoti oficiāli vai oficiālā uzraudzībā tādā veidā, ka tos nevar atvērt, nesabojājot iepakojuma zīmogošanas sistēmu vai neatstājot aizskāruma pēdas uz oficiālās etiķetes, kas minēta 12. pantā, vai uz iepakojuma.

Lai nodrošinātu iepakojuma aizzīmogošanu, zīmogošanas sistēmā obligāti ietilpst vai nu oficiālā etiķete, vai arī oficiāla zīmoga uzlikšana.

Otrajā daļā noteiktie pasākumi nav vajadzīgi, ja lieto vienreizēju zīmogošanas sistēmu.

Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var noteikt, vai konkrēta zīmogošanas sistēma atbilst šīs daļas noteikumiem.

2. Izņemot mazo EK iepakojumu gadījumus, dalībvalstis pieprasa, lai iepakojumi netiktu aizzīmogoti atkārtoti, ja vien to nedara oficiāli vai oficiālā uzraudzībā. Ja iepakojumus aizzīmogo atkārtoti, uz 12. pantā paredzētās etiķetes norāda atkārtotās aizzīmogošanas faktu, datumu un atbildīgo iestādi.

3. Dalībvalstis pieprasa, lai mazie EK iepakojumi būtu aizzīmogoti tā, ka tos nevar atvērt, nesabojājot iepakojuma zīmogošanas sistēmu vai neatstājot aizskāruma pēdas uz etiķetes vai arī uz iepakojuma. Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var noteikt, vai konkrēta zīmogošanas sistēma atbilst šā punkta noteikumiem. Iepakojumus aizzīmogo atkārtoti tikai oficiālā uzraudzībā.

12. pants

Izņemot gadījumus, kad sertificētas sēklas ir mazos EK iepakojumos, dalībvalstis pieprasa, lai bāzes sēklu un sertificētu sēklu iepakojumi:

a) ārpusē būtu marķēti ar oficiālu etiķeti, kas nav iepriekš lietota, atbilst III pielikuma A daļā izklāstītajiem nosacījumiem un sniedz ziņas vienā no Kopienas oficiālajām valodām. Etiķetes krāsa bāzes sēklām ir balta un sertificētām sēklām – zila. Lietojot etiķeti ar caurumu auklai, tās piestiprināšana vienmēr ir jānodrošina ar oficiālu zīmogu. Ja gadījumos, kas paredzēti 5. panta a) apakšpunktā, bāzes sēklas neatbilst I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz dīdzību, šo faktu norāda uz etiķetes. Ir atļauta oficiālu uzlīmju lietošana. Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var atļaut, ka uz iepakojuma oficiālā uzraudzībā neizdzēšami pēc etiķetes parauga tiek iespiestas paredzētās norādes;

b) ietvertu oficiālu dokumentu tādā pašā krāsā kā etiķete, kurā būtu norādīta vismaz III pielikuma A daļas I punkta 3., 5., 6., 11. un 12. apakšpunktā pieprasītā informācija. Šo dokumentu sastāda tā, lai to nevarētu sajaukt ar a) apakšpunktā minēto oficiālo etiķeti. Šis dokuments nav vajadzīgs, ja informācija neizdzēšamā drukā ir iespiesta uz iepakojuma vai ja saskaņā ar a) apakšpunkta noteikumiem ir lietota uzlīme vai etiķete no nenoplēšama materiāla.

13. pants

1. Dalībvalstis pieprasa, lai uz mazajiem EK iepakojumiem:

a) ārpusē saskaņā ar III pielikuma B daļas noteikumiem ir piegādātāja etiķete, drukāts uzraksts vai zīmogs vienā no Kopienas oficiālajām valodām; caurredzamu iepakojumu gadījumā šo etiķeti var ievietot iekšpusē ar noteikumu, ka to var izlasīt caur iepakojumu; etiķetes krāsa bāzes sēklām ir balta un sertificētām sēklām – zila;

b) ārpusē vai uz a) apakšpunktā paredzētās piegādātāja etiķetes ir oficiāli piešķirts sērijas numurs; ja izmanto oficiālu uzlīmi, etiķete bāzes sēklām ir balta un sertificētām sēklām – zila; minētā sērijas numura piestiprināšanas metodes var noteikt saskaņā ar 28. panta 2. punktā minētajām procedūrām.

2. Dalībvalstis var pieprasīt, lai to teritorijā iepakotu nelielu EK iepakojumu marķēšanā izmantotu oficiālu uzlīmi, kurā ir visa III pielikuma B daļā paredzētā informācija vai tās daļa; ja informācija ir sniegta šajā etiķetē, 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto marķējumu nepieprasa.

14. pants

Dalībvalstis var noteikt, ka pēc pieprasījuma sertificētu sēklu nelielos EK iepakojumus aizzīmogo un marķē oficiāli vai oficiālā uzraudzībā saskaņā ar 11. panta 1. punktu un 12. pantu.

15. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai sēklu identitātes kontrole tiktu nodrošināta mazo sēklu iepakojumu gadījumā, jo īpaši brīdī, kad tiek nošķirtas sēklu partijas. Tālab tās var pieprasīt, lai mazos iepakojumus, ko fasē to teritorijā, aizzīmogo oficiāli vai oficiālā uzraudzībā.

16. pants

1. Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var noteikt, ka pārējos gadījumos, kas nav šajā direktīvā paredzētie gadījumi, uz visu veidu bāzes vai sertificētu sēklu iepakojumiem ir piegādātāja etiķete (kas var būt vai nu atsevišķi no oficiālās etiķetes, vai arī kā piegādātāja informācija, kas uzdrukāta tieši uz iepakojuma). Ziņas, kam jābūt uz visām šīm etiķetēm, arī nosaka saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru.

2. Šā panta 1. punktā minēto etiķeti sastāda tā, lai to nevar sajaukt ar 12. pantā minēto oficiālo etiķeti.

17. pants

Ģenētiski modificētas šķirnes sēklām uz visām oficiālām vai citādām etiķetēm vai dokumentiem, kas ir piestiprināti vai pievienoti sēklu partijai, saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem skaidri norāda, ka šķirne ir ģenētiski modificēta.

18. pants

Dalībvalstis pieprasa, lai par bāzes sēklu vai sertificētu sēklu jebkuru ķīmisku apstrādi ir norāde vai nu uz oficiālās etiķetes, vai arī uz piegādātāja etiķetes, kā arī uz iepakojuma vai tā iekšpusē.

19. pants

Meklējot labākus alternatīvus variantus dažiem šīs direktīvas noteikumiem, var tikt pieņemts lēmums uz laiku un ar īpašiem nosacījumiem organizēt eksperimentus Kopienas līmenī saskaņā ar 28. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem.

Šādos eksperimentos dalībvalstis var tikt atbrīvotas no dažām šajā direktīvā paredzētām saistībām. Šāda atbrīvojuma darbības jomu nosaka, atsaucoties uz noteikumiem, uz kuriem to attiecina. Eksperimenta ilgums nepārsniedz septiņus gadus.

20. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka sēklas, kas laistas tirgū saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, ne obligāti, ne fakultatīvi netiek pakļautas nekādiem tirdzniecības ierobežojumiem saistībā ar to īpašībām, pārbaudes nosacījumiem, marķēšanu un zīmogošanu, izņemot ierobežojumus, kas paredzēti šajā vai kādā citā direktīvā.

21. pants

Nosacījumi, ar kādiem selekcionētas sēklas no sēklu paaudzēm, kas audzētas pirms bāzes sēklām, var laist tirgū saskaņā ar 4. panta pirmo ievilkumu, ir šādi:

a) tām ir jābūt kompetentas sertifikācijas iestādes oficiāli pārbaudītām saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro bāzes sēklu sertificēšanai;

b) tām ir jābūt iepakotām saskaņā ar šo direktīvu, un

c) uz iepakojumiem ir jābūt oficiālai etiķetei, uz kuras ir vismaz šādas ziņas:

- sertificēšanas iestāde un dalībvalsts vai to atšķirības abreviatūra,

- partijas identifikācijas numurs,

- aizzīmogošanas mēnesis un gads vai

- mēnesis un gads, kad pēdējoreiz veikta oficiāla paraugu ņemšana sertificēšanas nolūkā,

- suga, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem, tās botāniskais nosaukums, ko var norādīt saīsinātā veidā un bez autoru vārdiem, vai tās parastais nosaukums, vai abi, norāde, vai tās ir cukurbietes vai lopbarības bietes,

- šķirne, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem,

- norāde "pirmsbāzes sēklas",

- paaudžu skaits pirms sēklām, kas ietilpst kategorijā "sertificētas sēklas".

Etiķete ir balta ar diagonālu violetu līniju.

22. pants

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka biešu sēklas:

- kas tiešā ceļā iegūtas no bāzes sēklām, kas oficiāli sertificētas vienā vai vairākās dalībvalstīs vai kādā trešā valstī, kurai piešķirta līdzvērtība saskaņā ar 23. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un

- kas ir novāktas citā dalībvalstī,

pēc pieprasījuma, neskarot Direktīvas 2002/53/EK noteikumus, tiek oficiāli sertificētas kā sēklas, kas sertificētas katrā dalībvalstī, ja attiecīgās sēklas ir izturējušas pārbaudi uz lauka atbilstoši nosacījumiem, kas I pielikuma A daļā paredzēti attiecīgajai kategorijai, un ja oficiālā pārbaudē ir konstatēts, ka ir izpildīti I pielikuma B daļā paredzētie nosacījumi, kas attiecas uz to pašu kategoriju.

Šādos gadījumos, kad sēklas ir iegūtas tieši no oficiāli sertificētām sēklām, kas audzētas paaudzēs pirms bāzes sēklām, dalībvalstis var atļaut tās oficiāli sertificēt kā bāzes sēklas, ja ir izpildīti minētajai kategorijai paredzētie nosacījumi.

2. Biešu sēklas, kas ir novāktas Kopienā un ir paredzētas sertificēšanai saskaņā ar 1. punktu:

- iepako un marķē ar oficiālu etiķeti, kas atbilst IV pielikuma A un B daļā izklāstītajiem nosacījumiem, saskaņā ar 11. panta 1. punktu, un

- tām pievieno oficiālu dokumentu, kas atbilst IV pielikuma C daļā izklāstītajiem nosacījumiem.

No pirmās daļas noteikumiem par iepakošanu un marķēšanu var atteikties, ja iestādes, kas ir atbildīgas par pārbaudēm uz lauka, iestādes, kas sastāda dokumentus to sēklu sertificēšanai, kuru sertificēšana nav pabeigta, un iestādes, kas ir atbildīgas par sertificēšanu, ir vienas un tās pašas, vai ja šīs iestādes vienojas par atbrīvojumu.

3. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka biešu sēklas:

- kas iegūtas tieši no bāzes sēklām, kas oficiāli sertificētas vienā vai vairākās dalībvalstīs vai trešā valstī, kurai piešķirta līdzvērtība saskaņā ar 23. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un

- kas ir novāktas trešā valstī,

pēc pieprasījuma tiek oficiāli sertificētas kā sēklas, kas sertificētas katrā dalībvalstī, kur bāzes sēklas ir vai nu iegūtas, vai oficiāli sertificētas, ja attiecīgās sēklas ir izturējušas pārbaudi uz lauka atbilstoši attiecīgās kategorijas nosacījumiem, kas izklāstīti lēmumā par līdzvērtību, kurš pieņemts saskaņā ar 23. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un ja oficiālā pārbaudē ir konstatēts, ka ir izpildīti I pielikuma B daļā paredzētie nosacījumi, kas attiecas uz to pašu kategoriju. Citas dalībvalstis arī var atļaut šādu sēklu oficiālu sertificēšanu.

23. pants

1. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma nosaka, vai:

a) 22. pantā paredzētajā gadījumā pārbaudes uz lauka trešā valstī atbilst I pielikuma A daļā izklāstītajiem nosacījumiem;

b) biešu sēklas, kas novāktas trešā valstī un kam ir tādas pašas garantijas attiecībā uz to īpašībām un pasākumiem, kas paredz šo sēklu pārbaudi, identitātes nodrošināšanu, marķēšanu un kontroli, ir līdzvērtīgas bāzes sēklām vai sertificētām sēklām, kas ir novāktas Kopienas teritorijā un atbilst šīs direktīvas noteikumiem.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī visām jaunajām dalībvalstīm no to pievienošanās dienas līdz dienai, kad tajās stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

24. pants

1. Lai novērstu jebkādus pagaidu sarežģījumus vispārējā apgādē ar bāzes vai sertificētām sēklām, kas rodas Kopienā un ko nevar citādi pārvarēt, saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var nolemt, ka dalībvalstis uz noteiktu laiku pieļauj to, ka visā Kopienā tādā daudzumā, kas nepieciešams, lai atrisinātu apgādes sarežģījumus, tirgo tādas kategorijas sēklas, kura pakļauta mazāk stingrām prasībām, vai tādu šķirņu sēklas, kuras nav iekļautas Kopējā lauksaimniecības augu šķirņu katalogā vai dalībvalstu šķirņu katalogos.

2. Visu attiecīgo šķirņu sēklu kategorijām oficiālā etiķete ir tāda, kāda paredzēta atbilstīgajai kategorijai; iepriekš minētajos katalogos neiekļautu šķirņu sēklām oficiālās etiķetes krāsa ir brūna. Etiķetē vienmēr ir norādīts, ka attiecīgās sēklas atbilst mazāk stingrām prasībām.

3. Noteikumus 1. punkta piemērošanai var pieņemt saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru.

25. pants

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka saistībā ar biešu sēklu tirdzniecību tiek veiktas oficiālas pārbaudes vismaz izlases pārbaužu veidā, lai pārbaudītu atbilstību šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem.

2. Neskarot sēklu brīvu apriti Kopienā, dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka, tirgojot no trešām valstīm ievestas sēklas daudzumos, kas pārsniedz divus kilogramus, par šīm sēklām tiek sniegtas šādas ziņas:

a) suga;

b) šķirne;

c) kategorija;

d) ražošanas valsts un oficiālā pārbaudes iestāde;

e) nosūtīšanas valsts;

f) importētājs;

g) sēklu daudzums.

Šo ziņu sniegšanas veidu var noteikt saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru.

26. pants

1. Kopienā veic Kopienas salīdzinošos testus, lai veiktu paraugu atlases laikā paņemto sertificēto biešu sēklu paraugu pēckontroli. Pēckontroles pārbaužu laikā var pārbaudīt atbilstību nosacījumiem, kas sēklām ir obligāti. Pārbaužu veikšanas plānu un to rezultātus iesniedz 28. panta 1. punktā minētajai komitejai.

2. Šīs salīdzināmās pārbaudes izmanto sertificēšanas tehnisko metožu saskaņošanai, lai sasniegtu rezultātu līdzvērtību. Tiklīdz šis mērķis ir sasniegts, par šīm salīdzināmajām pārbaudēm sastāda ikgadējus ziņojumus un konfidenciāli nosūta dalībvalstīm un Komisijai. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru, nosaka datumu, kad iesniedzams pirmais ziņojums.

3. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmām pārbaudēm. Salīdzināmajās pārbaudēs var izmantot biešu sēklas, kas novāktas trešās valstīs.

27. pants

Grozījumus, kas jāizdara pielikumos, ņemot vērā zinātnes un tehnikas jaunākās atziņas, pieņem saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru.

28. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un reproduktīvā materiāla komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Lēmuma 66/399/EEK [7] 1. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais laikposms ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

29. pants

Šī direktīva neskar valstu tiesību aktu noteikumus, kuru nolūks ir aizsargāt cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību un dzīvību, kā arī rūpniecisko vai komerciālo īpašumu.

30. pants

1. Saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt īpašus nosacījumus, ņemot vērā attīstību šādās jomās:

a) nosacījumi, ar kādiem var tirgot ķīmiski apstrādātas sēklas;

b) nosacījumi, ar kādiem sēklas var tirgot saistībā ar saglabāšanu in situ un tādu augu ģenētisko resursu noturīgu izmantošanu, ieskaitot tādu sugu sēklu maisījumus, kuros ir arī sugas, kas ir uzskaitītas Padomes Direktīvas 2002/53/EK 1. pantā, kuri ir saistīti ar īpašām dabiskām un pa daļai dabiskām dzīvotnēm, un ko apdraud ģenētiskā erozija;

c) nosacījumi, ar kādiem var tirgot sēklas, kas ir derīgas bioloģiskajai ražošanai.

2. Īpašie nosacījumi, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, jo īpaši ietver šādus punktus:

a) šo sugu sēklām ir zināma izcelsmes vieta, ko ir apstiprinājusi katras dalībvalsts attiecīgā iestāde, kas atbild par sēklu tirgošanu noteiktos apgabalos;

b) attiecīgi kvantitatīvi ierobežojumi.

31. pants

Dalībvalstis iesniedz Komisijai savu normatīvo aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

32. pants

Vēlākais 2004. gada 1. februārī Komisija iesniedz sīki izstrādātu novērtējumu par Direktīvas 98/96/EEK 1. panta ieviesto sertificēšanas procedūru vienkāršošanu. Šajā novērtējumā īpaša uzmanība tiks pievērsta iespējamajai ietekmei uz sēklu kvalitāti.

33. pants

1. Direktīvu 66/400/EEK, kas grozīta ar V pielikuma A daļā minētajām direktīvām, ar šo atceļ, neskarot dalībvalstu saistības attiecībā uz pārņemšanas termiņiem, kas minēti V pielikuma B daļā.

2. Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar korelācijas tabulu IV pielikumā.

34. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

35. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2002. gada 13. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Rajoy Brey

[1] Atzinums saņemts 2002. gada 9. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV 125, 11.7.1966., 2290./66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/96/EK (OV L 25, 1.2.1999., 27. lpp.).

[3] Sk. V pielikuma A daļu.

[4] OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[6] OV L 286, 4.10.1989., 24. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 96/336/EK (OV L 128, 29.5.1996., 23. lpp.).

[7] OV 125, 11.7.1966., 2289./66. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

SERTIFICĒŠANAS NOSACĪJUMI

A. Kultūra

1. Iepriekšējie stādījumi laukā nav bijuši nesavietojami ar kultūras šķirnes Beta vulgaris sēklu ieguvi, un lauks ir pietiekami brīvs no tādiem augiem, kas ir saglabājušies no iepriekšējiem stādījumiem.

2. Kultūrai piemīt pietiekama šķirnes identitāte un tīrība.

3. Sēklu ražotājs iesniedz sertificēšanas iestādei pārbaudīšanai visas attiecīgās sēklas šķirnes pavairojumus.

4. Visu kategoriju sertificētām sēklām veic vismaz vienu pārbaudi uz lauka – oficiālu pārbaudi vai arī oficiālā uzraudzībā – un bāzes sēklām vismaz divas oficiālas pārbaudes uz lauka, no kurām vienā pārbauda spraudeņus, bet otrā sēklas ražojošos augus.

5. Lauka stāvoklis un kultūru attīstības stadija ir tāda, kas ļauj pienācīgi pārbaudīt šķirnes identitāti un tīrību.

6. Obligātais attālums līdz kaimiņos esošiem putekšņu avotiem ir šāds:

Kultūra | Obligātais attālums |

| |

1. | Bāzes sēklu ieguve: |

-attiecībā uz visiem Beta ģints putekšņu avotiem | 1000 m |

2. | Sertificētu sēklu ieguve: | |

a)cukurbietes: | |

-attiecībā uz visiem Beta ģints putekšņu avotiem, kas nav norādīti turpmāk | 1000 m |

-ja paredzētais apputeksnētājs vai viens no paredzētajiem apputeksnētājiem ir diploīds, attiecībā uz tetraploīdu cukurbiešu putekšņu avotiem | 600 m |

-ja paredzētais apputeksnētājs ir tikai tetraploīds, attiecībā uz diploīdu cukurbiešu putekšņu avotiem | 600 m |

-attiecībā uz cukurbiešu putekšņu avotiem, kuru ploīdija nav zināma | 600 m |

-ja paredzētais apputeksnētājs vai viens no paredzētajiem apputeksnētājiem ir diploīds, attiecībā uz diploīdu cukurbiešu putekšņu avotiem | 300 m |

-ja paredzētais apputeksnētājs ir tikai tetraploīds, attiecībā uz tetraploīdu cukurbiešu putekšņu avotiem | 300 m |

-starp diviem cukurbiešu sēklu audzēšanas laukiem, kuros neizmanto vīrišķo sterilitāti | 300 m |

b)lopbarības bietes: | |

-attiecībā uz visiem Beta ģints putekšņu avotiem, kas nav iekļauti turpmāk | 1000 m |

-ja paredzētais apputeksnētājs vai viens no paredzētajiem apputeksnētājiem ir diploīds, attiecībā uz tetraploīdu lopbarības biešu putekšņu avotiem | 600 m |

-ja paredzētais apputeksnētājs ir tikai tetraploīds, attiecībā uz diploīdu lopbarības biešu putekšņu avotiem | 600 m |

-attiecībā uz lopbarības biešu putekšņu avotiem, kuru ploīdija nav zināma | 600 m |

-ja paredzētais apputeksnētājs vai viens no paredzētajiem apputeksnētājiem ir diploīds, attiecībā uz diploīdu lopbarības biešu putekšņu avotiem | 300 m |

-ja paredzētais apputeksnētājs ir tikai tetraploīds, attiecībā uz tetraploīdu lopbarības biešu putekšņu avotiem | 300 m |

-starp diviem lopbarības biešu sēklaudzēšanas laukiem, kuros neizmanto vīrišķo sterilitāti | 300 m |

Minētos attālumus var neievērot, ja aizsardzība no nevēlamas svešapputes ir pietiekama. Nav jāizolē sēklu kultūras, kam izmanto vienu un to pašu apputeksnētāju.

Lai noteiktu ploīdiju sēklu ražojošu kultūru sēklu komponentiem un ziedputekšņus kaisošiem komponentiem, ir jāatsaucas uz lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu, kas sastādīts saskaņā ar Direktīvu 2002/53/EK, vai valstu šķirņu katalogiem, kas sastādīti saskaņā ar minēto direktīvu. Ja šī informācija par kādu šķirni nav iekļauta, ploīdiju uzskata par nezināmu, un tālab obligātais izolācijas attālums ir 600 m.

B. Sēklas

1. Sēklām piemīt pietiekama šķirnes identitāte un tīrība.

2. Slimībām, kas samazina sēklu lietderību, jābūt pēc iespējas zemā līmenī.

3. Sēklām jāatbilst arī šādiem nosacījumiem:

| Obligātā analītiskā tīrība | Obligātā dīdzība | Maksimālais mitruma saturs |

aa)cukurbietes

-viendīgstu sēkla | 97 | 80 | 15 |

-precīzās izsējas sēkla | 97 | 75 | 15 |

-daudzdīgstu sēklas no šķirnēm, kam diploīdi pārsniedz 85 % | 97 | 73 | 15 |

-citas sēklas | 97 | 68 | 15 |

bb)lopbarības bietes

-daudzdīgstu sēklas no šķirnēm, kam diploīdi pārsniedz 85 %, viendīgstu sēklas, precīzās izsējas sēklas | 97 | 73 | 15 |

-citas sēklas | 97 | 68 | 15 |

Citu sēklu % pēc svara nepārsniedz 0,3. |

b) īpaši nosacījumi viendīgstu sēklām un precīzās izsējas sēklām:

aa) viendīgstu sēkla:

vismaz 90 % no dīgstpējīgiem sēklu čemuriem dod vienu dīgstu.

To sēklu čemuru procents, kas dod trīs vai vairāk dīgstu, nepārsniedz 5 %, ko aprēķina no dīgtspējīgiem čemuriem;

bb) cukurbiešu precīzās izsējas sēklas:

vismaz 70 % no dīgstpējīgiem sēklu čemuriem dod vienu dīgstu. To sēklu čemuru procents, kas dod trīs vai vairāk dīgstu, nepārsniedz 5 %, ko aprēķina no dīgtspējīgiem čemuriem;

cc) lopbarības biešu precīzās izsējas sēklas:

šķirnēm, kam diploīdu procents pārsniedz 85 %, vismaz 58 % no dīgtspējīgajiem čemuriem dod vienu dīgstu. Visām pārējām sēklām vismaz 63 % no dīgtspējīgajiem čemuriem dod vienu dīgstu. To sēklu čemuru skaits, kas dod trīs vai vairāk dīgstu, nepārsniedz 5 %, ko aprēķina no dīgtspējīgiem čemuriem;

dd) "bāzes sēklu" kategorijas sēklām inertās vielas % pēc svara nepārsniedz 1,0. "Sertificētu sēklu" kategorijas sēklām inertās vielas % pēc svara nepārsniedz 0,5. To, vai abu kategoriju granulētās sēklas atbilst attiecīgajiem nosacījumiem, pārbauda ar paraugiem, ko saskaņā ar 9. panta 1. punktu ņem no pārstrādātām sēklām, kas daļēji ir nolobītas (berzēšana vai malšana), bet vēl nav granulētas, neskarot granulēto sēklu obligātās analītiskās kvalitātes oficiālu pārbaudi;

c) citi īpaši nosacījumi:

dalībvalstis nodrošina to, ka biešu sēklas nedrīkst ieviest apgabalos, ko dēvē par zonām, kurās nav rizomānijas, saskaņā ar attiecīgām Kopienas procedūrām, ja vien inertās vielas % pēc svara nepārsniedz 0,5.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Maksimālais sēklu partijas svars ir šāds: 20 tonnas.

Parauga obligātais svars: 500 grami.

Maksimālo partijas svaru nepārsniedz vairāk kā par 5 %.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

MARĶĒJUMS

A. Oficiāla etiķete

I. Vajadzīgā informācija

1. "EK noteikumi un standarti".

2. Sertificēšanas iestāde un dalībvalsts vai to sākumburti.

3. Partijas identifikācijas numurs.

4. Aizzīmogošanas mēnesis un gads, ko izsaka šādi: "aizzīmogots… (mēnesis un gads)", vai

mēnesis un gads, kad pēdējoreiz veikta oficiālā paraugu ņemšana sertificēšanas nolūkā, ko izsaka šādi: "paraugs ņemts… (mēnesis un gads)".

5. Suga, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem, tās botāniskais nosaukums, ko var norādīt saīsinātā veidā un bez autoru vārdiem, vai arī ar tās parastais nosaukums, vai abi; norāde, vai tās ir cukurbietes vai lopbarības bietes.

6. Šķirne, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem.

7. Kategorija.

8. Ražotāja valsts.

9. Deklarētais neto vai bruto svars, vai deklarētais tīro sēklu vai čemuru skaits.

10. Ja ir norādīts svars un ir izmantotas pesticīdu granulas, vielas lodīšu ieguvei vai citas cietas piedevas, jānorāda arī šo piedevu īpašības, kā arī aptuvenā attiecība starp sēklu čemuru vai tīro sēklu svaru un kopsvaru.

11. Viendīgstu sēkla: vārds "viendīgstu".

12. Precīzās izsējas sēklas: vārds "precīzā izsēja".

13. Ja ir atkārtoti pārbaudīta vismaz dīdzība, vārdi "atkārtoti pārbaudīts… (mēnesis un gads)", un var norādīt dienestu, kas atbild par atkārtotu pārbaudi. Šo informāciju var norādīt uz oficiālās uzlīmes, ko pievieno oficiālajai etiķetei.

II. Obligātie izmēri

110 × 67 mm.

B. Piegādātāja etiķete vai informācija uz iepakojuma (mazais EK iepakojums)

Pieprasītā informācija

1. "Mazais EK iepakojums".

2. Piegādātāja, kas atbild par marķēšanu, vārds un adrese vai identifikācijas marķējums.

3. Oficiāli piešķirts sērijas numurs.

4. Dienests, kas piešķīris sērijas numuru, un dalībvalsts nosaukums vai to sākumburti.

5. Identifikācijas numurs, ja partiju nevar identificēt pēc oficiālā sērijas numura.

6. Suga, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem; norāde, vai tās ir cukurbietes vai lopbarības bietes.

7. Šķirne, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem.

8. "Kategorija".

9. Neto vai bruto svars, vai tīro sēklu vai čemuru skaits.

10. Ja ir norādīts svars un ir izmantotas pesticīdu granulas, vielas lodīšu ieguvei vai citas cietas piedevas, jānorāda šo piedevu īpašības, kā arī aptuvenā attiecība starp sēklu čemuru vai tīro sēklu svaru un kopsvaru.

11. Viendīgstu sēkla: vārds "viendīgstu".

12. Precīzās izsējas sēklas: vārds "precīzā izsēja".

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

ETIĶETE UN DOKUMENTS, KO IESNIEDZ, JA SĒKLU SERTIFICĒŠANA NAV PABEIGTA UN SĒKLAS IR NOVĀKTAS CITĀ DALĪBVALSTĪ

A. Etiķetē norādāmā informācija

- iestāde, kas atbild par pārbaudi uz lauka, un dalībvalsts vai to sākumburti,

- suga, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem, tās botāniskais nosaukums, ko var norādīt saīsinātā veidā un bez autoru vārdiem, vai tās parastais nosaukums, vai abi, norāde, vai tās ir cukurbietes vai lopbarības bietes,

- šķirne, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem,

- kategorija,

- lauka vai partijas identifikācijas numurs,

- deklarētais neto vai bruto svars,

- teksts "sēklu sertificēšana nav pabeigta".

B. Etiķetes krāsa

Etiķete ir pelēka.

C. Dokumentā norādāmā informācija

- iestāde, kas izsniegusi dokumentu,

- suga, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem, tās botāniskais nosaukums, ko var norādīt saīsinātā veidā un bez autoru vārdiem, vai tās parastais nosaukums, vai abi, norāde, vai tās ir cukurbietes, vai lopbarības bietes,

- šķirne, kas norādīta vismaz ar latīņu burtiem,

- kategorija,

- tīruma apsēšanā izmantoto sēklu identifikācijas numurs un tās valsts vai valstu nosaukums, kas sertificējušas šīs sēklas,

- lauka vai partijas identifikācijas numurs,

- platība, kas kultivēta, lai saražotu partiju, uz ko attiecas dokuments,

- novākto sēklu daudzums un paku skaits,

- apstiprinājums, ka ir izpildīti nosacījumi, kas attiecas uz kultūru, no kuras ir iegūta sēkla,

- vajadzības gadījumā – sākotnējās sēklu analīzes rezultāti.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

A DAĻA ATCELTĀ DIREKTĪVA UN TĀS SECĪGIE GROZĪJUMI

(kas minēti 33. pantā)

Direktīva 66/400/EEK (OV 125, 11.7.1966., 2290./66. lpp.) | |

Padomes Direktīva 69/61/EEK (OV L 48, 26.2.1969., 4. lpp.) | |

Padomes Direktīva 71/162/EEK (OV L 87, 17.4.1971., 24. lpp.) | tikai 1. pants |

Padomes Direktīva 72/274/EEK (OV L 171, 29.7.1972., 37. lpp.) | tikai attiecībā uz atsaucēm, kas izdarītas uz Direktīvas 66/400/EEK 1. un 2. panta noteikumiem |

Padomes Direktīva 72/418/EEK (OV L 287, 26.12.1972., 22. lpp.) | tikai 1. pants |

Padomes Direktīva 73/438/EEK (OV L 356, 27.12.1973., 79. lpp.) | tikai 1. pants |

Padomes Direktīva 75/444/EEK (OV L 196, 26.7.1975., 6. lpp.) | tikai 1. pants |

Komisijas Direktīva 76/331/EEK (OV L 83, 30.3.1976., 34. lpp.) | |

Padomes Direktīva 78/55/EEK (OV L 16, 20.1.1978., 23. lpp.) | tikai 1. pants |

Padomes Direktīva 78/692/EEK (OV L 236, 26.8.1978., 13. lpp.) | tikai 1. pants |

Komisijas Direktīva 87/120/EEK (OV L 49, 18.2.1987., 39. lpp.) | tikai 1. pants |

Komisijas Direktīva 88/95/EEK (OV L 56, 2.3.1988., 42. lpp.) | |

Padomes Direktīva 88/332/EEK (OV L 151, 17.6.1988., 82. lpp.) | tikai 1. pants |

Padomes Direktīva 88/380/EEK (OV L 187, 16.7.1988., 31. lpp.) | tikai 1. pants |

Padomes Direktīva 90/654/EEK (OV L 353, 17.12.1990., 48. lpp.) | tikai attiecībā uz atsaucēm, kas izdarītas uz Direktīvas 66/400/EEK 2. panta un II pielikuma I daļas 1. punkta a) apakšpunkta noteikumiem |

Padomes Direktīva 96/72/EK (OV L 304, 27.11.1996., 10. lpp.) | tikai 1. panta 1. punkts |

Padomes Direktīva 98/95/EK (OV L 25, 1.2.1999., 1. lpp.) | tikai 1. pants un 9. panta 2. punkts |

Padomes Direktīva 98/96/EK (OV L 25, 1.2.1999., 27. lpp.) | tikai 1. pants. 8. panta 2. punkts un 9. pants |

B DAĻA TERMIŅI PĀRŅEMŠANAI VALSTU LIKUMOS

(kas minēti 33. pantā)

Direktīva | Pārņemšanas termiņš |

Direktīva 66/400/EEK | 1968. gada 1. jūlijs (14. panta 1. punkts) |

1969. gada 1. jūlijs (citi noteikumi) |

Direktīva 69/61/EEK | 1969. gada 1. jūlijs |

Direktīva 71/162/EEK | 1970. gada 1. jūlijs (1. panta 3. punkts) |

1972. gada 1. jūlijs (1. panta 1. punkts) |

1971. gada 1. jūlijs (citi noteikumi) |

Direktīva 72/274/EEK | 1972. gada 1. jūlijs (1. pants) |

1973. gada 1. janvāris (2. pants) |

Direktīva 72/418/EEK | 1973. gada 1. jūlijs |

Direktīva 73/438/EEK | 1973. gada 1. jūlijs (1. panta 1. punkts) |

1974. gada 1. janvāris (1. panta 2. punkts) |

Direktīva 75/444/EEK | 1977. gada 1. jūlijs |

Direktīva 76/331/EEK | 1978. gada 1. jūlijs (1. pants) |

1979. gada 1. jūlijs (citi noteikumi) |

Direktīva 78/55/EEK | 1979. gada 1. jūlijs |

Direktīva 78/692/EEK | 1977. gada 1. jūlijs (1. pants) |

1979. gada 1. jūlijs (citi noteikumi) |

Direktīva 87/120/EEK | 1988. gada 1. jūlijs |

Direktīva 88/95/EEK | 1988. gada 1. jūlijs |

Direktīva 88/332/EEK | |

Direktīva 88/380/EEK | 1992. gada 1. jūlijs (1. panta 8. punkts) |

1990. gada 1. jūlijs (citi noteikumi) |

Direktīva 90/654/EEK | |

Direktīva 96/72/EK | 1997. gada 1. jūlijs |

Direktīva 98/95/EK | 2000. gada 1. februāris (iespiedkļūda, OV L 126, 20.5.1999., 23. lpp.) |

Direktīva 98/96/EK | 2000. gada 1. februāris |

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Direktīva 66/400/EEK | Šajā direktīvā |

1. pants | 1. pants, pirmā daļa |

18. pants | 1. pants, otrā daļa |

1.a pants | 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta A daļa | 2. panta 1. punkta b) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta B daļas a) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļa |

2. panta 1. punkta B daļas b) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļa |

2. panta 1. punkta B daļas c) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļa |

2. panta 1. punkta B daļas d) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta iv) daļa |

2. panta 1. punkta C daļas a) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļa |

2. panta 1. punkta C daļas b) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļa |

2. panta 1. punkta C daļas c) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta iii) daļa |

2. panta 1. punkta C daļas d) apakšpunkta i) daļa | 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta iv) daļas pirmais ievilkums |

2. panta 1. punkta C daļas d) apakšpunkta ii) daļa | 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta iv) daļas otrais ievilkums |

2. panta 1. punkta D daļa | 2. panta 1. punkta e) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta E daļa | 2. panta 1. punkta f) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta F daļas a) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta g) apakšpunkta i) daļa |

2. panta 1. punkta F daļas b) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta g) apakšpunkta ii) daļa |

2. panta 1. punkta F daļas c) apakšpunkts | 2. panta 1. punkta g) apakšpunkta iii) daļa |

2. panta 1. punkta G daļas pirmais ievilkums | 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta i) daļa |

2. panta 1. punkta G daļas otrais ievilkums | 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta ii) daļa |

2. panta 1.a punkts | 2. panta 2. punkts |

2. panta 2. punkts | – |

2. panta 3. punkta i) apakšpunkts | 2. panta 3. punkta pirmā daļa, a) apakšpunkts |

2. panta 3. punkta i) apakšpunkta a) daļa | 2. panta 3. punkta pirmā daļa, a) apakšpunkta i) daļa |

2. panta 3. punkta i) apakšpunkta b) daļa | 2. panta 3. punkta pirmā daļa, a) apakšpunkta ii) daļa |

2. panta 3. punkta i) apakšpunkta c) daļa | 2. panta 3. punkta pirmā daļa, a) apakšpunkta iii) daļa |

2. panta 3. punkta i) apakšpunkta d) daļa | 2. panta 3. punkta pirmā daļa, a) apakšpunkta iv) daļa |

2. panta 3. punkta ii) apakšpunkts | 2. panta 3. punkta pirmā daļa, b) apakšpunkts |

2. panta 3. punkta iii) apakšpunkts | 2. panta 3. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts |

2. panta 3. punkta iv) apakšpunkts | 2. panta 3. punkta pirmās daļas d) apakšpunkts |

2. panta 3. punkta v) apakšpunkts | 2. panta 3. punkta otrā daļa |

2. panta 4. punkts | 2. panta 4. punkts |

3. pants | 3. pants |

3.a pants | 4. pants |

4. pants | 5. pants |

4.a pants | 6. pants |

5. pants | 7. pants |

6. pants | 8. pants |

7. pants | 9. pants |

9. pants | 10. pants |

10. pants | 11. pants |

11. pants | 12. pants |

11.a pants | 13. pants |

11.b pants | 14. pants |

11.c pants | 15. pants |

12. pants | 16. pants |

12.a pants | 17. pants |

13. pants | 18. pants |

13.a pants | 19. pants |

14. panta 1. punkts | 20. pants |

– | – |

14.a pants | 21. pants |

15. pants | 22. pants |

16. panta 1. punkts | 23. panta 1. punkts |

16. panta 2. punkts | – |

16. panta 3. punkts | 23. panta 2. punkts |

16. panta 4. punkts | – |

17. pants | 24. pants |

19. pants | 25. pants |

20. pants | 26. pants |

21.a pants | 27. pants |

21. pants | 28. pants |

22. pants | 29. pants |

22. panta 1. punkts | 30. panta 1. punkts |

22. panta 2. punkta i) apakšpunkts | 30. panta 2. punkta a) apakšpunkts |

22. panta 2. punkta ii) apakšpunkts | 30. panta 2. punkta b) apakšpunkts |

– | 31. pants |

– | 32. pants |

– | 33. pants |

– | 34. pants |

– | 35. pants |

I PIELIKUMA A daļas 01. punkts | I PIELIKUMA A daļas 1. punkts |

I PIELIKUMA A daļas 1. punkts | I PIELIKUMA A daļas 2. punkts |

I PIELIKUMA A daļas 2. punkts | I PIELIKUMA A daļas 3. punkts |

I PIELIKUMA A daļas 3. punkts | I PIELIKUMA A daļas 4. punkts |

I PIELIKUMA A daļas 4. punkts | I PIELIKUMA A daļas 5. punkts |

I PIELIKUMA A daļas 5. punkts | I PIELIKUMA A daļas 6. punkts |

I PIELIKUMA B daļas 1. punkts | I PIELIKUMA B daļas 1. punkts |

I PIELIKUMA B daļas 2. punkts | I PIELIKUMA B daļas 2. punkts |

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta a) apakšpunkts | I PIELIKUMA B daļas 3. punkta a) apakšpunkts |

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta aa) daļa | I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta aa) daļa |

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta aa) daļa a) apakšdaļa | I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta bb) daļa |

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta bb) daļa | I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta cc) daļa |

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta cc) daļa | I PIELIKUMA B daļas 3. punkta b) apakšpunkta dd) daļa |

I PIELIKUMA B daļas 3. punkta c) apakšpunkts | I PIELIKUMA B daļas 3. punkta c) apakšpunkts |

II PIELIKUMS | II PIELIKUMS |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 1. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 1. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 2. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 2. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 3. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 3. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 3.a apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 4. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 4. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 5. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 5. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 6. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 6. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 7. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 7. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 8. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 8. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 9. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 9. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 10. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 10. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 11. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 11. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 12. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas I. punkta 12. apakšpunkts | III PIELIKUMA A daļas I. punkta 13. apakšpunkts |

III PIELIKUMA A daļas II punkts | III PIELIKUMA A daļas II punkts |

III PIELIKUMA B daļa | III PIELIKUMA B daļa |

IV PIELIKUMS | IV PIELIKUMS |

– | V PIELIKUMS |

– | VI PIELIKUMS |

--------------------------------------------------

Augša