EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32002L0002

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/2/EK (2002. gada 28. janvāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 79/373/EEK par barības maisījumu apriti un atceļ Komisijas Direktīvu 91/357/EEK

OV L 63, 6.3.2002., 23./25. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 245 - 247
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 245 - 247
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 245 - 247
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 245 - 247
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 245 - 247
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 245 - 247
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 245 - 247
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 245 - 247
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 245 - 247
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 113 - 115
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 113 - 115

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2010; Iesaist. atcelta ar 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/2/oj

32002L0002Oficiālais Vēstnesis L 063 , 06/03/2002 Lpp. 0023 - 0025


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/2/EK

(2002. gada 28. janvāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 79/373/EEK par barības maisījumu apriti un atceļ Komisijas Direktīvu 91/357/EEK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma [3] 251. pantā paredzēto procedūru, un ievērojot Samierināšanas komitejas 2001. gada 20. novembrī apstiprināto kopīgo dokumentu,

tā kā:

(1) Padomes Direktīva 79/373/EEK [4] nosaka barības maisījumu aprites noteikumus Kopienā.

(2) Attiecībā uz marķējumu Direktīvas 79/373/EEK mērķis ir nodrošināt to, lai lopkopji saņemtu objektīvu un iespējami precīzu informāciju par barības sastāvu un lietošanu.

(3) Līdz šim ar Direktīvu 79/373/EEK bija paredzēts elastīgi veidots uzskaitījums, kurā jānorāda tikai barības sastāvdaļas, nenorādot to daudzumu barībā, kas paredzēta rūpnieciski izmantojamiem dzīvniekiem, vienlaikus saglabājot iespēju uzrādīt barības sastāvdaļu kategorijas, nevis pašas sastāvdaļas.

(4) Govju spongiozās encefalopātijas krīze un nesenā dioksīna krīze tomēr ir pierādījusi to, ka pašreizējie noteikumi nav pietiekami, un apliecinājusi vajadzību pēc sīkāk izstrādātas kvalitatīvas un kvantitatīvas informācijas par rūpnieciski izmantojamiem dzīvniekiem paredzēto barības maisījumu sastāvu.

(5) Sīki izstrādāta kvantitatīva informācija var palīdzēt nodrošināt to, ka potenciāli inficētas barības sastāvdaļas var noteikt konkrētās partijās, un tas nāks par labu sabiedrības veselībai, kā arī novērsīs to produktu iznīcināšanu, kuru radītais sabiedrības veselības apdraudējums nav būtisks.

(6) Šajā posmā attiecīgi ir jāparedz obligāts uzskaitījums, kurā norāda visas barības sastāvdaļas, kā arī to daudzumu barības maisījumā, kas paredzēts rūpnieciski izmantojamiem dzīvniekiem.

(7) Praktisku apsvērumu dēļ to barības sastāvdaļu uzskaitījumi, kas ietilpst rūpnieciski izmantojamiem dzīvniekiem paredzētos barības maisījumos, jāsniedz uz īpašas etiķetes vai arī pavaddokumentā.

(8) Dažos gadījumos lopkopji var iegūt svarīgu informāciju no barības sastāvdaļu uzskaitījuma. Tāpēc personai, kas atbild par marķējumu, pēc klientu pieprasījuma jāsniedz sīki izstrādāts saraksts ar visām izmantotajām barības sastāvdaļām, norādot precīzus svara procentus.

(9) Ir svarīgi arī raudzīties, lai uzskaitījumu precizitāti var oficiāli pārbaudīt visos barības aprites posmos. Tāpēc saskaņā ar Padomes 1995. gada 25. oktobra Direktīvu 95/53/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē oficiālo pārbaužu organizēšanu dzīvnieku ēdināšanas jomā [5], kompetentajām iestādēm jāuzrauga barības maisījumu marķējumā norādītās informācijas precizitāte, un, lai nodrošinātu minētās uzraudzības efektivitāti, barības maisījumu ražotāju pienākums, ir darīt kompetentajām iestādēm pieejamus visus dokumentus, kas attiecas uz apritei paredzētās barības sastāvu.

(10) Pamatojoties uz priekšizpēti, Komisija iesniegs ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 2002. gada 31. decembrim, pievienojot atbilstīgu priekšlikumu par atļautā saraksta izveidošanu, ņemot vērā ziņojuma secinājumus.

(11) Ir vajadzīgi arī īpaši noteikumi lolojumdzīvnieku barības marķēšanai, ņemot vērā šī barības veida īpatnības.

(12) Tā kā nākotnē attiecībā uz barības maisījumiem, kas paredzēti rūpnieciski izmantojamiem dzīvniekiem, vairs nebūs iespējams barības sastāvdaļu vietā uzskaitīt barības sastāvdaļu kategorijas, būtu jāatceļ Komisijas 1991. gada 13. jūnija Direktīva 91/357/EEK, ar ko nosaka barības sastāvdaļu kategorijas, ko var izmantot, marķējot barības maisījumus, kuri paredzēti tiem dzīvniekiem, kas nav lolojumdzīvnieki,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Padomes Direktīvu 79/373/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 5. panta 1. punktu groza šādi:

a) Direktīvas j) apakšpunktu aizstāj ar vārdiem:

"j) partijas identifikācijas numurs;"

b) pievieno šādu punktu:

"k) ja barības maisījums nav paredzēts lolojumdzīvniekiem, norāde informāciju par šajā barībā izmantoto sastāvdaļu precīziem svara procentiem var iegūt no… (tās personas, kas atbild par šajā punktā minēto informāciju, vārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese vai juridiskā adrese, telefona numurs un e-pasta adrese). Šo informāciju sniedz pēc klienta pieprasījuma."

2. Direktīvas 5. panta 3. punktu groza šādi:

a) svītro c) apakšpunktu;

b) svītro g) apakšpunktu.

3. Direktīvas 5. panta 5. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"d) minimālo glabāšanas termiņu, neto daudzumu, partijas identifikācijas numuru un apstiprinājuma vai reģistrācijas numuru var norādīt citā vietā, kas nav rezervēta 1. punktā minētajiem marķējuma datiem; šajā gadījumā minētajiem datiem pievieno norādi par to, kur atrodama šī informācija."

4. Direktīvas 5.c pantu aizstāj ar šo:

"5.c pants

1. Visas barības sastāvdaļas, kas izmantotas barības maisījumā, uzskaita ar to īpašajiem nosaukumiem.

2. Uz barības sastāvdaļu uzskaitījumu attiecas šādi noteikumi:

a) barības maisījumi tiem dzīvniekiem, kas nav lolojumdzīvnieki:

i) barības sastāvdaļu uzskaitījums, dilstošā secībā norādot to svara procentus barības maisījumā;

ii) attiecībā uz minētajiem procentiem, ir pieļaujama novirze ± 15 % apmērā no norādītā daudzuma;

b) lolojumdzīvniekiem paredzēti barības maisījumi: barības sastāvdaļas uzskaita, norādot to daudzumu barībā, vai arī tās norāda atbilstoši to svaram dilstošā secībā.

3. Ja barības maisījumi ir paredzēti lolojumdzīvniekiem, barības sastāvdaļas īpašā nosaukuma norādi var aizstāt ar tās kategorijas nosaukumu, kurā ietilpst attiecīgā sastāvdaļa, izdarot atsauci uz kategorijām, kurās ietilpst vairākas barības sastāvdaļas, kas noteiktas saskaņā ar 10. panta a) apakšpunktu.

Izmanto tikai vienu no abiem uzskaitījuma veidiem, izņemot gadījumus, kad kāda no izmantotajām barības sastāvdaļām nepieder nevienai no definētajām kategorijām; tādā gadījumā barības sastāvdaļu, kas apzīmēta ar tai īpašu nosaukumu, norāda saistībā ar kategorijām atbilstoši to svaram dilstošā secībā.

4. Lolojumdzīvnieku barības maisījumu marķējums ar īpašu uzskaitījumu var norādīt uz to, ka barībā ir viena vai vairākas sastāvdaļas vai ir neliels daudzums tādu sastāvdaļu, kam ir būtiska nozīme barības īpatnību aprakstā. Tādā gadījumā svara procentos izteikts attiecīgās barības sastāvdaļas vai sastāvdaļu minimālais vai maksimālais saturs skaidri jānorāda vai nu iepretī uzskaitījumam, pievēršot īpašu uzmanību šai sastāvdaļai (sastāvdaļām), vai arī sastāvdaļu sarakstā iepretī atbilstīgajai barības sastāvdaļu kategorijai, norādot attiecīgo sastāvdaļu (sastāvdaļas) un tās svara procentu."

5. Direktīvas 12. pantam pievieno šādu daļu:

"Tie nosaka, ka barības maisījumu ražotāju pienākums ir atbildīgajām iestādēm, kas veic oficiālas pārbaudes, pēc pieprasījuma darīt pieejamus visus dokumentus, kuri attiecas uz apritei paredzētas barības sastāvu un ļauj pārbaudīt marķējumā sniegtās informācijas precizitāti."

6. Iekļauj šādu pantu:

"15.a pants

Vēlākais 2006. gada 6. novembrī, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par 5. panta 1. punkta j) un l) apakšpunkta un 5. punkta d) apakšpunkta, 5.c panta un 12. panta otrās daļas noteikumos paredzēto pasākumu īstenošanu, it īpaši attiecībā uz barības sastāvdaļu daudzuma norādēm svara procentos uz barības maisījumu marķējuma, to skaitā atļauto novirzi, kam pievieno visus priekšlikumus, kuri paredzēti šo pasākumu uzlabošanai."

2. pants

No 2003. gada 6. novembra atceļ Komisijas Direktīvu 91/357/EEK.

3. pants

1. Normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības, dalībvalstis pieņem un publicē līdz 2003. gada 6. martam. Par to dalībvalstis uzreiz informē Komisiju.

Tās piemēro minētos pasākumus no 2003. gada 6. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 28. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Piqué i Camps

[1] OV C 120 E, 24.4.2001., 178. lpp.

[2] OV C 140, 18.5.2000., 12. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2000. gada 4. oktobra atzinums (OV C 178, 22.6.2001., 177. lpp.), Padomes 2000. gada 19. decembra Kopējā nostāja (OV C 36, 2.2.2001., 35. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2001. gada 5. aprīļa Lēmums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī). Eiropas Parlamenta 2001. gada 11. decembra Lēmums un Padomes 2001. gada 19. decembra Lēmums.

[4] OV L 86, 6.4.1979., 30. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/16/EK (OV L 105, 3.5.2000., 36. lpp.).

[5] OV L 265, 8.11.1995., 17. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 1999/20/EK (OV L 80, 25.3.1999., 20. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša