EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0092

Komisijas Direktīva 2001/92/EK (2001. gada 30. oktobris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 291, 8.11.2001., 24./47. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 3 - 26
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 3 - 26
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 3 - 26
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 3 - 26
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 3 - 26
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 3 - 26
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 3 - 26
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 3 - 26
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 3 - 26
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 132 - 155
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 132 - 155
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 022 Lpp. 19 - 42

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/92/oj

32001L0092Official Journal L 291 , 08/11/2001 P. 0024 - 0047


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2001/92/EK

(2001. gada 30. oktobris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu1, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/40/EK2, un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

Tā kā:

(1) Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem3, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanas aktu, ir viena no atsevišķajām direktīvām, kas attiecas uz EK tipa apstiprināšanas procedūru, kura izstrādāta saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK. Līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK izklāstītie noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz Direktīvu 92/22/EEK.

(2) Lai standartizētu Kopienas apstiprinājumu, ir jāievieš informācijas dokuments, kas paredzēts Direktīvā 70/156/EEK, un jāpārveido VI pielikumā noteiktais apstiprinājuma sertifikāts.

(3) Turklāt, tipa apstiprināšanas procedūras būtu jāvienkāršo, lai saglabātu Direktīvas 70/156/EEK 9. panta 2. punktā paredzēto izvēli starp konkrētām atsevišķajām direktīvām un attiecīgiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) noteikumiem. Pirmām kārtām Direktīvas 92/22/EEK tehniskās prasības būtu jāaizstāj ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 43 prasībām.

(4) Būtu atbilstīgi jāgroza Direktīva 92/22/EEK un Direktīva 70/156/EK.

(5) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 92/22/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Dalībvalstis piešķir EK tipa apstiprinājumu visiem mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošiem stiklojumiem un stiklojuma materiāliem, kas atbilst pielikumos noteiktajām struktūras un testēšanas prasībām."

2. Direktīvas 2. panta pirmo daļu nomaina ar šādu:

"Visus pieteikumus par EK tipa apstiprināšanu iesniedz ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis attiecīgajā dalībvalstī. Dalībvalstis par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju katra tipa neplīstošu stiklojumu un katru stiklojuma materiālu, ko tās apstiprina saskaņā ar 1. pantu, ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim izsniedz EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kura atbilst II A pielikumā sniegtajam paraugam."

3. Direktīvas 4. pantam pievieno šādu otro daļu:

"Dalībvalstu kompetentās iestādes informē cita citu saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 6. punktā, par katru detaļas tipa apstiprinājumu, kuru tās ir piešķīrušas, noraidījušas vai anulējušas saskaņā ar šo direktīvu."

4. Direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu:

"8. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir visi mehāniskie transportlīdzekļi, kas ir paredzēti izmantošanai uz autoceļiem, ar virsbūvi vai bez tās, ar vismaz četriem riteņiem un maksimālo paredzēto ātrumu, kurš lielāks par 25 km/h, kā arī to piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, kā arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamus traktorus un pārvietojamu tehniku."

5. Pielikumus groza šādi:

a) pielikumu sarakstu un I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu;

b) svītro III pielikuma papildinājumu.

2. pants

1. Dalībvalstis no 2002. gada 1. jūlija mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošu stiklojumu un stiklojuma materiālu dēļ nedrīkst:

atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim, vai detaļas tipa apstiprinājumu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošam stiklojumam un stiklojuma materiāliem, ne arī

atteikties reģistrēt transportlīdzekli vai aizliegt to pārdot vai sākt ekspluatēt mehāniskos transportlīdzekļus, vai aizliegt pārdot vai sākt ekspluatēt mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošu stiklojumu un stiklojuma materiālus,

ja mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošais stiklojums vai stiklojuma materiāli atbilst prasībām, kas noteiktas ar Direktīvu 92/22/EEK, kura grozīta ar šo direktīvu.

2. No 2002. gada 1. oktobra dalībvalstis:

vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu un

var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu

jebkuram transportlīdzekļa tipam, ja mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošais stiklojums vai stiklojuma materiāli neatbilst prasībām, kas noteiktas ar Direktīvu 92/22/EEK, kura grozīta ar šo direktīvu.

3. No 2003. gada 1. jūlija Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 2. punkta mērķiem attiecībā uz neplīstošu stiklojumu kā sastāvdaļu piemēro ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 92/22/EEK prasības.

4. Atkāpjoties no 3. punkta, attiecībā uz rezerves daļām dalībvalstis var turpināt piešķirt EK tipa apstiprinājumu un atļaut pārdot un sākt ekspluatēt mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošu stiklojumu vai stiklojuma materiālus, kas atbilst Direktīvas 92/22/EEK noteikumiem, kuri ir spēkā līdz šīs direktīvas spēkā stāšanās dienai, ar noteikumu, ka šis transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošais stiklojums un stiklojuma materiāli:

ir paredzēti uzstādīšanai transportlīdzekļiem, ko jau izmanto, un

atbilst minētās direktīvas prasībām, kuras tika piemērotas tad, kad transportlīdzekļus reģistrēja pirmoreiz.

3. pants

Regulas Nr. 70/156/EEK I pielikumu papildina ar šādu 9.5.1.5. iedaļu:

"9.5.1.5. Priekšējā stikla piederumi un vieta, kurā tie ir uzstādīti, kopā ar visu elektrisko/elektronisko detaļu īsu aprakstu."

4. pants

1. Dalībvalstīs līdz 2002. gada 30. jūnijam stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstīm pieņemot šādus aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 30. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

PIELIKUMS

"PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS: EK tipa apstiprinājuma administratīvie noteikumi

1. papildinājums: Informācijas dokuments attiecībā uz neplīstoša stiklojuma tipu

2. papildinājums: EK tipa apstiprinājuma sertifikāts, kas attiecas uz neplīstoša stiklojuma tipu

3. papildinājums: Informācijas dokuments, kas attiecas uz transportlīdzekļa tipu

4. papildinājums: EK tipa apstiprinājuma sertifikāts, kas attiecas uz transportlīdzekļa tipu

II PIELIKUMS: Piemērošanas joma un definīcijas

II A PIELIKUMS: EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme

1. papildinājums: Detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi

II B PIELIKUMS: Vispārīgas un konkrētas specifikācijas, testi un tehniskās prasības

III PIELIKUMS: Transportlīdzekļi: prasības, kas attiecas uz priekšējo stiklu un cita veida stiklojuma uzstādīšanu transportlīdzekļiem

I PIELIKUMS

EK tipa apstiprinājuma administratīvie noteikumi

1. DETAĻAS TIPAAPSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

1.1. Visus pieteikumus par stiklojuma tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu iesniedz neplīstoša stiklojuma ražotājs.

1.2. Informācijas dokumenta paraugs ir dots 1. pielikuma papildinājumā.

1.3. Tehniskajam departamentam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas testu izpildi, jāiesniedz:

1.3.1. pietiekams skaits gatavo attiecīgo tipu stikla rūšu testam izmatojamo gabalu vai testa paraugu; skaitu nosaka pēc vienošanās ar tehnisko departamentu, kas ir atbildīgs par testu izpildi.

2. EK TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

2.1. Visus pieteikumus par transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu attiecībā uz neplīstošu stiklojumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu iesniedz stiklojuma ražotājs.

2.2. Informācijas dokumenta paraugs ir dots šā pielikuma 3. papildinājumā.

2.3. Tehniskajam departamentam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas testu izpildi, jāiesniedz:

2.3.1. transportlīdzekļa tipa paraugs, vajadzības gadījumā transportlīdzekli nosakot pēc vienošanās ar tehnisko departamentu, kas ir atbildīgs par testu izpildi.

3. EK NEPLĪSTOŠA STIKLOJUMA VAI TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA

3.1. Ja attiecīgās prasības ir izpildītas, piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un, ja vajadzīgs, 4. panta 4. punktu.

3.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā papildinājumu paraugi parādīti:

pieteikumiem saskaņā ar 1.1. punktu šā pielikuma 2. papildinājumā,

pieteikumiem saskaņā ar 2.1. punktu šā pielikuma 4. papildinājumā.

3.3. Tipa apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir katram neplīstoša stiklojuma vai transportlīdzekļa tipam. Tā pati dalībvalsts nedrīkst piešķirt tādu pašu numuru cita tipa neplīstošam stiklojumam vai transportlīdzeklim.

4. TIPA PĀRVEIDOŠANA UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

4.1. Ja tiek pārveidots tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

5. RAŽOŠANAS ATBILSTĪBA

5.1. Lai nodrošinātu ražošanas atbilstību, ir jāveic pasākumi saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. pantā paredzētajiem noteikumiem.

1. papildinājums

Informācijas dokuments Nr. attiecībā uz neplīstoša stiklojuma EK tipa apstiprināšanu

Direktīva 92/22/EEK, kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 2001/92/EK

Vajadzības gadījumā jāsniedz šāda informācija trijos eksemplāros un tajā jāiekļauj satura saraksts. Visi zīmējumi jāiesniedz atbilstīgā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai šī formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Ražotāja reģistrētā(-s) preču zīme(-s):

0.2. Tips:

0.2.1. Komerciālais apraksts (vajadzības gadījumā):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja zīme atrodas uz rūts4:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija5:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. EK tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas metode:

0.8. Ražošanas uzņēmuma(-u) adrese(-s):

1. PRIEKŠĒJAIS STIKLS UN CITS STIKLOJUMS

Pietiekami sīks(-i) rasējums(-i), kurā(-os) var identificēt ierīces tipu un kur redzams:

1.1. Rūdītam stiklojumam, kas nav priekšējais stikls

1.1.1. Maksimālais laukums:

1.1.2. Mazākais leņķis, ko veido stikla rūts divas blakusesošas malas:

1.1.3. Attiecīgā gadījumā segmenta maksimālais augstums:

1.2. Priekšējiem stikliem: transportlīdzekļa plāns mērogā vai dabiskā lielumā, vai, ja vajadzīgs, tad 1:10, izņemot M1 kategorijas transportlīdzekļus, vai detalizēts rasējums, kurā redzams:

1.2.1. Priekšējā stikla novietojums attiecībā pret autovadītāja sēdekļa "R" punktu, ja vajadzīgs:

1.2.2. Priekšējā stikla slīpuma leņķis:

1.2.3. Sēdekļa atzveltnes slīpuma leņķis, ja vajadzīgs:

1.2.4. To zonu novietojums un lielums, kurās tiek pārbaudītas optiskās īpašības6:

1.2.5. Priekšējā stikla izklājuma laukums:

1.2.6. Priekšējā stikla segmenta maksimālais augstums:

1.2.7. Priekšējā stikla izliekuma rādiuss:

1.2.8. To transportlīdzekļu tipu saraksts, kuriem lūdz piešķirt detaļas tipa apstiprinājumu, norādot transportlīdzekļa ražotāju nosaukumus un transportlīdzekļa veidu un kategoriju:

1.3. Dubultstiklojumam

1.3.1. Katras dubultstiklojuma rūts tips:

1.3.2. Savienojuma veids (organiskais, stikla-stikla vai stikla-metāla):

1.3.3. Atstarpes starp abām stikla rūtīm nominālais lielums:

1.4. Izmantotais materiāls

1.4.1. Materiāla(-u) veids:

1.4.2. Starpslāņa(-u) iekrāsojums:

1.4.3. Plastmasas pārklājuma(-u) iekrāsojums:

1.4.4. Stikla iekrāsojums:

1.4.5. Ievietoti elektriskie vadi:

1.4.6. Pretapžilbināšanas joslas:

1.4.7. Plastmasas ķīmiskais nosaukums:

1.4.8. Plastmasas krāsojums:

1.4.9. Ražošanas process (plastmasas):

2. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikāti

PARAUGS

(maksimālais izmērs: A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Iestādes zīmogs

Paziņojums par:

tipa apstiprinājumu7,

tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu7,

tipa apstiprinājuma noraidīšanu7,

tipa apstiprinājuma anulēšanu7

transportlīdzekļa tipam/detaļai/atsevišķai tehniskai vienībai7saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/92/EK.

Tipa apstiprinājums Nr.:

Attiecinājuma iemesls:

I IEDAĻA

0.1. Ražotāja reģistrētā(-s) preču zīme(-s):

0.2. Tips:

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja zīmes atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības7:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija5:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Attiecībā uz detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām EK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids:

0.8. Ražošanas uzņēmuma(-u) adrese(-s):

II IEDAĻA

1. Papildu informācija: skatīt papildinājumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais departaments:

3. Diena, kad sniegts testa ziņojums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Novērojumi (ja vajadzīgs): skatīt papildinājumu

Vieta:

Datums:

Paraksts:

Pievienots kompetentām iestādēm iesniegtās informācijas paketes rādītājs, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

1. papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par priekšējā stikla EK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK

LAMINĒTĀ STIKLA PRIEKŠĒJIE STIKLI

(no parastā stikla, apstrādāta stikla vai stikla ar plastmasas pārklājumu)

1. Papildu informācija

1.1. Galvenie parametri

Priekšējā stikla nominālais biezums:

Stikla slāņu skaits:

Starpslāņu skaits:

Starpslāņa(-u) nominālais biezums:

Starpslāņa(-u) veids un tips:

Plastmasas pārklājuma(-u) veids un tips:

Stikla īpašā apstrāde (ir/nav):

1.2. Sekundārie parametri

Materiāla veids (slīpēts stikls, pludināts stikls, lokšņu stikls):

Stikla krāsojums (bezkrāsas/ietonēts):

Starpslāņa (pilnīgs/daļējs) krāsojums:

Plastmasas pārklājuma(-u) krāsojums:

Ievietoti elektriskie vadi (ir/nav):

Ievietotas pretapžilbināšanas joslas (ir/nav):

Pārklājuma krāsojums:

5. Piezīmes

5.1. Pievienotie dokumenti: priekšējo stiklu saraksts (skatīt 7. papildinājumu).

2. papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par priekšējā stikla EK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK

STIKLA-PLASTMASAS PRIEKŠĒJIE STIKLI

1. Papildu informācija

1.1. Galvenie parametri

Profila kategorija:

Priekšējā stikla nominālais biezums:

Stikla nominālais biezums:

Par starpslāni(-ņiem) izmantotā plastmasas slāņa(-u) nominālais biezums:

Plastmasas slāņu skaits:

Par starpslāni(-ņiem) izmantotā plastmasas slāņa(-u) veids un tips:

Plastmasas ārējā slāņa veids un tips:

Stikla īpašā apstrāde (ir/nav):

1.2. Sekundārie parametri

Materiāla veids (slīpēts stikls, pludināts stikls, lokšņu stikls):

Plastmasas slāņa(-u) krāsojums (pilnīgs/daļējs):

Stikla krāsojums:

Ievietoti elektriskie vadi (ir/nav):

Ievietotas pretapžilbināšanas joslas (ir/nav):

5. Piezīmes

5.1. Pievienotie dokumenti: priekšējo stiklu saraksts (skatīt 7. papildinājumu).

3. papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par priekšējā stikla EK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK

VIENMĒRĪGI RŪDĪTA STIKLA RŪTIS

1. Papildu informācija

1.1. Galvenie parametri

Profila kategorija:

Rūdīšanas procesa veids:

Biezuma kategorija:

Plastmasas pārklājuma(-u) veids un tips:

1.2. Sekundārie parametri

Materiāla veids (slīpēts stikls, pludināts stikls, lokšņu stikls):

Stikla krāsojums:

Plastmasas pārklājuma(-u) krāsojums:

Ievietoti elektriskie vadi (ir/nav):

Ievietotas pretapžilbināšanas joslas (ir/nav):

1.3. Detaļas tipa apstiprinājuma kritēriji

Maksimālais laukums (plakana stikla):

Mazākais leņķis:

Maksimālais izklājuma laukums (izliekta stikla):

Segmenta maksimālais augstums:

5. Piezīmes

4. papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par priekšējā stikla EK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK

LAMINĒTĀ STIKLA RŪTIS, KAS NAV PRIEKŠĒJIE STIKLI

1. Papildu informācija

1.1. Galvenie parametri

Biezuma kategorija:

Stikla slāņu skaits:

Starpslāņu skaits:

Starpslāņa(-u) nominālais biezums:

Starpslāņa(-u) veids un tips:

Plastmasas pārklājuma(-u) biezums:

Plastmasas pārklājuma(-u) veids un tips:

Stikla īpašā apstrāde (ir/nav):

1.2. Sekundārie parametri

Materiāla veids (slīpēts stikls, pludināts stikls, lokšņu stikls):

Starpslāņa krāsojums (pilnīgs/daļējs):

Stikla krāsojums:

Plastmasas pārklājuma(-u) krāsojums:

Ievietoti elektriskie vadi (ir/nav):

Ievietotas pretapžilbināšanas joslas (ir/nav):

5. Piezīmes

5. papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par priekšējā stikla EK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK

STIKLA-PLASTMASAS RŪTIS, KAS NAV PRIEKŠĒJIE STIKLI

1. Papildu informācija

1.1. Galvenie parametri

Rūts biezuma kategorija:

Stikla sastāvdaļas nominālais biezums:

Stikla īpašā apstrāde (ir/nav):

Plastmasas slāņu skaits:

Par starpslāni(-ņiem) izmantotā plastmasas slāņa(-u) nominālais biezums:

Par starpslāni(-ņiem) izmantotā plastmasas slāņa(-u) veids un tips:

Plastmasas ārējā slāņa veids un tips:

1.2. Sekundārie parametri

Materiāla veids (slīpēts stikls, pludināts stikls, lokšņu stikls):

Stikla krāsojums (bezkrāsas/ietonēts):

Plastmasas slāņa(-u) krāsojums (pilnīgs/daļējs):

Ievietoti elektriskie vadi (ir/nav):

Ievietotas pretapžilbināšanas joslas (ir/nav):

5. Piezīmes

6. papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par priekšējā stikla EK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK

DUBULTSTIKLU VIENĪBAS

1. Papildu informācija

1.1. Galvenie parametri

Dubultstiklu vienības veids (simetrisks/asimetrisks):

Atstarpes nominālais biezums:

Montāžas paņēmiens:

Katras rūts tips:

1.2. Pievienotie dokumenti

Par abām simetrisko dubultstiklu vienības rūtīm viena veidlapa, kas atbilst pielikumam, pēc kura rūtis testētas vai apstiprinātas.

Par katru asimetrisko dubultstiklu vienības rūti viena veidlapa, kas atbilst pielikumiem, pēc kura rūtis testētas vai apstiprinātas.

5. Piezīmes

7. papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par priekšējā stikla EK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK

PRIEKŠĒJO STIKLU SARAKSTA SATURS

Par katru priekšējo stiklu, uz ko attiecas šis detaļas tipa apstiprinājums, sniedz vismaz šādu informāciju:

transportlīdzekļa ražotājs:

transportlīdzekļa tips:

transportlīdzekļa kategorija:

izklājuma laukums (F):

segmenta augstums (h):

izliekuma rādiuss (r):

uzstādīšanas leņķis ():

atzveltnes slīpuma leņķis ():

punkta "R" koordinātes (A, B, C) attiecībā pret priekšējā stikla augšmalas centru:

Priekšējā stikla F parametra apraksts

[see .tif for images]

Priekšējā stikla novietojums attiecībā pret "R" punktu

Priekšējā stikla izklājuma laukums

Priekšējā stikla r un h parametru apraksts

Izliekuma rādiuss (r) Segmenta augstums (h)

8. papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par cietas plastmasas stiklojuma EK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK

CIETAS PLASTMASAS STIKLOJUMS, KAS NAV PRIEKŠĒJIE STIKLI

1. Papildu informācija

1.1. Galvenie parametri

Nominālais biezums8:

Forma un izmēri:

Ražotāja piešķirtā materiāla kategorija:

Materiāla ķīmiskais nosaukums:

Ražošanas process:

Krāsojums:

Virsmas pārklājuma veids:

1.2. Sekundārie parametri

Ievietoti elektriskie vadi (ir/nav):

5. Piezīmes

9. papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par elastīgas plastmasas stiklojuma EK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK

ELASTĪGAS PLASTMASAS STIKLOJUMS, KAS NAV PRIEKŠĒJIE STIKLI

1. Papildu informācija

1.1. Galvenie parametri

Nominālais biezums9:

Ražotāja piešķirtā materiāla kategorija:

Materiāla ķīmiskais nosaukums:

Ražošanas process:

Krāsojums:

Virsmas pārklājuma veids:

1.2. Sekundārie parametri

Nav sekundāro parametru.

5. Piezīmes

10. papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par cietas plastmasas dubultstiklojuma EK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK

CIETAS PLASTMASAS DUBULTSTIKLOJUMA VIENīBAS

1. Papildu informācija

1.1. Galvenie parametri

Katras rūts nominālais biezums:

Atstarpes nominālais biezums:

Ražotāja piešķirtā kategorija katras rūts materiālam:

Katras rūts materiāla ķīmiskais nosaukums:

Ražošanas process:

Krāsojums:

Virsmas pārklājuma veids:

1.2. Sekundārie parametri

Nav sekundāro parametru.

5. Piezīmes

3. papildinājums

Informācijas dokuments Nr. ...

par transportlīdzekļa EK tipa apstiprināšanu, ņemot vērā Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK, ņemot vērā Direktīvas 70/156/EEK I pielikumu

Vajadzības gadījumā jāsniedz šāda informācija trijos eksemplāros un tajā jāiekļauj satura saraksts. Visi zīmējumi jāiesniedz atbilstīgā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai šī formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskā vadības ierīce, tad informācija par to darbību jāpapildina šo elektronisko ierīču ražotājam.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Ražotāja reģistrētā preču zīme:

0.2. Tips:

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja zīme atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības4,7:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija5:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām EK tipa apstiprinājuma zīmes atrašanas vieta un stiprinājuma veids.

0.8. Ražošanas uzņēmuma(-u) adrese(-s):

1. PRIEKŠĒJAIS STIKLS UN CITS STIKLOJUMS

Transportlīdzekļa parauga pietiekami detalizētie fotoattēli un/vai rasējumi:

9. VIRSBŪVE

9.1. Virsbūves tips:

9.5. Priekšējie stikli un cits stiklojums

9.5.1. Priekšējie stikli

9.5.1.1. Izmantotais materiāls:

9.5.1.2. Montāžas paņēmiens:

9.5.1.3. Slīpuma leņķis:

9.5.1.4. Tipa apstiprinājuma numurs(-i):

9.5.1.5. Priekšējā stikla piederumi un vieta, kurā tie ir uzstādīti, kopā ar visu elektrisko/elektronisko detaļu īsu aprakstu:

9.5.2. Cits stiklojums

9.5.2.1. Izmantotais materiāls:

9.5.2.2. Tipa apstiprinājuma numurs(-i):

9.5.2.3. Loga atvēršanas mehānisma elektrisko/elektronisko detaļu īss apraksts:

9.5.3. Atverama jumta stiklojums

9.5.3.1. Izmantotais materiāls:

9.5.3.2. Tipa apstiprinājuma numurs(-i):

9.5.4. Cits stiklojums

9.5.4.1. Izmantotais materiāls:

9.5.4.2. Tipa apstiprinājuma numurs(-i):

4. papildinājums

PARAUGS

(Lielākais pieļaujamais formāts ir A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Iestādes zīmogs

Paziņojums par:

tipa apstiprinājumu7,

tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu7,

tipa apstiprinājuma noraidīšanu7,

tipa apstiprinājuma anulēšanu7

transportlīdzekļa tipam/detaļai/atsevišķai tehniskai vienībai7saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/92/EK.

Tipa apstiprinājums Nr.:

Attiecinājuma iemesls:

I IEDAĻA

0.1. Marka (ražotāja komercnosaukums):

0.2. Tips:

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja zīmes atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības7:

0.3.1. Marķējuma vieta:

0.4. Kategorija5:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām EK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids.

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):

II IEDAĻA

1. Novērojumi (ja vajadzīgs): skatīt papildinājumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais departaments:

3. Diena, kad sniegts testa ziņojums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Novērojumi (ja vajadzīgs): skatīt papildinājumu

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievienots kompetentām iestādēm iesniegtās informācijas paketes rādītājs, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par transportlīdzekļa EK tipa apstiprināšanu saskaņā ar Direktīvu 92/22/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/92/EK

1. Papildu informācija

1.1. Izmantotā stiklojuma veida apraksts:

1.1.1. priekšējiem stikliem:

1.1.2. sānu logiem:

1.1.3. aizmugures logiem:

1.1.4. atveramiem jumtiem:

1.1.5. cita veida stiklojumam:

1.2. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme

1.2.1. priekšējam stiklam:

1.2.2. sānu logiem:

1.2.3. aizmugures logiem:

1.2.4. atveramiem jumtiem:

1.2.5. cita veida stiklojumam:

1.3. Priekšējā stikla piederumi un vieta, kurā tie ir uzstādīti

1.4. Montēšanas noteikumi ir/nav7 izpildīti

5. Piezīmes

II PIELIKUMS

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz neplīstošu stiklojumu un stiklojuma materiāliem, ko paredzēts uzstādīt kā priekšējo stiklu vai cita veida stiklojumu, vai kā atdalošas plāksnes mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kā arī to piederumiem, izņemot apgaismošanas un signalizācijas ierīču, kā arī mērinstrumentu paneļa stiklojumu, īpašu stiklojumu, kurš aizsargā pret uzbrukumu, rūdītu stiklu un priekšējo stiklu transportlīdzekļiem, ko izmanto ekstrēmos apstākļos ar maksimālo ātrumu 40 km/h.

2. Definīcija

Attiecīgie priekšmeti ir paredzēti Eiropas Kopienas pieņemto jaunākās versijas Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumu Nr. 43 2. pantā.

II A PIELIKUMS

EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪMES

1. Uz katras neplīstošā stikla rūts, ieskaitot paraugus un testam izmantojamos šādas rūts gabalus, kas iesniegti detaļas tipa apstiprināšanai, jābūt ražotāja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei. Šie marķējumi ir skaidri salasāmi, neizdzēšami un redzami.

2. Uz priekšmetiem, kas uzskaitīti I pielikuma 3.3. punktā, papildus uzliek simbolus, kuri paredzēti Eiropas Kopienas pieņemtajos jaunākās versijas Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumos Nr. 43.

II B PIELIKUMS

VISPĀRĪGAS UN KONKRĒTAS SPECIFIKĀCIJAS, TESTI UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

Izņemot noteikumus par rūdītiem priekšējiem stikliem (uz kuriem neattiecas šī direktīva), vispārīgās un konkrētās specifikācijas, testus un tehniskās prasības reglamentējošie noteikumi ir izklāstīti Eiropas Kopienas pieņemtajos jaunākās versijas Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumos Nr. 43.

1 OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

2 OV L 203, 10.8.2000., 9. lpp.

3 OV L 129, 14.5.1992., 11. lpp.

4 Ja tipa identifikācijas līdzekļi ietver simbolus, kas šajā informācijas dokumentā nav iekļauti transportlīdzekļa tipa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību aprakstos, tad šādus simbolus dokumentā aizstāj ar jautājuma zīmi "?" (piemēram, ABC??123??).

5 Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II A pielikumā.

6 Daži priekšējie stikli, kas atstaro apgrieztu attēlu, var iedomāto attēlu projicēt stateniski; tādā gadījumā tas būtu jānorāda ar trafareta iespiedumu.

7 Lieko svītrot.

8 Ar 10 % pielaidi ekstrudētas plastmasas stiklojumam un citiem materiāliem pielaide milimetros ir (0,4 mm + 0,1 e), kur e ir nominālais biezums, kas izteikts milimetros.

9 Ar pielaidi milimetros (0,1 mm + 0,1 e), kur e ir nominālais biezums, kas izteikts milimetros.

Augša