EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0078

Komisijas Direktīva 2001/78/EK (2001. gada 13. septembris), ar ko groza IV pielikumu Padomes Direktīvā 93/36/EEK, IV, V un VI pielikumu Padomes Direktīvā 93/37/EEK, III un IV pielikumu Padomes Direktīvā 92/50/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/52/EK, un XII līdz XV, XVII un XVIII pielikumu Padomes Direktīvā 93/38/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/4/EK (Direktīva par standarta veidlapu izmantošanu, lai publicētu paziņojumus par valsts līgumiem)Dokuments attiecas uz EEZ.

OV L 285, 29.10.2001., 1./162. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 06 Sējums 004 Lpp. 94 - 250
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 004 Lpp. 94 - 250
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 004 Lpp. 94 - 250
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 004 Lpp. 94 - 250
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 06 Sējums 004 Lpp. 94 - 250
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 004 Lpp. 94 - 250
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 004 Lpp. 94 - 250
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 06 Sējums 004 Lpp. 94 - 250
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 004 Lpp. 94 - 250

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/01/2006; Iesaist. atcelta ar 32004L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/78/oj

32001L0078Oficiālais Vēstnesis L 285 , 29/10/2001 Lpp. 0001 - 0162


Komisijas Direktīva 2001/78/EK

(2001. gada 13. septembris),

ar ko groza IV pielikumu Padomes Direktīvā 93/36/EEK, IV, V un VI pielikumu Padomes Direktīvā 93/37/EEK, III un IV pielikumu Padomes Direktīvā 92/50/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/52/EK, un XII līdz XV, XVII un XVIII pielikumu Padomes Direktīvā 93/38/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/4/EK

(Direktīva par standarta veidlapu izmantošanu, lai publicētu paziņojumus par valsts līgumiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvu 92/50/EEK par valsts pasūtījumu piešķiršanas procedūru koordinēšanu [1], kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/52/EK [2], un jo īpaši tās 22. pantu, Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/36/EEK par preču piegādes valsts pasūtījumu piešķiršanas procedūru koordinēšanu [3], kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/52/EK, un jo īpaši tās 14. pantu, Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/37/EEK par būvdarbu valsts pasūtījumu piešķiršanas procedūru koordinēšanu [4], kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/52/EK, un jo īpaši tās 35. panta 2. punktu un Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/38/EEK par to, kā koordinējamas valsts pasūtījumu piešķiršanas procedūras ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju jomā [5] un kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/4/EK [6] un jo īpaši tās 39. panta 2. punktu, 40. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1) Direktīvās 92/50/EEK, 93/36/EEK, 93/37/EEK un 93/38/EEK paredzēts, ka pasūtījumu paziņojumi obligāti jāpublicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī procedūrām, kas ietilpst to piemērošanas jomā, un precizēta informācija, kam ir jābūt paziņojumos; minētajās direktīvās noteikti arī paraugi, pēc kuriem jāsagatavo paziņojumi; šis pienākums izriet no Direktīvas 93/36/EEK 9. panta 4. punkta, Direktīvas 93/37/EEK 11. panta 6. punkta, Direktīvas 92/50/EEK 17. panta 1. punkta un Direktīvas 93/38/EEK 21. panta 1. un 4. punkta, 22. panta 2. punkta un 24. panta 1. punkta.

(2) Komisija ir pieņēmusi ieteikumu (91/561/EEK) 1991. gada 24. oktobrī [7] un paziņojumu 1992. gada 30. decembrī [8]. Tādējādi tā ieteica dažus standarta paraugus, kas izmantojami, sastādot paziņojumus par piegāžu pasūtījumiem un būvdarbu pasūtījumiem. Šie paraugi atšķiras no paziņojumu paraugiem minēto direktīvu pielikumos.

(3) Lai vienkāršotu izsludināšanas noteikumu īstenošanu, direktīvās noteiktie paraugi tagad ir jāpārveido, tos pielāgojot elektroniskajiem līdzekļiem, ko izmanto valsts pasūtījumu informācijas sistēmā (SIMAP), ko ieviesusi Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm. Turklāt, izmantojot standarta veidlapas un kopējos valsts pasūtījuma terminus (Common Procurement Vocabulary — CPV), tiks sekmēts lielāks atklātums tirgū. Skaidrības labad iepriekšminētie pielikumi būtu jāaizstāj ar standarta veidlapām.

(4) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Padomdevēja komiteja valsts pasūtījumu jautājumos, un atzinumu, ko sniegusi Padomdevēja komiteja telekomunikāciju līgumu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Direktīvas 93/36/EEK IV pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. Direktīvas 93/37/EEK IV, V un VI pielikumu attiecīgi aizstāj ar šīs direktīvas II, III un IV pielikumu.

3. Direktīvas 92/50/EEK III un IV pielikumu attiecīgi aizstāj ar šīs direktīvas V un VI pielikumu.

4. Direktīvas 93/38/EEK XII līdz XV, XVII un XVIII pielikumu attiecīgi aizstāj ar šīs direktīvas VII līdz XII pielikumu.

2. pants

1. Pasākumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu, dalībvalstīs stājas spēkā vēlākais 2002. gada 1. maijā. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

2. Pieņemot pasākumus, kas minēti 1. pantā, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī Direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 13. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 209, 24.7.1992., 1. lpp.

[2] OV L 328, 28.11.1997., 1. lpp.

[3] OV L 199, 9.8.1993., 1. lpp.

[4] OV L 199, 9.8.1993., 54. lpp.

[5] OV L 199, 9.8.1993., 84. lpp.

[6] OV L 101, 1.4.1998., 1. lpp.

[7] OV L 305, 6.11.1991., 19. lpp.

[8] Komisijas paziņojums attiecībā uz veidlapām, kas jāizmanto līgumslēdzējām iestādēm, uz kurām attiecas Direktīvas 90/531/EEK (OV S 252 A, 30.12.1992., 1. lpp.) stāšanās spēkā

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VII PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VIII PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IX PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

X PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

XI PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

XII PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša