Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0007

Komisijas Direktīva 2001/7/EK (2001. gada 29. janvāris), ar ko trešo reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 30, 1.2.2001., 43./43. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 370 - 370
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 370 - 370
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 370 - 370
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 370 - 370
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 370 - 370
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 370 - 370
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 370 - 370
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 370 - 370
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 370 - 370

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 29/06/2009; Iesaist. atcelta ar 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/7/oj

32001L0007Oficiālais Vēstnesis L 030 , 01/02/2001 Lpp. 0043 - 0043


Komisijas Direktīva 2001/7/EK

(2001. gada 29. janvāris),

ar ko trešo reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. novembra Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/61/EK [2], un īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1) Direktīvas 94/55/EK A un B pielikumā iekļauti A un B pielikumi Eiropas Nolīgumā par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem, kas pazīstams kā ADR un piemērots no 1999. gada 1. jūlija.

(2) ADR atjaunina ik pēc diviem gadiem, tāpēc grozītais variants būs spēkā no 2001. gada 1. jūlija ar pārejas laikposmu līdz 2002. gada 31. decembrim, izņemot 7. klases bīstamās kravas (radioaktīvi materiāli), kurām pārejas laikposms beigsies 2001. gada 31. decembrī.

(3) Tāpēc jāgroza Direktīvas 94/55/EK pielikumi.

(4) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bīstamo kravu transporta komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 94/55/EK pielikumus groza šādi.

1. Tās A pielikumu aizstāj ar šādu.

"

A PIELIKUMS

Nr. 2001. gada 1. jūlija spēkā esošā Eiropas Nolīguma par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem (ADR) A pielikuma noteikumi, kuros vārdi "līgumslēdzēja puse" aizstāti ar vārdu "dalībvalsts"

NB:

Konsolidēto ADR A pielikuma 2001. gada variantu publicēs, tikko teksts būs pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.

"

2. Tās B pielikumu aizstāj ar šādu.

"

B PIELIKUMS

Nr. 2001. gada 1. jūlija spēkā esošā Eiropas Nolīguma par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem (ADR) B pielikuma noteikumi, kuros vārdi "līgumslēdzēja puse" aizstāti ar vārdu "dalībvalsts"

NB:

Konsolidēto ADR B pielikuma 2001. gada variantu publicēs, tikko teksts būs pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.

"

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības par 7. klases bīstamām kravām līdz 2001. gada 31. decembrim un par citu klašu bīstamām kravām līdz 2002. gada 31. decembrim. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 29. janvārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Loyola De Palacio

[1] OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp.

[2] OV L 279, 1.11.2000., 40. lpp.

--------------------------------------------------

Augša