EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32001L0065

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/65/EK (2001. gada 27. septembris), ar ko Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem

OV L 283, 27.10.2001., 28./32. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 245 - 249
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 245 - 249
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 245 - 249
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 245 - 249
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 245 - 249
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 245 - 249
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 245 - 249
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 245 - 249
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 245 - 249
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 245 - 249
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 001 Lpp. 245 - 249
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 17 Sējums 002 Lpp. 27 - 31

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/07/2013; Iesaist. atcelta ar 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/65/oj

32001L0065Oficiālais Vēstnesis L 283 , 27/10/2001 Lpp. 0028 - 0032


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/65/EK

(2001. gada 27. septembris),

ar ko Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 44. panta 2. punkta g) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru [3],

tā kā:

(1) Saskaņā ar 32. pantu Padomes Ceturtajā direktīvā 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem [4], gada pārskatos iekļautie posteņi ir jānovērtē pēc pirkšanas cenas un ražošanas izmaksu principa.

(2) Saskaņā ar 33. pantu Direktīvā 78/660/EEK dalībvalstis var atļaut vai uzdot sabiedrībām pārvērtēt dažādus aktīvu posteņus, novērtēt dažus no tiem pēc to aizstāšanas vērtības vai gada pārskatos iekļautajiem posteņiem piemērot citas metodes, kas ņem vērā inflācijas ietekmi.

(3) Saskaņā ar 29. pantu Padomes Septītajā direktīvā 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs), kas attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem [5] aktīvu un pasīvu posteņi, kas iekļaujami konsolidētajos pārskatos, ir jānovērtē saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 31. līdz 42. pantu un 60. pantu.

(4) Saskaņā ar 1. pantu Padomes Direktīvā 86/635/EEK (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem [6] aktīvu un pasīvu posteņi ir jānovērtē saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 31. līdz 42. pantu, izņemot gadījumus, kad Direktīvā 86/635/EEK noteikts citādi.

(5) Apdrošināšanas sabiedrību gada un konsolidētos pārskatus sastāda saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/674/EEK (1991. gada 19. decembris) par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem [7]. Direktīvās 78/660/EEK un 83/349/EEK izdarītie grozījumi neattiecas uz Direktīvu 91/674/EEK, tomēr Komisija, apspriedusies ar attiecīgo padomdevēju komiteju, var izteikt līdzīgus priekšlikumus minētās direktīvas grozīšanai.

(6) Starptautisko finanšu tirgu dinamisma rezultātā šodien plaši tiek izmantoti ne tikai tradicionālie primārie finanšu instrumenti, piemēram, akcijas un obligācijas, bet arī dažādu veidu atvasinātie finanšu instrumenti, piemēram, standartizēti un nestandartizēti nākotnes līgumi, iespēju līgumi, un mijmaiņas darījumi.

(7) Vadošie grāmatvedības standartu noteicēji pasaulē pakāpeniski atsakās no vēsturiskā cenas modeļa, pamatojoties uz kuru pašreiz tiek novērtēti šie finanšu instrumenti, lai pievērstos metodei, pēc kuras uzskaiti veic pēc patiesās vērtības.

(8) Komisijas paziņojumā, kas nosaukts "Uzskaites saskaņošana: jauna stratēģija attiecībā pret saskaņošanu starptautiskā mērogā", Eiropas Savienība ir aicināta gādāt par to, lai arī turpmāk tiktu saglabāta atbilstība starp Kopienas grāmatvedības direktīvām un pārmaiņām starptautisko grāmatvedības standartos, jo īpaši ņemot vērā Starptautiskās grāmatvedības standartu komitejas (SGSK) darbību.

(9) Lai saglabātu šo atbilstību starp starptautiski atzītiem grāmatvedības standartiem un Direktīvām 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK, šīs direktīvas jāgroza tā, lai dažus finanšu aktīvu un pasīvu posteņus varētu vērtēt pēc to patiesās vērtības. Tas ļaus Eiropas sabiedrībām izstrādāt pārskatus saskaņā ar pašreizējām starptautiskajām pārmaiņām.

(10) Šis Direktīvu 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK grozījums saskan ar Komisijas 2000. gada 13. jūnija paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par ES stratēģiju finanšu informācijas jomā, kur ierosināts izmantot starptautiski atzītus grāmatvedības standartus, biržas sarakstos iekļautajām sabiedrībām izstrādājot konsolidētos finanšu pārskatus. Šo grozījumu veic, lai varētu piemērot starptautisko grāmatvedības standartu, kas regulē finanšu instrumentu atzīšanu un novērtēšanu.

(11) Lai finanšu informācija būtu salīdzināma visā Eiropas Kopienā, no dalībvalstīm ir jāprasa, lai attiecībā uz dažiem finanšu instrumentiem tiktu ieviesta patiesās vērtības uzskaites sistēma. Dalībvalstīm ir jāatļauj tas, ka šo sistēmu pieņem visas sabiedrības vai kādas sabiedrību grupas, uz ko attiecas Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK, gan to gada pārskatu izstrādei, gan to konsolidēto pārskatu izstrādei, vai arī tikai konsolidēto pārskatu izstrādei. Turklāt dalībvalstīm būtu jāvar uzdot visām sabiedrībām vai kādām sabiedrību grupām par pienākumu pieņemt šo sistēmu gan to gada pārskatu izstrādei, gan to konsolidēto pārskatu izstrādei, vai arī vienīgi konsolidēto pārskatu izstrādei.

(12) Pēc patiesās vērtības uzskaitāmi tikai tie posteņi, par kuriem pastāv pamatots starptautisks konsenss par to, ka tiem ir piemērota patiesās vērtības uzskaite. Saskaņā ar pašreizējo konsensu patiesās vērtības uzskaiti nevajag piemērot pilnīgi visiem finanšu aktīviem un pasīviem, piemēram, to nevajag piemērot vairumam tādu aktīvu un pasīvu, kas attiecas uz banku portfeli (banking book).

(13) Pārskata komentāru daļā būtu jāsniedz dažas ziņas par bilancē iekļautajiem finanšu instrumentiem, kas vērtēti pēc patiesās vērtības. Norādes par sabiedrības mērķiem un politiku ar finanšu instrumentiem saistītu risku pārvaldības jomā, ko tā izmanto, būtu jāsniedz gada pārskatā.

(14) Atvasinātie finanšu instrumenti var jūtami ietekmēt sabiedrību finansiālo stāvokli. Ziņas par atvasinātajiem finanšu instrumentiem un to patieso vērtību būtu jāsniedz arī tām sabiedrībām, kuras neizmanto patiesās vērtības uzskaiti. Lai mazinātu mazo uzņēmumu administratīvo slodzi, dalībvalstīm būtu jāvar atbrīvot šīs sabiedrības no prasības sniegt šīs ziņas.

(15) Finanšu instrumentu uzskaite ir finanšu informācijas joma, kas strauji attīstās, tādēļ Komisijai tā regulāri jāpārskata, ņemot vērā dalībvalstu praktisko pieredzi saistībā ar uzskaiti pēc patiesās vērtības,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 78/660/EEK groza šādi:

1. Iekļauj šādu iedaļu:

"7.a IEDAĻA

Novērtēšana pēc patiesās vērtības

42.a pants

1. Atkāpjoties no 32. panta un ievērojot šā panta 2. līdz 4. punktā paredzētos nosacījumus, dalībvalstis attiecībā uz visām sabiedrībām vai kādām sabiedrību grupām atļauj vai pieprasa to, ka finanšu instrumenti, tostarp atvasinātie instrumenti, tiek novērtēti pēc to patiesās vērtības.

Tādu atļauju vai prasību var attiecināt tikai uz konsolidētajiem pārskatiem, kas definēti Direktīvā 83/349/EEK.

2. Šajā direktīvā līgumi, kuru bāzes aktīvs ir prece, ko katra no līgumslēdzējām pusēm var nokārtot, norēķinoties vai nu naudā, vai ar kādu citu finanšu instrumentu, tiek uzskatīti par atvasinātiem finanšu instrumentiem, izņemot tos:

a) kas joprojām atbilst preču iepirkuma, pārdošanas vai izlietošanas vajadzībām;

b) kas tādam mērķim paredzēti no to darbības sākuma; un

c) kas nokārtojami, piegādājot preci.

3. Šā panta 1. punktu piemēro tikai tiem pasīviem:

a) ko tur kā tirdzniecības portfeļa posteņus; vai

b) kas ir atvasināti finanšu instrumenti.

4. Novērtēšanu atbilstīgi 1. punktam nepiemēro:

a) finanšu instrumentiem, kas nav atvasināti un ko tur līdz to maksāšanas termiņa beigām;

b) aizdevumiem un parādprasībām, ko izdevusi sabiedrība un kas nav paredzēti tirdzniecības vajadzībām; un

c) līdzdalības daļām meitasuzņēmumos, saistītos uzņēmumos vai kopuzņēmumos, pašu kapitāla instrumentiem, ko izdevusi sabiedrība, līgumiem par iespējamu atlīdzību sabiedrību apvienošanas gadījumā, kā arī citiem finanšu instrumentiem ar tādām īpašām iezīmēm, ka atbilstīgi vispārpieņemtiem principiem tie uzskaitāmi citādi nekā citi finanšu instrumenti.

5. Atkāpjoties no 32. panta, attiecībā uz katru aktīvu un pasīvu posteni, kas kvalificēts kā pret risku nodrošināts postenis atbilstīgi patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaites sistēmai, vai precizētām tāda aktīvu vai pasīvu posteņa daļām dalībvalstis var atļaut novērtējumu pēc īpašās summas, kas paredzēta atbilstīgi minētajai sistēmai.

42.b pants

1. Iepriekš 42.a pantā minēto patieso vērtību nosaka:

a) ņemot vērā tirgus vērtību gadījumā, kad attiecīgo finanšu instrumentu tirgus vērtību ir viegli noteikt. Ja kādam konkrētam instrumentam ir grūti noteikt tirgus vērtību, bet to var noteikt atsevišķiem tā komponentiem vai kādam līdzīgam instrumentam, tad tirgus vērtību var noteikt, pamatojoties uz tā atsevišķo komponentu vai līdzīgā instrumenta vērtību; vai

b) vērtību, ko iegūst, izmantojot vispārpieņemtus novērtēšanas modeļus un metodes, gadījumā, kad attiecīgo instrumentu tirgus vērtību nav viegli noteikt. Šie novērtēšanas modeļi un metodes nodrošina novērtējumu, kas ir iespējami tuvs tirgus vērtībai.

2. Tos finanšu instrumentus, ko nevar pienācīgi novērtēt pēc metodēm, kas paredzētas 1. punktā, novērtē saskaņā ar 34. līdz 42. pantu.

42.c pants

1. Neatkarīgi no 31. panta 1. punkta c) apakšpunkta, gadījumos, kad kādu finanšu instrumentu vērtē saskaņā ar 42.b pantu, vērtības izmaiņas iekļauj peļņas un zaudējumu pārskatā. Tomēr šādu izmaiņu ieskaita tieši pašu kapitālā, konkrēti, patiesās vērtības rezervē:

a) ja uzskaitāmais instruments ir riska ierobežošanas instruments atbilstīgi kādai riska ierobežošanas uzskaites sistēmai, saskaņā ar kuru ir pieļaujams, ka peļņas un zaudējumu pārskatā netiek iekļautas visas vērtības izmaiņas vai daļa no tām; vai

b) ja vērtības izmaiņas cēlonis ir valūtas maiņas kursa atšķirības, kas ietekmē kādu monetāro posteni, kas ir daļa no sabiedrības tīrā ieguldījuma kādā ārvalstu uzņēmumā.

2. Dalībvalstis var atļaut vai pieprasīt, ka kāda pārdošanai pieejama finanšu aktīva, izņemot atvasinātus finanšu instrumentus, vērtības izmaiņa tieši iekļaujama pašu kapitālā, patiesās vērtības rezervē.

3. Patiesās vērtības rezervi koriģē, kad tajā iekļautās summas vairs nav vajadzīgas 1. un 2. punkta piemērošanai.

42.d pants

Ja piemēro novērtēšanu pēc finanšu instrumentu patiesās vērtības, tad pārskatu komentāru daļā norāda:

a) galvenos pieņēmumus, kas pamato novērtēšanas modeļus un metodes, gadījumos, kad patiesās vērtības noteiktas saskaņā ar 42.b panta 1. punkta b) apakšpunktu;

b) attiecībā uz katru finanšu instrumentu kategoriju — patieso vērtību, vērtības izmaiņas, kas iekļautas tieši peļņas un zaudējumu pārskatā, kā arī izmaiņas, kas iekļautas patiesās vērtības rezervē;

c) attiecībā uz katru atvasināto finanšu instrumentu kategoriju — informāciju par attiecīgo instrumentu apjomu un veidu, jo īpaši, galvenos nosacījumus un noteikumus, kas nākotnē varētu ietekmēt naudas plūsmas apmēru, rašanās laiku un drošumu; un

d) tabulu, kur atspoguļotas pārmaiņas, kas saimnieciskā gada laikā reģistrētas patiesās vērtības rezervē."

2. Direktīvas 43. panta 1. punktā:

a) punkta 10) apakšpunktā iekļauto atsauci uz "31. pantu un 34. — 42. pantu" aizstāj ar atsauci uz "31. pantu un 34. — 42.c pantu", un

b) pievieno šādu apakšpunktu:

"14) ja nepiemēro novērtēšanu pēc finanšu instrumentu patiesās vērtības saskaņā ar 7.a iedaļu:

a) attiecībā uz katru atvasināto finanšu instrumentu grupu:

i) attiecīgo instrumentu patiesā vērtība, ja šo vērtību var noteikt, izmantojot kādu no 42.b panta 1. punktā minētajām metodēm;

ii) informācija par attiecīgo instrumentu apjomu un veidu; un

b) attiecībā uz ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem, kas paredzēti 42.a pantā un kas iegrāmatoti ar summu, kura pārsniedz to patieso vērtību, neizmantojot vērtības korekcijas iespēju saskaņā ar 35. panta 1. punkta c) apakšpunkta aa) ievilkumu:

i) atsevišķu aktīvu vai to attiecīgu grupējumu uzskaites vērtība vai patiesā vērtība;

ii) iemesli, kuru dēļ netiek samazināta uzskaites vērtība, tostarp, to pierādījumu veids, kas ļauj ticēt, ka uzskaites vērtība tiks atgūta."

3. Direktīvas 44. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Dalībvalstis var atļaut, ka 11. pantā minētās sabiedrības saīsina pārskatu komentāru daļu, neiekļaujot informāciju, kas prasīta 43. panta 1. punkta 5) līdz 12) apakšpunktā un 14) apakšpunkta a) punktā. Tomēr 43. panta 1. punkta 6) apakšpunktā minētā informācija sniedzama pilnībā par visiem attiecīgajiem posteņiem."

4. Direktīvas 46. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

"f) attiecībā uz finanšu instrumentu izmantojumu sabiedrībā un, ja tas ir būtiski tās aktīvu, pasīvu, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanai:

- sabiedrības mērķiem un politiku finanšu riska pārvaldības jomā, tostarp, politiku attiecībā uz katras tādas galveno prognozēto darījumu kategorijas nodrošināšanu pret risku, attiecībā uz kuru piemēro riska ierobežošanas uzskaiti, un

- to, kā sabiedrību iespaido cenas risks, kredītrisks, likviditātes risks un naudas plūsmas risks."

5. Direktīvas 59. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā atsauci uz "31. līdz 42. pantu" aizstāj ar atsauci uz "7. vai 7.a iedaļu".

6. Iekļauj šādu pantu:

"61.a pants

Vēlākais 2007. gada 1. janvārī Komisija pārskata 42.a līdz 42.d pantu, 43. panta 1. punkta 10) un 14) apakšpunktu, 44. panta 1. punktu, 46. panta 2. punkta f) apakšpunktu un 59. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemērojot uzskaiti pēc patiesās vērtības, kā arī starptautiskās prakses attīstību grāmatvedības jomā un, vajadzības gadījumā, iesniedz priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei iepriekš minēto pantu grozīšanai."

2. pants

Direktīvu 83/349/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 29. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Konsolidētos pārskatos iekļaujamus aktīvus un pasīvus novērtē pēc vienotām metodēm un saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 60. pantu un 7. un 7.a iedaļu."

2. Direktīvas 34. pantā:

a) panta 10. punktā ietverto atsauci uz "31. pantu un 34. — 42. pantu" aizstāj ar atsauci uz "31. pantu un 34. — 42.c pantu", un

b) pievieno šādus punktus:

"14. Ja piemēro novērtēšanu pēc finanšu instrumentu patiesās vērtības saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 7.a iedaļu:

a) galvenie pieņēmumi, kas pamato novērtēšanas modeļu un metožu izvēli, gadījumā, kad patiesā vērtība noteikta saskaņā ar minētās direktīvas 42.b panta 1. punkta b) apakšpunktu;

b) attiecībā uz katru finanšu instrumentu kategoriju — patiesā vērtība, vērtības izmaiņas, kas tieši iekļautas peļņas un zaudējumu pārskatā, kā arī izmaiņas, kas saskaņā ar minētās direktīvas 42.c pantu iekļautas patiesās vērtības rezervē;

c) attiecībā uz katru atvasināto finanšu instrumentu kategoriju — informācija par attiecīgo instrumentu apjomu un veidu, jo īpaši, galvenie noteikumi un nosacījumi, kas nākotnē varētu ietekmēt naudas plūsmas apmēru, rašanās laiku un drošumu; un

d) tabula, kur atspoguļotas visas pārmaiņas, kas saimnieciskā gada laikā reģistrētas patiesās vērtības rezervē.

15. Ja nepiemēro novērtēšanu pēc finanšu instrumentu patiesās vērtības saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 7.a iedaļu:

a) attiecībā uz katru atvasināto finanšu instrumentu kategoriju:

i) attiecīgo instrumentu patiesā vērtība, ja tādu vērtību ir iespējams noteikt, izmantojot kādu no minētās direktīvas 42.b panta 1. punktā minētajām metodēm;

ii) informācija par attiecīgo instrumentu apjomu un veidu; un

b) attiecībā uz ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem, kas paredzēti minētās direktīvas 42.a pantā, un iegrāmatoti par summu, kas pārsniedz to patieso vērtību, neizmantojot iespēju veikt vērtības korekciju saskaņā ar minētās direktīvas 35. panta 1. punkta c) apakšpunkta aa) punktu:

i) atsevišķu aktīvu vai to attiecīgu grupējumu uzskaites vērtība vai patiesā vērtība;

ii) iemesli, kuru dēļ netiek samazināta uzskaites vērtība, tostarp, to pierādījumu veids, kas ļauj ticēt, ka uzskaites vērtība tiks atgūta."

3. Direktīvas 36. panta 2. punktu papildina ar šādu apakšpunktu:

"e) attiecībā uz finanšu instrumentu izmantojumu sabiedrībā un ja tas ir būtiski tās aktīvu, pasīvu, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanai:

- sabiedrības mērķi un politika finanšu riska pārvaldības jomā, tostarp, tās riska ierobežošanas politika attiecībā uz katru tādu galveno prognozēto darījumu kategoriju, attiecībā uz ko piemēro riska ierobežošanas uzskaiti, un

- pakļautība cenas riskam, kredītriskam, likviditātes riskam un naudas plūsmas riskam."

4. Iekļauj šādu pantu:

"50.a pants

Vēlākais 2007. gada 1. janvārī Komisija pārskata 29. panta 1. punktu, 34. panta 10., 14. un 15. punktu un 36. panta 2. punkta e) apakšpunktu, ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemērojot uzskaiti pēc patiesās vērtības, kā arī starptautiskās prakses attīstību grāmatvedības jomā un, vajadzības gadījumā, iesniedz priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei iepriekš minēto pantu grozīšanai."

3. pants

Direktīvas 86/635/EEK 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Direktīvas 78/660/EEK 2. un 3. pants, 4. panta 1. punkts un 3. līdz 5. punkts, 6., 7., 13. un 14. pants, 15. panta 3. un 4. punkts, 16. līdz 21. pants, 29. līdz 35. pants, 37. līdz 41. pants, 42. panta pirmais teikums, 42.a līdz 42.d pants, 45. panta 1. punkts, 46. panta 1. un 2. punkts, 48. līdz 50. pants, 50.a pants, 51. panta 1. punkts, 56. līdz 59. pants, 61. un 61.a pants attiecas uz iestādēm, kas minētas šīs direktīvas 2. pantā, ja vien šajā direktīvā nav noteikts citādi. Tomēr šīs direktīvas 35. panta 3. punkts, 36. un 37. pants un 39. panta 1. līdz 4. punkts neattiecas uz aktīviem un pasīviem, ko novērtē saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 7.a iedaļu."

4. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2004. gada 1. janvārim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 27. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. Picqué

[1] OV C 311, 31.10.2000., 1. lpp.

[2] OV C 268, 19.9.2000., 1. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2001. gada 15. maija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2001. gada 30. maija lēmums.

[4] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/60/EK (OV L 162, 26.6.1999., 65. lpp.).

[5] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[6] OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.

[7] OV L 374, 31.12.1991., 7. lpp.

--------------------------------------------------

Augša