EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0048

Komisijas Direktīva 2001/48/EK (2001. gada 28. jūnijs), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiemDokuments attiecas uz EEZ

OV L 180, 3.7.2001., 26./33. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 88 - 95
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 88 - 95
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 88 - 95
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 88 - 95
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 88 - 95
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 88 - 95
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 88 - 95
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 88 - 95
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 88 - 95
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 120 - 127
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 120 - 127

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/48/oj

32001L0048Oficiālais Vēstnesis L 180 , 03/07/2001 Lpp. 0026 - 0033


Komisijas Direktīva 2001/48/EK

(2001. gada 28. jūnijs),

ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimālā daudzuma noteikšanu labībā un uz tās [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/39/EK [2], un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimālā daudzuma noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/39/EK, un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/47/EK [5], un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Jaunās aktīvās vielas – azoksistrobīns un krezoksīmmetils – attiecīgi ar Komisijas Direktīvām 98/47/EK [6] un 1999/1/EK [7] tika iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izmantošanai tikai par fungicīdiem, neprecizējot īpašus apstākļus, kas ietekmē laukaugus, kurus var apstrādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas ir minēto aktīvo vielu sastāvā.

(2) Atliekvielu maksimālie daudzumi visās precēs, uz kurām attiecas Direktīvas 86/362/EEK un 90/642/EEK, vai uz tām attiecībā uz azoksistrobīna atliekvielām noteikti ar Komisijas Direktīvām 1999/71/EK [8] un 2000/48/EK [9], un attiecībā uz krezoksīmmetila atliekvielām – ar Komisijas Direktīvu 2000/58/EK [10].

(3) Nosakot minētos atliekvielu maksimālos daudzumus, tika atzīts, ka minētie daudzumi būtu pastāvīgi jāpārskata un būtu jāgroza, ņemot vērā jauno informāciju un datus. Direktīvās 1999/71/EK, 2000/48/EK un 2000/58/EK tika atzīts, ka katras valsts provizoriski noteiktos atliekvielu maksimālos daudzumus attiecībā uz citām labībām, augļiem un dārzeņiem būtu jānosaka dalībvalstīm to izsniegtās atļaujās attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kā sastāvā ir azoksistrobīns vai krezoksīmmetils, un tie būtu jāpaziņo Komisijai, ievērojot Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunkta prasības. Lai atvieglotu šo iespējamību, dažus Direktīvās 1999/71/EK un 2000/48/EK paredzētos un visus Direktīvā 2000/58/EK paredzētos daudzumus noteica provizoriski, līdz ar to dodot dalībvalstīm iespēju turpmāk piešķirt atļaujas par jauniem izmantošanas veidiem, kā arī informēt Komisiju minētajā pantā aprakstītajā kārtībā. Šajā pantā paredzēts - ja Kopienas līmenī ir provizoriski noteikts atliekvielu maksimālais daudzums un ja sakarā ar jauno atļauto izmantošanas veidu minētais daudzums ir lielāks, tad dalībvalsts, kas izsniedz atļauju, pirms atļaujas izsniegšanas provizoriski nosaka valsts maksimālo atliekvielu daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

(4) Lai nodrošinātu patērētāju pienācīgu aizsardzību no tādu atliekvielu iedarbības, kas atrodas produktos vai uz tiem un par ko nav izsniegtas atļaujas, tika uzskatīts, ka, pieņemot Direktīvas 1999/71/EK, 2000/48/EK un 2000/58/EK, attiecībā uz šādiem produktiem ir saprātīgi paredzēt provizoriski noteiktos atliekvielu maksimālos daudzumus kā zemāko analītiski nosakāmo daudzumi. Provizoriska šādu atliekvielu maksimālo daudzumu noteikšana Kopienas līmenī neierobežo dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu izsniegt provizoriskas atļaujas azoksistrobīna un/vai krezoksīmmetila izmantošanai uz šādiem produktiem.

(5) Lai atļautu kādu augu aizsardzības līdzekli, dalībvalstīm jāpiemēro vienoti principi, kas paredzēti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, jo īpaši novērtējot Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma prasībām atbilstīgo dokumentāciju, ko attiecībā uz atļauju iesniedzis pretendents. Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma A daļas 8. iedaļā paredzēts, ka pretendentiem jāiesniedz noteikta informācija, tostarp par ierosinātajiem atliekvielu maksimālajiem daudzumiem, kā arī potenciālās un faktiskās uztura vai cita veida iedarbības pilnīgs pamatojums un provizorisks novērtējums. Direktīvas 91/414/EEK VI pielikuma B daļas 2.4.2. iedaļā un C daļas 2.5. iedaļā paredzēts, ka dalībvalstīm jānovērtē iesniegtā informācija par atliekvielu radīto ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību un uz vidi, un jāpieņem lēmumi par atļaujām, kas nodrošina, ka konstatētās atliekvielas atspoguļo augu aizsardzības līdzekļu minimālos daudzumus, tas vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstīgus pasākumus, kas atbilstu labai lauksaimniecības praksei un ko piemēro tā, lai atkarībā no situācijas laikā, kad notiek ražas novākšana, dzīvnieku nokaušana, vai pēc uzglabāšanas atliekvielu daudzums būtu samazināts līdz minimumam.

(6) Ir sniegti jauni dati par azoksistrobīna izmantošanu uz baklažāniem, pipariem, auzām, apiņiem, zirņiem (svaigiem un sausiem), un par krezoksīmmetila izmantošanu uz sparģeļiem, zemenēm un citiem sīkiem augļiem un ogām. Šie jaunie dati ir novērtēti, un tiek uzskatīts, ka ir lietderīgi pārskatīt attiecībā uz minētajiem produktiem ar Direktīvām 1999/71/EK, 2000/48/EK un 2000/58/EK provizoriski noteiktos atliekvielu maksimālos daudzumus.

(7) Iekļaujot azoksistrobīnu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, 1998. gada 22. aprīlī tika pabeigts azoksistrobīna tehniskais un zinātniskais novērtējums, noformējot to kā Kopienas pārskata ziņojumu par azoksistrobīnu. Minētajā pārskata ziņojumā azoksistrobīna pieļaujamā diennakts deva (PDD) tika noteikta 0,1 mg uz svara kg. Iekļaujot krezoksīmmetilu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, 1998. gada 16. oktobrī tika pabeigts krezoksīmmetila tehniskais un zinātniskais novērtējums, noformējot to kā Kopienas pārskata ziņojumu par krezoksīmmetilu. Minētajā pārskata ziņojumā krezoksīmmetila pieļaujamā diennakts deva (PDD) tika noteikta 0,4 mg uz svara kg. Tas, kā pārtikas produkti, kas apstrādāti ar azoksistrobīnu vai krezoksīmmetilu, ietekmē patērētājus viņu dzīves laikā, ir novērtēts saskaņā ar procedūrām un praksi, ko izmanto Eiropas Kopienā, ņemot vērā pamatnostādnes, kuras publicējusi Pasaules veselības organizācija [11], un ir aprēķināts – ja atliekvielas nepārsniedz maksimālos daudzumus, kas noteikti šajā direktīvā, PDD netiek pārsniegta.

(8) Akūta toksiskā iedarbība, kuras dēļ vajadzētu noteikt akūtu standartdevu, netika novērota, veicot novērtēšanu un notiekot diskusijām, pirms azoksistrobīnu un krezoksīmmetilu iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(9) Par daudzumiem, kas noteikti šajā direktīvā, ar Pasaules tirdzniecības organizācijas starpniecību ir notikušas apspriedes ar Kopienas tirdzniecības partneriem, un viņu piezīmes par minētajiem daudzumiem ir ņemtas vērā. Pamatojoties uz iesniegtiem pieņemamiem datiem, Komisija izskatīs iespēju noteikt atliekvielu maksimālos daudzumus konkrētām pesticīdu un laukaugu kombinācijām, kas nav uzskaitītas šajā direktīvā.

(10) Ir ņemti vērā Augu zinātniskās komitejas ieteikumi, jo īpaši attiecībā uz patērētāju aizsardzību no pārtikas produktiem, kas apstrādāti ar pesticīdiem.

(11) šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļai pievieno šādas ailes, kas attiecas uz azoksistrobīnu:

"Pesticīdu atliekvielas | Maksimālais daudzums mg/kg |

Azoksistrobīns | 0,3 Auzas |

2. pants

Slejas "azoksistrobīns" un "krezoksīmmetils" Direktīvas 90/642/EEK II pielikumā aizstāj ar slejām, kas sniegtas šīs direktīvas pielikumā.

3. pants

Direktīvas 2000/42/EK 3. panta 2. punkta noteikumu, ka "acefāta atliekvielu maksimālo daudzumu uz persikiem nosaka 0,02(*) mg/kg", dalībvalstis piemēro no 2001. gada 1. decembra.

4. pants

1. Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

2. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvus vai administratīvus aktus, lai vēlākais līdz 2002. gada 28. februārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

3. Dalībvalstis piemēro minētos pasākumus no 2002. gada 1. marta.

4. Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 28. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[2] OV L 148, 1.6.2001., 70. lpp.

[3] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[4] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[5] OV L 175, 28.6.2001., 21. lpp.

[6] OV L 191, 7.7.1998., 50. lpp.

[7] OV L 21, 28.1.1999., 21. lpp.

[8] OV L 194, 27.7.1999., 36. lpp.

[9] OV L 197, 3.8.2000., 26. lpp.

[10] OV L 244, 29.9.2000., 78. lpp.

[11] Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas Programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu Kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7)

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Atsevišķo produktu grupas un paraugi, uz ko attiecas atliekvielu maksimālie daudzumi | Pesticīdu atliekvielas un atliekvielu maksimālie daudzumi (mg/kg) |

Azoksistrobīns | Krezoksīmmetils |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti

(i)CITRUSAUGĻI | 0,05 | 0,05 |

Greipfrūti | | |

Citroni | | |

Laimi | | |

Mandarīni (tostarp klementīni un pārējie hibrīdi) | | |

Apelsīni | | |

Pampelmūzes | | |

Citi | | |

(ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) | 0,1 | 0,1 |

Mandeles | | |

Brazīlijas rieksti | | |

Indijas rieksti | | |

Ēdamie kastaņi | | |

Kokosrieksti | | |

Lazdu rieksti | | |

Makadāmijas rieksti | | |

Pekanrieksti | | |

Priežu rieksti | | |

Pistācijas | | |

Valrieksti | | |

Citi | | |

(iii)SĒKLEŅI | 0,05 | 0,2 |

Āboli | | |

Bumbieri | | |

Cidonijas | | |

Citi | | |

(iv)KAULEŅI | 0,05 | 0,05 |

Aprikozes | | |

Ķirši | | |

Persiki (tostarp nektarīni un līdzīgi hibrīdi) | | |

Plūmes | | |

Citi | | |

(v)OGAS UN SĪKIE AUGĻI

(a)Galda un vīna vīnogas | 2 | 1 |

Galda vīnogas | | |

Vīna vīnogas | | |

(b)Zemenes (izņemot meža zemenes) | 0,05 | 0,05 |

(c)Stublāju augļi (izņemot savvaļas) | 0,05 | 0,05 |

Kazenes (Rubus fruticosus) | | |

Kazenes (Rubus arcticus) | | |

Kazeņavenes | | |

Avenes | | |

Citi | | |

(d)Citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas) | 0,05 | |

Mellenes | | |

Dzērvenes | | |

Jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | | 1 |

Ērkšķogas | | 1 |

Citi | | 0,05 |

(e)Savvaļas ogas un savvaļas augļi | 0,05 | 0,05 |

(vi)DAŽĀDI

Avokado | | |

Banāni | 2 | |

Dateles | | |

Vīģes | | |

Kivi | | |

Kumkvati | | |

Ličī | | |

Mango | | |

Olīvas | | 0,2 |

Pasifloru augļi | | |

Ananasi | | |

Granātāboli | | |

Citi | 0,05 | 0,05 |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

(i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | 0,05 | 0,05 |

Galda bietes | | |

Burkāni | | |

Sakņu selerijas | | |

Mārrutki | | |

Topinambūri | | |

Pastinaki | | |

Pētersīļa saknes | | |

Redīsi | | |

Puravlapu plostbārdis | | |

Batātes | | |

Kāļi | | |

Rāceņi | | |

Jamss | | |

Citi | | |

(ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | 0,05 | 0,05 |

Ķiploki | | |

Sīpoli | | |

Šalotes sīpoli | | |

Loki | | |

Citi | | |

(iii)AUGĻU DĀRZEŅI

(a)Nakteņaugi

Tomāti | 2 | 0,5 |

Pipari | 2 | 1 |

Baklažāni | 2 | 0,5 |

Citi | 0,05 | 0,05 |

(b)Ķirbjaugi ar ēdamu mizu | 1 | 0,05 |

Gurķi | | |

Pipargurķīši | | |

Tumšzaļie kabači | | |

Citi | | |

(c)Ķirbjaugi ar neēdamu mizu | 0,5 | 0,2 |

Melones | | |

Ķirbji | | |

Arbūzi | | |

Citi | | |

(d)Cukurkukurūza | 0,05 | 0,05 |

(iv)KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI | 0,05 | 0,05 |

(a)Ziedoši kāpostu dārzeņi

Brokoļi | | |

Ziedkāposti | | |

Citi | | |

(b)Krustziežu dzimtas galviņdārzeņi

Briseles kāposti | | |

Galviņkāposti | | |

Citi | | |

(c)Kāpostu lapu dārzeņi

Ķīnas kāposti | | |

Virziņkāposti | | |

Citi | | |

(d)Kolrābji | | |

(v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI DĀRZEŅI | 0,05 | 0,05 |

(a)Lapu salāti un līdzīgi

Kressalāti | | |

Salātu baldriņi | | |

Lapu salāti | | |

Platlapu cigoriņi | | |

Citi | | |

(b)Spināti un līdzīgi

Spināti | | |

Lapu bietes | | |

Citi | | |

(c)Ūdenskreses | | |

(d)Lapu cigoriņi | | |

(e)Lapu garšaugi

Kārveles | | |

Maurloki | | |

Pētersīļi | | |

Lapu selerijas | | |

Citi | | |

(vi)PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) | | 0,05 |

Pupiņas (ar pākstīm) | | |

Pupiņas (bez pākstīm) | | |

Zirņi (ar pākstīm) | 0,5 | |

Zirņi (bez pākstīm) | 0,2 | |

Citi | 0,05 | |

(vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) | 0,05 | 0,05 |

Sparģeļi | | |

Lapu artišoki | | |

Selerijas | | |

Fenheļi | | |

Artišoki | | |

Puravi | | |

Rabarberi | | |

Citi | | |

(viii)SĒNES | 0,05 | 0,05 |

(a)Kultivētās sēnes | | |

(b)Savvaļas sēnes | | |

3.Pākšaugi | | 0,05 |

Pupas | | |

Lēcas | | |

Zirņi | 0,1 | |

Citi | 0,05 | |

4.Eļļas augu sēklas | 0,05 | 0,1 |

Linsēklas | | |

Zemesrieksti | | |

Magoņu sēklas | | |

Sezama sēklas | | |

Saulespuķu sēklas | | |

Rapšu sēklas | | |

Sojas pupas | | |

Sinepju sēklas | | |

Kokvilnas sēklas | | |

Citas | | |

5.Kartupeļi | 0,05 | 0,05 |

Agrie kartupeļi | | |

Galda kartupeļi | | |

6.Tēja (lapas un kāti, žāvēti, fermentēti vai citādi sagatavoti, no Camellia sinensis lapām) | 0,1 | 0,1 |

7.Apiņi (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 20 | 0,1 |

--------------------------------------------------

Augša