Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0004

Padomes Direktīva 2001/4/EK (2001. gada 19. janvāris), kas attiecībā uz periodu, kad ir jāpiemēro minimālā pamatlikme, groza Sesto direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu

OV L 22, 24.1.2001., 17./17. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 341 - 341
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 341 - 341
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 341 - 341
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 341 - 341
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 341 - 341
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 341 - 341
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 341 - 341
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 341 - 341
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 341 - 341

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/4/oj

32001L0004Oficiālais Vēstnesis L 022 , 24/01/2001 Lpp. 0017 - 0017


Padomes Direktīva 2001/4/EK

(2001. gada 19. janvāris),

kas attiecībā uz periodu, kad ir jāpiemēro minimālā pamatlikme, groza Sesto direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā:

(1) 12. panta 3. punkta a) apakšpunktā Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu likumi par apgrozījuma nodokļiem — pievienotās vērtības nodokļa kopējā sistēma: nodokļa vienotā bāze [3], še turpmāk saukta par Sesto PVN direktīvu, noteikts, ka Padome paredz, cik augsta standarta likme piemērojama pēc 2000. gada 31. decembra.

(2) Lai gan pievienotās vērtības nodokļa pamatlikme, kas pašreiz ir spēkā dalībvalstīs, kopā ar pārejas sistēmas mehānismiem nodrošina šīs sistēmas pieņemamu darbību, tomēr ir jānovērš tas, ka arvien pieaugoša atšķirība starp PVN pamatlikmēm, ko piemēro dalībvalstis, izjauktu struktūru līdzsvaru Kopienas iekšienē un traucētu konkurenci dažos darbības sektoros vismaz laikā, kamēr tiek īstenota jaunā PVN stratēģija, lai vienkāršotu un modernizētu pašreizējos Kopienas tiesību aktus PVN jomā, kā paredzēts Komisijas 2000. gada 7. jūnija paziņojumā.

(3) Tāpēc pašreizējā minimālā 15 % pamatlikme ir jāpatur turpmākajam periodam, kas ir pietiekams, lai īstenotu vienkāršošanas un modernizēšanas stratēģiju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

"3. a) Pievienotās vērtības nodokļa pamatlikmi katra dalībvalsts nosaka procentos no summas, kam uzliek nodokli; preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai pamatlikme ir vienāda. No 2001. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim šī pamatlikme nevar būt mazāka par 15 %.

Pēc Komisijas priekšlikuma un apspriedusies ar Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Padome vienprātīgi pieņem lēmumu par to, cik augsta pamatlikme jāpiemēro pēc 2005. gada 31. decembra."

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2001. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2001. gada 1. janvāra.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 19. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. Ringholm

[1] Atzinums izsūtīts 2000. gada 14. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] Atzinums izsūtīts 2000. gada 29. novembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/65/EK (OV L 269, 21.10.2000., 44. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša