EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0035

Komisijas Direktīva 2001/35/EK (2001. gada 11. maijs), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, tostarp augļos un dārzeņos, un uz tiem

OV L 136, 18.5.2001., 42./48. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 256 - 262
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 256 - 262
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 256 - 262
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 256 - 262
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 256 - 262
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 256 - 262
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 256 - 262
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 256 - 262
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 256 - 262
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 037 Lpp. 184 - 190
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 037 Lpp. 184 - 190

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/35/oj

32001L0035Oficiālais Vēstnesis L 136 , 18/05/2001 Lpp. 0042 - 0048


Komisijas Direktīva 2001/35/EK

(2001. gada 11. maijs),

ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, tostarp augļos un dārzeņos, un uz tiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, tostarp augļos un dārzeņos, un uz tiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/82/EK [2], un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1) Komisijas Direktīvā 2000/42/EK [3] ir noteikts maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums attiecībā uz pesticīdu/pārtikas kombinācijām, kas netika noteikts Padomes Direktīvās 94/29/EK [4], 94/30/EK [5], 95/38/EK [6], 95/39/EK [7], 96/32/EK [8], 96/33/EK [9] un Komisijas Direktīvā 98/82/EK [10]. Iepriekš minētos ierakstus direktīvu pielikumos atstāja "atklātus" vai arī noteica pagaidu kārtā, jo to pieņemšanas dienās pieejamo datu bija nepietiekami, lai pamatotu maksimāli pieļaujamā atlieku daudzuma noteikšanu Kopienas līmenī līdz 2000. gada 1. jūlijam. Tāda termiņa noteikšanas mērķis bija sniegt ieinteresētajām pusēm pietiekami daudz laika, lai tās sagādātu vajadzīgos datus, kuri vajadzības gadījumā dotu iespēju pieņemt Kopienas līmenī tādu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu, kas pārsniedz mazākos analītiski nosakāmos daudzumus. Laikposmā pirms termiņa beigām pieejamos datus novērtēja, un dažos gadījumos neuzskatīja par pietiekamiem, lai pamatotu tāda maksimāli pieļaujamā atlieku daudzuma noteikšanu, kas pārsniedz mazākos analītiski nosakāmos daudzumus.

(2) Pēc Direktīvas 2000/42/EK publicēšanas Komisija saņēma pieprasījumus, ko pamatoja ar turpmāk sniegtiem datiem, pārskatīt līmeni, kādā bija noteikts maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums dažām pesticīdu/pārtikas kombinācijām, ievērojot Direktīvu 2000/42/EK. Pieprasījumus un datus izskatīja, un par dažām kombinācijām datu bija pietiekami, lai pamatotu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu virs mazākā analītiski nosakāmā daudzuma. Par citām kombinācijām pieejamā informācija joprojām ir nepietiekama, un ir lietderīgi noteikt maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu kā mazāko analītiski nosakāmo daudzumu. Par citām kombinācijām tagad pieejamā informācija ir pietiekama, lai parādītu, ka, nosakot maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu virs mazākā analītiski nosakāmā daudzuma, var rasties akūta vai hroniska šo atlieku ietekme uz patērētājiem, kas nav pieļaujama. Tādos gadījumos maksimāli pieļaujamam atlieku daudzumam jāpaliek noteiktam kā mazākajam analītiski nosakāmajam daudzumam.

(3) Tas, kā pārtikas produkti, kas var saturēt augu aizsardzībā vai veterinārmedicīnā izmantoto minēto pesticīdu atliekas, ietekmē patērētājus viņu dzīves laikā, ir novērtēts saskaņā ar procedūrām un praksi, ko izmanto Eiropas Kopienā, ņemot vērā pamatnostādnes, kuras publicējusi Pasaules veselības organizācija [11], un ir aprēķināts, ka šajā direktīvā noteiktais maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums nepārsniedz pieļaujamo dienas devu.

(4) Pesticīdu akūtā ietekme, kam patērētājs var tikt pakļauts, lietojot pārtikas produktus, kuros var būt minēto pesticīdu atliekas, ir novērtēta saskaņā ar Eiropas Kopienas procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes. Ir aprēķināts, ka atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi, kas noteikti neaizpildītajām pozīcijām šajā direktīvā, neizraisa akūtu toksisku ietekmi.

(5) Par daudzumiem, kas izklāstīti šajā direktīvā, ar Pasaules tirdzniecības organizācijas starpniecību notiks apspriedes ar Kopienas tirdzniecības partneriem, un viņu piezīmes par šiem daudzumiem tiks ņemtas vērā.

(6) Ir ņemti vērā Augu zinātniskās komitejas atzinumi, jo īpaši konsultācijas un ieteikumi attiecībā uz patērētāju aizsardzību no pārtikas produktiem, kas apstrādāti ar pesticīdiem; Iepriekš minētā metodoloģija, ko noteikusi Pasaules veselības organizācija un ko piemēro ziņotājas dalībvalstis, un ko ir pārbaudījusi un novērtējusi Komisija saskaņā ar Pastāvīgo Augu veselības komiteju, nav pretrunā ar ievirzi, ko sniegusi Augu zinātniskā komiteja [12].

(7) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šīs direktīvas pielikumā uzskaitītajiem maksimāli pieļaujamajiem atlieku daudzumiem aizstāj tos, kas uzskaitīti Direktīvas 90/642/EEK II pielikumā attiecībā uz konkrētajiem pesticīdiem.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai, vēlākais, līdz 2001. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos aktus no 2001. gada 1. jūlija.

3. pants

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 11. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[2] OV L 3, 6.1.2001., 18. lpp.

[3] OV L 158, 30.6.2000., 51. lpp.

[4] OV L 189, 23.7.1994., 67. lpp.

[5] OV L 189, 23.7.1994., 70. lpp.

[6] OV L 197, 22.8.1995., 14. lpp.

[7] OV L 197, 22.8.1995., 29. lpp.

[8] OV L 144, 18.6.1996., 12. lpp.

[9] OV L 144, 18.6.1996., 35. lpp.

[10] OV L 290, 29.10.1998., 25. lpp.

[11] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[12] SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Piezīme:

Lasītāju ērtības labad maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus norāda treknrakstā, ja tie atspoguļo izmaiņas, kuras attiecas uz maksimāli pieļaujamiem atlieku daudzumiem to direktīvu pielikumos, kas izdotas agrāk par Direktīvu 2000/42/EK, bet, ja tie norādīti normālā rakstā, tad tie ir esošo maksimāli pieļaujamo daudzumu atkārtojumi.

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, kam piemēro maksimālos atlieku daudzumus | Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi (mg/kg) |

Hlortalonils | Hlormekvats | Endosulfāns (alfa- un beta-izomēru un endosulfāna sulfāta summa, ko izsaka kā endosulfānu) | Dikofols (p.p- un o.p-izomēru summa) |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti

(i)CITRUSAUGĻI | 0,01 | 0,05 | 0,5 | 2 |

Greipfrūti | | | | |

Citroni | | | | |

Laimi | | | | |

Mandarīni (tostarp klementīni un pārējie hibrīdi) | | | | |

Apelsīni | | | | |

Pampelmūzes | | | | |

Pārējie | | | | |

(ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |

Mandeles | | | | |

Brazīlijas rieksti | | | | |

Indijas rieksti | | | | |

Ēdamie kastaņi | | | | |

Kokosrieksti | | | | |

Lazdu rieksti | | | | |

Makadāmijas rieksti | | | | |

Pekanrieksti | | | | |

Priežu rieksti | | | | |

Pistācijas | | | | |

Valrieksti | | | | |

Pārējie | | | | |

(iii)SĒKLEŅI | 1 | | 0,3 | 0,02 |

Āboli | | | | |

Bumbieri | | 0,5 | | |

Cidonijas | | | | |

Pārējie | | 0,05 | | |

(iv)KAULEŅI | 1 | 0,05 | | 0,02 |

Aprikozes | 1 | | | |

Ķirši | | | | |

Persiki (tostarp nektarīni un tamlīdzīgi hibrīdi) | | | 0,5 | |

Plūmes | | | | |

Pārējie | 0,01 | | 0,05 | |

(v)OGAS UN SĪKAUGĻI | | 0,05 | | |

(a)Galda un vīna vīnogas | | | 0,5 | 2 |

Galda vīnogas | 1 | | | |

Vīna vīnogas | 3 | | | |

(b)Zemenes (izņemot meža zemenes) | 3 | | 0,05 | 0,02 |

(c)Stublāju augļi (izņemot savvaļas) | | | 0,05 | 0,02 |

Kazenes (Rubus fruticosus) | 10 | | | |

Kazenes (Rubus arcticus) | | | | |

Kazeņavenes | | | | |

Avenes | 10 | | | |

Pārējie | 0,01 | | | |

(d)Citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) | | | 0,05 | 0,02 |

Mellenes | | | | |

Dzērvenes | 2 | | | |

Jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | 10 | | | |

Ērkšķogas | 10 | | | |

Pārējie | 0,01 | | | |

(e)Savvaļas ogas un savvaļas augļi | 0,01 | | 0,05 | 0,02 |

(vi)DAŽĀDI | | | 0,05 | 0,02 |

Avokado | | | | |

Banāni | 0,2 | | | |

Dateles | | | | |

Vīģes | | | | |

Kivi | | | | |

Kumkvati | | | | |

Ličī | | | | |

Mango | | | | |

Olīvas | | 0,1 | | |

Pasifloru augļi | | | | |

Ananasi | | | | |

Granātāboli | | | | |

Pārējie | 0,01 | 0,05 | | |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi | | | | |

(i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

Sarkanās bietes | | | | |

Burkāni | 1 | | | |

Sakņu selerijas | 0,5 | | | |

Mārrutki | | | | |

Topinambūri | | | | |

Pastinaki | | | | |

Sakņu pētersīļi | | | | |

Redīsi | | | | |

Puravlapu plostbārži | | | | |

Batātes | | | | |

Kāļi | | | | |

Rāceņi | | | | |

Jamsi | | | | |

Pārējie | 0,01 | | | |

(ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

Ķiploki | 0,5 | | | |

Sīpoli | 0,5 | | | |

Šalotes sīpoli | 0,5 | | | |

Loki | 5 | | | |

Pārējie | 0,01 | | | |

(iii)AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI | | 0,05 | | |

(a)Nakteņaugi | 2 | | | |

Tomāti | | | 0,5 | 1 |

Pipari | | | 1 | |

Baklažāni | | | | |

Pārējie | | | 0,05 | 0,02 |

(b)Ķirbjaugi ar ēdamu mizu | | | 0,05 | 0,2 |

Gurķi | 1 | | | |

Pipargurķīši | 5 | | | |

Tumšzaļie kabači | | | | |

Pārējie | 0,01 | | | |

(c)Ķirbjaugi ar neēdamu mizu | 1 | | 0,3 | 0,5 |

Melones | | | | |

Ķirbji | | | | |

Arbūzi | | | | |

Pārējie | | | | |

(d)Cukurkukurūza | 0,01 | | 0,05 | 0,02 |

(iv)KĀPOSTAUGI | | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

(a)Ziedoši kāpostaugi | 3 | | | |

Sparģeļkāposti | | | | |

Ziedkāposti | | | | |

Pārējie | | | | |

(b)Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi | | | | |

Briseles kāposti | 0,5 | | | |

Galviņkāposti | 3 | | | |

Pārējie | 0,01 | | | |

(c)Lapainie kāpostaugi | 0,01 | | | |

Ķīnas kāposti | | | | |

Lapu kāposti | | | | |

Pārējie | | | | |

(d)Kolrābji | 0,01 | | | |

(v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI | | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

(a)Dārza salāti un tamlīdzīgi | 0,01 | | | |

Kressalāti | | | | |

Salātu baldriņi | | | | |

Dārza salāti | | | | |

Platlapu cigoriņi | | | | |

Pārējie | | | | |

(b)Spināti un tamlīdzīgi | 0,01 | | | |

Spināti | | | | |

Lapu bietes (mangoldi) | | | | |

Pārējie | | | | |

(c)Ūdenskreses | 0,01 | | | |

(d)Lapu cigoriņi | 0,01 | | | |

(e)Garšaugi | 5 | | | |

Kārveles | | | | |

Maurloki | | | | |

Pētersīļi | | | | |

Lapu selerijas | | | | |

Pārējie | | | | |

(vi)PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) | | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

Pupiņas (ar pākstīm) | | | | |

Pupiņas (bez pākstīm) | 0,05 | | | |

Zirņi (ar pākstīm) | 2 | | | |

Zirņi (bez pākstīm) | 0,3 | | | |

Pārējie | 0,01 | | | |

(vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) | | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

Sparģeļi | | | | |

Lapu artišoki | | | | |

Kātu (smaržīgās) selerijas | 10 | | | |

Fenheļi | | | | |

Artišoki | | | | |

Puravi | 10 | | | |

Rabarberi | | | | |

Pārējie | 0,01 | | | |

(viii)SĒNES | | | 0,05 | 0,02 |

(a)Kultivētās sēnes | 2 | 10 | | |

(b)Savvaļas sēnes | 0,01 | 0,05 | | |

3.Pākšaugi | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

Pupas | | | | |

Lēcas | | | | |

Zirņi | | | | |

Pārējie | | | | |

4.Eļļas augu sēklas | | 0,1 | | |

Linsēklas | | | | |

Zemesrieksti | 0,05 | | | |

Magoņu sēklas | | | | |

Sezama sēklas | | | | |

Saulgriežu sēklas | | | | |

Rapšu sēklas | | | | |

Sojas pupas | | | 0,5 | |

Sinepju sēklas | | | | |

Kokvilnas sēklas | | | 0,3 | 0,1 |

Pārējie | 0,01 | | 0,1 | 0,05 |

5.Kartupeļi | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

Agrie kartupeļi | | | | |

Galda kartupeļi | | | | |

6.Tēja (lapas un kāti, žāvēti, fermentēti vai citādi sagatavoti, no Camellia sinensis lapām) | 0,1 | 0,1 | 30 | 20 |

7.Apiņi (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 50 | 0,1 | 0,1 | 50 |

--------------------------------------------------

Augša