Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0032

Komisijas Direktīva 2001/32/EK (2001. gada 8. maijs), ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem, un atceļ Direktīvu 92/76/EEK

OV L 127, 9.5.2001., 38./41. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 165 - 168
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 165 - 168
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 165 - 168
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 165 - 168
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 165 - 168
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 165 - 168
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 165 - 168
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 165 - 168
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 165 - 168
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 037 Lpp. 108 - 111
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 037 Lpp. 108 - 111

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 22/07/2008; Atcelts ar 32008R0690 . Jaunākā konsolidētā versija: 19/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/32/oj

32001L0032Oficiālais Vēstnesis L 127 , 09/05/2001 Lpp. 0038 - 0041


Komisijas Direktīva 2001/32/EK

(2001. gada 8. maijs),

ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem, un atceļ Direktīvu 92/76/EEK

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EEK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā [1], un jo īpaši tās 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmo daļu,

ņemot vērā Dānijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas, Īrijas, Itālijas, Austrijas, Portugāles, Somijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes lūgumu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem var noteikt "aizsargājamās zonas", kas pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem, un tāpēc saskaņā ar iekšējam tirgum atbilstīgiem nosacījumiem tām var nodrošināt īpašu aizsardzību. Minētās zonas tika noteiktas ar Komisijas 1992. gada 6. oktobra Direktīvu 92/76/EEK, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem Kopienā [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/23/EK [3].

(2) No tā laika ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas to dažu zonu fitosanitārajā stāvoklī, kuras sākotnēji atzina par aizsargājamām zonām saistībā ar konkrētiem kaitīgiem organismiem.

(3) Spriežot pēc Dānijas sniegtās informācijas, vairs nebūtu vajadzības saglabāt aizsargājamo zonu, ko par tādu Dānijā atzina saistībā ar Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) un tomātu virālo plankumainību.

(4) Būtu jāgroza daži noteikumi par aizsargpasākumiem pret Gonipterus scutellatus Gyll. Portugālē un Pissodes spp. (Eiropā sastopamās) Apvienotajā Karalistē un Īrijā, ņemot vērā šo organismu pašreizējo izplatību minētajās valstīs.

(5) Spriežot pēc Apvienotās Karalistes un Zviedrijas sniegtās informācijas, pēc pašvaldību sistēmas reorganizācijas būtu jāmaina to attiecīgo zonu pašreizējais saraksts, kuras ir aizsargājamas saistībā ar Dendroctonus micans Kugelan un Leptinotarsa decemlineata Say.

(6) Saskaņā ar Direktīvu 92/76/EEK līdz 2001. gada 31. martam Austriju, Īriju un Itālijas reģionus – Apūliju, Emīliju Romanju, Lombardiju un Venetu – provizoriski atzina par aizsargātām zonām saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(7) Spriežot pēc Īrijas sniegtās informācijas, Īrijā arī turpmāk būtu provizoriski jāatzīst aizsargājamās zonas saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8) Spriežot pēc Austrijas un Itālijas sniegtās informācijas, daži Austrijas un Itālijas apgabali vairs nebūtu jāatzīst par aizsargājamām zonām saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., savukārt citi apgabali uz noteiktu laiku provizoriski būtu jāatzīst par aizsargājamām zonām saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(9) Spriežot pēc Francijas sniegtās informācijas, daži apgabali Francijā vairs nebūtu jāatzīst par aizsargājamām zonām saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(10) Spriežot pēc Apvienotās Karalistes sniegtās informācijas, Apvienotajā Karalistē arī turpmāk provizoriski būtu jāatzīst aizsargājamās zonas saistībā ar biešu vīrusu (Rhizomania).

(11) Tāpēc jāgroza esošais aizsargājamo zonu saraksts. Skaidrības labad būtu jāpieņem jauns minēto zonu saraksts. Tādēļ būtu jāatceļ Direktīva 92/76/EEK. Ņemot vērā pastāvošās augu veselības problēmas, pēc iespējas drīz šai direktīvai būtu jāstājas spēkā, un tā būtu jātransponē.

(12) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo pielikumā uzskaitītās Kopienas zonas atzīst par "aizsargājamām zonām", kā minēts Direktīvas 2000/29/EEK 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmajā daļā, saistībā ar kaitīgu(-iem) organismu(-iem), kuri uzskaitīti pielikumā iepretī attiecīgo zonu nosaukumiem.

Attiecībā uz pielikuma b) iedaļas 2. punktā norādīto minētās zonas Īrijā, Itālijā (Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini provinces; Lombardija; Trentīno-Alto Adidže: Bolcāno autonomā province; Veneta) un Austrijā (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Austrumtirole, Štīrija, Vīne) atzīst līdz 2002. gada 31. martam.

Attiecībā uz pielikuma d) iedaļas 1. punktā norādīto minēto zonu Apvienotajā Karalistē atzīst līdz 2002. gada 31. martam.

2. pants

Atzīšanas pagarinājums pēc 1. pantā minētās dienas, kā arī visus grozījumus 1. pantā minētajā aizsargājamo zonu sarakstā veic Direktīvas 2000/29/EEK 18. pantā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā attiecīgo pētījumu rezultātus, kas, ievērojot Kopienas nosacījumus, veikti Komisijas ekspertu uzraudzībā.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2001. gada 21. maijam nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis tos piemēro no 2001. gada 22. maija. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju. Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis pieņem kārtību šādas atsauces pievienošanai.

2. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, kurus tās pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

4. pants

Ar šo no 2001. gada 22. maija atceļ Direktīvu 92/76/EEK.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2001. gada 22. maija.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

[2] OV L 305, 21.10.1992., 12. lpp.

[3] OV L 103, 28.4.2000., 72. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

ZONAS, KO KOPIENĀ ATZĪST PAR "AIZSARGĀJAMĀM ZONĀM" SAISTĪBĀ AR KAITĪGU(-IEM) ORGANISMU(-IEM), KAS IEKĻAUTS(-I) SARAKSTĀ IEPRETĪ ATTIECĪGĀS ZONAS NOSAUKUMAM

Kaitīgie organismi | Aizsargājamās zonas: valstu teritorijas |

a)kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

1.Anthonomus grandis (Boh.) | Grieķija, Spānija (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija) |

2.Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) | Īrija, Portugāle (Alentežu, Azoru salas, Iekšbeira, Krasta Beira, apgabals starp Doru un Minju, Madeira, Ribatežu un austrumu apgabali, un kalnu apgabali), Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste |

3.Cephalcia lariciphila (Klug.) | Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Mena un Džērsi) |

4.Dendroctonus micans Kugelan | Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Skotija, Ziemeļīrija, Džērsi, Anglija: šādas grāfistes, apgabali un patstāvīgas administratīvās vienības: Bārnsli, Bāta un Ziemeļaustrumsamerseta, Bedfordšīra, Bornmuta, Breknelforesta, Bredforda, Bristole, Braitona un Hova, Bakingemšīra, Kalderdeila, Kembridžšīra, Kornvola, Kambrija, Dārlingtona, Devona, Donkastera, Dorseta, Darema, Austrumraidinga Jorkšīrā, Austrumsaseksa, Eseksa, Geitsheda, Lielā Londona, Hempšīra, Hārtlpūla, Herefordšīra, Kenta, Kingstona pie Hallas, Kērklīza, Līdsa, Lestera, Linkolnšīra, Lūtona, Medveja, Midlsboro, Miltonkeinsa, Ņūberija, Ņūkāsla pie Tainas, Norfolka, Northemptonšīra, Nortamberlenda, Ziemeļlinkolnšīra, Ziemeļaustrumlinkolnšīra, Ziemeļtainsaida, Ziemeļrietumsamerseta, Notingema, Notingemšīra, Oksfordšīra, Pīterboro, Plimuta, Pūla, Portsmuta, Redinga, Redkāra un Klīvlenda, Ročdeila, Roterema, Rūtlenda, Šefīlda, Slava, Samerseta, Sautenda, Sauthemptona, Dienvidtainsaida, Stoktona pie Tīzas, Safolka, Sanderlenda, Sari, Svindona, Taroka, Torbeja, Veikfīlda, Rietumsaseksa, Vindzora un Meidenheda, Vorkingema, Jorka, Mena, Vaita, Sili salas un šādas grāfistu, apgabalu un patstāvīgu administratīvu vienību daļas: Dārbi: patstāvīgas administratīvas vienības daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no A52(T) ceļa ziemeļu robežas, kopā ar patstāvīgas administratīvas vienības daļu, kas atrodas uz ziemeļiem no A6(T) ceļa; Dārbišīra: grāfistes daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no A52(T) ceļa ziemeļu robežas, kopā ar grāfistes daļu, kas atrodas uz ziemeļiem no A6(T) ceļa ziemeļu robežas; Glosteršīra: grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no romiešu būvētā Fosa ceļa austrumu robežas; Lesteršīra: grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no romiešu būvētā Fosa ceļa austrumu robežas, un grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no B4114 ceļa austrumu robežas, un grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no M1 maģistrāles austrumu robežas; Ziemeļjorkšīra: visa grāfiste, izņemot to grāfistes daļu, kurā ietilpst Kreivenas apgabals; Dienvidglosteršīra: patstāvīgas administratīvas vienības daļa, kas atrodas uz dienvidiem no M4 maģistrāles dienvidu robežas; Vorikšīra: grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no romiešu būvētā Fosa ceļa austrumu robežas; Viltšīra: grāfistes daļa, kas atrodas uz dienvidiem no M4 maģistrāles dienvidu robežas, un grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no romiešu būvētā Fosa ceļa austrumu robežas) |

5.Gilpinia hercyniae (Hartig) | Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Mena un Džērsi) |

6.Globodera pallida (Stone) Behrens | Somija |

7.Gonipterus scutellatus Gyll | Grieķija, Portugāle (Azoru salas Bežas apgabals: visas komūnas; Kaštelu Branku apgabals: komūnas – Kaštelu Branku, Fundanu un Penamakoras, Idanja-a-Nova; Evoras apgabals, izņemot šādas komūnas – Montemor-o-Nova, Mora un Vendašnovaša; Faru apgabals: visas komūnas; Portalegri apgabals: komūnas – Arončeša; Kampumajora; Elvaša; Fronteira; Monforti un Sousela) |

8.Ips amitinus Eichhof | Grieķija, Francija (Korsika), Īrija, Apvienotā Karaliste |

9.Ips cembrae Heer | Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Mena) |

10.Ips duplicatus Sahlberg | Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste |

11.Ips sexdentatus Boerner | Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Mena) |

12.Ips typographus Heer | Īrija, Apvienotā Karaliste |

13.Leptinotarsa decemlineata Say | Spānija (Ibisa un Menorka), Īrija, Portugāle (Azoru salas un Madeira), Somija (lēņi – Ālandu salas, Hāme, Kimi, Pirkanmā, Satakunta, Turku, Ūsimā), Zviedrija (lēņi – Blekinge, Gotlande, Hallande, Kalmara un Skone), Apvienotā Karaliste |

14.Matsuccocus feytaudi Duc. | Francija (Korsika) |

15.Sternochetus mangiferae Fabricus | Spānija (Granada un Malaga), Portugāle (Alentežu, Algarvi un Madeira) |

16.Thaumetopea pityocampa (Den. and Schiff.) | Spānija (Ibisa) |

b)baktērijas

1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. | Grieķija, Spānija, Portugāle |

2.Erwinia amylovora (Burr.) Wirisl. et al. | Spānija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija, Emīlija Romanja: provinces – Forli-Čezena, Parma, Pjačenca un Rimini; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Apūlija; Sardīnija; Sicīlija; Toskāna; Trentīna-Altoadidže: autonomās provinces – Bolcāno un Trento; Umbrija; Valledaosta (Aostas ieleja); Veneta); Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Austrumtirole, Štīrija, Vīne), Portugāle, Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Mena un Normandijas salas) |

c)sēnītes

1.Glomerella gossypii Edgerton | Grieķija |

2.Gremmeniella abietina Morelet | Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija) |

3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller | Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija) |

d)vīrusi un vīrusveidīgas daļas

1.Biešu vīruss (Rhizomania) | Dānija, Francija (Bretaņa), Īrija, Portugāle (Azoru salas), Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste |

2.Tomātu virālā plankumainība | Somija, Zviedrija |

3.Citrus tristeza vīruss (Eiropas populācijas), kas kaitē Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., un to hibrīdu augļiem ar lapām un kātiem | Grieķija, Francija (Korsika), Itālija, Portugāle |

--------------------------------------------------

Augša