EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0003

Komisijas Direktīva 2001/3/EK (2001. gada 8. janvāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/150/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu un Padomes Direktīvu 75/322/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru dzirksteļaizdedzes motoru radīto radiotraucējumu novēršanuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 28, 30.1.2001., 1./42. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 144 - 185
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 144 - 185
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 144 - 185
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 144 - 185
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 144 - 185
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 144 - 185
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 144 - 185
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 144 - 185
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 144 - 185
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 165 - 206
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 165 - 206
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 108 - 149

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32009L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/3/oj

32001L0003Official Journal L 028 , 30/01/2001 P. 0001 - 0042


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2001/3/EK

(2001. gada 8. janvāris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/150/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu un Padomes Direktīvu 75/322/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru dzirksteļaizdedzes motoru radīto radiotraucējumu novēršanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2001/3/EK

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1974. gada 4. marta Direktīvu 74/150/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu1, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK2, un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1) Ir jāprecizē daži Direktīvas 74/150/EEK panti un jāsaskaņo tās pielikumi ar pielikumiem Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvai 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu3, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/40/EK4, kā arī pielikumiem Padomes 1992. gada 30. jūnija Direktīvai 92/61/EEK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu5, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/7/EK6.

(2) Padomes Direktīva 75/322/EEK7, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/2/EK8, satur informācijas dokumentu, kas jāpārnumurē saskaņā ar numerācijas shēmu, kura ieviesta ar šo direktīvu.

(3) Būtu attiecīgi jāpielāgo Direktīvas 74/150/EEK un 75/322/EEK.

(4) Šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai, kas izveidota ar Direktīvas 74/150/EEK 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 74/150/EEK groza šādi:

1. Vārdkopu "īpašas direktīvas" 2. panta b) punktā aizstāj ar vārdkopu "II pielikumā uzskaitītās īpašās direktīvas".

2. Otro teikumu 3. pantā aizstāj ar šādu teikumu:

"Pieteikumam pievieno vispusīgu tehnisko datu sarakstu vai informācijas dokumentu, kura paraugi ir iekļauti I pielikumā, kā arī tajā minētos dokumentus."

3. Ievadvārdus 4. panta 1. punktā aizstāj ar šādiem vārdiem:

"Dalībvalsts apstiprina visus traktora tipus (definēts II pielikumā kopā ar kategoriju, kam tas pieder), kas atbilst šādiem nosacījumiem:".

4. Pielikumus aizstāj ar tekstu, kas iekļauts šīs direktīvas I pielikumā.

2. pants

Direktīvas 75/322/EEK IIA pielikumu, atskaitot tā papildinājumus, aizstāj ar šīs direktīvas II pielikumā iekļauto tekstu.

3. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā 2002. gada 30. jūnijā izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 8. janvārī

Komisijas vārdā Komisijas loceklis Erkki LIIKANEN

1 OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

2 OV L 173, 12.7.2000., 1. lpp.

3 OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

4 OV L 203, 10.8.2000., 9. lpp.

5 OV L 225, 10.8.1992., 72. lpp.

6 OV L 106, 3.5.2000., 1. lpp.

7 OV L 147, 9.6.1975., 28. lpp.

8 OV L 21, 26.1.2000., 23. lpp.

I PIELIKUMS

"PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS Informācijas dokumenta paraugi

II PIELIKUMS A nodaļa Traktoru kategoriju un tipu apraksts

B nodaļa To prasību uzskaitījums, kuras jāievēro, veicot EK traktora tipa apstiprināšanu

1. papildinājums: Īpašiem nolūkiem paredzēto T4 kategorijas traktoru definīcija un ekspluatācijas nosacījumi

2. papildinājums: Procedūra, kas jāievēro EK traktora tipa apstiprināšanas laikā

C nodaļa EK traktora tipa apstiprinājuma sertifikāts

1. papildinājums: Apstiprinājuma sertifikāta numerācija

III PIELIKUMS Atbilstības sertifikāts

I PIELIKUMS

INFORMĀCIJAS DOKUMENTA PARAUGI

(Visas šajā direktīvā un atsevišķās direktīvās minētie Informācijas dokumenti satur vienīgi un tikai izvilkumus no šā vispusīgā saraksta un tajās izmanto vienotu numerāciju.)

Turpmāk norādīto informāciju, ja tā ir vajadzīga, jāiesniedz trīs eksemplāros, pievienojot satura rādītāju. Visus vajadzīgos rasējumus sagatavo atbilstošā mērogā un pietiekami detalizētus, tiem jābūt A4 formātā vai šāda formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

A PARAUGS

Vispusīgs saraksts

A paraugu izmanto, ja nav tipa apstiprinājuma sertifikāta vai detaļas apstiprinājuma sertifikāta, kas izsniegts saskaņā ar atsevišķu direktīvu.

0. VISPĀRĪGAS ZIŅAS

0.1. Marka (-as) (ražotāja reģistrēta preču zīme):

0.2. Tips (norādīt visus variantus un modifikācijas):

0.2.1. Komercnosaukums (-i) (ja ir):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz traktora:

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids):

0.3.2. Šasijas identifikācijas numurs (atrašanās vieta):

0.4. Traktora kategorija 4:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.6. Obligāto ražotāja plākšņu un zīmju atrašanās vieta un stiprinājuma veids (fotoattēli vai rasējumi):

0.7. EK tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un stiprinājuma veids uz sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām:

0.8. Montāžas rūpnīcas (-u) nosaukums (-i) un adrese (-es):

1. TRAKTORA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS.

(pievienot 3/4 pagriezienā no priekšpuses un no aizmugures uzņemtus reprezentatīva transportlīdzekļa fotoattēlus vai tādus pašus rasējumus, kā arī traktora kopskata rasējumu ar norādītiem izmēriem)

1.1. Asu un riteņu skaits:

1.1.1. Asis ar sapārotiem riteņiem (ja ir), to skaits un izvietojums:

1.1.2. Vadāmo asu skaits un izvietojums:

1.1.3. Dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējs savienojums):

1.1.4. Bremzējamās asis (skaits, izvietojums):

1.2. Motora novietojums un montāža:

1.3. Stūres rata novietojums: pa labi/pa kreisi/pa vidu 1

1.4. Vadītāja vietu var pagriezt par 180o: jā/nē 1

1.5. Šasija: posmķēdes šasija/šasija ar sānposmiem/locīklšasija/cita 1

1.6. Traktors, kas paredzēts: labās/kreisās puses kustībai 1

2. MASA UN GABARĪTI 5 (kg un mm).

(vajadzības gadījumā atsaukties uz rasējumiem)

2.1. Pašmasa.

2.1.1. Traktora pašmasa darba stāvoklī 15 (kalpo kā atskaites punkts dažādās atsevišķajās direktīvās) (ieskaitot pretapgāšanās konstrukcijas, bet ne papildaprīkojumu, kā arī dzesētājvielu, eļļošanas līdzekļus, degvielu, darbarīkus un vadītāju) 6:

- maksimālā:

- minimālā:

2.1.1.1. Šīs masas sadalījums pa asīm:

2.2. Ražotāja norādītā maksimālā masa:

2.2.1. Traktora maksimālā pilnā masa saskaņā ar riepu specifikāciju:

2.2.2. Šīs masas sadalījums pa asīm:

2.2.3. Ierobežojumi šīs masas sadalījumam pa asīm (norādīt minimālos ierobežojumus procentos priekšējai asij un pakaļējai asij):

2.2.3.1. Masa un riepas:

Ass Nr. Riepas (izmēri) Kravnesība Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze * sakabes punktā

1

2

3

* Slodze uz sakabes atskaites punktu statiskos apstākļos.

2.2.4. Lietderīgā slodze 15:

2.3. Balasta masa (kopējas svars, materiāls, sastāvdaļu skaits):

2.3.1. Šīs masas sadalījums pa asīm:

2.4. Tehniski pieļaujamā vilces masa (atkarībā no sakabes tipa):

2.4.1. Nebremzēta vilces masa:

2.4.2. Patstāvīgi bremzējamā vilces masa:

2.4.3. Ar inerci bremzējamā vilces masa:

2.4.4. Ar hidrauliskām vai pneimatiskām bremzēm nobremzējamas kravas vilces masa:

2.4.5. Traktora un piekabes savienojuma kopējā tehniski pieļaujamā masa katram piekabes bremzēšanas veidam:

2.4.6. Sakabes punkta atrašanās vieta

2.4.6.1. Augstums virs zemes:

2.4.6.1.1. maksimālais:

2.4.6.1.2. minimālais:

2.4.6.2. Attālums no vertikālās plaknes, kas šķērso aizmugurējās ass vidējo līniju:

2.5. Garenbāze 7:

2.6. Katras ass šķērsbāzes maksimālais un minimālais platums (mērāms starp normāli uzmontētu riepu vai dubultriepu simetrijas plaknēm) (jānorāda ražotājam) 8:

2.7. Traktora gabarīti, ieskaitot sakabes ierīci

2.7.1. Garums braukšanai pa ceļu 9:

- maksimālais:

- minimālais:

2.7.2. Platums braukšanai pa ceļu 10:

- maksimālais:

- minimālais:

2.7.3. Augstums braukšanai pa ceļu 11:

- maksimālais:

- minimālais:

2.7.4. Priekšējā pārkare 12:

- maksimālā:

- minimālā:

2.7.5. Pakaļējā pārkare 13:

- maksimālā:

- minimālā:

2.7.6. Klīrenss 14:

- maksimālais:

- minimālais:

3. MOTORS

3.1. 1. daļa - Vispārīga informācija

3.1.1. Standarta motors/motora tips1 20

Ražotāja reģistrēta preču zīme (-es):

3.1.2. Standarta motora un (attiecīgā gadījumā) motora (-u) saimes tips un komercapraksts 1:

3.1.3. Tipa identifikācijas līdzeklis, ja marķējums ir uz motora (-iem), un tās stiprinājuma veids:

3.1.3.1. Motora tipa identifikācijas zīmju atrašanās vieta, noteikšanas un stiprinājuma veids:

3.1.3.2. EK tipa apstiprinājuma numura atrašanās vieta un stiprinājuma veids:

3.1.4. Ražotāja nosaukums un adrese:

3.1.5. Montāžas rūpnīcu adreses:

3.1.6. Darbības princips:

- dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze 1

- tiešā/netiešā iesmidzināšana 1

- divtaktu/četrtaktu 1

3.1.7. Degviela:

dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/cita 1

3.2. 2. daļa - Motora tips

Motora tipa būtiskie parametri

3.2.1. Kompresijaizdedzes motora apraksts.

3.2.1.1. Ražotājs:

3.2.1.2. Ražotāja noteiktais motora tips:

3.2.1.3. Darbības princips: divtaktu/četrtaktu 1

3.2.1.4. Cilindra diametrs:... mm

3.2.1.5. Virzuļa gājiens:... mm

3.2.1.6. Cilindru skaits un izvietojums:

3.2.1.7. Motora darba tilpums:... cm3

3.2.1.8. Motora nominālā jauda:... min-1

3.2.1.9. Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā:... min-1

3.2.1.10. Saspiedes pakāpe 2:

3.2.1.11. Iekšdedzes sistēma:

3.2.1.12. Degkameras un virzuļa galviņas rasējums (rasējumi):

3.2.1.13. Ieplūdes un izplūdes cauruļu minimālais šķērsgriezums:

3.2.1.14. Dzesēšanas sistēma

3.2.1.14.1. Šķidrums

3.2.1.14.1.1. Šķidruma tips:

3.2.1.14.1.2. Cirkulācijas sūknis (sūkņi): ar/bez 1

3.2.1.14.1.3. Raksturlielumi vai marka (-as) un tips (-i) (ja ir):

3.2.1.14.1.4. Piedziņas pārnesumskaitlis (-ļi) (ja ir):

3.2.1.14.2. Gaiss

3.2.1.14.2.1. Ventilators: ar/bez 1

3.2.1.14.2.2. Raksturlielumi vai marka (-as) un tips(-i) (ja ir):

3.2.1.14.2.3. Piedziņas pārnesumskaitlis (-ļi) (ja ir):

3.2.1.15. Ražotāja atļautā temperatūra:

3.2.1.15.1. Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā izplūdes temperatūra:... K

3.2.1.15.2. Dzesēšana ar gaisu: atskaites punkts:

Maksimālā temperatūra atskaites punktā:K

3.2.1.15.3. Maksimālā gaisa padeves temperatūra starpdzesētāja izejas punktā (pēc vajadzības):... K

3.2.1.15.4. Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurulēs, kas atrodas blakus izplūdes kolektora izejas atlokiem:... K

3.2.1.15.5. Eļļošanas līdzekļa temperatūra: min.:... K, maks.:... K

3.2.1.16. Kompresors: ar/bez 1

3.2.1.16.1. Marka:

3.2.1.16.2. Tips:

3.2.1.16.3. Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais spiediens, izplūdes vārsts, ja ir):

3.2.1.16.4. Starpdzesētājs: ar/bez 1

3.2.1.17. Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā apgriezienu skaita un motora pilnslodzes:... kPa

3.2.1.18. Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais pretspiediens pie motora nominālā apgriezienu skaita un motora pilnslodzes:... kPa

3.2.2. Pretpiesārņojuma papildierīces (ja ir un ja tās nav iekļautas citā punktā):

Apraksts un/vai diagrammas:

3.2.3. Degvielas padeve

3.2.3.1. Padeves sūknis

Spiediens 2 vai raksturlielumu diagramma:... kPa

3.2.3.2. Iesmidzināšanas sistēma

3.2.3.2.1. Sūknis

3.2.3.2.1.1. Marka (-as):

3.2.3.2.1.2. Tips (-i):

3.2.3.2.1.3. Padeve:... mm32 vienā iesmidzināšanas reizē vai vienā ciklā attiecīgi pie sūkņa nominālā apgriezienu skaita:... min-1 (nominālā) un: min-1 (maksimālā griezes momenta), vai diagramma:

Norādīt izmantojamo metodi: motorā/testēšanas stendā 1

3.2.3.2.1.4. Iesmidzināšanas apsteidze

3.2.3.2.1.4.1. Iesmidzināšanas apsteidzes līkne 2:

3.2.3.2.1.4.2. Iesmidzināšanas momenta iestatīšana 2:

3.2.3.2.2. Iesmidzināšanas cauruļvadi

3.2.3.2.2.1. Garums:... mm

3.2.3.2.2.2. Iekšējais diametrs:... mm

3.2.3.2.3. Smidzinātājs (smidzinātāji)

3.2.3.2.3.1. Marka (-as):

3.2.3.2.3.2. Tips (-i):

3.2.3.2.3.3. Atvēršanas spiediens 2 vai diagramma 1:

3.2.3.2.4. Regulators

3.2.3.2.4.1. Marka (-as):

3.2.3.2.4.2. Tips (-i):

3.2.3.2.4.3. Atslēgšanās apgriezienu skaits pie pilnslodzes 2:... min-1

3.2.3.2.4.4. Maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes 2:... min-1

3.2.3.2.4.5. Tukšgaitas apgriezienu skaits 2:... min-1

3.2.3.3. Aukstās palaišanas sistēma

3.2.3.3.1. Marka (-as):

3.2.3.3.2. Tips (-i):

3.2.3.3.3. Apraksts:

3.2.4. Vārstu iestatījums

3.2.4.1. Maksimālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanas un aizvēršanas leņķis attiecībā pret augstāko nāves punktu vai līdzvērtīgi raksturlielumi:

3.2.4.2. Atskaites vārsta gājiens un/vai iestatīšanas diapazons 1

3.2.5. Elektroniskās vadības funkcijas

Ja motoram ir elektroniskās vadības funkcijas, jānorāda dati, kas raksturo to darbību, cita starpā:

3.2.5.1. Marka:

3.2.5.2. Tips:

3.2.5.3. Detaļas numurs:

3.2.5.4. Elektroniskās vadības ierīces atrašanās vieta:

3.2.5.4.1. Apzinātās detaļas:

3.2.5.4.2. Kontrolētās detaļas:

3.3 3. daļa - Kompresijaizdedzes motoru saime

Motoru saimes būtiskie raksturlielumi

3.3.1. Motoru saimes tipu saraksts

3.3.1.1. Motoru saimes nosaukums:

3.3.1.2. Motoru saimes tipu specifikācijas

Reprezentatīvs motors

Motoru tipi

Cilindru skaits

Nominālā jauda (min-1)

Degvielas ieplūde uz takti (mm3) pie nominālās jaudas

Lietderīgā nominālā jauda (kW)

Maksimālais griezes moments (min-1)

Degvielas ieplūde uz takti (mm3) maksimālajā griezes momentā

Maksimālais griezes moments (N.m)

Apgriezienu skaits tukšgaitā (min-1)

Cilindra tilpums procentos no reprezentatīva motora tilpuma 100

3.4. 4. daļa - Saimes motora tips

Saimes reprezentatīvā motora tipa būtiskie raksturlielumi 20

3.4.1. Kompresijaizdedzes motora apraksts

3.4.1.1. Ražotājs:

3.4.1.2. Ražotāja noteiktais motora tips:

3.4.1.3. Divtaktu/četrtaktu 1

3.4.1.4. Cilindra diametrs:... mm

3.4.1.5. Virzuļa gājiens:... mm

3.4.1.6. Cilindru skaits un izvietojums:

3.4.1.7. Motora darba tilpums:... cm3

3.4.1.8. Motora jauda:... min-1

3.4.1.9. Motora apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā:... min-1

3.4.1.10. Kompresijas koeficients 2:

3.4.1.11. Iekšdedzes sistēma:

3.4.1.12. Degkameras un virzuļa galviņas rasējums (rasējumi):

3.4.1.13. Ieplūdes un izplūdes cauruļu minimālais šķērsgriezums:

3.4.1.14. Dzesēšanas sistēma

3.4.1.14.1. Šķidrums

3.4.1.14.1.1. Šķidruma tips:

3.4.1.14.1.2. Cirkulācijas sūknis (sūkņi): ar/bez 1

3.4.1.14.1.3. Raksturlielumi vai marka (-as) un tips (-i) (ja ir):

3.4.1.14.1.4. Piedziņas pārnesumskaitlis (tipi) (ja ir):

3.4.1.14.2. Gaiss

3.4.1.14.2.1. Ventilators: ar/bez 1

3.4.1.14.2.2. Raksturlielumi vai marka (-as) un tips (-i) (ja ir):

3.4.1.14.2.3. Piedziņas pārnesumskaitlis (-ļi) (ja ir):

3.4.1.15. Ražotāja atļautā temperatūra:

3.4.1.15.1. Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā izplūdes temperatūra:... K

3.4.1.15.2. Dzesēšana ar gaisu: atskaites punkts:

Maksimālā temperatūra atskaites punktā:... K

3.4.1.15.3. Maksimālā gaisa padeves temperatūra starpdzesētāja izejas punktā (ja tāds ir):... K

3.4.1.15.4. Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurulēs, kas atrodas blakus izplūdes kolektora izejas atlokiem:... K

3.4.1.15.5. Eļļošanas līdzekļa temperatūra: minimālā:... K, maksimālā:... K

3.4.1.16. Kompresors: ar/bez 1

3.4.1.16.1. Marka:

3.4.1.16.2. Tips:

3.4.1.16.3. Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais spiediens, izplūdes vārsts, ja ir):

3.4.1.16.4. Starpdzesētājs: ar/bez 1

3.4.1.17. Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā apgriezienu skaita:... kPa

3.4.1.18. Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais pretspiediens pie motora nominālā apgriezienu skaita:... kPa

3.4.2. Pretpiesārņojuma papildierīces (ja ir un ja tās nav iekļautas citā punktā).

Apraksts un/vai 1 diagramma (-as):

3.4.3. Degvielas padeve

3.4.3.1. Padeves sūknis

Spiediens 2 vai raksturlielumu diagramma:... kPa

3.4.3.2. Iesmidzināšanas sistēma

3.4.3.2.1. Sūknis

3.4.3.2.1.1. Marka (-as):

3.4.3.2.1.2. Tips (-i):

3.4.3.2.1.3. Padeve:... mm32 vienā iesmidzināšanas reizē vai vienā ciklā attiecīgi pie sūkņa nominālā apgriezienu skaita:... min-1 (nominālā) un:... min-1 (maksimālā griezes momenta), vai diagramma:

Norādīt izmantojamo metodi: motorā/testēšanas stendā 1

3.4.3.2.1.4. Iesmidzināšanas apsteidze:

3.4.3.2.1.4.1. Iesmidzināšanas apsteidzes līkne 2:

3.4.3.2.1.4.2. Iesmidzināšanas momenta iestatīšana 2:

3.4.3.2.2. Iesmidzināšanas cauruļvadi

3.4.3.2.2.1. Garums:... mm

3.4.3.2.2.2. Iekšējais diametrs:... mm

3.4.3.2.3. Smidzinātājs (-i):

3.4.3.2.3.1. Marka (-as):

3.4.3.2.3.2. Tips (-i):

3.4.3.2.3.3. Atvēršanas spiediens 2 vai diagramma:

3.4.3.2.4. Regulators

3.4.3.2.4.1. Marka (-as):

3.4.3.2.4.2. Tips (-i):

3.4.3.2.4.3. Atslēgšanās apgriezienu skaits pie pilnslodzes 2:... min-1

3.4.3.2.4.4. Maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes 2:... min-1

3.4.3.2.4.5. Apgriezienu skaits tukšgaitā 2:... min-1

3.4.3.3. Aukstās palaišanas sistēma

3.4.3.3.1. Marka (-as):

3.4.3.3.2. Tips (-i):

3.4.3.3.3. Apraksts:

3.4.4. Vārstu iestatījums

3.4.4.1. Maksimālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanas un aizvēršanas leņķis attiecībā pret augstāko nāves punktu vai līdzvērtīgi raksturlielumi:

3.4.4.2. Atskaites vārsta gājiens un/vai iestatīšanas diapazons 1:

3.4.5. Elektroniskās vadības funkcijas

Ja motoram ir elektroniskās vadības funkcijas, jānorāda dati, kas raksturo to darbību, cita starpā:

3.4.5.1. Marka:

3.4.5.2. Tips:

3.4.5.3. Detaļas numurs:

3.4.5.4. Elektroniskās vadības ierīces atrašanās vieta

3.4.5.4.1. Apzinātās detaļas:

3.4.5.4.2. Kontrolētās detaļas:

3.5. Degvielas tvertne (-es)

3.5.1. Skaits, tilpums, materiāli:

3.5.2. Rasējums, fotoattēls vai apraksts, kurā skaidri norādīta tvertnes (-ņu) atrašanās vieta:

3.5.3. Degvielas rezerves tvertne (-es)

3.5.3.1. Skaits, tilpums, materiāli:

3.5.3.2. Rasējums, fotoattēls vai apraksts, kurā skaidri norādīta tvertnes (-ņu) atrašanās vieta:

3.6. Nominālā jauda:... kW... min-1 ierastos iestatīšanas apstākļos (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/68/EK (OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.))

3.6.1. Jauda pie jūgvārpstas (saskaņā ar OECD vai ISO 789-10 1. vai 2. kodeksu), ja tāda ir, pie nominālā apgriezienu skaita

Jūgvārpsta ar nomināliem apgriezieniem (min-1) Atbilstīgais motora apgriezienu skaits (min-1) Jauda (kW)

1 - 540

2 - 1 000

3.7. Maksimālais griezes moments:... N.m... min-1 (saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK)

3.8. Citi vilces motori jeb motori (dzirksteļaizdedzes u.tml.) vai to savienojumi (sastāvdaļu raksturlielumi):

3.9. Gaisa filtrs

3.9.1. Marka (-as):

3.9.2. Tips (-i):

3.9.3. Vidējais retinājums pie maksimālās jaudas 2:... kPa

3.10. Izplūdes sistēma

3.10.1. Apraksts un diagrammas:

3.10.2. Marka (-as):

3.10.3. Tips (-i):

3.11. Elektrosistēma

3.11.1. Nominālais spriegums pie pozitīvas/negatīvas masas 1... V

3.11.2. Ģenerators

3.11.2.1. Tips:

3.11.2.2. Nominālā jauda:... W

4. TRANSMISIJAS IEKĀRTA 15

4.1. Transmisijas sistēmas diagramma:

4.2. Tips (mehāniskā, hidrauliskā, elektriskā u.c.):

4.2.1. Elektrisko/elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

4.3. Motora spararata inerces moments:

4.3.1. Papildu inerces moments, kad nav ieslēgts ātrums:

4.4. Sajūgs (tips) (ja ir):

4.4.1. Maksimālā griezes momenta konversija (ja pastāv):

4.5. Pārnesumkārba (tips, tiešie pārnesumi, pārnesumu pārslēgšanas veids) (ja ir):

4.6. Pārnesumskaitlis (ja ir) ar sadales kārbu vai bez tās 16

(Zobrata) pārnesums Pārnesumskaitlis Sadales kārbas koeficients (koeficienti) Galvenā pārvada pārnesumskaitlis Kopējais pārnesumskaitlis

Maksimālais VMT *

1

2

3

Minimālais VMT *

Atpakaļgaita

1

...

* vienlaidu mainīgā transmisija

4.6.1. Maksimālie riepu izmēri uz dzenošajām asīm:

4.7. Traktora maksimālais projektētais ātrums, kas aprēķināts braukšanai ar augstāko pārnesumu (norādīt aprēķinos izmantotos raksturlielumus) 16:...km/h

4.7.1. Maksimālais izmērītais ātrums:... km/h

4.8. Faktiski veiktais attālums, kas atbilst vienam dzenošo riteņu apgriezienam:

4.9. Apgriezienu skaita regulators: ir/nav 1

4.9.1. Apraksts:

4.10. Spidometrs, tahometrs un hronometrs (ja ir)

4.10.1. Spidometrs (ja ir)

4.10.1.1. Piedziņas mehānisma darbības veids un apraksts:

4.10.1.2. Ierīces konstante:

4.10.1.3. Mērierīces pielaides:

4.10.1.4. Kopējais pārnesuma skaitlis:

4.10.1.5. Mērinstrumenta skalas vai citas datu nolasīšanas iekārtas konstrukcija:

4.10.1.6. Elektrisko/elektronisko elementu īss apraksts:

4.10.2. Tahometrs un hronometrs (ja ir): ir/nav 1

4.11. Diferenciāļa bloķētājmehānisms (ja ir): ir/nav 1

4.12. Jūgvārpsta (-as) (apgriezienu skaits minūtē un tā attiecība pret motora apgriezienu skaitu) (skaits, tips un novietojums)

4.12.1. Galvenā jūgvārpsta (-as):

4.12.2. Cita (-as):

4.12.3. Jūgvārpstu aizsargierīce (-es) (apraksts, izmēri, fotoattēli):

4.13. Motora daļu, traktora izvirzīto daļu un riteņu aizsardzība (apraksti, rasējumi, skices, fotoattēli)

4.13.1. Aizsardzība no vienas puses:

4.13.2. Aizsardzība no vairākām pusēm:

4.13.3. Aizsardzība, pilnībā iekļaujot apvalkā:

4.14. Elektrisko/elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

5. ASIS

5.1. Katras ass apraksts:

5.2. Marka (ja ir):

5.3. Tips (ja ir):

6. BALSTIEKĀRTA (ja ir)

6.1. Galējās (maksimālās-minimālās) riepu/riteņu kombinācijas (ja pastāv) (izmēri, raksturlielumi, spiediens riepās braukšanai pa ceļu, maksimālā pieļaujamā slodze, riteņu izmēri, kā arī priekšējo un pakaļējo riteņu kombinācijas):

6.2. Katras ass vai riteņa balstiekārtas tips (ja ir):

6.2.1. Augstuma iestatīšana: jā/nē/pēc izvēles 1

6.2.2. Elektrisko/elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

6.3. Citas ierīces (ja ir):

7. STŪRES IEKĀRTA (skice)

7.1. Stūres iekārtas tips: manuālā/ar pastiprinātāju/servostūre1

7.1.1. Grozāmā vadītāja vieta (apraksts):

7.2. Transmisija un vadība

7.2.1. Transmisijas iekārtas tips (norādīt priekšējiem un pakaļējiem riteņiem, pēc vajadzības):

7.2.2. Pievads riteņiem (ieskaitot citus, nevis mehāniskos, līdzekļus; norādīt priekšējiem un pakaļējiem riteņiem, pēc vajadzības):

7.2.2.1. Elektrisko/elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

7.2.3. Pastiprinātāju darbības veids, ja tādas ir:

7.2.3.1. Darbības veids un shēma, marka (-as) un tips (-i):

7.2.4. Stūres iekārtas kopējā shēma, norādot, kā traktorā izvietotas dažādas ierīces, kas ietekmē tā stūres iekārtas darbību:

7.2.5. Stūres iekārtas vadības ierīces (-ču) shematiska (-as) diagramma (-as):

7.2.6. Stūres iekārtas vadības ierīces iestatīšanas diapazons un veids, ja tādi pastāv:

7.3. Riteņu maksimālais pagrieziena leņķis (ja ir):

7.3.1. Pa labi:... grādu - stūres rata apgriezienu skaits:

7.3.2. Pa kreisi:... grādu - stūres rata apgriezienu skaits:

7.4. Minimālais pagrieziena rādiuss (nebremzējot) 17:

7.4.1. Pa labi:... mm

7.4.2. Pa kreisi:... mm

7.5. Stūres iekārtas vadības ierīces iestatīšanas veids (ja pastāv):

7.6. Elektrisko/elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

8. BREMZES (kopējā skice un darbības shēma) 18

8.1. Darba bremzes:

8.2. Rezerves bremzes (ja ir):

8.3. Stāvbremzes:

8.4. Jebkura bremžu papildiekārta (-as) (it īpaši bremžu pastiprinātājs):

8.5. Traktoriem ar bremžu iekārtām, kas nodrošinātas pret bloķēšanu, sistēmas funkcionālais raksturojums (ieskaitot elektroniskos elementus), elektriskā blokshēma, hidrauliskās vai pneimatiskās sistēmas plāns:

8.6. Pienācīgi noteiktu bremžu iekārtas komponentu saraksts:

8.7. Lielākie pieļaujamie riepu izmēri uz bremzējamajām asīm:

8.8. Bremžu iekārtas aprēķini (attiecības noteikšana starp kopējo bremzēšanas spēku uz riteņu aploci un bremzēšanas pievadam pielikto spēku):

8.9. Labās un kreisās puses bremzēšanas pievada saslēgšana:

8.10. Ārējais enerģijas avots (avoti) (ja ir)

(raksturlielumi, energoavotu ietilpība, maksimālais un minimālais spiediens, spiediena mērītājs un minimālā spiediena signālierīce uz kontrolmērinstrumentu paneļa, vakuuma rezervuāri un padeves vārsts, padeves kompresori, atbilstība noteikumiem, kas attiecas uz spiediena iekārtām):

8.11. Traktori, kas ir aprīkoti ar piekabes bremžu iekārtu

8.11.1. Piekabes bremžu iedarbināšanas ierīce (apraksts, raksturlielumi):

8.11.2. Mehāniskā/hidrauliskā/pneimatiskā sakabe 1

8.11.3. Savienojumi, sakabes elementi, drošības ierīces (apraksts, rasējums, skice):

8.11.4. Savienojums ar vienu vai diviem bremžu pievadiem 1

8.11.4.1. Pievada pārspiediens (1 pievads):... kPa

8.11.4.2. Pievada pārspiediens (2 pievadi):... kPa

9. REDZAMĪBAS LAUKS, STIKLOJUMS, VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJI UN ATPAKAĻSKATA SPOGUĻI

9.1. Redzamības lauks

9.1.1. Rasējums (-i) vai fotoattēls (-i), kurā var redzēt atsevišķu detaļu izvietojumu priekšējā redzamības laukā:

9.2. Stiklojums

9.2.1. Dati, ar kuru palīdzību var ātri noteikt atskaites punktu:

9.2.2. Vējstikls (-i)

9.2.2.1. Izmantojamais (-ie) materiāls (-i):

9.2.2.2. Uzstādīšanas veids:

9.2.2.3. Slīpuma leņķis (-i):... grādi

9.2.2.4. Detaļas tipa apstiprinājuma zīme (-es):

9.2.2.5. Vējstikla papildaprīkojums un tā novietojums, kā arī visu elektrisko/elektronisko elementu īss apraksts:

9.2.3. Pārējie logi

9.2.3.1. Izvietojums:

9.2.3.2. Izmantojamais (-ie) materiāls (-i):

9.2.3.3. Detaļas tipa apstiprinājuma zīme (-es):

9.2.3.4. Sānu logu darbības mehānisma elektrisko/elektronisko elementu (ja tādi ir) īss apraksts:

9.3. Vējstikla tīrītāji: ir/nav 1 (apraksts, skaits, darba frekvence):

9.4. Atpakaļskata spogulis (spoguļi)

9.4.1. Klase (-es):

9.4.2. Detaļas tipa apstiprinājuma zīme (-es):

9.4.3. Novietojums attiecībā pret pārējām traktora daļām (rasējumi):

9.4.4. Uzstādīšanas veids (-i):

9.4.5. Papildaprīkojums, kas var ierobežot aizmugurējo redzamības lauku:

9.4.6. Regulēšanas mehānisma elektrisko/elektronisko elementu (ja tādi ir) īss apraksts:

9.5. Pretapledošanas un pretsvīduma ierīces:

9.5.1. Tehniskais raksturojums:

10. PRETAPGĀŠANĀS AIZSARGKONSTRUKCIJAS, AIZSARDZĪBA PRET NELABVĒLĪGIEM LAIKA APSTĀKĻIEM, SĒDEKĻI, KRAVAS PLATFORMAS

10.1. Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas (rasējumi ar izmēriem, fotoattēli (pēc vajadzības), apraksts):

10.1.1. Rāmis (-ji)

10.1.1.1. Preču zīme (-es):

10.1.1.2. Detaļas tipa apstiprinājuma zīme (-es):

10.1.1.3. Iekšējie un ārējie izmēri:

10.1.1.4. Izmantotais (-ie) materiāls (-i) un uzbūves veids:

10.1.2. Kabīne (-es)

10.1.2.1. Preču zīme (-es):

10.1.2.2. Detaļas tipa apstiprinājuma zīme (-es):

10.1.2.3. Durvis (skaits, izmēri, atvēršanas virziens, aizbīdņi un eņģes):

10.1.2.4. Logi un avārijas izeja (-as) (skaits, izmēri, izvietojums):

10.1.2.5. Citas ierīces aizsardzībai pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem (apraksts):

10.1.2.6. Iekšējie un ārējie izmēri:

10.1.3. Priekšā/aizmugurē uzstādīts aizsargstienis (-ņi) 1, nolaižams vai nenolaižams 1

10.1.3.1. Apraksts (novietojums, stiprinājums utt.):

10.1.3.2. Preču zīme (-es) vai tirdzniecības nosaukums (-i):

10.1.3.3. Detaļas tipa apstiprinājuma zīme (-es):

10.1.3.4. Izmēri:

10.1.3.5. Izmantotais (-ie) materiāls (-i) un uzbūves veids:

10.2. Darba telpa un piekļūšana vadītāja kabīnei (apraksts, raksturlielumi vai rasējumi ar izmēriem):

10.3. Sēdekļi un kāju balsti

10.3.1. Vadītāja sēdeklis (-ļi) (rasējumi, fotoattēli, apraksts):

10.3.1.1. Preču zīme (-es) vai tirdzniecības nosaukums (-i):

10.3.1.2. Detaļas tipa apstiprinājuma zīme (-es):

10.3.1.3. Sēdekļa tipa kategorija: A kategorijas I/II/III klase, B kategorija 1

10.3.1.4. Novietojums un galvenie raksturlielumi:

10.3.1.5. Regulēšanas sistēma:

10.3.1.6. Pārvietošanas un bloķēšanas sistēma:

10.3.2. Pasažieru sēdekļi (skaits, izmēri, izvietojums un raksturlielumi):

10.3.3. Kāju balsti (skaits, izmēri un novietojums):

10.4. Kravas platforma

10.4.1. Izmēri:... mm

10.4.2. Novietojums:

10.4.3. Tehniski pieļaujamā slodze:... kg

10.4.4. Slodzes sadalījums pa asīm:...kg

10.5. Radiotraucējumu novēršana

10.5.1. Tās virsbūves daļas formas un materiālu apraksts un rasējumi/fotoattēli, kura veido motora nodalījumu un tam blakus esošo pasažieru nodalījuma daļu:

10.5.2. Motora nodalījumā iebūvēto metāla detaļu (piemēram, apsildes ierīču, rezerves riteņa, gaisa filtra, stūres iekārtas u.c.) novietojuma rasējumi vai fotoattēli:

10.5.3. Radiotraucējumu novēršanas iekārtas rasējums un tabula:

10.5.4. Līdzstrāvas pretestības nominālvērtību dati un nominālā pretestība uz vienu metru rezistīvu aizdedzes vadu gadījumā:

11. APGAISMES IERĪCES UN GAISMAS SIGNĀLIERĪCES

(traktora ārskata skices ar izmēriem, norādot visu ierīču apgaismojošo virsmu novietojumu, skaitu, elektroinstalāciju, tipa apstiprinājuma zīmi un gaismas krāsu)

11.1. Obligātās ierīces

11.1.1. Galvenie tuvās gaismas lukturi:

11.1.2. Priekšējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi:

11.1.3. Pakaļējie gabarītgaismas lukturi:

11.1.4. Virzienrādītāji

- priekšējie:

- pakaļējie:

- sānu:

11.1.5. Pakaļējie atstarotāji:

11.1.6. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi:

11.1.7. Bremžu signāllukturi:

11.1.8. Avārijas signālierīce:

11.2. Papildu ierīces

11.2.1. Galvenie tālās gaismas lukturi:

11.2.2. Priekšējie miglas lukturi:

11.2.3. Pakaļējie miglas lukturi:

11.2.4. Atpakaļgaitas lukturi:

11.2.5. Darba lukturi:

11.2.6. Stāvgaismas lukturi:

11.2.7. Kontūrgaismu lukturi:

11.2.8. Piekabes virzienrādītāju kontrollampiņa (-as):

11.3. Elektrisko/elektronisko elementu, izņemot lukturus, īss apraksts (ja tādi ir):

12. DAŽĀDI

12.1. Skaņas signālierīce (-es) (novietojums):

12.1.1. Detaļas tipa apstiprinājuma zīme (-es):

12.2. Traktora un velkamo transportlīdzekļu mehāniskās sakabes

12.2.1. Sakabes tips (-i):

12.2.2. Preču zīme (-es):

12.2.3. Detaļas tipa apstiprinājuma zīme (-es):

12.2.4. Ierīce, kas paredzēta maksimālajai horizontālajai slodzei (... kg) un maksimālajai vertikālajai slodzei (ja ir) (... kg) 19

12.3. Hidrauliskais pacēlējmehānisms: trīspunktu sakabes sistēma: jā/nē 1

12.4. Piekabes apgaismes ierīču un gaismas signālierīču elektroinstalācijas pieslēgums (apraksts):

12.5. Vadības ierīču uzstādīšana, novietojums, darbība un marķējums (apraksts, fotoattēli vai diagrammas):

12.6. Pakaļējās numura zīmes novietojums (forma un izmēri):

12.7. Priekšējā sakabes ierīce (rasējums ar izmēriem):

12.8. Tās iebūvētās elektronikas iekārtas apraksts, kuru izmanto uz transportlīdzekļa uzstādīto vai velkamo darbarīku darbināšanai un vadīšanai:

Piezīmes

1 Svītrot, ja nav piemērojams.

2 Norādīt pielaides.

3 Ja kādai transportlīdzekļa daļai ir saņemts tipa apstiprinājums, tās aprakstu var aizstāt ar atsauci uz šo tipa apstiprinājumu. Nav jāapraksta arī transportlīdzekļa daļas, ja to uzbūve ir skaidri saprotama no klāt pievienotajām diagrammām vai rasējumiem.

Katrā punktā, kuram jāpievieno fotoattēli vai rasējumi, norāda attiecīgo pielikumu numurus.

4 Klasifikācija atbilstoši II pielikumā izklāstītajām definīcijām.

5ISO 612 - 1978 un 1176 - 1990 standarti.

6 Uzskata, ka vadītāja masa ir 75 kg. "Instrumenti" ir "instrumentu kaste".

7ISO 612 - 1978standarts (6.4. punkts).

8ISO 4004 - 1983 standarts.

9ISO 612 - 1978standarts (6.1. punkts).

10ISO 612 - 1978standarts (6.2. punkts).

11ISO 612 - 1978standarts (6.3. punkts).

12 ISO 612 - 1978standarts (6.6. punkts).

13ISO 612 - 1978standarts (6.7. punkts).

14ISO 612 - 1978standarts (8. punkts).

15 Pieprasītās ziņas jānorāda attiecībā uz visiem iespējamiem variantiem.

16 Pieļaujamā novirze ir 5 %. Šim noteikumam jābalstās uz tāda ātruma mērījumiem, kas nepārsniedz 43 km/h, ieskaitot 3 km/h pielaidi (sk. Komisijas Direktīvu 98/89/EK (OV L 322, 1.12.1998., 40. lpp.)).

17ISO 789/3 - 1993 standarts.

18 Par visām bremžu iekārtām jāsniedz šādas ziņas:

- bremžu tips un raksturojums (skice ar izmēriem) (trumuļu vai disku bremzes u.c., bremzējamie riteņi, pievads bremžu sistēmai, berzes virsmas, to īpašības un darba virsmas laukums, trumuļu, kluču vai disku rādiuss, bremžu trumuļu svars un regulēšanas ierīces),

- pārvads un bremzēšanas pievads (pievienot diagrammu) (konstrukcija, regulēšana, sviras plecu attiecība, iespējas piekļūt bremzēšanas pievadam un tā novietojums, mehāniskā pievada vadīšana ar sprūdrata mehānismu, pievada galveno sastāvdaļu, pamatcilindru un pamatvirzuļu raksturlielumi, bremžu cilindri).

19 Lielumi attiecībā uz sakabes ierīces mehānisko izturību.

20 Iesniedzot pieteikumus, kas skar vairākus standarta motorus, par katru no tiem jāaizpilda atsevišķa veidlapa.

B PARAUGS

Vienkāršots informācijas dokuments, lai saņemtu EK traktora tipa apstiprinājumu

I daļa

B paraugs ir izmantojams tad, ja ir viens vai vairāki tipa apstiprinājuma vai detaļas apstiprinājuma sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar atsevišķajām direktīvām.

Attiecīgo tipa apstiprinājuma vai detaļas apstiprinājuma sertifikātu numuri jānorāda III daļas tabulā.

Jānorāda III pielikumā minētās ziņas (atbilstības sertifikāts) attiecībā uz visām turpmāk norādītajām 1. - 12. nodaļām un visiem traktora tipiem/variantiem/modifikācijām.

Ja nav tipa apstiprinājuma vai detaļas apstiprinājuma sertifikāta, kas izdots saskaņā ar atsevišķo direktīvu, jānodrošina informācijas dokumenta A paraugā minētās ziņas arī par attiecīgajām nodaļām.

0. VISPĀRĪGAS ZIŅAS

0.1. Marka (-as) (ražotāja reģistrēta preču zīme):

0.2. Tips (norādīt visus variantus un modifikācijas):

0.2.1. Tirdzniecības nosaukums (-i) (ja ir):

0.3. Ražotāja tipa kods, ja ir marķējums uz traktora

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids):

0.3.2. Šasijas identifikācijas numurs (atrašanās vieta):

0.4. Traktora kategorija 1:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, EK tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un stiprinājuma veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas (-u) nosaukums (-i) un adrese (-es):

1. TRAKTORA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

(pievieno 3/4 pagriezienā no priekšpuses un no aizmugures uzņemtus reprezentatīvās modifikācijas fotoattēlus vai tādus pašus rasējumus, kā arī traktora kopskata rasējumu ar izmēriem)

2. MASA UN GABARĪTI

3. MOTORS

4. TRANSMISIJAS IEKĀRTA

5. ASIS

6. BALSTIEKĀRTA

7. STŪRES IEKĀRTA

8. BREMZES

9. REDZAMĪBAS LAUKS, STIKLOJUMS, VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJI UN ATPAKAĻSKATA SPOGULIS

10. PRETAPGĀŠANĀS AIZSARGKONSTRUKCIJA, AIZSARDZĪBA PRET NELABVĒLĪGIEM LAIKA APSTĀKĻIEM, SĒDEKĻI, KRAVAS PLATFORMA

11. APGAISMES IERĪCES UN GAISMAS SIGNĀLIERĪCES

12. DAŽĀDI

II daļa

Tabulā ir apkopotas to I daļā iekļauto vienību dažādo modifikāciju atļautās kombinācijas, kurām ir vairāki ieraksti. Katru ierakstu, kas attiecas uz ikvienu no šīm detaļām, apzīmē ar burtu, kurš palīdzēs atšķirt šo ierakstu vai ierakstus tabulā, kas skar konkrētu detaļu vai detaļas, kuras ir izmantojamas konkrētā modifikācijā.

Katram tipa variantam izveido atsevišķu tabulu.

Daudzkārtējus ierakstus, kuru kombinācijai nepastāv ierobežojumi attiecībā uz vienu tipa variantu, ieraksta slejā "Visas modifikācijas".

Vienības Nr. Visas modifikācijas 1. modifikācija 2. modifikācija utt. "n" modifikācija

Šo informāciju var pasniegt citā veidā vai izkārtojumā, lai tikai būtu sasniegts sākotnējais mērķis.

Katru variantu un modifikāciju apzīmē ar ciparu vai ciparu un burtu kodu, kas ir ierakstāms arī attiecīgā traktora atbilstības sertifikātā (III pielikums).

III daļa

Tipa apstiprinājuma numuri, kas saistīti ar atsevišķajām direktīvām

Norādīt tālāk tekstā prasītās ziņas 2 par traktoru.

Lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu, visi attiecīgie tipa apstiprinājuma vai detaļas apstiprinājuma sertifikāti (kopā ar pielikumiem) jāieraksta tabulā un jāuzrāda apstiprinātājām iestādēm.

Mērķis EK tipa apstiprinājuma vai detaļas apstiprinājuma numurs Tipa apstiprinājuma vai detaļas apstiprinājuma datums Tips (tipi), variants (varianti), modifikācija (modifikācijas), uz kuriem tas attiecas

Piemērs Bremžu iekārtas E1*76/432*97/54*0026*00 E4*76/432*97/54*0039*00 3.2.2000. 1.3.2000. MF/320/U MF/320/F

Paraksts:

Ieņemamais amats:

Datums:

1 Klasifikācija saskaņā ar II pielikumā ietvertajām definīcijām.

2 Te nav atkārtoti jānorāda ziņas, kas ir iekļautas attiecīgajā iekārtas apstiprinājuma sertifikātā.

II PIELIKUMS

A NODAĻA

Traktora kategoriju un tipu definīcija

1. TRAKTORA KATEGORIJAS NOSAKA ŠĀDI:

- T1 kategorija: riteņtraktori, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h, ar vismaz vienu asi, kuras šķērsbāzes minimālais platums nav mazāks par 1150 mm, ar pašmasu, kas darba kārtībā pārsniedz 600 kg, un kuru atstatums no zemes nepārsniedz 1000 mm.

- T2 kategorija: riteņtraktori, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h, ar šķērsbāzes minimālo platumu ne mazāku par 1150 mm, ar pašmasu, kas darba kārtībā pārsniedz 600 kg, un kuru atstatums no zemes nepārsniedz 600 mm. Tomēr, ja traktora smagumcentra augstums 1 (mērot no zemes), kas dalīts ar katras ass vidējo minimālo platumu, pārsniedz 0,90, maksimālais projektētais ātrums ir tikai 30 km/h.

- T3 kategorija: riteņtraktori, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h un kuru pašmasa darba kārtībā nepārsniedz 600 kg.

- T4 kategorija: pārējie riteņtraktori, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h (kā tas noteikts 1. papildinājumā).

2. TRAKTORA TIPU NOSAKA ŠĀDI:

"tips" apvieno vienas kategorijas traktorus, kas ir identiski vismaz šajos būtiskajos aspektos:

- ražotājs,

- ražotāja piešķirts tipa apzīmējums,

- būtiski konstrukcijas un uzbūves raksturlielumi:

- posmķēdes šasija/šasija ar sānposmiem/locīklšasija (skaidri saredzamas un būtiskas atšķirības),

- motors (iekšdedzes/elektriskais/kombinētais),

- asis (skaits),

"variants" apvieno viena tipa traktorus, kas ir identiski vismaz attiecībā uz:

- motoru:

- darbības principu,

- cilindru skaitu un novietojumu,

- jauda atšķiras ne vairāk kā par 30 % (maksimālā jauda ir ne vairāk kā 1,3 reizes lielāka par minimālo jaudu),

- cilindru tilpums atšķiras ne vairāk kā par 20 % (maksimālais skaitlis ir ne vairāk kā 1,2 reizes lielāks par minimālo skaitli),

- dzenošajām asīm (skaits, novietojums, savstarpējs savienojums),

- vadāmajām asīm (skaits un novietojums),

- maksimālā pilnā masa atšķiras ne vairāk kā par 10 %,

- transmisijas iekārtu (tips),

- pretapgāšanās aizsargkonstrukciju,

- bremzējamajām asīm (skaits),

varianta "modifikācija" apvieno traktorus, kas satur to vienību kombināciju, kura norādītas informācijas dokumentā saskaņā ar I pielikumu.

B NODAĻA

Prasību uzskaitījums EK traktoru tipa apstiprināšanai

I DAĻA

Atsevišķo direktīvu saraksts

(Pēc vajadzības ņemot vērā katras turpmāk norādītās atsevišķās direktīvas darbības jomu un jaunākos grozījumus)

Nr. Priekšmets Pamatdirektīva un pielikums Oficiālais Vēstnesis (OV) L Piemērošana (attiecībā uz T4 skat. 1. papildinājumu)

T1 T2 T3

1.1 Maksimālā pilnā masa 74/151/EEK I 84, 28.3.1974., 25. lpp. x x x

1.2 Numura zīme 74/151/EEK II --- x x x

1.3 Degvielas tvertne 74/151/EEK III --- x x x

1.4 Balasta masa 74/151/EEK IV --- x x x

1.5 Skaņas signālierīce 74/151/EEK V --- x x x

1.6 Trokšņa līmenis (ārpusē) 74/151/EEK VI --- x x x

2.1 Maksimālais ātrums 74/152/EEK 1. punkts 84, 28.3.1974., 33. lpp. x x x

2.2 Kravas platformas 74/152/EEK 2. punkts --- x x x

3.1 Atpakaļskata spoguļi 74/346/EEK 191, 15.7.1974., 1. lpp. x x x

4.1 Redzamības lauks un vējstikla tīrītāji 74/347/EEK 191, 15.7.1974., 5. lpp. x x x

5.1 Stūres iekārta 75/321/EEK 147, 9.6.1975., 24. lpp. x x x

6.1 Radiotraucējumu novēršana 75/322/EEK 147, 9.6.1975., 28. lpp. x x x

7.1 Bremžu iekārtas 76/432/EEK 122, 8.5.1976., 1. lpp. x x x

8.1 Pasažieru sēdekļi 76/763/EEK 262, 27.9.1976., 135. lpp. x --- x

9.1 Trokšņa līmenis (iekšpusē) 77/311/EEK 105, 28.4.1977., 1. lpp. x x x

10.1 Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas (PAAK) 77/536/EEK 220, 29.8.1977., 1. lpp. x --- ---

11.1 (Dūmu) emisija no dīzeļmotora 77/537/EEK 220, 29.8.1977., 38. lpp. x x x

12.1 Vadītāja sēdeklis 78/764/EEK 255, 18.9.1978., 1. lpp. x x x

13.1 Apgaismes iekārta 78/933/EEK 325, 20.11.1978., 16. lpp. x x x

14.1 Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces 79/532/EEK 145, 13.6.1979., 16. lpp. x x x

15.1 Sakabes un atpakaļgaitas ierīces 79/533/EEK 145, 13.6.1979., 20. lpp. x x x

16.1 PAAK (statiskā pārbaude) 79/622/EEK 179, 17.7.1979., 1. lpp. x --- ---

17.1 Darba telpa, piekļuve vadītāja vietai 80/720/EEK 194, 28.7.1980., 1. lpp. x --- x

18.1 Jūgvārpstas 86/297/EEK 186, 8.7.1986., 19. lpp. x x x

19.1 Pakaļējās PAAK (šaursliežu traktoriem) 86/298/EEK 186, 8.7.1986., 26. lpp. --- x ---

20.1 Vadības ierīču uzstādīšana 86/415/EEK 240, 26.8.1986., 1. lpp. x x x

21.1 Priekšējās PAAK (šaursliežu traktoriem) 87/402/EEK 220, 8.8.1987., 1. lpp. --- x ---

22.1 Gabarīti un vilces masa 89/173/EEK I 67, 10.3.1989., 1. lpp. x x x

22.2 Stiklojums 89/173/EEK III --- x x x

22.3 Apgriezienu skaita regulators 89/173/EEK II,1 --- x x x

22.4 Piedziņas elementu aizsardzība 89/173/EEK II,2 --- x x x

22.5 Mehāniskie pievadi 89/173/EEK IV --- x x x

22.6 Numura zīme 89/173/EEK V --- x x x

22.7 Savienojums ar piekabes bremzēm 89/173/EEK VI --- x x x

23.7 Piesārņotāju emisija 2000/25/EEK 173, 12.7.2000., 1. lpp. x x x

X = Direktīvu piemēro pilnībā --- = Nepiemēro

II DAĻA

Šajā tabulā atsevišķo direktīvu tehniskās prasības attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem (jaunākajā spēkā esošajā versijā) var piemērot to prasību vietā, kas ietvertas attiecīgajās direktīvās par lauksaimniecības traktoriem.

Numurs, kas norādīts tabulā, I daļā, un direktīvas par lauksaimniecības traktoriem priekšmets Pamatdirektīvas par mehāniskajiem transportlīdzekļiem numurs Oficiālais Vēstnesis L

1.5 Skaņas signālierīce 70/388/EEK 329, 25.11.1982., 31. lpp.

1.6 Trokšņa līmenis (ārpusē) 70/157/EEK 42, 23.2.1970., 16. lpp.

4.1 Redzamības lauks un vējstikla tīrītāji 77/649/EEK 284, 10.10.1978., 11. lpp.

5.1 Stūres iekārta 70/311/EEK 133, 18.6.1970., 10. lpp.

6.1 Radiotraucējumu novēršana 72/245/EEK 152, 6.7.1972., 15. lpp.

7.1 Bremžu iekārtas 71/320/EEK 202, 6.9.1971., 37. lpp.

11.1 (Dūmu) emisija no dīzeļmotoriem 72/306/EEK 190, 20.8.1972., 1. lpp.

14.1 Pakaļējie atstarotāji 76/757/EEK 262, 27.9.1976., 32. lpp.

14.1 Pakaļējie lukturi 76/758/EEK 262, 27.9.1976., 54. lpp.

14.1 Virzienrādītājs 76/759/EEK 262, 27.9.1976., 71. lpp.

14.1 Numura zīmes apgaismojums 76/760/EEK 262, 27.9.1976., 85. lpp.

14.1 Galvenie lukturi 76/761/EEK 262, 27.9.1976., 96. lpp.

14.1 Galvenie tuvās gaismas lukturi 76/761/EEK ---

14.1 Priekšējie miglas lukturi 76/762/EEK 262, 27.9.1976., 122. lpp.

14.1 Pakaļējie miglas lukturi 77/538/EEK 220, 29.8.1977., 60. lpp.

14.1 Atpakaļgaitas lukturi 77/539/EEK 220, 29.8.1977., 72. lpp.

22.2 Neplīstošais stiklojums 92/22/EEK 129, 14.5.1992., 11. lpp.

23.1 Piesārņotāju emisija 88/77/EEK 36, 9.2.1988., 33. lpp.

1. Papildinājums

I daļa

T4 traktoru definīcija un ekspluatācijas nosacījumi

1. T4 traktori

1.1. T4.1 Traktori ar augsto šasiju:

Traktori, kas paredzēti darbam ar augstiem kultūraugiem, piemēram, vīnogulājiem. Tos raksturo augsti pacelta šasija vai šasijas daļa, kas tiem ļauj pārvietoties paralēli kultūraugu rindām, starp kreisajiem un labajiem riteņiem atrodoties vienai vai vairākām kultūraugu rindām. Tie paredzēti darbarīku pārvadāšanai vai darbināšanai, tos uzstādot priekšpusē, starp asīm, aizmugurē vai uz platformas. Darba stāvoklī traktora šasijas atstatums no zemes, mērot to perpendikulāri līdz kultūraugu rindām, pārsniedz 1000 mm. Ja traktora smagumcentra augstums 1 (ar parastām riepām, mērot to no zemes), kas dalīts ar visu asu vidējo minimālo platumu, pārsniedz 0,90, maksimālais projektētais ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h.

1.2. T4.2 Traktori ar plato šasiju:

Traktori, kas atšķiras ar lieliem gabarītiem un ir galvenokārt paredzēti lielu lauksaimniecības platību apstrādāšanai.

II daļa

Atsevišķo direktīvu piemērojamība T4 traktoriem

Nr. Priekšmets Direktīva un pielikums Piemērojamība

T4.1 T4.2

1.1 Maksimālā pilnā masa 74/151/EEK I X (X)

1.2 Numura zīme 74/151/EEK II X X

1.3 Degvielas tvertne 74/151/EEK III X X

1.4 Balasta masa 74/151/EEK IV X X

1.5 Skaņas signālierīce 74/151/EEK V X X

1.6 Trokšņa līmenis (ārpusē) 74/151/EEK VI X X

2.1 Maksimālais ātrums 74/152/EEK 1. punkts X X

2.2 Kravas platformas 74/152/EEK 2. punkts (X) X

3.1 Atpakaļskata spoguļi 74/346/EEK (X) X

4.1 Redzamības lauks un vējstikla tīrītāji 74/347/EEK (X) (X)

5.1 Stūres iekārta 75/321/EEK X X

6.1 Radiotraucējumu novēršana 75/322/EEK X X

7.1 Bremžu iekārtas 76/432/EEK (X) X

8.1 Pasažieru sēdekļi 76/763/EEK X X

9.1 Trokšņa līmenis (iekšpusē) 77/311/EEK X X

10.1 PAAK 77/536/EEK SD X

11.1 (Dūmu) emisija no dīzeļmotora 77/537/EEK X X

12.1 Vadītāja sēdeklis 78/764/EEK (X) X

13.1 Apgaismes iekārta 78/933/EEK (X) (X)

14.1 Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces 79/532/EEK X X

15.1 Sakabes un atpakaļgaitas ierīces 79/533/EEK (X) X

16.1 PAAK (statiskā testēšana) 79/622/EEK SD X

17.1 Darba telpa, piekļuve vadītāja vietai 80/720/EEK (X) (X)

18.1 Jūgvārpstas 86/297/EEK X X

19.1 Pakaļējās PAAK (šaursliežu traktoriem) 86/298/EEK --- ---

20.1 Vadības ierīču uzstādīšana 86/415/EEK X X

21.1 Priekšējas PAAK (šaursliežu traktoriem) 87/402/EEK --- ---

22.1 Gabarīti un vilces masa 89/173/EEK I (X) (X)

22.2 Stiklojums 89/173/EEK III X X

22.3 Apgriezienu skaita regulators 89/173/EEK II, I X X

22.4 Piedziņas komponentu aizsardzība 89/173/EEK II, 2 (X) X

22.5 Mehāniskie pievadi 89/173/EEK IV X (X)

22.6 Numura zīme 89/173/EEK V X X

22.7 Savienojums ar piekabes bremzēm 89/173/EEK VI X (X)

23.1 Piesārņotāju emisija 2000/25/EEK X X

X = Direktīva ir piemērojama. (X) = Direktīva ir piemērojama ar grozījumiem 2. SD = Jābūt atsevišķajai direktīvai. --- = Nav piemērojama.

2. Papildinājums

Kārtība, kas jāievēro EK traktora tipa apstiprināšanas laikā

1. Ja pieteikums ir iesniegts saskaņā ar 3. pantu (I pielikums, B paraugs), apstiprinātāja iestāde:

a) pārbauda saskaņā ar atsevišķajām direktīvām izdoto detaļas apstiprinājumu un tipa apstiprinājumu derīgumu, kā arī nodrošina to, ka tiek veikti jebkurā no atsevišķajām direktīvām prasītie testi un pārbaudes, kas nav ietvertas šajos apstiprinājumos;

b) pārliecinās ar dokumentācijas palīdzību, ka traktora informācijas dokumenta I daļā iekļautā traktora specifikācija (-as) ir ietvertas informācijas paketēs vai apstiprinājuma sertifikātos saskaņā ar attiecīgo atsevišķo direktīvu un, ja kāds informācijas dokumenta I daļas punkts nav iekļauts informācijas paketē, ko paredz jebkura no atsevišķajām direktīvām, apstiprina, ka attiecīgā detaļa vai raksturlielums atbilst rādītājiem informācijas mapē;

c) izmantojot izraudzītos apstiprināmā tipa traktoru paraugus, veic vai nodrošina traktora detaļu un iekārtu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka traktors (-i) ir izgatavots (-i) saskaņā ar attiecīgajiem rādītājiem apstiprinātajā informācijas paketē, kā to paredz apstiprinājumu piešķiršana saskaņā ar visām atsevišķajām direktīvām;

d) vajadzības gadījumā pārbauda atsevišķu tehnisko vienību montāžu vai nodrošina attiecīgo pārbaužu veikšanu.

2. Saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu pārbaudāmo traktoru skaitam jābūt pietiekamam, lai pienācīgi izpētītu dažādas kombinācijas pēc šādiem kritērijiem:

- motors,

- pārnesumkārba,

- dzenošās asis (skaits, novietojums, savstarpējs savienojums),

- vadāmās asis (skaits un novietojums),

- bremzējamās asis (skaits),

- pretapgāšanās aizsargkonstrukcija.

3. Ja pieteikums ir iesniegts saskaņā ar 3. pantu (I pielikums, A paraugs), apstiprinātāja iestāde:

a) nodrošina vajadzīgos testus un pārbaudes, kā to prasa katra no attiecīgajām atsevišķajām direktīvām;

b) pārliecinās, ka traktors atbilst rādītājiem traktora informācijas mapē un ka tiek ievērotas tehniskās prasības, kuras ietvertas katrā no attiecīgajām atsevišķajām direktīvām;

c) vajadzības gadījumā pārbauda atsevišķu tehnisko vienību montāžu vai nodrošina attiecīgo pārbaužu veikšanu.

C NODAĻA

EK traktora tipa apstiprinājuma ziņojums

I DAĻA

PARAUGS: (maksimālais formāts: A4 (210 x 297 mm) vai A4 formāta mape)

Administratīvās Iestādes zīmogs

Paziņojums par:

- apstiprinājumu 3

- apstiprinājuma attiecinājumu 3

- atteikumu piešķirt apstiprinājumu 3

- apstiprinājuma anulēšanu 3

traktora tipam saskaņā ar Direktīvu 74/150/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu.../.../EK

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma iemesls:

0. VISPĀRĪGAS ZIŅAS

0.1. Marka (-as) (reģistrējis ražotājs):

0.2. Tips (norādīt visus variantus un modifikācijas):

0.2.1. Tirdzniecības nosaukums (-i) (ja ir):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz traktora:

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids):

0.3.2. Šasijas identifikācijas numurs (atrašanās vieta):

0.4. Traktora kategorija:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8. Montāžas rūpnīcas (-u) nosaukums (-i) un adrese (-es):

Es, apakšā parakstījies, ar šo apliecinu, ka ražotāja sniegtais apraksts pievienotajā informācijas dokumenta, kas attiecas uz iepriekš aprakstīto (-iem) traktoru (-iem), ir precīzs un ka klāt pieliktie pārbaudes rezultāti atbilst šim traktora tipam.

Šis traktora tips atbilst/neatbilst 3 visu attiecīgo atsevišķo direktīvu prasībām.

Tipa apstiprinājums ir piešķirts/atteikts/anulēts 3

... ... ...

(Vieta) (Datums) (Paraksts)

Pielikumi: Dokumentācija (pēc vajadzības iekļaujot informācijas dokumenta B parauga II un III daļu).

Testa rezultāti

Tās personas (to personu) uzvārds (uzvārdi) un paraksta paraugs (paraugi), kas ir pilnvarota (pilnvarotas) parakstīt atbilstības sertifikātus, un tās vai to ieņemamais amats.

II DAĻA

Testa rezultāti

(aizpilda apstiprinātāja iestāde un pievieno traktora tipa apstiprinājuma ziņojumam)

1. Trokšņa līmeņa testa rezultāti (74/151/EEK)

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas skar tipa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divi vai vairāki piemērošanas posmi, norādīt šo posmu:...........................................................

- Variants/modifikācija:.................................................................................................

- Braucot:.......................dB(A).................dB(A)...........................dB(A)

- Stāvot:.......................dB(A).................dB(A)...........................dB(A)

- Motora apgriezienu skaits:....................min-1.................min-1...........................min-1

2. Izplūdes gāzu emisijas testa rezultāti

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas skar tipa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divi vai vairāki piemērošanas posmi, norādīt šo posmu:...........................................................

- Variants/modifikācija:.................................................................................................

1. Rezultāti

- CO:............................g/kWh..........................g/kWh.........................g/kWh

- HC:............................g/kWh..........................g/kWh.........................g/kWh

- NOx:............................g/kWh.........................g/kWh.........................g/kWh

- Mikrodaļiņas:.............g/kWh..........................g/kWh.........................g/kWh

- Dūmi:........................... m-1.............................m-1.............................m-1

2. Rezultāti 4

- CO:............................g/kWh..........................g/kWh.........................g/kWh

- NOx:......................g/kWh....... ..................g/kWh.........................g/kWh

- NMHC:......................g/kWh..........................g/kWh.........................g/kWh

- CH4:...........................g/kWh..........................g/kWh.........................g/kWh

- Mikrodaļiņas:.............g/kWh..........................g/kWh.........................g/kWh

3. Trokšņa līmenis vadītāja kabīnē (77/311/EEK)

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas skar tipa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divi vai vairāki piemērošanas posmi, norādīt šo posmu:...........................................................

- Variants/modifikācija:.......................dB(A)..................dB(A)..........................dB(A)

1. Papildinājums

EK tipa apstiprinājuma ziņojumu numerācija

1. Apstiprinājuma numurs sastāv no četrām daļām, ja apstiprina gatavus traktorus, un no piecām daļām, ja apstiprina sistēmas, detaļas un atsevišķas tehniskas vienības, saskaņā ar tālāk izklāstītajām prasībām. Detaļas un atsevišķas tehniskas vienības marķē saskaņā ar attiecīgās atsevišķās direktīvas noteikumiem. Visos gadījumos iedaļas ir atdalāmas ar zvaigznīti.

1. iedaļa: mazajam burtam "e" seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu:

Vācijai - 1, Francijai - 2, Itālijai -3, Nīderlandei - 4, Zviedrijai - 5, Beļģijai - 6, Spānijai - 9, Apvienotajai Karalistei - 11, Austrijai - 12, Luksemburgai - 13, Somijai - 17, Dānijai - 18, Portugālei - 21, Grieķijai - 23, Īrijai - 24.

2. iedaļa: pamatdirektīvas numurs.

3. iedaļa: tās direktīvas ar jaunākajiem grozījumiem numurs, saskaņā ar kuru veikta apstiprināšana.

Attiecībā uz traktoru apstiprināšanu, tā ir jaunākā direktīva, ar kuru grozīts kāds Direktīvas 74/150/EEK pants vai panti.

Veicot apstiprināšanu saskaņā ar atsevišķajām direktīvām, tā ir visjaunākā direktīva ar īpašiem noteikumiem, kuriem atbilst iekārta, detaļa vai atsevišķa tehniska vienība.

Ja direktīvā ietverti dažādi spēkā stāšanās datumi attiecībā uz dažādiem tehniskajiem standartiem, jāpievieno alfabēta burts. Ar šo burtu apzīmē konkrētu tehnisko prasību, saskaņā ar kuru piešķirts apstiprinājums.

4. iedaļa: četrciparu kārtas numurs (vajadzības gadījumā ar nullēm sākumā) apstiprinājuma pamatnumura apzīmēšanai. Šie numuri attiecībā uz katru bāzes direktīvu sākas ar 0001.

5. iedaļa: divciparu kārtas numurs (vajadzības gadījumā ar nullēm sākumā) attiecinājuma apzīmēšanai. Šie numuri katram apstiprinājuma pamatnumuram sākas no 00.

2. Ja traktors ir apstiprināts, 2. iedaļu izlaiž.

3. Numura 5. iedaļu ir jāizlaiž tikai obligātajā (-ās) izgatavotāja plāksnē (-ēs).

4. Piemērs: Francijā veikts trešais iekārtas apstiprinājums saskaņā ar Direktīvu par darba telpu un piekļuves iespējām (pagaidām bez attiecinājuma):

e 2*80/720*88/414*0003*00

vai

e 2*88/77*91/542A*0003*00

direktīvai, kurai paredzēti divi, A un B, īstenošanas posmi.

5. Piemērs: Apvienotajā Karalistē veikta ceturtā traktora apstiprinājuma otrs attiecinājums:

e 11*97/54*0004*02

šajā gadījumā Direktīva 97/54/EEK ir līdz šim visjaunākā direktīva, ar kuru grozīti Direktīvas 74/150/EEK panti.

6. Uz traktora obligātās (-ām) izgatavotāja plāksnes (-ēm) iespiesta apstiprinājuma numura piemērs:

e 11*97/54*0004

1Saskaņā ar ISO 789 standarta 6.daļu

2 Lai piešķirtu EK tipa apstiprinājumu, jānoņem iekavas. Tikmēr, līdz pamatdirektīvas pārskatīšanas "otrajam posmam", var piešķirt EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, ja ir ievērotas visas atsevišķo direktīvu prasības, ieskaitot tās, kas paredzētas kādā atsevišķā direktīvā, kuras projekts vēl nav gatavs.

3 Lieko svītrot.

4 Piemērotā gadījumā.

III PIELIKUMS

EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

I DAĻA

PARAUGS: (maksimālais formāts: A4 (210 x 297 mm) vai A4 formāta mape)

Es, apakšā parakstījies...

(vārds, uzvārds)

ar šo apliecinu, ka šis traktors:

0.1. Marka (-as) (reģistrējis ražotājs):

0.2. Tips (norādīt visus variantus un modifikācijas):

0.2.1. Tirdzniecības nosaukums (-i) (ja ir):

0.3. Izgatavotāja tipa kods, ja ir marķējums uz traktora:

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids):

0.3.2. Šasijas identifikācijas numurs (atrašanās vieta):

0.4. Traktora kategorija:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.6. Obligāto ražotāja plākšņu atrašanās vieta:

Traktora identifikācijas numurs:

Identifikācijas kods (ciparu vai ciparu un burtu):

pamatojoties uz apstiprinājumā (-os) aprakstīto (-iem) traktora tipu (-iem), visādā ziņā atbilst tipam, kas aprakstīts:

- Tipa apstiprinājuma numurs:

- Datums:

Traktoru bez turpmākas apstiprināšanas var pastāvīgi reģistrēt labās/kreisās puses kustībai 1.

(Vieta) (Datums)

(Paraksts) (Ieņemamais amats)

1. TRAKTORA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

1.1. Asu un riteņu skaits:

to skaitā

1.1.3. Dzenošās asis:

1.1.4. Bremzējamās asis:

1.4. Vadītāja vietu var pagriezt par 180o: jā/nē 2

1.6. Traktors ir paredzēts labās/kreisās puses kustībai 3

2. MASA UN GABARĪTI

2.1.1. Pašmasa darba stāvoklī:

- maksimālā:

- minimālā:

2.2.1. Riepu specifikācijai atbilstīga maksimālā nenoslogota traktora masa:

2.2.2. Šīs masas sadalījums pa asīm:

2.2.3.1. Masa un riepas:

Ass nr. Riepas (izmēri) Kravnesība Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze sakabes punktā

1

2

3

2.3. Balasta masa (kopējā masa, materiāls, sastāvdaļu skaits):

2.4. Tehniski pieļaujamā vilces masa:

2.4.1. Bezbremžu vilces masa:... kg

2.4.2. Ar atsevišķu bremžu iekārtu:... kg

2.4.3. Ar inerces bremzēm:... kg

2.4.4. Ar palīgbremzēm:... kg

2.4.5. Traktora un piekabes savienojuma kopējā masa (atkarībā no piekabes bremzēšanas veida):... kg

2.4.6. Sakabes punkta atrašanās vieta

2.4.6.1. Sakabes vietas augstums virs zemes:

2.4.6.1.1. maksimālais:... mm

2.4.6.1.2. minimālais:... mm

2.4.6.2. Attālums no vertikālās plaknes, kas šķērso aizmugurējās ass vidējo līniju:... mm

2.5. Garenbāze:... mm 2

2.6. minimālā un maksimālā kāpurķēde:.../... mm 2

2.7.1. garumā:... mm 2

2.7.2. platumā:... mm 2

2.7.3. augstumā:... mm 2

3. MOTORS.

3.1.1. Marka:

3.1.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, to stiprinājuma veids un atrašanās vieta:

3.1.6. Darbības princips:

- dzirksteļaizdedzes/kompresijaizdedzes 1

- tiešā/netiešā iesmidzināšana 1

- divtaktu/četrtaktu 1

3.1.7. Degviela:

dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/cita 1

3.2.1.2. Tipa apstiprinājuma numurs:...

3.2.1.6. Cilindru skaits:...

3.2.1.7. Motora darba tilpums:... cm3

3.6. Nominālā jauda:... kW... min-13

3.6.1. Jauda pie jūgvārpstas:... kW 3... min-1 (jauda pie jūgvārpstas pie nominālā apgriezienu skaita)

4. TRANSMISIJAS IEKĀRTA

4.5. Pārnesumkārba

Ātrumu skaits:

- uz priekšu:

- atpakaļ:

4.7. Maksimālais projektētais ātrums (aprēķinātais):... km/h

4.7.1. Maksimālais izmērītais ātrums:... km/h

7. STŪRES IEKĀRTA

7.1. Stūres iekārtas tips: manuālā/ar pastiprinātāju/servostūre1

8. BREMŽU IEKĀRTA (bremžu sistēmas īss apraksts):

8.11.4.1. Pārspiediens bremzes sajūgā (viens pievads):... kPa

8.11.4.2. Pārspiediens bremzes sajūgā (divi pievadi):... kPa

10. PRETAPGĀŠANĀS AIZSARGKONSTRUKCIJA, SĒDEKLIS, KRAVAS PLATFORMA

10.1. Karkass/kabīne 1

- marka (-as) - tipa apstiprinājuma zīme (-es) ... ... ... ...

10.1.3. Pretapgāšanās loks

- priekšpusē/aizmugurē 1

- noņemamais/stacionārais 1

- marka (-as) - tipa apstiprinājuma zīme (-es) ... ... ... ...

10.3.2. Pasažieru sēdeklis (-ļi):

- Skaits:

10.4. Kravas platforma

10.4.1. Izmēri:... mm

10.4.3. Tehniski pieļaujamā slodze:... kg

11. APGAISMES IERĪCES UN GAISMAS SIGNĀLIERĪCES

11.2. Papildu aprīkojums

12. DAŽĀDI

12.2. Mehāniskā sakabe starp traktoru un piekabi

12.2.1. Tips: ... ...

12.2.2. Marka (-as): ... ...

12.2.3. Tipa apstiprinājuma zīme (-es): ... ...

12.2.4. Maksimālā horizontālā slodze (kg) Maksimālā vertikālā slodze (attiecīgā gadījumā) ... ... ... ...

12.3. Hidrauliskais pacēlējmehānisms: trīspunktu sakabes sistēma: jā/nē 1

13. TROKŠŅA LĪMENIS ĀRPUSĒ

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas attiecas uz tipa apstiprināšanu. Direktīvai, kurai ir divi vai vairāki īstenošanas posmi, norādīt īstenošanas posmu:

13.1. stāvot:...dB(A)

13.2. braucot:...dB(A)

14. TROKŠŅA LĪMENIS VADĪTĀJA KABĪNĒ

Bāzes direktīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas attiecas uz tipa apstiprināšanu. Direktīvai, kurai ir divi vai vairāki īstenošanas posmi, norāda īstenošanas posmu:...dB(A)

15. IZPLŪDES GĀZU EMISIJA 2.

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas attiecas uz tipa apstiprināšanu. Direktīvai, kurai ir divi vai vairāki īstenošanas posmi, norādīt īstenošanas posmu:

15.1. Testu rezultāti

CO:.............................g/kWh HC:...............................g/kWh NOx:............................g/kWh

Makrodaļiņas:.........g/kWh Dūmi (x):.............................m-1

15.2. Testu rezultāti x.

CO:.............................g/kWh NOx:.............................g/kWh NMHC:.......................g/kWh

CH4:...........................g/kWh Makrodaļiņas:...............g/kWh

16. FISKĀLĀ JAUDA JEB KLASE (-ES)

- Itālijā: - Beļģijā: - Dānijā: - Apvienotajā Karalistē: - Austrijā: - Francijā: - Vācijā: - Nīderlandē: - Īrijā: - Somijā: - Spānijā: - Luksemburgā: - Grieķijā: - Portugālē: - Zviedrijā:

17. PIEZĪMES 4

1 Svītrot, ja nav piemērojams.

2 Norādīt minimālos lielumus.

3 Norādīt lietoto testa metodi.

4 Cita starpā jebkuru vajadzīgo informāciju par dažādām izvēlētām jomām vai rādītājiem un savstarpēji atkarīgām attiecībām (vajadzības gadījumā tabulas veidā).

x Ja piemērojams. "

II PIELIKUMS

"IIA PIELIKUMS

Informācijas dokuments Nr. saskaņā ar I pielikumu Direktīvai 74/150/EEK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktora EK tipa apstiprināšanu attiecībā uz elektromagnētisko saderību (75/322/EEK), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/2/EK

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visiem zīmējumiem jābūt attiecīgā mērogā un pietiekami detalizētiem, A4 formātā vai A4 formāta mapē.

Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem. Jāsniedz sīkākas ziņas par jebkuras sistēmas, detaļas vai tehniskas ierīces darbību, kam ir elektroniskās vadības ierīce.

0. Vispārīgas ziņas

0.1. Marka (-as) (ražotāja reģistrēta preču zīme):

0.2. Tips (norāda visus variantus un modifikācijas):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa:

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids):

0.4. Transportlīdzekļa kategorija:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8. Montāžas rūpnīcas (-u) nosaukums (-i) un adrese (-es):

1. Transportlīdzekļa konstrukcijas vispārīgs raksturojums

Reprezentatīva transportlīdzekļa fotoattēls (-i) un/vai rasējumi:

1.2. Motora novietojums un montāža:

3. Motors

3.1.2. Standarta motora tips un komercapraksts (marķējums uz motora vai citi identifikācijas līdzekļi):

3.1.4. Ražotāja nosaukums un adrese:

3.1.6. Darbības princips:

- dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedzes 1

- tiešā iesmidzināšana/netiešā iesmidzināšana 1

- četrtaktu/divtaktu 1

3.2.1.6. Cilindru skaits un novietojums:

3.2.1.9. Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā:... min-1

3.2.3. Degvielas padeve:

3.2.3.1. Padeves sūknis:

Spiediens 2 vai raksturlīkne... kPa

3.2.3.2. Iesmidzināšanas sistēma:

3.2.4.2.1. Sistēmas apraksts:

3.2.5. Elektroniskās vadības funkcijas:

Sistēmas apraksts:

3.11. Elektrosistēma:

3.11.1. Nominālais spriegums..., pie pozitīvas/negatīvas masas 1

3.11.2. Ģenerators:

3.11.2.1. Tips

3.11.2.2. Nominālā jauda: W

4. Transmisija

4.2. Tips (mehāniskā, hidrauliskā, elektriskā, u.c.):

4.2.1. Elektrisko/elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

6. Balstiekārta (ja ir)

6.2.2. Elektrisko/elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

7. Stūres iekārta

7.2.2.1. Elektrisko/elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

7.2.6. Stūres iekārtas vadības sistēmas iestatīšanas diapazons un veids, ja pastāv:

8. Bremzes

8.5. Traktoriem ar bremžu iekārtu, kas nodrošināta pret bloķēšanu, sistēmas funkcionālais raksturojums (ieskaitot elektroniskos elementus), elektriskā blokshēma, hidrauliskās vai pneimatiskās sistēmas shēma:

9. Redzamības lauks, stiklojums, vējstikla tīrītāji un atpakaļskata spoguļi

9.2. Stiklojums:

9.2.3.4. Sānu logu iedarbināšanas mehānisma elektrisko/elektronisko elementu (ja ir) īss apraksts:

9.3. Vējstikla tīrītāji:

Tehniskais raksturojums:

9.5. Pretapledošanas un pretsvīduma ierīces:

9.5.1. Tehniskais raksturojums:

9.4. Atpakaļskata spogulis (-ļi) (katra spoguļa novietojums):

9.4.6. Regulēšanas mehānisma elektrisko/elektronisko elementu (ja tādi ir) īss apraksts:

10. Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas, aizsardzība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sēdekļi, kravas platformas

10.3. Sēdekļi un kāju balsti:

10.3.1.4. Novietojums un galvenie raksturlielumi:

10.3.1.5. Regulēšanas sistēma:

10.3.1.6. Pārvietošanas un bloķēšanas sistēma:

10.5. Radiotraucējumu novēršana:

10.5.1. Tās virsbūves daļas formas un materiālu apraksts un rasējumi/fotoattēli, kura veido motora nodalījumu un tam blakus esošās pasažieru nodalījuma daļas:

10.5.2. Motora nodalījumā iebūvēto metāla detaļu (piemēram, apsildes ierīču, rezerves riteņa, gaisa filtra, stūres iekārtas u.c.) novietojuma rasējumi vai fotoattēli:

10.5.3. Radiotraucējumu novēršanas iekārtas rasējums un tabula:

10.5.4. Līdzstrāvas pretestības nominālvērtību dati un nominālā pretestība uz vienu metru rezistīvu aizdedzes vadu gadījumā:

11. Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces

11.3. Elektrisko/elektronisko elementu, izņemot lukturus, īss apraksts (ja tādi ir):

12. Dažādi

12.8. To iebūvēto elektronikas iekārtu apraksts, kurus izmanto uz transportlīdzekļa uzstādīto vai velkamo darbarīku darbināšanai un vadīšanai:

1 Lieko svītrot.

2 Norādīt pielaides.

Augša