EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32001L0013

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/13/EK (2001. gada 26. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu

OV L 75, 15.3.2001., 26./28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 401 - 403
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 401 - 403
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 401 - 403
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 401 - 403
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 401 - 403
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 401 - 403
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 401 - 403
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 401 - 403
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 401 - 403
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 63 - 65
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 63 - 65
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 43 - 45

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 16/06/2015; Atcelts ar 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/13/oj

32001L0013Oficiālais Vēstnesis L 075 , 15/03/2001 Lpp. 0026 - 0028


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/13/EK

(2001. gada 26. februāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 71. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

saskaņā ar Līguma [4] 251. pantā paredzēto procedūru, ievērojot Samierināšanas komitejas 2000. gada 22. novembrī apstiprināto kopīgo dokumentu,

tā kā:

(1) Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīvā 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību [5] dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu grupējumiem paredzētas noteiktas piekļuves tiesības starptautisko dzelzceļa pārvadājumu jomā.

(2) Lai nodrošinātu pietiekamus pakalpojumus, uz ko var paļauties, ir vajadzīga kopēja licencēšanas sistēma, kura nodrošina to, ka visi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi jebkurā laikā atbilst noteiktām prasībām, kas attiecas uz labu reputāciju, finanšu pietiekamību un profesionālo kompetenci, kura vajadzīga, lai aizsargātu klientus un trešās personas un piedāvātu pakalpojumus, ievērojot augstus drošības standartus.

(3) Lai visā Kopienā nodrošinātu vienotu piekļuves tiesību piemērošanu bez diskriminācijas, ar Padomes Direktīvu 95/18/EK [6] ir ieviesta licence dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas sniedz Direktīvas 91/440/EEK 10. pantā minētos pakalpojumus, un, lai sniegtu šos pakalpojumus, šī licence ir obligāta un derīga visā Kopienā.

(4) Sakarā ar to, ka dažas dalībvalstis ir paplašinājušas Direktīvā 91/440/EEK noteiktās piekļuves tiesības, šķiet nepieciešami, paplašinot Direktīvā 95/18/EK noteiktos licencēšanas principus un tos attiecinot uz visiem uzņēmumiem, kas darbojas šajā nozarē, nodrošināt godīgu, pārskatāmu un nediskriminējošu attieksmi pret visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri var darboties šajā tirgū.

(5) Lai labāk izpildītu saistības, kas attiecas uz informāciju, dalībvalstu un Komisijas pienākums būtu uzlabot informācijas sniegšanu visām dalībvalstīm un Komisijai; saskaņā ar vispārējo praksi un Direktīvas 95/18/EK loģisku interpretāciju dalībvalstu un Komisijas sniedzamajā informācijā būtu jāiekļauj arī ziņas par izdotajām licencēm.

(6) Vēlams nodrošināt to, ka licencētie dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas nodarbojas ar starptautiskajiem kravas pārvadājumiem, ievēro attiecīgos muitas un nodokļu noteikumus, īpaši muitas tranzītā.

(7) Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, kas noteikts Līguma 5. pantā, šīs direktīvas mērķus - noteikt vispārīgus principus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanai un licenču savstarpējai atzīšanai visā Kopienā - dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt sakarā ar licenču izdošanas patiesi starptautisko vērienu, un tāpēc sakarā ar starptautiskā mēroga sekām tos labāk var sasniegt Kopiena; šī direktīva neparedz neko tādu, kas nebūtu samērīgs ar to, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.

(8) Atbilstīgi būtu jāgroza Direktīva 95/18/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 95/18/EK groza šādi:

1) Šī direktīva attiecas uz kritērijiem, ko dalībvalsts piemēro, izdodot, atjaunojot vai grozot licences, kas paredzētas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri veic vai veiks uzņēmējdarbību Kopienā.

"1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz kritērijiem, ko dalībvalsts piemēro, izdodot, atjaunojot vai grozot licences, kas paredzētas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri veic vai veiks uzņēmējdarbību Kopienā.

2. Dalībvalstis šīs direktīvas darbības jomā var neiekļaut:

a) uzņēmumus, kas nodarbojas tikai ar dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, izmantojot vietēju vai reģionālu neatkarīgu dzelzceļa infrastruktūru;

b) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, kas sniedz tikai pilsētas vai piepilsētas pasažieru dzelzceļa pakalpojumus;

c) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, kuru darbība aprobežojas ar reģionālo dzelzceļa kravas pārvadājumu pakalpojumiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 91/440/EEK;

d) uzņēmumus, kas veic tikai kravas pārvadājumus, izmantojot privātu dzelzceļa infrastruktūru, kura paredzēta tikai kravu pārvadāšanai tās īpašnieka vajadzībām.

3. Uzņēmumus, kuru uzņēmējdarbība aprobežojas ar autotransporta līdzekļu turp un atpakaļ pārvadājumiem pa Lamanša tuneli, izslēdz no šīs direktīvas darbības jomas."

2) Ar šādu apakšpunktu aizstāj 2. panta a) apakšpunktu:

"dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums"; ir jebkurš publisks vai privāts uzņēmums, kura galvenais darbības veids ir dzelzceļa kravas un/vai pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšana ar noteikumu, ka uzņēmumam jānodrošina vilce; tas attiecas arī uz tādiem uzņēmumiem, kas tikai nodrošina vilci";

3) Ar šādu pantu aizstāj 3. pantu:

"3. pants

Katra dalībvalsts norīko iestādi, kas atbild par licenču izdošanu un par to saistību izpildi, kuras uzliek šī direktīva. Licences izdod iestāde, kas pati nesniedz dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus un ir neatkarīga no struktūrām un uzņēmumiem, kuri tos sniedz."

4) Šādu punktu pievieno 4. pantam:

"5. Licence ir derīga visā Kopienas teritorijā."

5) Ar šādu tekstu aizstāj 6. panta ceturto ievilkumu:

"— nav atzītas par vainīgām nopietnā vai atkārtotā to saistību neizpildē, kas uzliktas ar sociālo un darba tiesību aktiem, to skaitā to saistību neizpildē, kuras uzliktas ar darba drošības un veselības aizsardzības tiesību aktiem, kā arī ar muitas tiesībām uzlikto saistību neizpildē gadījumos, kad uzņēmums vēlas veikt starpvalstu kravas pārvadājumu operācijas, kurām piemērojamas muitas procedūras";

6) Ar šādu tekstu aizstāj 11. panta 8. punktu:

"8. Ja iestāde, kas izdod licences, izdod, pārtrauc, atsauc vai groza licenci, tad attiecīgā dalībvalsts par to uzreiz attiecīgi informē Komisiju. Komisija tūlīt informē pārējās dalībvalstis."

7) Ar šādu tekstu aizstāj 12. un 13. pantu:

"12. pants

1. Papildus šīs direktīvas prasībām dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums atbilst arī tiem dalībvalsts likumiem un normatīvo aktu noteikumiem, kas ir saderīgi ar Kopienas tiesībām un ko piemēro bez diskriminācijas, sevišķi:

a) īpašām tehniskajām un ekspluatācijas prasībām, kas attiecas uz dzelzceļa pakalpojumiem;

b) drošības prasībām, kas attiecas uz personālu, ritošo sastāvu un uzņēmuma iekšējo organizāciju;

c) noteikumiem par veselības aizsardzību, drošību, sociālajiem nosacījumiem un darba ņēmēju un patērētāju tiesībām;

d) prasībām, kas attiecas uz visiem uzņēmumiem attiecīgajā dzelzceļa nozarē un kas paredzēti, lai piedāvātu atvieglojumus vai aizsardzību patērētājiem.

2. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums var jebkurā laikā griezties pie Komisijas ar jautājumu par dalībvalsts tiesību aktu prasību atbilstību Kopienas tiesībām un arī par to, vai minētās prasības ir piemērotas bez diskriminācijas. Ja Komisija uzskata, ka šīs direktīvas noteikumi nav izpildīti, tā dod atzinumu par direktīvas pareizu interpretāciju, neierobežojot Līguma 226. pantu.

13. pants

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi ievēro nolīgumus, kas ir spēkā attiecībā uz starptautisko dzelzceļa pārvadājumiem tajās dalībvalstīs, kurās šie uzņēmumi darbojas. Tie ievēro arī attiecīgos muitas un nodokļu noteikumus."

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, līdz 2003. gada 15. martam.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 26. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Lindh

[1] OV C 321, 20.10.1998., 8. lpp. un OV C 116 E, 26.4.2000., 38. lpp.

[2] OV C 209, 22.7.1999., 22. lpp.

[3] OV C 57, 29.2.2000., 40. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 1999. gada 10. marta atzinums (OV C 175, 21.6.1999., 119. lpp.), kas apstiprināts 1999. gada 16. septembrī (OV C 54, 25.2.2000., 56. lpp.), Padomes 2000. gada 28. marta kopējā nostāja (OV C 178, 27.6.2000., 23. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2000. gada 5. jūlija lēmums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī). Eiropas Parlamenta 2001. gada 1. februāra lēmums un Padomes 2000. gada 20. decembra lēmums.

[5] OV L 237, 24.8.1991., 25. lpp. Direktīva, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/12/EK (OV L 75, 15.3.2001., 1. lpp.).

[6] OV L 143, 27.6.1995., 70. lpp.

--------------------------------------------------

Augša